dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL

 

 

 

Książki

Autorstwo

 1. O słowie BYĆ. Z teorii wyrażeń egzystencjalnych i ich filozoficznego zastosowania, TN KUL, Lublin 2005, ss. 279.
  • Publikacja przygotowana na podstawie części materiałów zawartych w rozprawie doktorskiej; wydanie dofinansowane przez KBN.
 2. "Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?" Analiza problemu w kontekście dyskusji we współczesnej filozofii analitycznej, TN KUL, Lublin 2008, ss. 480.
  • Rozprawa habilitacyjna – przygotowana jako projekt badawczy MNiSW, wydanie dofinansowane przez MNiSW. Recenzje: T. Szubka, O fundamentalnym problemie metafizyki, "Analiza i Egzystencja. Czasopismo filozoficzne" 10 (2009), s. 238-244.
 3. Filozofia. Pochwała ciekawości, SIW Znak (Znak dla szkoły), Kraków 2003 (dodruk 2004, 2005, 2007), ss. 295.
  • Książka zatwierdzona przez MENiS jako podręcznik do edukacji filozoficznej w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum, nr dopuszczenia: 265/04. Recenzje m.in.: N. Żelasko, Zachęta do filozofii, "Edukacja Filozoficzna" 37 (2004) s. 437-440; G. Józefczuk, Niezbywalność filozofii, "Gazeta Wyborcza – Lublin", 30 IX 2004, s. 2; M. Orłowski, Nowoczesny i przyjazny, "Forum Akademickie", nr 11/2004, s. 61; tenże, Ciekawość – pierwszy stopień do... filozofii, "Ad Rem. Pismo WODN w Lublinie", zima 2005, s. 35-37; por. S. Kamińska, W. Kosińska, Subiektywny przegląd podręczników do filozofii (cz. I), "Principia – ekspres filozoficzny" 39 (maj 2006), s. 9-11.
 4. Filozofia i życie, SIW Znak, Kraków 2007, ss. 449.
  • Książka pełniąca funkcję podręcznika akademickiego do filozofii. Recenzje: P. Mikulska, Tańczyć i myśleć, "Ethos" 20 (2007), nr 3-4 (79-80)/2007, s. 306-309; Ż. Oczkowska, "Fabrica Librorum", www.portalliteracki.pl.; M. Jerzynek, "Pro libris. Lubuskie pismo literacko-kulturalne", nr 4/2007, s. 140-141.

 

Współautorstwo lub autorstwo znacznych fragmentów

 1. Dodatek III. Słownik wybranych terminów filozoficznych, [w:] A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, TN KUL, Lublin 1995 (wyd. III), s. 325-418; wyd. IV (rozszerzone) – 2001, s. 327-435; wyd. V (rozszerzone) – 2007, s. 327-438.
 2. Pochwała ciekawości. Poradnik dla nauczycieli filozofii, języka polskiego, wiedzy o kulturze i historii, SIW Znak (Znak dla szkoły), Kraków 2003, ss. 139, wraz z M. Bardelem, R. Chojnackim, A. Synowcem, J. Kunicką, G. Szymanowskim.
 3. Scenariusze lekcji edukacji filozoficznej w liceum przeprowadzanych na podstawie poz. 3. wyżej (książki – autorstwo). Wojtysiak opracował scenariusze na s. 9-32.
 4. Ścieżki Europy. Źródła naszej cywilizacji. Humanistyczne ścieżki edukacyjne w gimnazjum, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, Warszawa 2003, ss. 204, wraz z R. Doktórem, E. Grodecką, P. Gutowskim, L. Kujawą, T. P. Pankiem, D. Próchniakiem, J. Skarbkiem i S. J. Żurkiem.
 5. Książka pomocnicza w nauczaniu humanistycznych ścieżek edukacyjnych w gimnazjum (w tym ścieżki "edukacja filozoficzna"). Wojtysiak ma znaczny wkład w opracowaniu części na s. 7-46, 47-91, 129-186. Przedruk fragmentu [w:] Przewodnik dla licealistów – most. Matura wewnętrzna, red. M. Leociak, M. Morawski, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, Warszawa 2004, s. 69-71.

