O OCHRONIE ŻYCIA LUDZKIEGO

1978

1. W perspektywie życia (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 XI), AP1, s. 13-14; toż: La vita oltre la morte nel di segno della salvezza, IGP I, s. 87-88.

2. Człowiek "obrazem Boga" (Audiencja generalna, 6 XII), NP I, s. 129-131; toż: L'uomo immagine di Dio, IGP I, s. 284-288.

3. Miłość małżeńska i życie - podstawowymi wartościami rodziny (Homilia podczas Mszy świętej w kościele Del Gesù, 31 XII), NP I, s. 211-213; toż: L'amore coniugale e la vita, valori fondamentali della famiglia, IGP I, s. 455-458.

1979

4. Miłość i szacunek dla rodzącego się życia (Audiencja general­na, 3 I), NP II, 1, s. 4-6; toż: Amore e rispetto per la vita nascente, IGP II, 1, s. 9-12.

5. Życie odniesie zwycięstwo nad śmiercią (Przemówienie do uczestników Kongresu Europejskich Ruchów dla Obrony Życia, 26 II), NP II, 1, s. 191-192; toż: La vita vincerà sulla morte, IGP II, 1, s. 467-469.

6. Sławimy życie (Homilia podczas Mszy świętej na Capitol Mall, Waszyngton, 7 X), NP II, 2, s. 348-351; toż: Noi celebriamo la vita, IGP II, 2, s. 699-704.

1980

7. Rodzina wspólnotą miłości i życia (Homilia podczas Mszy świętej w rzymskiej parafii św. Jana Berchmansa, 20 I), NP III, 1, s. 66-68; toż: La famiglia é la comunità dell'amore e della vita, IGP III, 1, s. 160-165.

8. Na straży daru i błogosławieństwa (Przemówienie do położ­nych, 26 I), NP III, 1, s. 77-80; toż: Voi siete le custodi della vita umana, IGP III, 1, s. 191-195.

9. Bardziej skutecznie głośmy o świętości ludzkiego życia (Orę­dzie do biskupów Ameryki Północnej, 29 I), NP III, 1, s. 89-90; toż: Proclamiamo più efficacemente la sacralità della vita umana, IGP III, 1, s. 216-217.

10. Gdzie jest życie, tam jest stwórczy duch Boga (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 3 II), NP III, 1, s. 115-116; toż: Dove é la vita, c'é lo Spirito di Dio creatore, IGP III, 1, s. 300-302.

11. Cykl "poznania-rodzenia" i perspektywa śmierci (Audiencja generalna, 26 III), NP III, 1, s. 303-305; toż: Il ciclo della conoscenza-generazione e la prospettiva della morte, IGP III, 1, s. 737-746.

12. Kongregacja Doktryny Wiary, Deklaracja o eutanazji (26 VI), NP III, 1, s. 821-826; toż: Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio de Euthanasia, IGP III, 1, s. 1851-1860.

13. Ochraniać rodzinę, miejsce, gdzie miłość rodzi życie (Homilia podczas Mszy świętej, Velletri (Włochy), 7 IX), NP III, 2, s. 298-300; toż: Proteggere la famiglia, luogo dove l'amore genera la vita, IGP III, 2, s. 557-561.

14. Przywrócić światu smak życia (Przemówienie do uczestników pielgrzymki rodzin z Fran­cji, 10 XI), NP III, 2, s. 584-587; toż: Restituire al mondo il gusto della vita, IGP III, 2, s. 1120-1126.

15. W dniu św. Rodziny (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 28 XII), NP III, 2, s. 903-904; toż: Il ruolo della famiglia al servizio della vita, IGP III, 2, s. 1810-1813.

1981

16. Nienaruszalność życia ludzkiego (Przemówienie do uczestników I Kongresu do Spraw Rodziny z krajów Afryki i Europy, 15 I), NP IV, 1, s. 39-42; toż: Inviolabilità della vita umana nella santità della famiglia, IGP IV, 1, s. 80-85.

17. Człowiekowi żyjącemu winniśmy największy szacunek (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 II), NP IV, 1, s. 103-105; toż: Preghiera al Signore per la difesa della vita umana, IGP IV, 1, s. 207-211.

18. Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze (Homilia podczas Mszy świętej dla rodzin, Lahung (Filipiny), 19 II), NP IV, 1, s. 198-201; toż: Compattezza della famiglia e rispetto della vita, IGP IV, 1, s. 714-721.

19. Jeżeli prawo do życia zastąpimy prawem do odebrania życia (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5 IV), NP IV, 1, s. 424-426; toż: Fermiamo il processo di distruzione delle coscienze umane, IGP IV, 1, s. 888-891.

