Dr Edyta Gapska

 

Życiorys naukowy:

 

 • 1998 - 2003 - studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
 • praca magisterska pt. Publicznoprawny  charakter   kasacji  w  świetle  nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 24 maja 2000 roku;
 • 2003 - 2007 - studia doktoranckie na Wydziale Prawa KUL;
 • praca doktorska pt. Wady orzeczeń sądowych w postępowaniu cywilnym;
 • 2003 – 2007 - aplikacja sądowa w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie;
 • od 2009 roku -  adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego.

 

Publikacje naukowe

 

I. Monografie, komentarze i podręczniki

 1. Wady orzeczeń sądowych w postępowaniu cywilnym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009 (ss. 244);
 2. Czynności decyzyjne sądów w postępowaniu cywilnym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010 (ss. 272); 
 3. Postępowanie cywilne. Testy, ćwiczenia, diagramy, wyd. I Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 244, współautorka z P. Ciochem i J. Studzińską; 
 4. Koszty postępowania cywilnego. Komentarz, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, ss. 489;
 5. Postępowanie nieprocesowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 804, współautorka z J. Studzińską;
 6. Postępowanie nieprocesowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ss. 977, współautorka z J. Studzińską.

II. Prace redakcyjne

 1. Współczesne przemiany postępowania cywilnego, red. P. Pogonowski, P. Cioch, E. Gapska, J. Nowińska, Warszawa 2010 (ss. 379).

III. Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Przedsąd w postępowaniu kasacyjnym w sprawach cywilnych, Przegląd Sądowy 2006, nr 2, s. 16-42;
 2. Konstytutywne elementy orzeczenia sądu cywilnego, Rejent 2007, nr 7-8, s. 59-83;
 3. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za bezprawie judykacyjne – wybrane zagadnienia procesowe, Palestra 2008, nr 1-2, s. 56-70;
 4. Dopuszczalność przywrócenia terminu do uzupełnienia braków środka odwoławczego (w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego), Państwo i Prawo 2012, zeszyt 4, s. 88-100;
 5. Court rulings as a subject of public information, UWM Law Review, Volume 4 (December 2012), s. 5-26;
 6. Skutki prawne niezłożenia odpisu pełnomocnictwa dla strony przeciwnej, Polski Proces Cywilny 2013, nr 1(10), s. 41-49;
 7. Realizacja zasady prawdy w świetle ostatnich nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, Rejent 2013, nr 5(265), s. 23-41;
 8. Dopuszczalność stosowania fikcji doręczenia (art. 11355 k.p.c.) przy dokonywaniu doręczeń transgranicznych w UE - uwagi na tle wyroku TS z 19.12.2012 r. w sprawie C-325/11 Krystyna i Ewald Alder przeciwko Sabinie i Czesławowi Orłowskim, Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 6(93), s. 38-42;
 9. Kreowanie wizerunku wymiaru sprawiedliwości w dobie społeczeństwa informacyjnego, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2013, zeszyt 4 (10), s. 27-37;
 10. Cassation complaint in Polish Civil Procedure, Law and Forensic Science, Volume 6 (December 2013), s. 61-88;
 11. Conditions of Fairness of Judgment under Civil Procedure, Law and Forensic Science, Volume 7 (July 2014), s. 44-62;
 12. Czy szczegółowe wyliczenie kosztów procesu przez referendarza sądowego w sytuacji, gdy sąd rozstrzygnął jedynie o zasadach poniesienia przez strony tych kosztów (art. 108  1 zd. 2 k.p.c.), obejmuje również ustalenie wysokości opłaty za czynności adwokata lub radcy prawnego?, Polski Proces Cywilny 2014, nr 4, s. 531-539;
 13. Conditions for the reinstatement of the statute of limitations in civil court proceedings and in general administrative proceedings (comparative remarks), Roczniki Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL 2014-2015, t. 10-11, nr 1: Prawo, s. 103-144;
 14. Doręczenie pisma dorosłemu domownikowi w postępowaniach sądowych i administracyjnych, Zeszyty Prawnicze UKSW 2015, nr 15.1, s. 139-204 (współautorka z M.P. Gapskim);
 15. Obowiązek uiszczenia opłaty od zażalenia na postanowienie o odrzuceniu zażalenia kwestionującego odmowę zwolnienia od kosztów sądowych, Monitor Prawniczy 2015, nr 14, s. 754-759;
 16. Skuteczność zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie podwykonawczej wobec inwestora ponoszącego odpowiedzialność solidarną na podstawie art. 647(1) par. 5 k.c., Przegląd Prawa Handlowego 2017, nr 1, s. 38-43;
 17. Wynagrodzenie pełnomocnika reprezentującego współuczestników procesu cywilnego, Przegląd Sądowy 2017, nr 3, s. 50-61;
 18. Zastrzeżenie pozwanemu prawa powoływania się na ograniczenie odpowiedzialności na podstawie art. 319 KPC a odpowiedzialność za koszty procesu, Monitor Prawniczy 2017, nr 10, s. 549;
 19. Liability of the State Treasury for Judicial Lawlessness, Law and Forensic Science, Volume 12 (December 2016);
 20. Cywilnoprocesowe skutki przekazania sądowi do rozpoznania sprawy o rozgraniczenie nieruchomości (uwagi na tle uchwały SN z 30.10.2014 r.), Państwo i Prawo 2017, nr 10, s. 51-64;
 21. Preparation of a trial as a condition of effective civil procedure, Zeszyty Naukowe KUL 2017, nr 3, s. 61-87;

