Zadania Koordynatorów Programu ERASMUS+

Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność”
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II:

 

 


Koordynatorzy wydziałowi 

(prodziekani ds. studenckich lub ds. współpracy z zagranicą):

- nadzór nad pracą koordynatorów instytutowych programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe    

- akcja 1 „Mobilność” na swoim Wydziale

 

- współpraca z koordynatorami instytutowymi w kwestiach wymagających decyzji zarówno koordynatora instytutowego jak i wydziałowego

 

- nadzór nad właściwą realizacją zasad wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” przez pracowników swojego dziekanatu

 

- rozpowszechnianie informacji o programie w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” oraz innych informacji przekazywanych przez Sekcję Obsługi Wymian Międzynarodowych/koordynatora uczelnianego programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” wśród studentów i pracowników swojego Wydziału

 

- uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez lub we współpracy

z Sekcją Obsługi Wymian Międzynarodowych w KUL

 

- stały kontakt oraz współpraca z koordynatorem uczelnianym programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” w KUL

 

Koordynatorzy kierunkowi:

- pełnienie funkcji osoby kontaktowej dla studentów wyjeżdżających/przyjeżdżających na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” w obrębie swojego Instytutu i udzielanie pomocy we wszelkich sprawach dydaktycznych/akademickich

 

- przekazywanie studentom informacji i praktycznych wskazówek dotyczących realizacji programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” w KUL

 

- doradzanie we właściwym sporządzeniu karty zaliczeń i porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement) oraz ewentualne zatwierdzanie późniejszych zmian, w oparciu o ‘Zasady dotyczące realizacji wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II’

 

- utrzymywanie stałego kontaktu ze studentami Erasmusa+ i odpowiadanie na ich zapytania

 

- utrzymywanie kontaktu z pracownikami dziekanatu w sprawach studentów Erasmusa+

 

- doradzanie studentom zagranicznym Erasmusa+ w konstruowaniu programu studiów na KUL

 

- pełnienie funkcji osoby kontaktowej dla nauczycieli akademickich z uczelni partnerskich przyjeżdżających na KUL w ramach umów Erasmusa (pomoc w organizacji ich pobytu od strony akademickiej – zorganizowanie wykładów, spotkań z kadrą/studentami, etc.)

 

- inicjowanie nowych umów w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” z uczelniami zagranicznymi

 

- organizowanie lub pomoc w organizacji spotkań informacyjnych dotyczących Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” adresowanych do studentów lub kadry dydaktycznej danego Instytutu

 

- rozpowszechnianie informacji o programie Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” oraz innych informacji przekazywanych przez Sekcję Obsługi Wymian Międzynarodowych/koordynatora uczelnianego programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” wśród studentów i pracowników swojego Instytutu

 

- uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez lub we współpracy z Sekcją Obsługi Wymian Międzynarodowych w KUL

 

- stały kontakt oraz współpraca z koordynatorem uczelnianym programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” w KUL