20. Bądźcie zawsze sługami życia, nigdy narzędziami śmierci (Przemówienie do pracowników szpitala Bonifratrów w Rzymie, 5 IV), NP IV, 1, s. 426-429; toż: Siate sempre ministri della vita non mai strumenti di morte, IGP IV, 1, s. 893-898.

21. Kościół broni życia, broni ludzkich sumień (Rozważanie przed modlitwą "Regina coeli", 10 V), NP IV, 1, s. 556-558; toż: «Sono venuto perché abbiano la vita», IGP IV, 1, s. 1154-1157.

22. Jezus - Słowo Wcielone głosi autentyczny sens życia (Przemówienie podczas spotkania z mieszkańcami Todi (Włochy), 22 XI), NP IV, 2, s. 324-326; toż: Da Gesù, verbo incarnato, il senso autentico della vita, IGP IV, 2, s. 732-735.

23. Adhortacja apostolska Familiaris consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (22 XI), NP IV, 2, s. 432-493, p. 30; toż: Adhortatio Apostolica "Familiaris consortio", IGP IV, 2, s. 948-1045.

24. Poświęcenie się bez zastrzeżeń obronie zdrowia i życia ludzkiego (Przemówienie do personelu szpitala im. Królowej Małgorzaty na Zatybrzu, 20 XII), NP IV, 2, s. 516-518; toż: Dedizione senza riserve alla difesa salute e della vita umana, IGP IV, 2, s. 1177-1181.

1982

25. Życie jest darem (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 7 II), NP V, 1, s. 154-155; toż: Le nostre responsabilità verso ogni vita umana, IGP V, 1, s. 314-316.

26. Idąc za Chrystusem człowiek rozpoznaje wartość swojego życia (Przemówienie do uczestników Kongresu UNIV'82, 6 IV), NP V, 1, s. 502-505; toż: Seguendo Cristo l'uomo riconosce il valore della sua vita, IGP V, 1, s. 1121-1125.

27. Podstawowy problem ludzkiego życia (Homilia podczas Mszy świętej dla młodzieży, Lizbona, 14 V), NP V, 1, s. 729-734; toż: Ogni persona deve sentirsi protagonista della propria salvezza, IGP V, 2, s. 1668-1677.

28. Medycyna na służbie człowieka (Do uczestników Światowego Kon­gresu Lekarzy Katolickich, 3 X), NP V, 2, s. 491-496; toż: La qualifica di medico cattolico impegna a una testimonianza superiore, IGP V, 3, s. 669-677.

29. Zasady moralne diagnostyki i terapii prenatalnej (Przemówie­nie do uczestników Kongresu Lekarzy zorganizowanego przez włoski ruch "Movimento per la Vita", 3 XII), NP V, 2, s. 888-891; toż: Il progresso scientifico non può prescindere dalla dignità del trascendente destino dell'uomo, IGP V, 3, s. 1509-1513.

1983

30. Karta Praw Rodziny (Dokument Stolicy Apostolskiej), ORpol. 4(1983) nr 10, s. 6-7.

31. Podstawy deontologii lekarskiej (Do uczestników zjazdu Światowego Towarzystwa Lekarskiego, 29 X), ORpol. 4(1983) nr 10, s. 20; toż: Arbitraria e ingiusta la manipolazione genetica che riduce la vita dell'uomo ad un oggetto, IGP VI, 2, s. 917-923.

1984

32. «La Chiesa in prima linea per la difesa della vita umana» [Kościół w pierwszej linii walki o życie ludzkie] (Przemówienie do biskupów USA uczestniczących w seminarium teologii moralnej, 25 I), IGP VII, 1, s. 154-156.

33. Każda polityka demograficzna musi szanować osobę ludzką (Przemówienie do Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Konferencji nt. Zaludnienia, 7 VI), ORpol. 5(1984) nr 8, s. 7; toż: Ogni politica demografica deve rispettare l'uomo, IGP VII, 1, s. 1625-1636.

34. Wasza praca jest służbą osobie ludzkiej (Przemówienie do uczestników Kongresu Rodziny i Kongresu nt. Płodności, 8 VI), ORpol. 5(1984) nr 7, s. 24; toż: La procreazione responsabile esige il dialogo tra scienza, fede e teologia, IGP VII, 1, s. 1637-1642.

35. By chronić etos zawodu lekarskiego (Przemówienie do profesorów i studentów Wydziału Medycznego Polikliniki Gemelli, 28 VI), ORpol. 5(1984) nr 7, s. 13; toż: Aborto, eutanasia e manipolazioni genetiche gravi pericoli di deviazione per il medico, IGP VII, 1, s. 1980-1985.

