Program PROM

Tytuł projektu: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (II edycja)

 

Celem projektu NAWA jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej. Projekty Programu PROM umożliwią przedstawicielom grupy docelowej wzięcie udziału w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji.

 

Projekt przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność kadr zarówno zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.

 

UWAGA: okres realizacji projektu został wydłużony do 31.03.2023 r. Zakwalifikowani uczestnicy/uczestniczki projektu będą mogli realizować mobilności wyjazdowe/przyjazdowe zgodnie z wykazem aktywności naukowych zawartych w złożonym Formularzu uczestnictwa. Jeśli nie jest możliwe uczestnictwo w wybranych działaniach (np. wybrana konferencja została odwołana), uczestnik/uczestniczka będzie mógł/mogła złożyć kolejny Formularz uczestnictwa w odpowiedzi na ogłoszony nabór prowadzony w trybie ciągłym. Nowy Formularz uczestnictwa będzie podlegał ocenie powołanej Komisji rekrutacyjnej.

 


 

PROM Programme

Title of the project: International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff (2nd edition)

 

The aim of the project is to create a mechanism of financial support for scholarship exchange of PhD candidates and academic staff programmes. These programmes will enable participation in short forms of education (lasting from 5 to 30 days) which are aimed at increasing competences and qualifications.

 

The project will contribute to the improvement of accessibility of international education programmes and will increase the mobility of the personnel both in the field of visits of representatives of Polish universities and scientific institutions abroad as well as arrivals of scholarship holders to Poland, including people from outside the EU.

 

NOTE: the project implementation period was extended until March 31, 2023. The qualified project participants will be able to implement outgoing / incoming mobility in accordance with the list of scientific activities included in the submitted Participation Form. If it is not possible to participate in selected activities (e.g. a selected conference was canceled), the participant will be able to submit another Participation Form in response to the announced continuous round of recruitment. The new Participation Form will be assessed by the appointed Recruitment Committee.

 

 

 

 

prom_logotyp_1.[1]

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2022, godz. 07:31 - Urszula Czyżewska