O RODZINIE

1978

1. Odpowiedzialność rodziny za ludzkie i chrześcijańskie wychowanie (Przemówienie do uczestników III Międzynarodowego Kongresu do Spraw Rodziny, 30 X), NP I, s. 34-36; toż: La responsabilità della famiglia nell'educazione umana e cristiana, IGP I, s. 80-82.

2. "Kościół domowy" we wspólnocie parafialnej (Przemówienie do wspólnoty z parafii św. Franciszka Ksawerego, 3 XII), NP I, s. 124-126; toż: La "Chiesa domestica" nella comunità parrocchiale, IGP I, s. 274-278.

3. Rola rodziny w dzisiejszym świecie (Przemówienie do członków Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, 16 XII), NP I, s. 158-159; toż: Il ruolo della famiglia nel mondo di oggi, IGP I, s. 346-349.

4. Miłość małżeńska i życie - podstawowymi wartościami rodziny (Homilia podczas Mszy świętej, 31 XII), NP I, s. 211-213; toż: L'amore coniugale e la vita, valori fondamentali della famiglia, IGP I, s. 455-458.

1979

5. Rodzina w centrum wspólnego dobra społeczeństwa (Przemówienie do zgromadzonych w Bazylice Watykańskiej, 3 I), NP II, 1, s. 6-8; toż: La famiglia al centro del bene comune della società, IGP II, 1, s. 13-15.

6. Znaczenie macierzyństwa dla społeczeństwa i dla rodziny (Audiencja generalna, 10 I), NP II, 1, s. 16-19; toż: Il significato della maternità per la società e la famiglia, IGP II, 1, s. 31-36.

7. O awans i obronę rodziny (Homilia podczas Mszy świętej, 28 I), NP II, 1, s. 79-82; toż: Promozione e difesa della famiglia, IGP II, 1, s. 180-185.

8. Rola rodziny w społeczeństwie i w Kościele (Homilia podczas Mszy świętej, 1 IV), NP II, 1, s. 320-322; toż: Il ruolo della famiglia nella società e nella Chiesa, IGP II, 1, s. 767-771.

9. Rodzina jest punktem oparcia dla integralnej promocji człowieka (Przemówienie do uczestników Zjazdu nt. Duszpasterstwa Rodzinnego, 5 V), NP II, 1, s. 454-455; toż: La famiglia é il punto di riferimento per la promozione integrale dell'uomo, IGP II, 1, s. 1056-1058.

10. Chronić człowieka, rodzinę, naród wobec każdego zagrożenia (Apel Jasnogórski, 5 VI), NP II, 1, s. 653-655; toż: Proteggere contro ogni minaccia l'uomo, la famiglia, la nazione, IGP II, 1, s. 1452-1455.

11. W rozmowie z Chrystusem o podstawach rodziny (Audiencja generalna, 5 IX), NP II, 2, s. 117-121; toż: A colloquio con Cristo sui fondamenti della famiglia, IGP II, 2, s. 234-236.

12. Ewangelia zaczynem rodzinnych odniesień (Przemówienie do Międzynarodowej Rady "Equipes Notre-Dame", 17 IX), NP II, 2, s. 158-159; toż: Il Vangelo sia il lievito delle relazioni familiari, IGP II, 2, s. 320-322.

13. Rodzina i młodzież w przyszłości Kościoła (Przemówienie do biskupów z Paragwaju, 25 IX), NP II, 2, s. 185-187; toż: La famiglia e i giovani nel futuro della Chiesa, IGP II, 2, s. 374-377.

14. Duszpasterstwo rodziny, priorytetowym obowiązkiem biskupów (Przemówienie do biskupów, 28 X), NP II, 2, s. 470-473; toż: La pastorale della famiglia impegno prioritario dei vescovi, IGP II, 2, s. 979-983.

15. Małżeństwo jest przypomnieniem, urzeczywistnieniem się i zapowiedzią historii przymierza między Bogiem a jego ludem (Przemówienie do międzynarodowych grup studyjnych, 3 XI), NP II, 2, s. 497-500; toż: Il matrimonio é memoria, attuazione e profezia della storia dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, IGP II, 2, s. 1030-1035.