36. Aby życie mieli i obficie mieli (Przemówienie podczas wizyty w Centrum Rehabilitacji "François Charon" w Quebec, 10 IX), ORpol. 5(1984) nr 9, s. 9-10; toż: La vita della persona handicappata va rispettata fin dal concepimento, IGP VII, 2, s. 396-403.

37. Solo accettando, rispettando e proteggendo il dono della vita l'umanità sfuggirà all'autodistruzione [Tylko akceptując, szanując i strzegąc daru życia ludzkość zdoła uniknąć samozniszcze­nia] (Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą, ludźmi starszy­mi i niepełnosprawnymi na stadionie w Vancouver, 18 IX), IGP VII, 2, s. 604-612.

38. Eutanasia e aborto sono contro natura [Eutanazja i sztuczne poronienia są przeciw naturze] (Przemówienie do uczestników Kongresu Włoskiego Towarzystwa Anestezjologów, 4 X), IGP VII, 2, s. 748-752.

1985

39. W obronie życia poczętego (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 8 IX), AP2, s. 447-448; toż: Salvate l'uomo non ancora nato dalla minaccia dell'uomo nato!, IGP VIII, 2, s. 616-617.

40. La vita umana é sacra ed intoccabile [Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne] (Przemówienie do uczestników zjazdu włoskiego ruchu "Movimento per la Vita", 12 X), IGP VIII, 2, s. 933-936.

41. Il ricorso all'eutanasia é abdicazione della scienza [Uciekanie się do eutanazji oznacza rezygnację z wiedzy] (Przemówienie do uczestników studium nt. preleukemii ludzkiej, 15 XI), IGP VIII, 2, s. 1262-1266.

42. Le manipolazioni genetiche grave rischio per l'umanità [Inżynieria genetyczna poważnym ryzykiem dla ludzkości] (Przemówienie do ambasadora Japonii przy Stolicy Apostolskiej, 28 X), IGP VIII, 2, s. 1140-1143.

1986

43. Lo stato che finanzia l'aborto concorre all'esecuzione di una sentenza di morte [Państwo finansujące sztuczne poronienia współuczestniczy w wykonywaniu wyroku śmierci] (Przemówienie do członków ruchu "Movimento per la Vita", 25 I), IGP IX, 1, s. 190-192.

44. Alla sensibilità contro la fame, la guerra ed il terrorismo non corrisponde una uguale sensibilità contro l'attentato dell'aborto [Wrażliwości na głód, wojnę i terroryzm nie odpowiada podobna wrażliwość na zbrodnie zabijania nie narodzonych] (Przemówienie do uczestników Międzynarodowego Kongresu Walki z Głodem, 13 II), IGP IX, 1, s. 457-462.

45. Rispetto assoluto della persona umana per essere collaboratori di vita [Absolutny szacunek dla osoby ludzkiej, aby stać się współtwórcą życia] (Przemówienie do przedstawicieli Związku Zawodowego Aptekarzy Włoskich, 26 IV), IGP IX, 1, s. 1148-1151.

46. Rilanciare il senso della sacralità della vita [Przywrócić poczu­cie świętości życia] (Przemówienie do przedstawicieli ruchu "Movimento per la Vita", 19 X), IGP IX, 2, s. 1124-1125.

47. Nell'uso e nella sperimentazione delle medicine é necessario un codice morale molto rigoroso [Przy prowadzeniu doświadczeń medycznych konieczne jest przestrzeganie surowego kodeksu moralnego] (Przemówienie do uczestników Kongresu Farmacji, 24 X), IGP IX, 2, s. 1181-1186.

48. Mądrość i etyka - granice nauki (Przemówienie do uczestników plenarnego posiedzenia Papieskiej Akademii Nauk, 28 X), ORpol. 8(1987) nr 2, s. 10, 30; toż: Nucleare, ecologia, genetica: le frontiere della scienza interpellano sempre più la responsabilità dell'uomo, IGP IX, 2, s. 1274-1285.

49. Nic, co sprzeciwia się życiu (Przemówienie podczas wizyty w szpitalu położniczym, Melbourne, 28 XI), ORpol. 8(1987) nr 3, s. 25; toż: Faccio appello al mondo della medicina: nulla sia fatto contro la vita, IGP IX, 2, s. 1732-1736.

50. Siamo tutti chiamati a difendere la vita e i suoi fondamentali valori [Wszyscy jesteśmy powołani do obrony życia i jego podstawowych wartości] (Przemówienie do parlamentarzystów brytyjskich z "Pro-Vita Group", 13 XII), IGP IX, 2, s. 1944-1946.

1987

51. I principi etici e morali guidino la ricerca scientifica [Zasady etyczno-moralne niech kierują badaniami naukowymi] (Przemówienie do uczestników Kongresu Chirurgów, 19 II), IGP X, 1, s. 373-377.

52. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja "Donum vitae" o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania (22 II), w: W trosce o życie, Tarnów 1998, s. 360-385.

53. La famiglia é una comunità di vita aperta alla vita [Rodzina jest wspólnotą życia otwartą na życie] (Homilia podczas Mszy świętej w Lungomare (Włochy), 19 III), IGP X, 1, s. 622-627.

54. Ludzkie życie nadal jest zagrożone: eutanazja, zabijanie nie narodzonych (Przemówienie podczas Liturgii Słowa, Münster, 1 V), ORpol. 8(1987) nr 7, s. 24; toż: Il diritto alla vita é il più fondamentale e il più sacro di tutti i diritti umani, IGP X, 2, s. 1499-1506.

55. Senza il rispetto della vita nascente non può esserci futuro per la società [Bez szacunku dla życia społeczeństwo nie ma przed sobą przyszłości] (Przemówienie podczas spotkania z ludnością Foggia, 24 V), IGP X, 2, s. 1781-1783.

56. L'insegnamento della Chiesa in campo biomedico difende la dignità e i diritti fondamentali della persona [Nauczanie Kościoła w dziedzinie nauk biomedycznych stoi na straży godności i fundamentalnych praw osoby] (Przemówienie do członków organizacji służby zdrowia "Convention Centre", Phoenix, 14 IX), IGP X, 3, s. 500-507.

57. «Se vuoi giustizia, libertà e pace difendi la vita, America!» ["Ameryko! Jeśli chcesz sprawiedliwości, wolności i pokoju, broń życia!"] (Przemówienie pożegnalne, Detroit, 19 IX), IGP X, 3, s. 682-685.

58. Umanizzare la medicina é difendere e promuovere la vita e la sua dignità [Humanizowanie medycyny oznacza ochronę i rozwój życia oraz jego godności] (Przemówienie do uczestników konferencji zorganizowanej przez Papieską Komisję Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 12 XI), IGP X, 3, s. 1084-1089.

1988

59. "Tak" wobec życia (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 7 II), ORpol. 9(1988) nr 2, s. 18; toż: Ogni madre sulla terra é benedetta perché é benedizione ogni frutto del grembo, IGP XI, 1, s. 368-369.

60. Trzeba raz jeszcze stwierdzić: każde życie jest święte (Przemówienie do uczestników Kongresu Medycyny Prenatalnej, 14 IV), ORpol. 9(1988) nr 3-4, s. 26; toż: "No" alla legalizzazione dell'eutanasia neonatale, IGP XI, 1, s. 888-890.

61. "Tak" wobec wiary, "tak" wobec życia (Przemówienie powitalne, Schwechat (Austria), 23 VI), ORpol. 9(1988) nr 7, s. 19; toż: Rinnoviamo insieme in questi giorni il nostro sì alla fede che é un sì alla vita in tutte le sue diverse espressioni, IGP XI, 2, s. 2108-2110.

62. Nie wolno dzielić ludzkiego życia na wartościowe i bez wartości (Przemówienie podczas spotkania z chorymi, Salzburg, 26 VI), ORpol. 9(1988) nr 8, s. 19; toż: _ nella partecipazione che la Chiesa si rivela comunità dei figli di Dio e dimora di Dio, IGP XI, 2, s. 2178-2183.

63. Aby duszpasterstwo rodzin było skuteczne i owocne (Przemówienie z okazji 20. rocznicy ogłoszenia "Humanae vitae", 7 XI), ORpol. 9(1988) nr 10-11, s. 3-4; toż: Il dono é la "legge nuova", la radice e la forza della vita morale della coppia e della famiglia, IGP XI, 4, s. 1446-1455.

64. Non si può parlare di diligente ricerca della verità se non si tiene conto di ciò che il Magistero insegna [Nie można mówić o autentycznym poszukiwaniu prawdy jeśli nie liczy się z nauczaniem Magisterium] (Przemówienie do uczestników II Międzynarodowego Kongresu Teologów Moralistów, 12 XI), IGP XI, 4, s. 1520-1527.

1989

65. Sostenere e difendere la famiglia per garantire il futuro della nazione [Wspieranie i obrona rodziny w celu zagwarantowania przyszłości narodu] (Przemówienie podczas spotkania z wiernymi na Piazza Napoleone, 23 IX), IGP XII, 2, s. 611-615.

66. La famiglia cristiana deve vivere e testimoniare il Vangelo di Cristo [Rodzina chrześcijańska musi żyć Ewangelią Chrystusa i świadczyć o niej] (Przemówienie do członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Francji, 3 XI), IGP XII, 2, s. 1153-1157.