 

Współredakcja

 1. Rozmowy o filozofii, RW KUL, Lublin 1996, red. wraz z M. Bagińskim i A. Zielińskim, ss. 303.
  • Zbiór 12 rozmów ze współczesnymi znanymi polskimi filozofami. Wojtysiak (wraz z innymi) przygotował i przeprowadził większość z nich; poza tym jest autorem artykułu wstępnego ­– zob. poz. 8. niżej (rozprawy i artykuły).
 2. Księga Jubileuszowa na 50-lecie Wydziału Filozofii KUL, RW KUL, Lublin 2000, red. wraz z A. B. Stępniem, ss. 544.
  • Wojtysiak współopracował całość oraz niektóre składające się na nią materiały.
 3. Kalendarz Ekumeniczny 2000, Ośrodek Brama Grodzka, Lublin 2000, red. wraz z A. Dobrzyńskim, ks. J. Dmitrukiem, A. Jarząbkiem, J. Koleff-Pracką, M. Mirnowiczem, M. Orłowskim, ks. R. Prackim, S. Rejakiem, P. Sanetrą, S. J. Żurkiem, ss. XIV (wstęp) + 210 (kalendarz właściwy) + 168 (artykuły); Kalendarz Ekumeniczny 2001. A kto jest moim bliźnim?, jw., ss. XIV + 210 + 204; Kalendarz Ekumeniczny 2002. Na początku było Słowo, jw., Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, Lublin-Sandomierz 2002, ss. XVI + 210 + 150.
  • Trzy edycje publikacji zawierają (każdorazowo aktualizowany) kalendarz oraz (każdorazowo inny) zestaw artykułów o tematyce teologicznej. Wojtysiak miał znaczny udział w opracowaniu całości; poza tym jest autorem kilku artykułów oraz kilkunastu innych tekstów.
 4. Sukces nieważny, czyli z Profesorem Stefanem Swieżawski rozmowy o kontemplacji, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", Tarnów 2001, (red.) wraz z M. Iwanickim i T. Rakowskim, ss. 155.
  • Wojtysiak współprzeprowadzał rozmowy.
 5. Studia metafilozoficzne, t. II: Kategorie filozoficzne. Istnienie i sąd, TN KUL, Lublin 2003, red. wraz z A. B. Stępniem, ss. 500.
  • Wojtysiak współredagował całość; poza tym jest autorem dwóch rozpraw – zob. poz. 25. i 26. niżej (rozprawy i artykuły).