1980

16. Rodzina wspólnotą miłości i życia (Homilia podczas Mszy świętej, 20 I), NP III, 1, s. 66-68; toż: La famiglia é la comunità dell'amore e della vita, IGP III, 1, s. 160-165.

17. Trwały sens rodziny (Przemówienie do Rady Generalnego Sekretariatu Synodu Biskupów, 23 II), NP III, 1, s. 195-197; toż: Il significato permanente della famiglia cristiana, IGP III, 1, s. 472-476.

18. Rodzina wobec środków społecznego przekazu (Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 1 V), NP III, 1, s. 434-436; toż: Atteggiamento attivo delle famiglie di fronte ai "mass-media", IGP III, 1, s. 1041-1045.

19. Wielkie priorytety posługi biskupiej (Przemówienie do biskupów Kenii, 7 V), NP III, 1, s. 524-529; toż: Il ministero episcopale é servizio della vita, IGP III, 1, s. 1218-1226.

20. Zapraszamy Maryję, by nawiedziła nasze rodziny (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 VIII), NP III, 2, s. 221-222; toż: Invitiamo Maria a visitare le famiglie e i lavori del Sinodo dei vescovi, IGP III, 2, s. 409-410.

21. Ochraniać rodzinę, miejsce, gdzie miłość rodzi życie (Homilia podczas Mszy świętej, Valletri, 7 IX), NP III, 2, s. 298-300; toż: Proteggere la famiglia, luogo dove l'amore genera la vita, IGP III, 2, s. 557-561.

22. Kochajcie naprawdę Kościół, rodzinę i wasze miasto (Przemówienie do młodzieży, 7 IX), NP III, 2, s. 301-302; toż: Amate concretamente la Chiesa, la famiglia e la vostra città, IGP III, 2, s. 562-564.

23. Do członków Papieskiej Rady do Spraw Świeckich oraz do członków Komitetu Rodziny (22 IX), NP III, 2, s. 370-374; toż: Una testimonianza rigorosa ed entusiasta di identità cattolica, IGP III, 2, s. 704-710.

24. Homilia na Mszy świętej dla rodzin (12 X), NP III, 2, s. 458-461; toż: Bisogna ridare fiducia alle famiglie cristiane, IGP III, 2, s. 853-861.

25. Modlitwa we wspólnocie rodzin (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 12 X), NP III, 2, s. 461-462; toż: Il sinodo sveli Cristo dinanzi a ogni famiglia, IGP III, 2, s. 850-852.

26. Dzień zaduszny jest szczególnym dniem rodzin (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2 XI), NP III, 2, s. 547-549; toż: Rinascano i pensieri di pace dall'incontro con l'eternità, IGP III, 2, s. 1033-1035.

27. Przywrócić światu smak życia (Przemówienie do pielgrzymki rodzin z Francji, 10 XI), NP III, 2, s. 584-588; toż: Restituire al mondo il gusto della vita, IGP III, 2, s. 1120-1126.

28. Królestwo Boże i rodzina chrześcijańska (Homilia podczas Mszy świętej, 15 XI), NP III, 2, s. 611-616; toż: Regno di Dio e famiglia cristiana, IGP III, 2, s. 1188-1196.

29. W dniu Św. Rodziny (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 28 XII), NP III, 2, s. 903-904; toż: Il ruolo della famiglia al servizio della vita, IGP III, 2, s. 1810-1813.

1981

30. W służbie Kościołowi, rodzinie i społeczeństwu (Przemówienie do Włoskiej Federacji Przedszkoli, 17 I), NP IV, 1, s. 48-50; toż: Al servizio della Chiesa, della famiglia e della società, IGP IV, 1, s. 98-101.

31. Rodzina chrześcijańska - seminarium powołań (Homilia podczas Mszy świętej, 23 II), NP IV, 1, s. 235-238; toż: La famiglia cristiana seminario di vocazioni, IGP IV, 1, s. 482-486.