67. La società sappia darsi leggi che promuovano la famiglia fondata sul matrimonio e le sue caratteristiche di unicità e stabilità [Społeczeństwo powinno umieć stworzyć prawa promujące rodzinę zbudowaną na małżeństwie i jego podstawowych cechach: jedności i stabilności] (Homilia podczas Mszy świętej na zakończenie roku, 31 XII), IGP XII, 2, s. 1644-1648.

1990

68. Odpowiedzialność za miłość i życie (Przemówienie do uczestników kursu poradnictwa rodzinnego, 14 XII), ORpol. 11(1990) nr 12, s. 19; toż: La responsabilità per l'amore é inseparabile dalla responsabilità per la procreazione, IGP XIII, 2, s. 1646-1649.

69. Obrona najsłabszych (Homilia podczas uroczystego "Te Deum" w kościele Del Gesù, 31 XII), ORpol. 11(1990) nr 12, s. 24, 26; toż: Non sono i beni materiali che fanno difetto alla città. Insufficiente é l'attenzione posta, IGP XIII, 2, s. 1752-1755.

1991

70. Zamyślenie nad sprawą ochrony życia (Audiencja generalna, 30 I), ORpol. 12(1991) nr 1, s. 52; toż: Lo Spirito Santo principio della vita sacramentale della Chiesa, IGP XIV, 1, s. 234-235.

71. Miłość do życia wyborem wolności (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 3 II), ORpol. 12(1991) nr 2-3, s. 52; toż: Difendere la vita contro l'aborto, l'eutanasia, il razzismo e la guerra, IGP XIV, 1, s. 285-286.

72. Chwałą Bożą człowiek żyjący (Homilia podczas Mszy świętej, Fatima, 13 V), ORpol. 12(1991) nr 7, s. 26-27; toż: Qui, a Fatima, Maria accoglie come suoi figli tutti gli uomini di questo secolo e della sua drammatica storia, IGP XIV, 1, s. 1228-1234.

73. Czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? (Homilia podczas Mszy świętej, Kielce, 3 VI), ORpol. 12(1991) nr 5, s. 31-33; toż: La società ha bisogno di una libertà matura e non di una finzione di libertà che rende l'uomo schiavo, IGP XIV, 1, s. 1458-1464.

74. "Nie zabijaj": przeciwko uzurpacji Bożej władzy nad życiem i śmiercią (Homilia podczas Mszy świętej, Radom, 4 VI), ORpol. 12(1991) nr 5, s. 34-36; toż: Alle vittime della crudeltà umana nel nostro secolo si aggiunge il grande cimitero del non-nati e degli indifesi, IGP XIV, 1, s. 1467-1472.

75. Pierwszym prawem człowieka jest prawo do życia (Przemówienie podczas spotkania z parlamentarzystami, Warszawa, 8 VI), ORpol. 12(1991) nr 6, s. 22; toż: Incotro con un gruppo di parlamentari, IGP XIV, 1, s. 1589-1591.

76. Etyka - fundament życia ludzkiego we wszystkich jego wymiarach (Przemówienie podczas spotkania z uczestnikami III Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa św. Tomasza z Akwinu, 28 IX), ORpol. 12(1991) nr 12, s. 30-32; toż: I valori etici sono la via per la salvezza della società, IGP XIV, 2, s. 667-672.

77. Nie wolno dzieci porzucać, wykorzystywać i skazywać na śmierć (Przemówienie podczas spotkania z dziećmi, S_o Salvador, 20 X), ORpol. 12(1991) nr 11, s. 32-34; toż: "Nel mondo non possono e non devono esserci bambini abbandonati, sfruttati, usati, assassinati!", IGP XIV, 2, s. 951-955.

78. Przyjmijmy każde życie z miłością (Przemówienie do przedstawicieli ruchów "Pro Vita", 15 XI), ORpol. 13(1992) nr 2, s. 12-13; toż: Una mentalità anti-vita é disumana e aberrante, IGP XIV, 2, s. 1158-1162.

1992

79. Narody mają prawo do wyboru własnego sposobu myślenia i życia (Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, 11 I), ORpol. 13(1992) nr 2, s. 21-25; toż: Sicurezza, cooperazione e salvaguardia della dimensione dell'uomo, IGP XV, 1, s. 61-75.

80. W służbie zdrowia i życia ludzkiego (Przemówienie do chirurgów polskich, 11 II), ORpol. 13(1992) nr 7, s. 57-58.

81. Świętość życia prowadzi ku jedności chrześcijan (Przemówienie do przedstawicieli Światowej Rady Metodystów, 26 III), ORpol. 13(1992) nr 7, s. 39-40; toż: Rinnovato impegno al dialogo e alla collaborazione nel servizio del Vangelo, IGP XV, 1, s. 988-990.