Rozprawy i artykuły

 1. Ontologia czy metafizyka?, [w:] Studia metafilozoficzne, t.I: Dyscypliny i metody filozoficzne, red. A. B. Stępień i T. Szubka, TN KUL, Lublin 1993, s. 101-134.
 2. R. Ingardena koncepcja ontologii a koncepcja metafizyki tomizmu egzystencjalnego, [w:] jw., s. 167-211.
 3. Czy Roman Ingarden realnie istnieje w roku 1993? (Problemy Ingardenowej ontologii egzystencjalnej), [w:] Lubelskie Odczyty Filozoficzne, zbiór trzeci: Spór o Ingardena. W setną rocznicę urodzin, red. J. Dębowski, Wydawnictwo UMCS – Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Lublin 1994, s. 27-42.
 4. Wiele czy jedna odmiana istnienia? Tomistyczna krytyka Ingardenowego pluralizmu egzystencjalnego, [w:] Roman Ingarden a filozofia naszego czasu, red. A. Węgrzecki, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Kraków 1995, s. 81-90.
 5. O pojęciu istoty, "Zeszyty Naukowe KUL" 38 (1995), nr 3-4, s. 63-83.
 6. Koncepcje nauczania filozofii, "Edukacja Filozoficzna", t. 21 (1996), s. 133-143.
 7. O wyrażeniach egzystencjalnych, "Filozofia Nauki", nr 3(15)/1996, s. 115-130.
 8. Wprowadzenie. O filozofii tomistycznej dziś, [w:] Rozmowy o filozofii, red. A. Zieliński, M. Bagiński, J. Wojtysiak, RW KUL, Lublin 1996, s. 5-11.
 9. O Ingardenowej i tomistycznej koncepcji bytu, "Kwartalnik Filozoficzny" 25 (1997) z. 1, s. 145-174.
 10. Trzy koncepcje bytu/przedmiotu, "Filozofia Nauki", nr 1(17)/1997, s. 105-126.
 11. Słowo <<być>> w języku polskim, "Studia Semiotyczne", t. XXI-XXII, red. J. Pelc, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 1998, s. 101-117.
 12. W sprawie Ajdukiewiczowskiego pojęcia istnienia (Uwagi w związku z zagadnieniem języka intencjonalistycznego oraz idealizmu. Na marginesie W sprawie pojęcia istnienia K. Ajdukiewicza), jw., s. 119-142.
 13. Próba reinterpretacji (neo)tomistycznej koncepcji sądu egzystencjalnego, "Roczniki Filozoficzne", t. 46-47 (1998-1999), z. 1, s. 221-231.
  • Wersja anglojęzyczna (przeł. A. Lekka-Kowalik): An Attempt at Reinterpreting the (Neo)Thomistic Conception of Existential Judgement, [w:] “Studies in Logic and Theory of Knowledge", vol. 5, ed. S. Kiczuk, J. Herbut, A. B. Stępień, TN KUL, Lublin 2002, s. 141-151.
 14. Metafizyka w logice, "Filozofia Nauki", nr 1-2 (25-26)/1999, s. 51-76.
  • Wersja anglojęzyczna (przeł. J. Kłos): Metaphysics in Logic, [w:] “Studies in Logic and Theory of Knowledge", vol. 6, ed. S. Kiczuk, J. Herbut, A. B. Stępień, TN KUL, Lublin 2006, s. 125-154.
 15. Życie jako sposób istnienia (Ingardenowska koncepcja życia), "Zeszyty Naukowe KUL", nr 1-2 (165-166)/1999, s. 17-25.
  • Wersja anglojęzyczna: Life as a Mode of Existence (Ingardenian Conception of Life), [w:] “Studies in Logic and Theory of Knowledge", vol. 5, ed. S. Kiczuk, J. Herbut, A. B. Stępień, TN KUL, Lublin 2002, s. 251-258.
 16. Coś musi istnieć. (W związku z artykułem P. van Inwagena "Dlaczego w ogóle cokolwiek istnieje?"), "Roczniki Filozoficzne", t. 48 (2000), z. 1, s. 55-77.
  • Wersja anglojęzyczna: There Must Be Something (in Reference to the Paper by Peter van Inwagen Why Is There Anything at All?), [w:] “Studies in Logic and Theory of Knowledge", vol. 5, ed. S. Kiczuk, J. Herbut, A. B. Stępień, TN KUL, Lublin 2002, s. 259-279.
 17. Zanim zaczniemy nauczać (Pierwsze pytania dydaktyka filozofii...), [w:] Filozofia w szkole. Materiały z konferencji naukowej. Kielce, 10 - 11 września 1999, red. B. Burlikowski, W. Słomski, Sekcja Nauczania Filozofii Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Kielce-Warszawa 2000, s. 221-230.
 18. "Sensotwórcza" rola religii, [w:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara. Księga Pamiątkowa Sympozjum Naukowego zorganizowanego w Uniwersytecie Warszawskim z okazji 2000-lecia Chrześcijaństwa w dniach 19-21 listopada 1999, red. A. Białecka, J. J. Jadacki, Wydawnictwo Naukowe SEMPER, Warszawa 2001, s. 573-578.
  • Inna wersja opublikowana pierwotnie jako recenzja: >>Sensotwórcza<< funkcja religii, rec. J. J. Jadacki, K. Wójtowicz (red.), Człowiek - nauka - wiara. Materiały sympozjum dla uczczenia jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999; "Ethos", nr 49-50 (2000), s. 315-320.
 19. Starożytne początki problematyki istnienia, "Kwartalnik Filozoficzny", t. XXIX (2001) z. 1, s. 5-27.
 20. Wszystkie własności są przedmiotami, "Filozofia Nauki", nr 1 (33)/2001, s. 95-100.
 21. Semiotyka a ontologia, "Studia Semiotyczne", t. XXIV, red. J. Pelc, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 2001, s. 57-83.
 22. W obronie stałych logicznych, nieistnienia i platonizmu, "Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria", 10 (2001) nr 4 (40), s. 91-102.
 23. Jak mówić o bycie? Przyczynek do typologizacji metafizyk, "Roczniki Filozoficzne", t. 50 (2002), z. 1 (Księga pamiątkowa ku czci Profesora Antoniego B. Stępnia), s. 497-515.
 24. Z meta-krytyki metafilozofii Antoniego B. Stępnia, jw., s. 517-525.
 25. Kategorie. Przegląd stanowisk i zagadnień, [w:] Studia metafilozoficzne, t. II: Kategorie filozoficzne. Istnienie i sąd, red. A. B. Stępień i J. Wojtysiak, TN KUL, Lublin 2002, s. 93-185.
 26. Istnienie. Podstawowe koncepcje, jw., s. 215-262.
  • Wersja anglojęzyczna (przeł. J. Kłos): Existence: Basic Conceptions, [w:] “Studies in Logic and Theory of Knowledge", vol. 6, ed. S. Kiczuk, J. Herbut, A. B. Stępień, TN KUL, Lublin 2006, s. 155-190.
 27. Argumenty na istnienie Boga, [w:] Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. ks. M. Rusecki, ks. K. Kaucha i in., Wydawnictwo "M", Lublin-Kraków 2002, s. 111-122.
