XXX


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 0208-7928

e-ISSN 2544-5804

DOI   10.18290/kip

 

Strona internetowa "Kościół i Prawo"


 

Kościół i Prawo na stronie Towarzystwa Naukowego KUL

 

Kościół i Prawo to półrocznik wydawany przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Towarzystwem Naukowym KUL. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawa kanonicznego oraz relacji między państwem a Kościołem. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo partykularne. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również recenzje opracowań oraz sprawozdania z konferencji naukowych.

Czasopismo "Kościół i Prawo" wydawane było przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1981-1998 pod redakcją naukową ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego. Reaktywowane zostało w 2012 r. przez TN KUL we współpracy z WPPKiA pod redakcją ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

 

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 8 punktów.

 

"Kościół i Prawo" zostało zaakceptowane przez ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

 

Czasopismo jest indeksowane w bazie CEEOL (Central and Eastern European Online Library) oraz Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection).

 

Podpisane zostało również porozumienie z ProQuest.

 

Czasopismo "Kościół i Prawo" pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 92.90 pkt.

 

Streszczenia opublikowanych w "Kościół i Prawo" prac są dostępne 'online' w międzynarodowej bazie danych CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Bibliotece Nauki CEON oraz Canon Law Abstracts.

 

Spisy treści tomów od 1 do 13 za lata 1981-1998 dostępne są w bazie BazHum. Pełne teksty dostępne są w Bibliotece Cyfrowej KUL.

 

Spis treści aktualnego numeru dostępny jest również w serwisie JournalTOCs, prowadzonym przez Uniwersytet Heriot-Watt w Edynburgu.

 


Postanowieniem Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 7 sierpnia 2015 roku (sygn. akt I Ns Rej. Pr. 74/15) wpisano czasopismo "Kościół i Prawo" do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Lublinie rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr. 1431.


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

 

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL

& Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

TOWARZYSTWO NAUKOWE

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

ul. Chopina 29/11, 20-023 Lublin

tel. 81 525 01 93, tel./fax 81 524 31 77

e-mail: tnkul@tnkul.pl                www.tnkul.pl

Dział Marketingu i Kolportażu tel. 81 524 51 71

 

strona internetowa czasopisma: www.kul.pl/kip

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2019, godz. 09:51 - Magdalena Sawa