32. Rodzina ustanowiona przez Boga (Motu proprio "Familia a Deo Instituta", 13 V), NP IV, 1, s. 570-572; toż: Il Santo Padre ha istituito il Pontificio Consiglio per la Famiglia, IGP IV, 1, s. 1179-1180.

33. Całą rodzinę ludzką Tobie, Matko, zawierzamy (Przemówienie radiowe, 7 VI), NP IV, 1, s. 595-599; toż: Venerazione, ringraziamento, affidamento alla Vergine Maria Theotokos, IGP IV, 1, s. 1241-1247.

34. Rodzina w dziele ewangelizacji (Przemówienie do członków Zebrania Plenarnego Konferencji do Spraw Ewangelizacji Narodów, 16 X), NP IV, 2, s. 182-185; toż: Ruolo della famiglia nell'impegno di evangelizzazione, IGP IV, 2, s. 434-440.

35. W dobrych rodzinach rodzą się dobrzy ludzie (Przemówienie do biskupów, 20 X), NP IV, 2, s. 196-202; toż: Dalle buone famiglie nascono gli uomini che saranno il lievito della società, IGP IV, 2, s. 466-468.

36. Praca ludzka i życie rodzinne (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 25 X), NP IV, 2, s. 208-210; toż: Il lavoro deve unire e rafforzare la famiglia, IGP IV, 2, s. 490-491.

37. Ekumeniczny wymiar życia rodzinnego (Przemówienie do uczestników Plenarnego Zebrania Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan, 13 XI), NP IV, 2, s. 273-275; toż: La famiglia vive nella dimensione ecumenica, IGP IV, 2, s. 628-633.

38. Adhortacja apostolska Familiaris consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (22 XI), NP IV, 2, s. 432-493; toż: Adhortatio Apostolica [...] "Familiaris consortio", IGP IV, 2, s. 948-1045.

39. Broniæ nienaruszalnoœci rodziny (Przemówienie do biskupów, 26 XI), NP IV, 2, s. 346-349; toż: Difendere l'inviolabilità della famiglia per l'elevazione delle genti del Sud, IGP IV, 2, s. 774-780.

40. Zjednoczenie małżeńskie czyni możliwym zjednoczenie rodzinne (Przemówienie do uczestników dwóch zjazdów nt. Rodziny, 7 XII), NP IV, 2, s. 386-389; toż: La comunione coniugale rende possibile la comunione familiare, IGP IV, 2, s. 855-860.

41. Dobro społeczeństwa jest związane z dobrem rodziny (Przemówienie do wykładowców i studentów Instytutu do Spraw Rodziny, 19 XII), NP IV, 2, s. 511-512; toż: Il bene della società é legato al bene della famiglia, IGP IV, 2, s. 1167-1169.

42. Rola rodziny w budzeniu się powołań (Homilia podczas Mszy świętej, 20 XII), NP IV, 2, s. 513-514; toż: Il ruolo della famiglia nella nascita delle vocazioni, IGP IV, 2, s. 1170-1173.

43. Rodzina (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 XII), NP IV, 2, s. 552-553; toż: La famiglia sia il santuario della vita e dell'amore, IGP IV, 2, s. 1257-1259.

1982

44. Dwie wielkie prawdy o rodzinie (Homilia podczas Mszy świętej, 15 V), ORpol. 3(1982) nr 5, s. 15-17; toż: Il futuro dell'uomo si decide nella famiglia fonte della speranza del mondo, IGP V, 2, s. 1706-1724.

45. Rapporto tra la sacramentalità della Chiesa e il sacramento più antico: il matrimonio [Relacja między sakramentalnością Kościoła a najstarszym sakramentem: sakramentem małżeństwa] (Audiencja generalna, 8 IX), IGP V, 3, s. 389-394.

46. Konstytucja Apostolska Magnum matrimonii sacramentum: prawne uznanie Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną (7 X), ORpol. 3(1982) nr 10, s. 15; toż: Riconoscimento giuridico dell'Istituto per gli Studi su Matrimonio e Famiglia, IGP V, 3, s. 723-726.