 28. Język religijny, jw., s. 572-584.
 29. O egzystencjalnych momentach znaczenia nazwy. (Przyczynek do § 15 O dziele literackim Romana Ingardena), [w:] Od ontologii literatury do ontologii świata, red. J. Perzanowski (i A. Pietruszczak), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, s. 143-152.
 30. Wprowadzenie do problematyki możliwości, [w:] Prawda a metoda. Cz. 1 – Aporie myśli współczesnej, "Acta Universitatis Wratislaviensis No 2514. Filozofia XLI", red. J. Jaskóła, A. Olejarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 143-155.
 31. Antoni B. Stępień, "Edukacja Filozoficzna" 36 (2003), s. 129-150, wraz z S. Judyckim.
  • Wojtysiak opracował części na stronach 132-136, 141-143, 144-149 oraz zredagował całość. Przedruk [w:] Polska filozofia powojenna, t. III, red. W. Mackiewicz, Agencja Wydawnicza Witmark, Warszawa 2005, s. 273-294.
 32. O argumencie moralnym za istnieniem Boga, "Roczniki Filozoficzne" 52 (2004) 2 (Novis vetera augere atque perficere. Księga Pamiatkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Józefowi Herbutowi), s. 391-428.
  • Wersja anglojęzyczna (przeł. J. Kłos): On the Moral Argument for the Existence of God, [w:] “Studies in Logic and Theory of Knowledge", vol. 6, ed. S. Kiczuk, J. Herbut, A. B. Stępień, TN KUL, Lublin 2006, s. 281-306.
 33. Jak rozpoznać Objawienie? – uwagi wierzącego epistemologa, [w:] Religia i mistyka, t. III Objawienie, red. P. Moskal, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 35-69.
 34. Wobec wielości religii: w obronie inkluzywizmu religijnego, [w:] Pluralizm religijny – moda czy konieczność?, red. M. Bała, seria: Filozofia i religia, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW – Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", Warszawa–Pelplin 2005, s. 21-43.
 35. Edukacja filozoficzna w ujęciu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, "Edukacja Filozoficzna", 40 (2005), s. 103-114.
  • Przedruk [w:] Filozofia i edukacja. Materiały z sympozjum z cyklu "Przyszłość cywilizacji Zachodu" zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, red. P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Fundacja "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej" – Katedra Filozofii Kultury KUL, Lublin 2005, s. 189-200.
 36. Ontologiczne założenia korespondencyjnej koncepcji prawdy, "Roczniki Filozoficzne" 53 (2005) 2, s. 309-327.
 37. "Wszechmocny odpowie" (Hi 31, 35). W obronie teodycei przed zarzutami Piotra Kaszkowiaka, "Roczniki Filozoficzne" 53 (2005) 2, s. 395-404.
 38. O trudnościach wiary sceptyka i ostrożnej wiedzy teisty, "Diametros. Internetowe czasopismo filozoficzne" nr 4 (czerwiec 2005), s. 226-254.
 39. Czy istnieje takie x, że x jest filozofią polską?, "Znak" nr 5/2005, s. 23-28
 40. Ogrody Jarosława Marka Rymkiewicza. Ogród istnienia – ogród nicości – ogród Boga, wraz z P. Sanetrą, "Przegląd Powszechny" nr 3/2005, s. 480-492.
  • Tekst, napisany wspólnie z literaturoznawcą, jest rezultatem analizy filozoficznych wątków poezji Rymkiewicza; Wojtysiak jest odpowiedzialny za aspekt filozoficzny, a Sanetra – literaturoznawczy.
 41. Czy normy etyczne są przykazaniami?, "Diametros. Internetowe czasopismo filozoficzne" nr 7 (marzec 2006), s. 56-81.
 42. O zasadzie racji dostatecznej, "Roczniki Filozoficzne" 54 (2006) 1, s. 179-216.
  • Wersja anglojęzyczna: On the Principle of Sufficient Reason, "Polish Journal of Philosophy" vol. I (2007), No. 1, s. 111-135.
 43. Spiritus theologiae in corpore Professoris Viperei, czyli o starym pytaniu i zbożnej odpowiedzi, [w:] Myśli o języku, nauce i wartościach. Księga ofiarowana Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Strawiński, M. Grygianiec, A. Brożek, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006, s. 179-190.
 44. Czym jest istnienie?, [w:] S. Swieżawski: osoba i dzieło, red. J. Czerkawski, P. Gut, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 141-151.
 45. O edukacyjnej potrzebie filozofii, "Ethos" 19 (2006), nr 3 (75), s. 156-161.
 46. Rzecz, przedmiot, byt – uwagi definicyjne ontologa, [w:] Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku, red. M. Kitowska-Łysiak, M. Lachowski, TN KUL, Lublin 2007, s. 11-20.
  • Głosy w dyskusji – tamże, ss. 343-355.
 47. Zasada racji a problem istnienia Boga, [w:] Metafizyczne i antropologiczne założenia filozofii religii, red. P. Moskal, t. V z serii Religia i mistyka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 59-70.
 48. "Chuda filozofia", czyli o felietonach filozoficznych Wojciecha Chudego, "Ethos" 20 (2007), nr 3-4 (79-80)/2007, s. 130-137.
 49. Boża Opatrzność z perspektywy filozoficznej, "Znak" nr 1 (632)/2008, s. 53-61.
 50. Spory o Jezusa z Nazaretu. Rekonstrukcja filozoficzna, "Znak" nr 4 (647)/2009, s. 92-106.
 51. O zasadności koncepcji creationis ex nihilo (głos w dyskusji na temat metafizycznego kreacjonizmu), "Studia Philosophica Wratislaviensia" vol. V, fasc. 2 (2010), s. 127-135.
 52. Morality, God, and Possible Worlds, “European Journal for Philosophy of Religion", Vol. 2, No. 1, Spring 2010, s. 199-208.
  • Nieco inna wersja polskojęzyczna (Moralność, Bóg, możliwe światy. W związku z artykułem Richarda Swinburne’a "Bóg a moralność") ukaże się [w:] "Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria", nr 1/2010, s. 139-146. Ostatnie dwa zdania tekstu angielskiego powinny należeć do przedostatniego akapitu.


