Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej powstał 29 kwietnia 2013 r. na mocy zarządzenia JM Księdza Rektora KUL.

 

Ośrodek ma charakter interdyscyplinarny. Jego istnienie służyć ma intensyfikacji międzynarodowego dialogu naukowego w zakresie badań nad dziejami i szeroko pojętą kulturą Żydów Europy Środkowej i Wschodniej. Realizacja tych celów dokonywać się będzie poprzez organizację międzynarodowych konferencji, podejmowanie wspólnych projektów badawczych i tworzenie międzynarodowych zespołów badawczych oraz wymianę naukowców. Środki na urzeczywistnianie wymienionych założeń pochodzić mają w głównej mierze z krajowych oraz zagranicznych grantów.

 

Utworzenie tego rodzaju centrum badawczego w Lublinie nawiązywać ma do wspaniałych, wielokulturowych tradycji miasta. Lublin ma ogromne znaczenie w dziejach Żydów europejskich. Był miejscem rozkwitu żydowskiego życia kulturalnego i religijnego, począwszy od XIV wieku aż do wybuchu drugiej wojny światowej. W mieście działały słynne jesziwy oraz żydowskie domy wydawnicze. Od końca XVIII wieku Lublin stał się także istotnym centrum chasydyzmu. W dwudziestoleciu międzywojennym kwitło tu żydowskie życie kulturalne i społeczne.

 

Lokalizacja Ośrodka na uniwersytecie katolickim służyć ma promowaniu idei wzajemnego szacunku i porozumienia między narodami i religiami.

 

Autor: Karolina Famulska-Ciesielska
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2020, godz. 19:55 - Sławomir Żurek