dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

Kierownik II Katedry Prawa Cywilnego

 

Życiorys naukowy

 

1997 - tytuł zawodowy magistra prawa uzyskany na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL

2002 - stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany na podstawie rozprawy pt. Charakter prawny majątku spółdzielni przygotowanej w I Katedrze Prawa Cywilnego KUL pod kierunkiem Prof. dr. hab. Henryka Ciocha (KUL, UMCS).  

1997-2002 - asystent w Katedrze Prawa Handlowego KUL 

VII 2002 - staż szkoleniowy z prawa europejskiego w Europa-Institut der Universität des Saarlandes (Saarbrücken, Niemcy)

od II 2003 - adiunkt w I Katedrze Prawa Cywilnego KUL

od II 2003 do VI 2012 - koordynator sekcji cywilnej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej WPPKiA KUL

od III 2003 - członek współpracownik Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

II, IX 2006, X 2007 - szkolenia metodyczne w zakresie interaktywnych technik nauczania dorosłych oraz metodologii poradnictwa prawnego, zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa

18 X 2011 - kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego i pracy pt. Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich , Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010; recenzenci: Dr hab. Andrzej Herbet (KUL), Dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, Prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski (UW), Prof. dr hab. Andrzej Mączyński (UJ)

XII 2011 - nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie Spółdzielczego Instytutu Naukowego na najlepszą pracę poświęconą tematyce spółdzielczej za rozprawę habilitacyjną Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich (Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa, 2010).

od 1 I 2012 - kierownik II Katedry Prawa Cywilnego KUL

od 2013 - ekspert sejmowej Komisji  Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa  spółdzielczego

 

Zainteresowania naukowe

Polskie, obce (zwłaszcza niemieckie) i europejskie prawo prywatne, w szczególności prawo spółdzielcze, zobowiązań, część ogólna prawa cywilnego, spadkowe, rzeczowe i spółek handlowych. 

 

Wybrane zajęcia dydaktyczne

Prawo cywilne – zobowiązania (wykład obowiązkowy dla III roku prawa)
Zobowiązania – część szczegółowa (wykład kluczowy)

Prawo spółdzielcze (wykład fakultatywny)

Seminarium magisterskie z prawa cywilnego

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

Od 2003 r. członek-współpracownik Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL; od 2013 r. członek Rady Programowej czasopisma prawniczego "Prawo i Więź".

 

 

 

 

 

dr Aneta Biały

adiunkt, sekretarz II Katedry Prawa Cywilnego

Życiorys naukowy

 

Ukończyła prawo i administrację na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od roku 2004 jest doktorantką, a od 2007 roku asystentem w II Katedrze Prawa Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przedmiotem zainteresowań badawczych jest funkcjonowanie sądownictwa polubownego w Polsce, jako alternatywny do sądownictwa państwowego sposób rozwiązywania sporów. W czerwcu 2009 roku obroniła pracę doktorską napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab Józefa Jana Skoczylasa nt: "Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych". W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 r. odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Waikato w Hamilton w Nowej Zelandii.

 

 

Wybrane zajęcia dydaktyczne 

Prawo cywilne - zobowiązania  (ćwiczenia dla III roku prawa)

Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład fakultatywny)

Klinika prawa (prawo cywilne; konwersatorium)

 

Pełnione funkcje

Sekretarz II Katedry Prawa Cywilnego KUL

Opiekun Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Koordynator Sekcji Cywilnej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Członek Zespołu Badawczego - Ośrodka Badań ADR "Prawo i Gospodarka", funkcjonującego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Członek Zespołu Ekspertów KUL, dziedzina ekspercka: prawo cywilne

Kurator ELSA - Oddział w Lublinie

 

 

 

 

 

dr Andrzej Rąpała

adiunkt

 

Życiorys naukowy

 

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył Europejskie Studium Samorządowe organizowane przez Fundację Rozwoju KUL przy współpracy z Fundacją Konrada Adenauera oraz podyplomowe studia w zakresie przygotowania pedagogicznego w Instytucie Pedagogiki KUL. Od roku 2000 zatrudniony w II Katedrze Prawa Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 2006 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej przez samorząd terytorialny", napisanej w II Katedrze Prawa Cywilnego KUL pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Jana Skoczylasa, recenzowanej przez dr. hab. Piotra Pogonowskiego (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) oraz prof. dr. hab. Jerzego Lewandowskiego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Od roku 2009 zatrudniony na stanowisku adiunkta w II Katedrze Prawa Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Wybrane zajęcia dydaktyczne

Prawo cywilne - zobowiązania (wykład - studia niestacjonarne; ćwiczenia dla III roku prawa)

 

 

 

 

 

mgr Olga Nowak

doktorant

 

Życiorys naukowy

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2013 r. ukończyła z wyróżnieniem prawo na podstawie pracy magisterskiej pt. ,,Ochrona interesów członków najbliższej rodziny spadkodawcy w systemie zachowku i rezerwy”, przygotowanej pod kierunkiem dr. hab. Jacka Widło, prof. KUL.

 

Zajęcia dydaktyczne

Prawo cywilne – prawo zobowiązań (ćwiczenia dla III roku prawa)

Zobowiązania – część szczegółowa (ćwiczenia)

 

 

 

 

mgr Karolina Szulc

doktorant

 

Życiorys naukowy

W latach 2010 - 2015 studentka na kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Studia ukończyła z wyróżnieniem, na podstawie pracy magisterskiej pt. "Przedmiot zapisu windykacyjnego", przygotowanej pod kierunkiem dr. hab. Piotra Zakrzewskiego, prof. KUL.

 

Zajęcia dydaktyczne

Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia dla III roku prawa)

Zobowiązania – część szczegółowa (ćwiczenia)

 

 

 

 

mgr Krzysztof Truszkowski

doktorant

 

Życiorys naukowy

2010-2013 - prawo amerykańskie w Centrum Prawa Amerykańskiego KUL

2008-2013 - studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL, pt. "Komercjalizacja wizerunku w celach reklamowych"

 

Doświadczenie zawodowe

2011-2013 - asystent prawny w jednej z kancelarii prawnych w Lublinie

wrzesień 2012 - stażysta w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku

 

Zajęcia dydaktyczne

Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia dla III roku prawa)

Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia)

 

 

 

 

mgr Paweł Mącik

doktorant

 

Życiorys naukowy

W latach 2011 - 2016 student na kierunku prawo, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Pracę magisterską pt. "Wstąpienie spadkobiercy wspólnika do spółki jawnej" przygotował pod kierunkiem dr. hab. Piotra Zakrzewskiego, prof. KUL. Podczas studiów był aktywnym członkiem Koła Naukowego Studentów Prawa KUL, dwukrotnie pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej. W latach 2014/15 oraz 2015/16 otrzymał Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. W 2015 r. otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studenta. Zainteresowania naukowe koncentrują się na prawie cywilnym, zwłaszcza na prawie zobowiązań i prawie spadkowym.

 

Zajęcia dydaktyczne

Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia)

 

 

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2016, godz. 15:00 - Andrzej Rąpała