IV. Artykuły w opracowaniach zwartych i zbiorowych

 1. Ewolucja koncepcji orzeczeń prawnie nieistniejących w postępowaniu cywilnym (w:) Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego 28-30 września, Szczecin – Niechorze, red. H. Dolecki, K. Flaga-Gieruszyńska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 351-364 
 2. Zastosowanie elektronicznych form komunikacji w postępowaniu cywilnym (w:) Środki przekazu – informacja czy manipulacja?, red. A. Balicki, T. Guz, W. Lis, Lublin 2008, s. 219-236;
 3. Wykorzystanie technologii informatycznych w cywilnym postępowaniu sądowym (w:) Współczesne przemiany postępowania cywilnego, red. P. Pogonowski, P. Cioch, E. Gapska, J. Nowińska, Warszawa 2010, s. 264 – 281;
 4. Prawo do sprawiedliwego wyroku w postępowaniu cywilnym (w:) Problemy z sądową ochroną praw człowieka, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, t. I, Olsztyn 2012, s. 395-409;
 5. Konkretyzacja stanowisk procesowych stron przed rozprawą i jej wpływ na efektywność postępowania (w:) Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s. 589-608;
 6. Ustne czy pisemne postępowanie cywilne? (w:) Aequitas Sequitur Legem. Księga Jubileuszowa z okazji 75. urodzin  Profesora Andrzeja Zielińskiego, red. K. Flaga-Gieruszyńska, G. Jędrejek, Warszawa 2014, s. 75-90;
 7. Online dispute resolution in family matters (w:) Határon Átnyúló Viták Rendezése: Törekvések és Megoldások, red. V. Harsági, E.Í. Horváth, K. Raffai, N. Suri, S. Szabó, Budapest 2015, s. 9-34;
 8. Wyłączenie drogi sądowej w sprawach cywilnych w świetle Konstytucji RP (w:) Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, red. Ł. Błaszczak, Wrocław 2015, s. 69-87;
 9. Internetowe metody rozwiązywania sporów małżeńskich w postępowaniu cywilnym (w:) Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Teoria i praktyka, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2016, s. 159-169;
 10. Mechanizmy wspierające efektywność postępowania cywilnego (zagadnienia wybrane) (w:) Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, red. E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak, Sopot 2016, s. 271-286;
 11. Droga sądowa w sprawie o zwrot odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w razie uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji, na podstawie której odszkodowanie zostało wypłacone (w:) Ius est a Iustitia Appellatum. Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, red. nauk. M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 144-154,
 12. Przygotowanie rozprawy cywilnej - niewykorzystana szansa (w:) Postępowanie cywilne w dobie przemian, red. I. Gil, Warszawa 2017, s. 110-141;
 13. Doręczenia elektroniczne, w: Elektroniczne postępowanie upominawcze. Doświadczenia i perspektywy, red. K. Flaga-Gieruszyńska, A. Jakubecki, J. Misztal-Konecka, Lublin 2017, s. 83-107;

V. Glosy

 1. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2006 r. III CZP 126/06, OSP 2010, nr 4;
 2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2008 r., III CZP 65/08, Palestra 2012, nr 5-6, s. 176 - 182;
 3. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r., III CZP 119/13, OSP 2017, nr 7-8, s. 162-170;
 4. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2016 r., I ACz 1319/16, Przegląd Sądowy 2017, nr 10, s. 124-132;

VI. Sprawozdania i inne publikacje

 1. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawo sądowe cywilne – wyzwania dla Europy”; Lublin, 17-18 października 2008 r., Palestra 2009, nr 7-8, s. 249 - 252;
 2. Judicial cooperation in civil matters (w:) Master of Arts in European Studies. Student handbook, red. T. Sieniow, D.R. Swenson, Lublin 2011, s. 69-73;
 3. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Doświadczenia i perspektywy", Lublin, 15-16 października 2015 r., Studia Prawnicze KUL 2016, nr 2, s. 234-246;

 

Udział w spotkaniach naukowych

 