47. Kościół wobec problemów rodziny w Europie (Przemówienie do uczestników sympozjum poświęconego duszpasterstwu rodzin w Europie, 26 XI), ORpol. 3(1982) nr 11-12, s. 26; toż: Creare una cultura matrimoniale e familiare, IGP V, 3, s. 1456-1460.

1983

48. Karta Praw Rodziny (Dokument Stolicy Apostolskiej), ORpol. 4(1983) nr 10, s. 6-7.

49. Małżeństwo jako sakrament (Audiencja generalna, 26 I), ORpol. 4(1983) nr 2, s. 10; toż: Il corretto uso del linguaggio del corpo é testimonianza degna di veri profeti, IGP VI, 1, s. 247-250.

50. Famiglia e Anno Santo al centro della vita della Chiesa di Roma [Rodzina i Rok Święty w centrum życia Kościoła rzymskiego] (17 II), IGP VI, 1, s. 446-450.

51. La famiglia cristiana e le vocazioni sacerdotali [Rodzina chrześcijańska i powołania kapłańskie] (Przemówienie do seminarzystów, 20 III), IGP VI, 1, s. 770-773.

52. Verità ed ethos della comunione coniugale principio di azione pastorale per la famiglia [Prawda i ethos wspólnoty małżeńskiej zasadą działań duszpasterskich wobec rodziny] (Przemówienie do uczestników I Posiedzania Plenarnego Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, 30 V), IGP VI, 1, s. 1405-1410.

53. Matrimonio e famiglia legati al mistero pasquale di Gesù [Małżeństwo i rodzina związane z tajemnicą paschalną Jezusa] (Przemówienie do biskupów amerykańskich, 24 IX), IGP VI, 2, s. 617-629.

54. La famiglia cristiana modello di perfezione per la società [Rodzina chrześcijańska wzorem doskonałości dla społeczeństwa] (Przemówienie podczas wizyty w diecezjach Ancona i Osimo, 24 IX), IGP VI, 2, s. 632-635.

55. La famiglia é una scuola di umanità. Gli stati devono esserne garanti e la Chiesa deve evangelizzarla [Rodzina jest szkołą człowieczeństwa. Państwa muszą być jej gwarantem, a Kościół musi ją ewangelizować] (Przemówienie do uczestników Kongresu nt. Rodziny, 7 XI), IGP VI, 2, s. 1007-1011.

56. Minacciata la società panamese da una campagna contro la famiglia [Kampania przeciwko rodzinie zagrożeniem społeczeństwa panamskiego] (Przemówienie do biskupów Panamy, 17 XI), IGP VI, 2, s. 1106-1111.

57. Ai vescovi portoricani: "pesante, altamente distruttiva la politica contro la famiglia" [Do biskupów portorykańskich: "wysoce destruktywna polityka przeciwko rodzinie"] (24 XI), IGP VI, 2, s. 1170-1175.

58. Disoccupazione, droga e solitudine: tre mali che minacciano la famiglia [Bezrobocie, narkomania i samotność: trzy postaci zła zagrażającego rodzinie] (Homilia podczas Mszy świętej, 18 XII), IGP VI, 2, s. 1386-1390.

1984

59. "Le diverse situazioni familiari vanno risolte alla luce della dottrina della Chiesa" ["Wszelkie problemy rodzinne należy rozwiązywać w świetle nauki Kościoła"] (Przemówienie do duchowieństwa rzymskiego, 22 III), IGP VII, 1, s. 730-735.

60. Wielki spór świata ze Stwórcą o rodzinę (Przemówienie do małżonków, 25 III), ORpol. 5(1984) nr 3, s. 32; toż: Agli sposi: "L'amore é fecondo e indissolubile", IGP VII, 1, s. 766-773.

61. Liberaci dalla fame, dalla guerra [Wyzwól nas od głodu, od wojny] (Przemówienie z okazji Jubileuszowego Dnia Rodzin, 25 III), IGP VII, 1, s. 774-777.