82. Kościół otacza życie wielkim szacunkiem i wzywa do jego obrony (Przemówienie podczas audiencji dla uczestników kongresu Włoskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa, 5 XII), ORpol. 14(1993) nr 2, s. 43-44; toż: Le pratiche della sterilizzazione diretta, sono una grave offesa alla dignità umana, IGP XV, 2, s. 823-826.

83. Misja przekazywania życia (Przemówienie podczas audiencji dla uczestników konferencji poświęconej odpowiedzialnemu rodzicielstwu, 11 XII), ORpol. 14(1993) nr 2, s. 45-46; toż: La contraccezione artificiale priva la sessualità umana della sua dimensione di apertura al mistero della vita, IGP XV, 2, s. 881-885.

1993

84. Dzień Trędowatych i Dzień Życia (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 31 I), ORpol. 14(1993) nr 3, s. 52; toż: La difesa della vita, punto di partenza comune per costruire un futuro di pace, IGP XVI, 1, s. 234-235.

85. Siostry zakonne w służbie życiu (Przemówienie do uczestniczek konferencji Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych, 14 V), ORpol. 14(1993) nr 8-9, s. 33-34; toż: "Siete chiamate ad essere testimonianza vivente del Vangelo", IGP XVI, 1, s. 1216-1219.

86. W obronie życia (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 25 VII), ORpol. 14(1993) nr 10, s. 61; toż: I giovani sono chiamati ad essere in prima linea nella impegnativa battaglia a favore della vita, IGP XVI, 2, s. 102-105.

87. Odczytujmy głębię tajemnicy życia (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 VIII), ORpol. 14(1993) nr 11, s. 48-49; toż: "Il peccato e la morte oscurano la bellezza del mondo", IGP XVI, 2, s. 119-122.

88. Chrystus nadzieją, która nie zawodzi (Modlitewne czuwanie, Denver, 14 VIII), ORpol. 14(1993) nr 11, s. 27-31; toż: Contro tutte le forze della morte, Gesù Cristo continua a rappresentare l'unica speranza di vita, IGP XVI, 2, s. 480-494.

89. W waszych rękach znajduje się orędzie Ewangelii Życia (Homilia podczas Mszy świętej na zakończenie VIII Światowego Dnia Młodzieży, 15 VIII), ORpol. 14(1993) nr 11, s. 31-34; toż: Non é tempo di nascondere il Vangelo. _ tempo di predicarlo dai tetti!, IGP XVI, 2, s. 495-503.

90. W obronie godności osoby (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 31 X), ORpol. 15(1994) nr 1, s. 49-50; toż: Il relativismo etico non si arresta sulla frontiera dell'identità e della dignità della vita, IGP XVI, 2, s. 1192-1194.

91. Nieprzemijające wartości encykliki (Przemówienie do uczestników sympozjum zorganizowanego z okazji 25-lecia ogłoszenia encykliki "Humanae vitae", 26 XI), ORpol. 15(1994) nr 2, s. 38-40; toż: Dalla "Humanae Vitae" una nuova proposta pedagogica sull'amore coniugale inteso come donazione totale, fedele e feconda, IGP XVI, 2, 1364-1368.

92. Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości (Orędzie na XXVII Światowy Dzień Pokoju, 8 XII), ORpol. 15(1994) nr 1, s. 4-7; toż: In Cristo la sofferenza diventa espressione di amore, strumento di redenzione, dolore salvifico, IGP XVI, 2, s. 1421-1426.

93. Godność człowieka od chwili poczęcia (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 19 XII), ORpol. 15(1994) nr 2, s. 8; toż: "Il concepimento del Figlio di Dio nel seno di Maria getta luce sulla degnità di ogni essere umano fin dal momento in cui viene concepito nel grembo materno", IGP XVI, 2, s. 1510-1512.

1994

94. List do Rodzin [...] z okazji Roku Rodziny 1994 (2 II), ORpol. 15(1994) nr 3, s. 4-35, p. 21; toż: Lettera alle Famiglie "Gratissimam Sane", IGP XVII, 1, s. 254-325.

95. List Apostolski motu proprio, którym Jan Paweł II ustanawia Papieską Akademię Obrony Życia (11 II), ORpol. 15(1994) nr 4, s. 9-10; toż: Lettera apostolica "Vitae Mysterium", IGP XVII, 1, s. 439-444.

96. Dawca życia (Rozważanie przed modlitwą "Regina coeli", 22 V), AP5, s. 345-347; toż: "Vieni Santo Spirito! Mostrati «Padre dei poveri» e «Consolatore perfetto», specialmente per i martoriati popoli del Rwanda e della Bosnia", IGP XVII, 1, s. 1094-1096.

