Zainteresowania naukowe pracowników Katedry Finansów i Prawa Finansowego skoncentrowane są wokół problematyki z zakresu finansów publicznych. Szczególne miejsce wśród podejmowanych badań naukowych zajmują zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego prawa finansowego. Pracownicy Katedry (indywidualnie i zespołowo) opracowują i publikują liczne opracowania książkowe, artykułowe, komentarze oraz kompendia dotyczące zagadnień  zarówno z dziedziny finansów publicznych (państwowych i samorządowych), jak i różnorodnych zagadnień z zakresu międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego. Pracownicy Katedry byli lub są także organizatorami, współorganizatorami oraz uczestnikami szeregu konferencji naukowych dotyczących wskazanej wyżej tematyki, a także uczestnikami (wykonawcami) grantów naukowych w innych ośrodkach uniwersyteckich. Pełnią  również funkcje eksperckie przygotowując opinie prawne na temat zmian wprowadzanych w przepisach prawa finansowego dla Biura Analiz Sejmowych.

Katedra od wielu lat współpracuje z różnymi krajowymi ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania w zakresie prawa finansowego i podatkowego takimi jak:

- Katedra Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku,

- Katedra Materialnego Prawa Podatkowego i Katedra Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,

- Katedra Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

- Zakład Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,

- Katedra Finansów Publicznych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej

 

Główne kierunki badań:

 

 • Badanie aktualnego stanu finansów publicznych tak w Polsce, jak i w innych państwach UE oraz poszukiwanie pożądanych rozwiązań legislacyjnych mogących poprawić ich kondycję. W ramach tej problematyki wyraźnie rozróżnić należy potrzebę badania ogólnej kondycji finansów publicznych państwa, a także pogarszającej się ustawicznie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
 • Badania dotyczące sektora finansów publicznych, obejmujące zarówno analizę obowiązujących relacji pomiędzy jednostkami tego sektora, jak i proponowanie nowego kształtu sektora w związku z koniecznością poprawy jego funkcjonalności. Dogłębne badanie i diagnozowanie funkcjonowania administracji skarbowej zarówno pod kątem analizy przepisów ustrojowych, materialnych jak i procesowych stanowiących podstawę działalności polskich władz skarbowych. W tym obszarze należy wskazać co najmniej dwa planowane kierunki badawcze, czyli przeanalizowanie statusu i uprawnień ministra właściwego do spraw finansów publicznych odpowiadającego zarówno za stan finansów publicznych (budżet i Państwowy Dług Publiczny jak i za obowiązujący system podatkowy). Druga płaszczyzna to działalność poszczególnych pionów organów aparatu skarbowego: organów podatkowych, celnych, organów kontroli skarbowej, a także samorządowych organów podatkowych w kontekście wyzwań stawianych im przez podatkowe przepisy krajowe, międzynarodowe i europejskie dotyczące np. współpracy w sprawach podatkowych, czy wprowadzania jednolitych standardów tzw. dobrej administracji.
 • Analiza projektów zmian w przepisach podatkowych dotyczących np. opodatkowania rolnictwa, ujednolicenia w jednej ustawie przepisów normujących podatki dochodowe płacone przez osoby fizyczne, a także proponowanych przez różne środowiska eksperckie i polityczne zmian w przepisach ogólnego prawa podatkowego

 

 

          Działalność naukowa i organizacyjna Katedry: 

 • Współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Kierunki zmian w polskim systemie podatkowym", w dniach 31 maja-1czerwca 2002 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

 • Współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Polski system podatkowy - założenia a praktyka", w dniach 3 - 4 października 2003 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

 • Współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Racjonalizacja wydatków publicznych - aspekty prawne i ekonomiczne" w dniach 3 - 5 maja 2005 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

 • Współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS i Katedrą Prawa Finansowego Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Główne uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. Aspekty prawne i ekonomiczne", w dniach 3-5 czerwca 2007 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

 • Współorganizacja z Lubelską Izbą Skarbową Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej pt. „Ordynacja podatkowa - teoria i praktyka" w dniach 21 - 22 czerwca 2007 r. w Nałęczowie

 • Organizacja sympozjum podatkowego pt. "Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych" w dniu 14 kwietnia 2008 r. w Lublinie
 • Współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS i Katedrą Prawa Finansowego Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju", w dniach 5-7 maja 2008 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
 • Współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS i Kolegium Prawa Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu oraz długu publicznego", w dniach 10 - 12 kwietnia 2011 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
 • Organizacja konferencji naukowej pt.: Preferencje podatkowe w dniu 20 lutego 2013 r. w Lublinie
 • Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w  dniach 27-28 maja 2013 r. w Baranowie Sandomierskim w Zespole Zamkowo-Pałacowym wraz z WSA w Lublinie, Urzędem Skarbowym w Łęcznej, Powiatem Łęczyńskim oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie pt.: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym
 • Organizacja VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce pt. Preferencje i sankcje w prawie podatkowym w dniach 19-20 maja 2014 r. Konferencja miała miejsce w Lublinie. Współoragnizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp Jana Chrapka w Radomiu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, WSA w Lublinie, Urząd Skarbowy w Łęcznej oraz Powiat Łęczyński.

 

 

Od lutego 2014 r., Pracownicy Katedry Finansów i Prawa Finansowego realizują grant OPUS przyznany w konkursie NCN. Tytuł grantu: Nowy model opodatkowania rolnictwa w  Polsce. Numer wniosku (rejestracji) 2013/09/B/HS5/04503. Kierownikiem grantu jest dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL.

 

 

Niezmiernie ważnym elementem angażowania się pracowników Katedry w projekty międzyuczelniane jest udział od 2010 roku w ogólnopolskiej Sieci Naukowej „Tworzenie i stosowanie prawa podatkowego przez jednostki samorządu terytorialnego”, którą współtworzy wraz z analogicznymi katedrami prawa podatkowego i finansowego Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach Sieci Naukowej, pracownicy Katedry uczestniczą ( dr hab Paweł Smoleń, prof. KUL oraz dr Piotr Pomorski) w pracach Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego.