Dr Ewa Wronikowska, adiunkt


1_400życiorys naukowy
Zatrudniona w KUL 15 lutego 1998 r. na stanowisku asystenta. Stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa pracy uzyskała w 2006 r. na podstawie publicznej obrony pracy doktorskiej nt. „Zasada dialogu społecznego w zbiorowych stosunkach prawa pracy w Polsce" napisanej pod kierunkiem Prof. Dr hab. Grzegorza Goździewicza.
W latach 2001-2004 była członkiem Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność działającej przy KUL (2001-2002 członek zarządu, 2002-2004 przewodnicząca). Aktywnie uczestniczy w życiu uczelni podejmując zadania na rzecz uczelni. Członek wielu Komisji Uczelnianych m.in. w latach 2005-2006 Przewodnicząca Komisji ds. ubezpieczenia NNW studentów KUL, w 2006 Przewodnicząca Komisji ds. ubezpieczenia mienia KUL oraz ubezpieczenia komunikacyjnego KUL. Od 2004 r. pełni funkcję sekretarza Katedry.
Jako specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych stale współpracuje z wydawnictwami prawniczymi: C.H. BECK (od 2003 r.), INFOR (od 1998 r.), Verlag Dashofer (od 2006 r.), ODDK (od 2006 r.). Jest ekspertem z zakresu prawa pracy oraz autorem cotygodniowych publikacji ukazujących się w Gazecie Prawnej. Ponadto jako ekspert na stałe związana z następującymi poradnikami z zakresu spraw pracowniczo - kadrowych Serwis Prawno - Pracowniczym (INFOR), Kadry. Serwis spraw pracowniczych (C.H. Beck), Kadry i Płace. Kadry i Płace on line (Verlag Dashofer).
Z uwagi na zakres badań naukowych współpracuje z Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" przy MPiSS oraz Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.
Współpracuje, w charakterze eksperta z zakresu prawa pracy, z pracodawcami i związkami zawodowymi przygotowując projekty zakładowych układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych i regulaminów, prowadząc negocjacje pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami przy rozwiązywaniu sporów zakładowych i opracowywaniu zakładowych źródeł prawa pracy oraz opracowując opinie prawne.
 

Wykaz publikacji

Artykuły

1. Reprezentacja praw i interesów pracowniczych na szczeblu ogólnopolskim [w:] Reprezentacja praw i interesów pracowniczych (red.) G. Goździewicz, TNOiK Toruń 2001.
2. Rola państwa w dialogu społecznym w Polsce, Polityka Społeczna 1/2003.
3. Uprawnienia Trójstronnej Komisji Do Spraw Społeczno - Gospodarczych, Praca i Zabezpieczenia Społeczne 12/2002.
4. W sprawie niekonstytucyjności przepisów nowelizujących ustawę o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 1/2003.
5. Rola państwa w budowaniu negocjacyjnego ładu społeczno - gospodarczego w Polsce [w:] Iustitia civitati fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci profesora Wiesława Chrzanowskiego, red. H. Cioch, ks. A. Dębiński, J. Chaciński, Lublin 2003, s. 641 - 665.

Książki (poradniki zawodowe):
1. Zatrudnianie kierowców. Poradnik praktyczny (współautor). Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005 r.
2. Praca W godzinach nadliczbowych. Ustalanie i rozliczanie (współautor). Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2006 r.
Ponadto autorka kilkudziesięciu artykułów o charakterze popularno - naukowym. Aktualnie przygotowuje do wydania drukiem rozprawę doktorską.


Dyżur w Katedrze

Zwolnienie lekarskie


Kontakt
ewawro@kul.lublin.pl

Autor: Katarzyna Dębińska-Domagała
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2016, godz. 13:14 - Paweł Nowik