97. Szacunek dla dziecka (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 31 VII), ORpol. 15(1994) nr 9-10, s. 33; toż: Il desiderio dei figli può essere soddisfatto anche attraverso l'istituto giuridico dell'adozione, IGP XVII, 2, s. 81-85.

98. W obronie życia nie narodzonych (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 7 VIII), ORpol. 15(1994) nr 11, s. 40; toż: Una legittimazione dell'aborto alla Conferenza del Cairo costituirebbe un grande fallimento del diritto e della giustizia per l'umanità, IGP XVII, 2, s. 112-115.

99. Prawo do życia (Przemówienie na zakończenie IX Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 26 XI), ORpol. 16(1995) nr 3, s. 44-45; toż: L'alternativa alla cultura della vita é la negazione della vita stessa e di ogni altro diritto dell'uomo, IGP XVII, 2, s. 887-891.

100. Święto rodziny i życia (Audiencja generalna, 21 XII), ORpol. 16(1995) nr 2, s. 12-13; toż: Natale: Festa di Dio, della famiglia e della vita, IGP XVII, 2, s. 1113-1120.

1995

101. Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Evangelium vitae (25 III), ORpol. 16(1995) nr 4, s. 4-50; toż: Lettera Enciclica "Evangelium Vitae", IGP XVIII, 1, s. 605-840.

102. Ewangelia życia (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 III), ORpol. 16(1995) nr 5, s. 40; toż: Annuncio della pubblicazione della Lettera Enciclica "Evangelium Vitae", IGP XVIII, 1, s. 874-877.

103. "Tak" dla życia (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 9 IV), ORpol. 16(1995) nr 6, s. 46; toż: La preghiera mariana dopo la celebrazione della Domenica delle Palme, IGP XVIII, 1, s. 955-957.

104. Kościół głosi Ewangelię życia mocą Zwycięzcy śmierci (Orędzie Wielkanocne "Urbi et Orbi", 16 IV), ORpol. 16(1995) nr 6, s. 53-54; toż: Con la forza di colui che ha vinto la morte la Chiesa annunzia il Vangelo della vita, IGP XVIII, 1, s. 992-994.

105. Triumf życia (Rozważanie przed modlitwą "Regina coeli", 17 IV), ORpol. 16(1995) nr 6, s. 54-55; toż: "Auguro a tutti di sentirsi patre del «popolo della vita» nato dal sacrificio pasquale di Cristo per far crescere e diffondere la civiltà dell'amore", IGP XVIII, 1, s. 1006-1007.

106. W służbie życiu ludzkiemu (Przemówienie do uczestników Światowego Kongresu Ruchów "Pro Vita", 3 X), ORpol. 17(1996) nr 1, s. 37-38; toż: Un'azione pacifica, convinta, comunitaria, affinché l'impegno per la vita si rifletta sul piano del costume, della cultura e della legaislazione, IGP XVIII, 2, s. 708-712.

107. Wspólnym wysiłkiem twórzmy kulturę gościnności i życia (Homilia podczas Mszy świętej, Brooklyn, 6 X), ORpol. 17(1996) nr 1, s. 16-17; toż: Non vi può essere vita degna dell'uomo senza una cultura e un sistema legale che onorino e difendano il matrimonio, IGP XVIII, 2, s. 755-760.

108. Brońcie życia zawsze i wszędzie (Homilia podczas Mszy świętej, Nowy Jork, 7 X), ORpol. 17(1996) nr 1, s. 18-19; toż: Giovani d'America: battetevi per la vita!, IGP XVIII, 2, s. 767-774.

109. Powołani do budowania cywilizacji miłości (Przemówienie do uczestników X Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 25 XI), ORpol. 17(1996) nr 2, s. 36-37; toż: Un fecondo sodalizio tra ragione e fede per costruire la civiltà della vita nella libertà e nel rispetto dell'uomo, IGP XVIII, 2, s. 1234-1238.

110. Dom rodzinny środowiskiem życia i miłości (Homilia podczas Mszy świętej dla studentów uczelni rzymskich, 12 XII), ORpol. 17(1996) nr 2, s. 15-17; toż: Nel ricordo del grande pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto i giovani devono formare una "nuova casa", ambiente di vita e di amore, IGP XVIII, 2, s. 1361-1366.

1996

111. Na straży życia ludzkiego (Przemówienie do uczestników międzynarodowego kongresu poświęconego bioetyce, 17 II), ORpol. 17(1996) nr 6, s. 27-28; toż: La bioetica costituisce il terreno privilegiato di un sincero e proficuo dialogo tra Chiesa e scienza, IGP XIX, 1, s. 344-348.