 1. Międzynarodowa Konferencja ,,Tradycja i postęp w prawie sądowym cywilnym”, Lublin 24-25 listopada 2006 r.
 2. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego, poświęcony ewolucji polskiego postępowania cywilnego, Szczecin – Niechorze 28-30 września 2007 r.
 3. Konferencja naukowa „Nowe zasady finansowania badań naukowych” połączona ze szkoleniem sekretarzy Katedr WPPKiA KUL, Lublin 30 września 2008 r.
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo sądowe cywilne – wyzwania dla Europy”; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 17-18 października 2008 r.
 5. IV Konferencja Naukowa z serii Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości: "Prawo a informacja", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 12 kwietnia 2011 r.
 6. Konferencja naukowa w ramach XX Tygodnia Prawników ,,Nowelizacja procedury cywilnej i jej wpływ na praktykę prawniczą'', Lublin, 20 kwietnia 2012 r.
 7. II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego "Problemy z sądową ochroną praw człowieka", Olsztyn 7-8 maja 2012 r.
 8. V Konferencja Naukowa z serii Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości na temat: "Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie" zorganizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego i Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Lublin 4 grudnia 2012 r.;
 9. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego: "Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego", Katowice - Kocierz, 26-29 września 2013 r.;
 10. Colloquium of the procedural law "The functions of the Supreme Court - issues of proces and administration of justice", Warsaw 11-13 June 2014;
 11. Határon Átnyúló Viták Rendezése: Törekvések és Megoldások (Settlement of cross-border disputes: aspirations and solutions), Pétér Pázmany Catholic University, Budapest, Hungary, 13.03.2015;
 12. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Wrocław 18-20 września 2015 r.;
 13. Konferencja Naukowa "Postępowanie cywilne w dobie przemian", Wrocław, 1-2 października 2016 r.;
 14. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Poznań - Prusim, 21-24 września 2017 r. 
 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bratislava Legal Forum 2018", Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, 22-23 luty 2018 r.

 

Wystąpienia naukowe

 

 • Wykorzystanie technologii informatycznych w działalności sądów”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo sądowe cywilne – wyzwania dla Europy”; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 17-18 października 2008 r.;
 • "Orzeczenia sądowe jako przedmiot informacji publicznej", IV Konferencja Naukowa z serii Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości: "Prawo a informacja", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 12 kwietnia 2011 r.;
 • "Prawo do sprawiedliwego wyroku w postępowaniu cywilnym", II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego "Problemy z sądową ochroną praw człowieka", Olsztyn 7-8 maja 2012 r.;
 • Judicial cooperation in civil matters in the European Union, Wykład wygłoszony w ramach pobytu naukowego na Uniwersytecie Pawła Józefa Šafárika w Koszycach, Słowacja, 23-27.04.2012 r.;
 • Errors of judgments in civil proceedings, Wykład wygłoszony w ramach pobytu naukowego na Uniwersytecie Pawła Józefa Šafárika w Koszycach, Słowacja, 23-27.04.2012 r.;
 • "Upowszechnianie elektronicznej informacji o działalności sądów a społeczny obraz wymiaru sprawiedliwości", V Konferencja Naukowa z serii Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości na temat: "Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie" zorganizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego i Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Lublin 4 grudnia 2012 r.;
 • Prospects of development of judicial cooperation in civil matters in the European Union, Wykład wygłoszony w ramach pobytu naukowego na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja, 22-26.04.2013 r.;
 • Public access to court rulings, Wykład wygłoszony w ramach pobytu naukowego na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja, 22-26.04.2013 r.;
 • Prospects of Online Dispute Resolution in Family Matters, referat wygłoszony w ramach Konferencji: "Határon Átnyúló Viták Rendezése: Törekvések és Megoldások" (Settlement of cross-border disputes: aspirations and solutions), Pázmány Péter Catholic University, Budapest, Hungary, 13.03.2015;
 • Doręczenia elektroniczne, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Doświadczenia i perspektywy" zorganizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego KUL, Katedrę Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS oraz Katedrę Postępowania Cywilnego US, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 15-16 października 2015 r.;
 • Internetowe metody rozwiązywania sporów małżeńskich w postępowaniu cywilnym, IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego "Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych" zorganizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego UWM w Olsztynie, Olsztyn - Kortowo 10-11 maja 2016 r.;
 • Przygotowanie rozprawy cywilnej - niewykorzystana szansa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Postępowanie cywilne w dobie przemian"zorganizowana przez Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1-2 października 2016 r.;
 • Preparation of a trial as a condition of effective civil procedure, VIII Polsko-Hiszpańska Konferencja Europejskiej Tradycji Prawnej nt. "Efektywna ochrona sądowa - rzymskie korzenie i instytucje współczesne" zorganizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego i Katedrę Prawa Rzymskiego KUL wraz z Wydziałem Nauk Prawnych i Ekonomicznych Universidad Jaume I de Castellon oraz Wydziałem Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie i Uniwersytetem Las Palmas de Gran Canaria, Lublin, 2 czerwca 2017 r.; 
 • Exclusion of legal action in civil matters in the light of the Constitution, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bratislava Legal Forum 2018", Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, 22-23 luty 2018 r.;
Autor: Edyta Gapska
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2018, godz. 22:01 - Edyta Gapska