62. I coniugi cristiani nella loro testimonianza sono chiamati ad essere "segni di contraddizione" [Małżonkowie chrześcijańscy przez swoje świadectwo są wezwani do bycia "znakiem sprzeciwu"] (Przemówienie do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Francji, 5 IV), IGP VII, 1, s. 932-935.

63. Aiutare la famiglia nell'educazione dei figli all'amore [Wspomagać rodzinę w wychowywaniu dzieci do miłości] (Przemówienie do Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, 26 V), IGP VII, 1, s. 1501-1505.

64. Il futuro del mondo e della Chiesa passa attraverso la famiglia [Przyszłość świata i Kościoła idzie przez rodzinę] (Przemówienie do przedstawicieli diecezji Fano, 9 VII), IGP VII, 2, s. 74-76.

65. Eucharystia a rodzina chrześcijańska (Orędzie do Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Nairobi, 15 VIII), ORpol. 5(1984) nr 8, s. 6; toż: L'Eucaristia e la famiglia cristiana per un mondo autentico e vero, IGP VII, 2, s. 211-216.

66. Święta Rodzina z Nazaretu (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 30 XII), AP2, s. 379-380; toż: La salvezza del mondo é affidata ad ogni famiglia umana, IGP VII, 2, s. 1679-1680.

1985

67. La famiglia é la prima scuola per la formazione religiosa [Rodzina jest pierwszą szkołą formacji religijnej] (Homilia podczas Mszy świętej, 13 I), IGP VIII, 1, s. 75-77.

68. Famiglie unite e formate nella fede: ecco la sublime missione degli sposi [Rodziny zjednoczone i uformowane w wierze: wzniosła misja małżonków] (Homilia podczas Mszy świętej, 27 I), IGP VIII, 1, s. 188-193.

69. W rodzinie kształtuje się powołanie chrześcijańskie (Homilia podczas Mszy świętej dla rodzin, 31 I), ORpol. 6(1985) nr 2, s. 17-18; toż: La famiglia é il primo ambiente dove si manifesta la vocazione cristiana, IGP VIII, 1, s. 305-311.

70. Dalla famiglia "Chiesa domestica" la vocazione alla missione sacerdotale [W rodzinie "Kościele domowym" rodzi się powołanie do posługi kapłańskiej] (Homilia podczas Mszy świętej, 3 II), IGP VIII, 1, s. 390-397.

71. Przymierze pomiędzy pracą i rodziną (Homilia podczas Mszy świętej, 24 III), ORpol. 6(1985) nr 3, s. 7; toż: La dimensione familiare del lavoro umano nella dottrina sociale della Chiesa, IGP VIII, 1, s. 724-731.

72. Vocazioni, famiglia, difesa della vita sono gli impegni prioritari per una efficace azione pastorale [Powołania, rodzina, obrona życia należą do pierwszorzędnych obowiązków skutecznych działań duszpasterskich] (Przemówienie do duchowieństwa i pracowników duszpasterstwa, 12 V), IGP VIII, 1, s. 1285-1293.

73. Misja rodziny (Homilia podczas Mszy świętej, Maastricht, 14 V), ORpol. 6(1985) nr nadzw. I, s. 16; toż: La famiglia mette in luce la vocazione all'amore, IGP VIII, 1, s. 1336-1342.

74. Tam, gdzie osłabiona jest rodzina, zagrożona jest przyszłość społeczeństwa (Homilia podczas Mszy świętej dla rodzin, 12 VIII), ORpol. 6(1985) nr 9, s. 8-9; toż: "Non cedete alle forze che distruggono l'unità, la stabilità e la felicità delle vostre famiglie", IGP VIII, 2, s. 322-329.

75. La Chiesa deve sempre insegnare la verità sulla famiglia per promuovere il bene della persona e della società umana [Kościół musi zawsze uczyć prawdy o rodzinie, aby promować dobro osoby i społeczeństwa] (Przemówienie do Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, 13 XII), IGP VIII, 2, s. 1513-1518.

76. Santità e dignità della famiglia cristiana [Świętość i godność rodziny chrześcijańskiej] (Homilia podczas Mszy świętej, 29 XII), IGP VIII, 2, s. 1627-1633.