Słowniki i hasła słownikowe

 1. 1 hasło [w:] Słownik pojęć filozoficznych, red. W. Krajewski, przy współpr. R. Banajskiego, Warszawa 1996 – inegzystencja (s. 90-91).
 2. 8 haseł [w:] Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, TN KUL, Lublin 1997 – bytu koncepcje (s. 82-85), esencjalizm (s. 166-167), illacjonizm (s. 290-291), immediatyzm (s. 293-294), ontologia (s. 409-412), przedmiot (s. 448-451), słuszność (z J. Herbutem, s. 479-480), sposoby istnienia (s. 480-484).
  • Hasła illacjonizm oraz immediatyzm także [w:] Encyklopedia Katolicka, t. VII: Ignoratio elenchiiJędrzejów, TN KUL, Lublin 1997, s. 26-27 oraz s. 78-79. Hasło immediatyzm także [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4.: Go-Iq, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003, s. 780-781.
 3. 2 hasła [w:] Encyklopedia Katolicka, t. VIII: Język – Kino, TN KUL, Lublin 2000 – kategorie (kol. 1065-1069), Keyserling Hermann Alexander (kol. 1372-1373).
 4. 2 hasła [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, red. A. J. Nowak, L. Sosnowski, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2001 – byt absolutny (s. 6-9), byt względny (s. 9-11).
 5. 1 hasło [w:] Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. ks. M. Rusecki, ks. K. Kaucha i in., Wydawnictwo "M", Lublin-Kraków 2002 – Bóg. 1 Semiotyczny status terminu (s. 161-165). Hasła-artykuły – zob. poz. 27 i 28 wyżej (rozprawy i artykuły).
 6. 2 hasła [w:] Encyklopedia Katolicka, t. IX: Kinszasa – Krzymuska, TN KUL, Lublin 2002 – Klubertanz, Georg Peter (kol. 161-162), konkret (kol. 643-645).
  • Hasło konkret także [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004, s. 796-797.
 7. 30 haseł (różnej wielkości) [w:] Słownik filozofii, red. J. Hartman, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004.
  • Do nowego (poszerzonego i poprawionego) wydania (pod tytułem Encyklopedia filozofii) przygotowano (w większości nowe) hasła w wymiarze 40 ss. mszp.
 8. Hasło: Stępień Antoni Bazyli, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 10 (suplement), Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, s. 403-407.


Autoreferaty i streszczenia

 1. Autoreferat pracy "Struktura fenomenu kłamstwa", "Ruch Filozoficzny" 47 (1990) nr 3-4, s. 272-275.
 2. Ważniejsze wyniki analiz porównawczych dotyczących problematyki istnienia poruszanej przez R. Ingardena i wybranych amerykańskich tomistów egzystencjalnych. (Seminarium doktoranckie prowadzone w Katedrze Teorii Poznania KUL, 23 I 1992), "Ruch Filozoficzny" 49 (1992) nr 3-4, s. 315-320.
 3. Ontologia czy metafizyka? (Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Lublinie, 17 III 1992 r.), "Ruch Filozoficzny" 51 (1994) nr 1, s. 15-19.
 4. Wiele czy jedna odmiana istnienia? R. Ingarden a tomiści egzystencjalni, [w:] Roman Ingarden a filozofia naszego czasu. Roman Ingarden and Philosophy of Our Time (Summaries), Kraków, 15-16 October 1993, s. 25-27.
 5. Koncepcje bytu/przedmiotu we współczesnej filozofii polskiej, [w:] VI Polski Zjazd Filozoficzny. Toruń, 5-9 września 1995. Abstrakty, UMK – Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1995, s. 275.
 6. Próba uporządkowania wyrażeń egzystencjalnych, jw., s. 275-276.
 7. Many or One Modes of Existence? A Tomistic Critique in Ingarden`s Existential Pluralism (abstract), [w:] The Philosopher`s Index, Philosopher`s Information Center, Bowling Green, vol. 30, No. 3, Fall 1996, s. 267.
 8. Filozofia w szkole średniej – propozycje programowe i metodyczne, [w:] VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin, 14-18 września 2004, abstrakty, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, s. 12-13.
 9. O moralnym argumencie za istnieniem Boga, jw., s. 164.
 10. Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? – współczesne odpowiedzi, jw., s. 267-468.
 11. Podejście nomologiczne w metafizyce, [w:] Materiały VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Warszawa 2008, ss. 2 mszp.