112. Obrona życia zadaniem każdego człowieka (Przemówienie podczas audiencji dla słuchaczy Radia Maryja, 18 IV), ORpol. 17(1996) nr 6, s. 44-45; toż: Un fermo sì alla vita: Ad ogni vita e in modo particolare al nascituro nel grembo materno, IGP XIX, 1, s. 1029-1032.

113. Twórzmy kulturę życia (Przesłanie do uczestników kongresu zorganizowanego z okazji pierwszej rocznicy ogłoszenia encykliki "Evangelium vitae", 23 IV), ORpol. 17(1996) nr 7-8, s. 7; toż: Aborto ed eutanasia radicano nella società una cultura di morte, IGP XIX, 1, s. 1065-1068.

114. Nienaruszalne prawa istoty ludzkiej (Przemówienie do uczestników międzynarodowego sympozjum nt. "«Evangelium vitae» a prawo", 24 V), ORpol. 17(1996) nr 9, s. 42-44; toż: Sia fermata la produzione di embrioni umani, IGP XIX, 1, s. 1345-1351.

115. Wielką wartością jest życie i godność osoby ludzkiej (Przemówienie podczas wręczenia Ojcu Świętemu "Księgi Zgonów" z Auschwitz, 10 VI), ORpol. 17(1996) nr 7-8, s. 56; toż: "Ricevo questi libri come Papa, a nome della Chiesa", IGP XIX, 1, s. 1493-1495.

116. Konieczny jest rozwój ducha misjonarskiego (Przemówienie podczas spotkania z Niemiecką Konferencją Episkopatu, 22 VI), ORpol. 17(1996) nr 9, s. 17-21.

117. Nie wolno zabijać bezbronnych dzieci (Przemówienie do pielgrzymów polskich, 1 IX), ORpol. 17(1996) nr 10, s. 48.

118. Bądźcie odważnymi głosicielami Bożej Ewangelii (Przemówienie podczas spotkania z Konferencją Episkopatu Węgier, Györ, 7 IX), ORpol. 17(1996) nr 11-12, s. 14-16; toż: Ciascuno si senta impegnato a diffondere con gioa la verità per una nuova primavera cristiana nell'Europa Centrorientale, IGP XIX, 2, s. 304-311.

1997

119. Życie jest darem Bożym (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2 II), ORpol. 18(1997) nr 3, s. 38; toż: Il sangue di Padre Guy Pinard suggella la I "Giornata della Vita Consacrata", IGP XX, 1, s. 240-242.

120. Nienaruszalne prawo do życia nie narodzonych (Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Akademii "Pro Vita", 14 II), ORpol. 18(1997) nr 4-5, s. 35-36; toż: É giunta l'ora storica di operare un passo decisivo per la società: porre fine alla strage di innocenti cui molti Stati hanno dato l'avallo della legge, IGP XX, 1, s. 293-296.

121. Nie poniżać godności i życia człowieka (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2 III), ORpol. 18(1997) nr 4-5, s. 43; toż: Pericolose sperimentazioni calpestano la dignità della persona, IGP XX, 1, s. 365-367.

122. Rodzina wspólnotą życia i miłości (Homilia podczas Mszy świętej przed sanktuarium św. Józefa, Kalisz, 4 VI), ORpol. 18(1997) nr 7, s. 34-36; toż: Siate solidali con la vita indipendentemente dalle convinzioni religiose. Una Nazione che uccide i propri figli é una Nazione senza futuro!, IGP XX, 1, s. 1394-1400.

1998

123. Przekazywać życie (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 II), ORpol. 19(1998) nr 4, s. 44-45.

1999

124. Niech kontynent nadziei będzie także kontynentem życia (Homilia podczas Mszy świętej, Meksyk, 23 I), ORpol. 20(1999) nr 4, s. 18-20.

125. Musi zwyciężyć kultura życia (Przemówienie pożegnalne, St. Louis (USA), 26 I), ORpol. 20(1999) nr 4, s. 31-32.

126. Kochajcie życie - ten dar i misję, które Bóg wam powierza (Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą, 25 III), ORpol. 20(1999) nr 5-6, s. 12-14.

2000

127. Aby budować cywilizację życia, prawdy i miłości (Przemówienie do uczestników sesji upamiętniającej pięciolecie encykliki "Evangelium vitae", 14 II), ORpol. 21(2000) nr 4, s. 40-42.

128. Godność dziecka w łonie matki (Przemówienie do uczestników międzynarodowego kongresu nt. "Płód jako pacjent", 3 IV), ORpol. 21(2000) nr 6, s. 52.

129. Życie jest darem i trzeba go bronić (Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, 18 V), ORpol. 21(2000) nr 7-8, s. 16-17.

(oprac. Maria Filipiak)