77. Święta Rodzina z Nazaretu (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 XII), AP3, s. 33-34; toż: La famiglia spazio spirituale riempito dalla verità e dall'amore, IGP VIII, 2, s. 1634-1636.

1986

78. La famiglia é chiamata dalla parola di Dio ad essere una comunità di pace e di amicizia [Rodzina jest wezwana przez słowo Boże do bycia wspólnotą pokoju i przyjaźni] (Homilia podczas Mszy świętej, 9 II), IGP IX, 1, s. 404-411.

79. Rodzina i powołanie (Homilia podczas Mszy świętej, 10 II), ORpol. 7(1986) nr 2, s. 28-29; toż: Le famiglie cristiane preparano i cuori dei giovani a rispondere generosamente alla vocazione nella Chiesa, IGP IX, 1, s. 414-419.

80. La Chiesa forma la famiglia e viene da essa formata [Kościół buduje rodzinę i przez nią jest budowany] (Przemówienie do grupy rodzin, 6 IV), IGP IX, 1, s. 941-942.

81. Nulla di quanto pregiudichi la famiglia può essere di beneficio alla società [Nic co szkodzi rodzinie, nie może być dobrodziejstwem dla społeczeństwa] (Przemówienie do prawników, 26 IV), IGP IX, 1, s. 1138-1142.

82. I cristiani devono essere artefici di un autentico umanesimo familiare [Chrześcijanie powinni być mistrzami autentycznego humanizmu rodzinnego] (Przemówienie do biskupów z Emilia-Romagna, 2 V), IGP IX, 1, s. 1188-1195.

83. La famiglia che prega unita rimarrà legata per sempre [Rodzina zjednoczona w modlitwie pozostanie złączona na zawsze] (Przemówienie do pielgrzymów z Jugosławii, 3 V), IGP IX, 1, s. 1209-1210.

84. La famiglia: espressione del cuore del Dio vivente [Rodzina: wyrazem serca Boga żyjącego] (Przemówienie do rodzin, 4 VII), IGP IX, 2, s. 119-130.

85. Małżeństwo i rodzina (Orędzie na Światowy Dzień Emigracji, 15 VIII), ORpol. 7(1986) nr 9, s. 22, 24; toż: Gravi, dolorose e complesse le condizioni delle famiglie coinvolte nella dura situazione dell'emigrazione, IGP IX, 2, s. 382-390.

86. I genitori sono i primi e principiali educatori ed evangelizzatori dei figli [Rodzice są pierwszymi i głównymi wychowawcami i ewangelizatorami dzieci] (Przemówienie do Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, 10 X), IGP IX, 2, s. 986-991.

87. Przyszłość świata i Kościoła idzie poprzez rodzinę (Homilia podczas Mszy świętej, 30 XI), ORpol. 8(1987) nr 4, s. 28-29; toż: "Il vero amore nella famiglia é per sempre!", IGP IX, 2, s. 1781-1788.

88. Człowiek uczy się miłości w rodzinie (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 21 XII), AP3, s. 165-166; toż: Gesù, concedici un mondo nel quale non ci siano più bambini che soffrono, IGP IX, 2, s. 2011-2013.

89. Zagrożenie współczesnej rodziny (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 28 XII), AP3, s. 168-169; toż: "Far fronte a tutto ciò che minaccia la famiglia umana dal di dentro e dal di fuori", IGP IX, 2, s. 2053-2054.

1987

90. La Chiesa ha bisogno della famiglia per restituire al mondo la speranza [Kościół potrzebuje rodziny dla odbudowania nadziei świata] (Homilia podczas Mszy świętej, 2 IV), IGP X, 1, s. 959-968.

91. È la famiglia la prima scuola di virtù umane e sociali di cui oggi hanno bisogno tutte le strutture civili e politiche [Rodzina jest pierwszą szkołą cnót niezbędnych we wszelkich strukturach cywilnych i politycznych] (Przemówienie do rodzin, 24 V), IGP X, 2, s. 1797-1802.