Polemiki i dyskusje

 1. Bezradność filozofów wobec polityki? (Uwagi w związku z XXXIII Tygodniem Filozoficznym KUL "Moralność a polityka"), "Zeszyty Naukowe KUL" 34 (1991) nr 3-4, s. 134-138.
 2. Ostrożnie z dychotomiami!, "Edukacja Filozoficzna" t.14 (1992), s. 169-173.
  • Polemika z niektórymi referatami wygłoszonymi na sesji UMCS Polis a piękno, Nałęczów 1992.
 3. Odpowiedź Profesorowi Januszowi Gajdzie, "Ethos" 8 (1995) nr 1, s. 289-291.
  • Odpowiedź na tekst J. Gajdy "Jak tendencyjnie pisać recenzję?", będący reakcją na recenzję Wojtysiaka – zob. poz. 4. niżej (recenzje).
 4. O życzliwą interpretację wypowiedzi ks. Józefa Tischnera, "Ethos" 9 (1996) nr 1-2, s. 284-287.
  • Polemika z ks. A. Wierzbickim.
 5. Nie jest wykluczone, że wszystkie własności są przedmiotami! "Filozofia Nauki", rok IX (2001), nr 1 (33), s. 105-106.
  • Odpowiedź na polemikę A. Biłata, dyskutującego z tekstem Wojtysiaka – zob. poz. 20. wyżej (rozprawy i artykuły).
 6. Między ślepotą człowieka a dyskrecją Boga, "Tygodnik Powszechny" nr 12/2005 (20 III 2005), s. 10.
  • Polemika z J. Woleńskim. W tekście zamiast "moc eksplikacyjna" powinno być: "moc eksplanacyjna".
 7. Dopowiedzenie – na koniec, "Diametros. Internetowe czasopismo filozoficzne" nr 4 (czerwiec 2005), s. 279-282.
  • Polemika z J. Woleńskim i B. Chwedeńczukiem.
 8. Głosy w dyskusji "Co wiemy o istnieniu Boga?", "Diametros. Internetowe czasopismo filozoficzne", 15-17 IV 2005, www.diametros.pl.
 9. Głosy w dyskusji "Czy normy etyczne są przykazaniami?", "Diametros. Internetowe czasopismo filozoficzne", 16-18 XII 2005, www.diametros.pl.
 10. List do Redakcji, "Znak" 11 (654)/2009, s. 156-158.
  • Polemika z D. Kotem w związku z tekstem poz. 50 wyżej (rozprawy i artykuły).


Recenzje

 1. Analityczna eseistyka z filozofii klasycznej, rec. J. M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, Warszawa 1986; "Zeszyty Naukowe KUL" 34 (1991) nr 3-4, s. 148-153.
 2. Narodziny czy śmierć filozofii?, rec. G. Colli, Narodziny filozofii, Warszawa - Kraków 1991; "Znak" 45 (1993) nr 3, s. 157-161.
 3. Z powrotem do jedności?, rec. K. Albert, O Platońskim pojęciu filozofii, Warszawa 1991; "Edukacja Filozoficzna" t. 15 (1993), s. 331-333.
 4. Jak źle pisać o mass-mediach?, rec. J. Gajda, Edukacja bez granic. O środkach masowego przekazu, Lublin 1992; "Ethos" 6 (1993) nr 4, s. 222-226.
 5. Bardzo zręczne wprowadzenie do sceptycyzmu, rec. T. Nagel, Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, Warszawa 1993; "Znak" 46 (1994) nr 1, s. 189-192.
 6. The Ingarden Centenary: rec. J. Dębowski (ed.), Spór o Ingardena, A. Węgrzecki (ed.), Roman Ingarden a filozofia naszego czasu; "Phenomenological Inquiry. A Review of Philosophical Ideas and Trends", vol. XX, October 1996, s. 175-179.
 7. Co naprawdę istnieje?, rec. J. J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje? Antologia tekstów ontologicznych z komentarzami, t. I-II, Warszawa 1996; "Filozofia Nauki", nr 4(20)/1997, s. 121-130.
 8. Metafizyka w cieniu tradycji, rec. W. Stróżewski, Ontologia, Kraków 2004; "Znak" nr 3/2005, s. 135-141.
  • Inna wersja: "Roczniki Filozoficzne" 53 (2005) 1, s. 401-405.
 9. Nieusuwalność konieczności, rec. Bede Rundle, Why there is Something rather than Nothing, Clarendon Press, Oxford 2004 (reprinted 2005); "Znak" 1/2007, s. 148-155.
  • Inna wersja: "Roczniki Filozoficzne" t. 55 (2007), nr 1, s. 323-329.


