Informujemy , że wnioski o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.6-7 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2018 r.

 

Termin złożenia wniosku

 

Studenci i doktoranci, ubiegający się jednocześnie o miejsce w domu studenckim oraz stypendium socjalne lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, składają tylko jeden wniosek o pomoc materialną w terminie do:

 

31 sierpnia br.

infKonto.pdf wniosek o przyznanie pomocy materialnej - załącznik nr 1 do zarządzenia

 Studenci i doktoranci, ubiegający się tylko o stypendium socjalne lub o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składają wnioski w terminie do:

 

15 września br.

 

 

za wyjątkiem osób przyjętych na studia po 31 sierpnia, które składają wniosek do 30 września, chyba że przepisy Regulaminu stanowią inaczej.

 

 

5 marca

- studenci przyjęci na studia I i II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019

 

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium

 

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U.2017.1892 ze zm. ) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy

w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego

w 2016 r. wynosił  2577 zł.

 

Przeciętny dochód z pracy

w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego

 za rok 2017 wynosi 3399 zł.

 

Wymagane dokumenty

infKonto.pdfsposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta - załącznik nr 9

 

UWAGA

Ryczałt i karta podatkowa za 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRAC Y I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne na rok akademicki 2018/2019.

 

infKonto.pdfulotka informacyjna 2018-2019

 

Wypłata

 

Do końca każdego miesiąca, po przekazaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków na ten cel, z wyjątkiem października i marca, za które wypłata może nastąpić z miesięcznym opóźnieniem.

 

 

 

 

 

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim z wyjątkiem, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z programem studiów trwa jeden semestr.

W przypadku, gdy studia II stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku akademickiego stypendia przyznawane są od marca. 

Student (doktorant) traci prawo do przyznanego stypendium w związku z okolicznościami wymienionymi

w § 12 infKonto.pdfRegulamin przyznawania pomocy materialnej 2018/2019

Sposób wypłaty

Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe studenta lub doktoranta.

 

Zgodnie z § 10 pkt 1 i 2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej, student

i doktorant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o numerze rachunku bankowego na wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

 

Stypendium

w trakcie urlopu dziekańskiego

 

Stypendium socjalne przysługuje studentowi i doktorantowi w trakcie urlopu na jego wniosek, o ile zachodzi szczególna sytuacja życiowa.

 

Student (doktorant), ubiegający się o stypendium socjalne w trakcie urlopu, fakt szczególnej sytuacji życiowej przedstawia w formie dodatkowego podania do Komisji Stypendialnej. 

 Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w innym obiekcie
oraz zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta (doktoranta)

w domu studenckim lub

w obiekcie innym niż dom studencki.

Dotyczy tylko studentów (doktorantów) studiów stacjonarnych

jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

 

.

  1. Student studiów stacjonarnych otrzymuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania na terenie seminarium duchownego, jeżeli w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wskaże, że ponosi związane z tym koszty mieszkania w miejscu studiowania.
  2. Student (doktorant) studiów stacjonarnych otrzymuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wskaże, że:
  1. ponosi związane z tym koszty wynajmu mieszkania w miejscu studiowania;
  2. na stałe zamieszkuje poza miejscem studiowania.

Studentowi (odpowiednio doktorantowi), który po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia: 

            a) stypendium socjalne,
            b) stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
            c) stypendium dla najlepszych doktorantów,
            d) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
            e) zapomoga,

chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat. Przez ukończenie studiów rozumie się określenie zawarte w Regulaminie studiów KUL.

 

Student (odpowiednio doktorant) studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wyłącznie na jednym z kierunków studiów i na jednej uczelni, według własnego wyboru.

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2019, godz. 12:05 - Małgorzata Stróżyńska