92. Sakramentalność małżeństwa oraz duchowość rodzinna (Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, 29 V), ORpol. 8(1987) nr 7, s. 8; toż: Sacramentalità del matrimonio e spiritualità coniugale e familiare, IGP X, 2, s. 1884-1890.

93. Praca nad pracą w odniesieniu do praw i wymagań życia rodzinnego (Homilia podczas Mszy świętej, Szczecin, 11 VI), ORpol. 8(1987) nr 5, s. 25-26; toż: Rimane sempre compito polacco il "lavoro sul lavoro" in riferimento ai fondamentali diritti della vita familiare, IGP X, 2, s. 2118-2128.

94. Powołanie, na które składa się dom, rodzina, małżeństwo, dzieci i praca (Przemówienie do włókniarek, Łódź, 13 VI), ORpol. 8(1987) nr 5 bis, s. 13-14; toż: I compiti materni e familiari della donna: valore superiore a qualunque professione pubblica, IGP X, 2, s. 2203-2213.

95. Nasze wspólne świadectwo: chrześcijańskie małżeństwo (Homilia podczas nabożeństwa ekumenicznego, Columbia, 11 IX), ORpol. 8(1987) nr 9-10, s. 28-29; toż: Troppo spesso i peccati contro l'amore e la vita vengono presentati come esempi di progresso, IGP X, 3, s. 406-411.

96. Wzór chrzeœcijańskiej rodziny (Rozważanie przed modlitw¹ "Anioł Pański", 27 XII), AP3, s. 284-286; toż: La santità della famiglia é la via maestra per una società migliore, IGP X, 3, s. 1532-1534.

1988

97. Saranno le famiglie veramente cristiane a far tornare il nostro mondo a sorridere [Prawdziwie chrześcijańskie rodziny będą tymi, które przywrócą światu uśmiech] (Homilia podczas Mszy świętej, 7 V), IGP XI, 2, s. 1183-1190.

98. Drogi Pana są drogami miłości (Homilia podczas Mszy świętej dla rodzin, La Paz, 10 V), ORpol. 9(1988) nr 5, s. 21-22; toż: "Difendeno la vita, voi difendete la dignità della persona, la vostra patria, le vostre ricchissime culture e tradizioni", IGP XI, 2, 1264-1272.

99. Aby duszpasterstwo rodzin było skuteczne i owocne (Przemówienie do przedstawicieli Konferencji Episkopatów, 7 XI), ORpol. 9(1988) nr 10-11, s. 3-4; toż: Il dono é la "legge nuova", la radice e la forza della vita morale della coppia e della famiglia, IGP XI, 4, s. 1446-1455.

1989

100. La famiglia cristiana deve sentirsi a pieno tittolo "soggetto missionario" [Rodzina chrześcijańska musi czuć się w pełni "podmiotem misyjnym"] (Przemówienie do rodzin misjonarzy, 11 III), IGP XII, 1, s. 531-534.

101. La grandezza di questa nazione si misura sulla grandezza delle sue famiglie [Wielkość tego narodu mierzy się wielkością jego rodzin] (Homilia podczas Mszy świętej, 9 VI), IGP XII, 1, s. 1619-1624.

102. Sostenere e difendere la famiglia per garantire il futuro della nazione [Wspieranie i obrona rodziny w celu zagwarantowania przyszłości narodu] (Przemówienie do zgromadzonych przy placu Napoleona, 23 IX), IGP XII, 2, s. 611-615.

103. La famiglia cristiana deve vivere e testimoniare il Vangelo di Cristo [Rodzina chrześcijańska musi żyć Ewangelią Chrystusa i świadczyć o niej] (Przemówienie do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Francji, 3 XI), IGP XII, 2, s. 1153-1157.

104. La società sappia darsi leggi che promuovano la famiglia fondata sul matrimonio e le sue caratteristiche di unicità e stabilità [Społeczeństwo powinno umieć stworzyć prawa promujące rodzinę zbudowaną na małżeństwie i jego podstawowych cechach: jedności i stabilności] (Homilia podczas Mszy świętej na zakończenie roku, 31 XII), IGP XII, 2, s. 1644-1648.