Sprawozdania, wspomnienia, noty

 1. Sesja filozoficzna w Witowie, "Filozofia. Półrocznik Koła Filozoficznego Studentów KUL" nr 20-21 (X 1988 - III 1989), s. 192-194.
 2. O filozoficzne podstawy teorii wychowania. (Sprawozdanie z XXXI Tygodnia Filozoficznego KUL), "Ethos" 3 (1990) nr 1-2, s. 397-401.
 3. Co wiemy o naszej psychice? (Uwagi w związku z XXXII Tygodniem Filozoficznym KUL "Natura i sposób istnienia psychiki ludzkiej"), "Zeszyty Naukowe KUL" 33 (1990) nr 1-4, s. 154-157.
 4. Zrozumieć politykę. (Sprawozdanie z XXXIII Tygodnia Filozoficznego KUL "Moralność a polityka"), "Ethos" 5 (1992) nr 1, s. 228-232.
 5. Zjazd filozofów. Wieża Babel polskiej filozofii, "Forum Akademickie" nr 16/1995, s. 4.
  • Sprawozdanie z VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Toruń 1995.
 6. Świadek człowieczeństwa. Wspomnienie o profesorze Wojciechu Chudym (1947-2007), "Znak" 7-8 (626-627)/2007, s. 164-171.
 7. Wojciech Chudy (8 XII 1947 – 15 III 2007), "Principia. Ekspres filozoficzny" 41 (czerwiec)/2007, s. 77-78.
  • Przedruk (wersja poprawiona) [w:] "Analiza i egzystencja. czasopismo filozoficzne", nr 8/2008, s. 143-145.
 8. Rekomendacje książek z filozofii religii, www.diametros.pl.
 9. Nota "Kim jest humanista XXI wieku?" – strona internetowa IV Lubelskiego Festiwalu Nauki, www.kul.lublin.pl/lfnsys/index.html?art=1


Tłumaczenia

 1. Przekład z języka angielskiego na język polski 13 haseł do: Collins. Słownik encyklopedyczny. Filozofia, Wydawnictwo RTV, 1997 (wydanie oryginalne: Dictionary of Philosophy G. Veseya i P. Foulkesa) – a priori, a posteriori (s. 1), Abelard Piotr (s. 1-2), absolut (s. 2), byt (s. 56), Frege, Gottlob (s. 116-117), funkcja (s. 117), identyczność (s. 147-148), imię własne (s. 148), istota (s. 165-166), metafizyka (s. 213-215), Tomasz z Akwinu, św. (s. 328-331), teoria deskrypcji (s. 320-321), zjawisko (s. 363-365).


