Dr hab. Wojciech Szczepan Staszewski

 

 

wojtek

 Życiorys naukowy

 Absolwent I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu. Ukończył    studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskując tytuł magistra prawa na podstawie pracy magisterskiej pt. „Status konsula honorowego (w świetle prawa międzynarodowego i polskiej praktyki służby konsularnej)”, napisanej w ramach seminarium z prawa międzynarodowego publicznego pod kierunkiem Dr Anny Przyborowskiej-Klimczak. Od 1994 r. jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego KUL. W październiku 1995 r. jego praca magisterska została nagrodzona w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. „Prawnomiędzynarodowe aspekty migracji ludności (ze szczególnym uwzględnieniem polskiej praktyki traktatowej)”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, recenzentami zaś: prof. dr hab. Maria Frankowska i prof. dr hab. Jerzy Menkes. Od 2004 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień prawa dyplomatycznego i konsularnego, prawnomiędzynarodowych aspektów migracji ludności, współczesnych stosunków traktatowych Polski oraz problemów transgranicznej współpracy państw. Autor ponad pięćdziesięciu publikacji. Członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego ILA – Grupy Polskiej, Polskiego Towarzystwa Demograficznego, Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim oraz Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


Zajęcia dydaktyczne
- Prawo międzynarodowe publiczne (wykład)
- Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia)
- Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium licencjackie)
- Prawo międzynarodowe publiczne (proseminarium magisterskie)
- Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium magisterskie)
- Prawo dyplomatyczne i konsularne (wykład)
- Prawo dyplomatyczne i konsularne (konwersatorium)
- Prawo konsularne (wykład)


Wykaz publikacji

 

Kontakt: 

Konsultacje: urlop w semestrze zimowym 2013/14

 

e-mail: wojciech.staszewski@kul.lublin.pl

Autor: Karina Olech
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2016, godz. 18:15 - Kinga Stasiak