Teksty popularyzatorskie i publicystyczne

 1. Pojedyncze (związane z filozofią i religią) wypowiedzi w różnej formie (niekiedy pod pseudonimami) na łamach: "Zeszytów Naukowych KUL", "Przeglądu Akademickiego", "Forum Akademickiego", "Biuletynu Olimpiady Filozoficznej", "Scriptores Scholarum", "Gazety Lubelskiej – Dzień", "Miejskiej Gazety Powszechnej", "Obserwatora Ziemi Lubelskiej", "Gazety Wyborczej ­– Lublin", "Kuriera Lubelskiego"; także w rozgłośniach radiowych: Radiu Lublin, Polskim Radio Program II oraz (najczęściej) w Radiu eR (i jego wcześniejszych postaciach) – zob. np. http://www.kul.pl/13489.html.
 2. 15 felietonów popularyzujących filozofię – cykl "Filozofia w codzienności", dwutygodnik "Przegląd Akademicki" (1992-1994).
 3. 3 recenzje popularyzujące filozofię, "Przegląd Akademicki" (1992).
 4. Kilkanaście szkiców o tematyce światopoglądowo-egzystencjalnej, kwartalnik szkolno-edukacyjny "Scriptores Scholarum" (1993-2000).
 5. Autorytet: kto i dla jak wielu?, "Ethos" nr 1(37)/1997, s. 190-192.
  • Wypowiedź do ankiety redakcyjnej.
 6. Czy filozof i teolog są sobie nawzajem potrzebni?, "Scriptores Scholarum“, nr 2/3 (23/24) 1999, s. 116-129.
  • Zapis dyskusji panelowej z ks. K. Kauchą.
 7. Filozofia jako poszukiwanie sensu. (W związku z encykliką Jana Pawła II "Fides et ratio"), jw., nr 1 (26) 2000, s. 87-90.
 8. O mediach i diable, "Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna", nr 4 (6)/2002, s. 87-89.
 9. Oglądać czy słuchać?, jw., nr 4/ 2003, s. 92-95.
 10. Kaspar Traussig czyta Kanta, jw., nr 1/2004, s. 147-151.
  • Inna wersja: "Znak", nr 12/ 2004, s. 111-116.
 11. Quo vadis, polska filozofio?, "Forum Akademickie", nr 11/2004, s. 33-34.
 12. Kilka okruchów ze stołu kultury, "Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna", nr 2/2004, s. 26-30.
 13. Do czego potrzebna nam filozofia?, jw., nr 3/2004, s. 123-127.
 14. Bóg a zło – problem teodycei, jw. nr 4/2004, s. 112-117.
 15. W cieniu śmierci, jw., nr 1/2005, s. 82-85.
  • Inna wersja: "Znak" 4 (611)/2006, s. 133-138.
 16. O racjonalnym wyborze religii, "Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna", nr 2/2005, s. 102-107.
 17. Współczesne światopoglądy, jw., s. nr 3/2005, s. 143-149.
 18. O pojęciu wiedzy, czyli jak nie zagubić się w chaosie informacyjnym?, jw., nr 4/2005, s. 137-142.
 19. O słowie "być", nr 1/2006, s. 132-136.
 20. O literaturze – filozoficznie. W 75. rocznicę pierwszego wydania O dziele literackim Romana Ingardena, jw., nr 2/2006, s. 99-104.
 21. Narodziny, "Style i Charaktery", nr 1/2010, s. 46-47.
 22. Morze, jw., nr 2/2010, s. 54-55.
 23. Seks i celibat, "Reaktor", nr 1, http://dominikanie.pl/reaktor/numer,1,o_kaplanstwie.html


Projekty nauczania filozofii

 1. Projekt programu zajęć z filozofii w szkole średniej, "Scriptores Scholarum" nr 3/4 (1994), s. 27-42. 
 2. Edukacja filozoficzna. Autorski program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum, www.znakdlaszkoly.pl/lic_fil.php.
  • Program zatwierdzony przez MENiS, nr dopuszczenia: DKOS-5002-2/05.
 3. Filozofia, [w:] K. Konarzewski i in., Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Projekt, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005, s. 163-166, wraz z A. Groblerem i P. Kołodzińskim.
  • Projekt podstawy programowej z filozofii: etap czwarty – klasy liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wojtysiak był aktywnym członkiem komisji opracowującej projekt.
 4. Filozofia. Podstawa programowa z filozofii na poziomie szkół ponadgimnazjalnych (projekt dla zakresu podstawowego oraz zakresu rozszerzonego), wraz z M. Bardelem i R. Ziemińską, www.men.gov.pl/oswiata/archiwum/podstawa_filozofii.php.
  • Projekt przygotowany na zlecenie MEN w 2006 r. Wojtysiak był aktywnym członkiem komisji, odpowiedzialnym za przygotowanie wstępnej wersji projektu.
 5. Informator o egzaminie maturalnym / od 2009 roku / filozofia, oprac. wraz z L. Grabowską, J.J. Jadackim i in., strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Warszawa 2007, www.cke.edu.pl (Informatory).
  • Wojtysiak był aktywnym członkiem komisji przygotowującym projekt egzaminu maturalnego z filozofii.
 6. Filozofia. Podstawa programowa z filozofii w zreformowanym liceum, wraz z A. Groblerem i in., [w:] Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej [...] kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (w wersji skierowanej do konsultacji społecznych i międzyresortowych), s. 50-56, www.bip.men.gov.pl/akty_projekty.php.
  • Projekt przygotowany na zlecenie MEN w 2008 r. Wojtysiak był członkiem "zespołu ekspertów do prac nad doskonaleniem podstawy programowej [...] kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół." Tekst w wersji zmodyfikowanej i zaakceptowanej przez MEN (Podstawa programowa przedmiotu filozofia) ukazał się drukiem w 2009 r. w książce Podstawa programowa z komentarzami. T. 4: Edukacja historyczna i obywatelska, MEN (brak w książce dalszych danych bibliograficznych), s. 139-148.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2010, godz. 09:19 - Andrzej Zykubek