1990

105. I consultori familiari siano luoghi rispettosi della loro vera natura di servizio alla famiglia [Doradcy rodzinni w służbie rodziny] (Przemówienie do Włoskiej Konfederacji Doradców Rodziny, 2 III), IGP XIII, 1, s. 568-572.

106. È nel focolare familiare che si inizia a costruire un mondo migliore [Budowa lepszego świata zaczyna się w ognisku rodzinnym] (Homilia podczas Mszy świętej, 13 V), IGP XIII, 1, s. 1287-1294.

107. Le famiglie devono vivere in alloggi degni ed accoglienti [Rodziny powinny żyć w godziwych warunkach] (Przemówienie do pielgrzymów z Niemiec, 19 V), IGP XIII, 1, s. 1340-1341.

108. Powierzam wasze rodziny macierzyńskiej opiece Maryi (Homilia podczas Mszy świętej, 26 V), ORpol. 11(1990) nr 5, s. 18, 30; toż: Possano le famiglie cristiane continuare a trasmettere il lievito del Vangelo all'intera società maltese, IGP XIII, 1, s. 1412-1414.

109. Dove matrimonio e famiglia sono protetti e rispettati l'intera società diventa più forte e più umana [Tam gdzie małżeństwo i rodzina są chronione i szanowane, tam całe społeczeństwo jest silniejsze i bardziej ludzkie] (Homilia podczas Mszy świętej, 4 IX), IGP XIII, 2, s. 416-422.

110. Il cambiamento del modo di vivere il rapporto di coppia impone al cristiano di reagire: é in gioco la dignità della famiglia [Zmiana w relacjach między kobietą a mężczyzną zmusza chrześcijanina do zajęcia stanowiska: stawką jest godność rodziny] (Homilia podczas Mszy świętej, 6 IX), IGP XIII, 2, s. 464-471.

111. Rodzina źródłem powołań (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 9 IX), AP4, s. 242-243; toż: Affidiamo a Maria due grandi intenzioni: i sacerdoti e le famiglie, IGP XIII, 2, s. 554-555.

112. Una società colpita nella famiglia non ha futuro. Il progetto di un'Europa unita deve tenerne conto [Społeczeństwo, w którym rodzina jest zdeformowana, nie ma przyszłości] (Przemówienie do uczestników Konferencji Europejskiej nt. Rodziny, 28 IX), IGP XIII, 2, s. 757-760.

113. Maria cammina con la Chiesa e con tutta l'umanità [Maryja idzie z Kościołem i z całą ludzkością] (Przemówienie do rodzin, 13 XI), IGP XIII, 2, s. 1171-1174.

114. Prawa rodziny (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 30 XII), AP4, s. 282-283; toż: Lo stato é tenuto a svolgere una funzione di sostegno nei confronti della famiglia, IGP XIII, 2, s. 1744-1746.

1991

115. Niech rodziny ewangelizują rodziny (Przemówienie do uczestników Drogi Neokatechumenalnej, 3 I), ORpol. 12(1991) nr 2-3, s. 31; toż: "Siate messaggeri della riconciliazione e apostoli della fraternità e del servizio", IGP XIV, 1, s. 24-26.

116. Zawierzenie polskich małżeństw i rodzin (Audiencja generalna, Cykl Jasnogórski, 16 I), ORpol. 12(1991) nr 1, s. 51-52; toż: Lo Spirito Santo garante della Chiesa nella custodia della Rivelazione divina, IGP XIV, 1, s. 112-120.

117. Rodzina, praca, człowiek (Przemówienie do robotników, Fabiano, 19 III), ORpol. 12(1991) nr 2-3, s. 42-43; toż: La capacità di lavoro di una persona non é merce che si vende o si acquista, ma é qualcosa di "sacro", IGP XIV, 1, s. 584-589.

118. Czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie (Homilia podczas Mszy świętej, Kielce, 3 VI), ORpol. 12(1991) nr 5, s. 31-33; toż: La società ha bisogno di una libertà matura e non di una finzione di libertà che rende l'uomo schiavo, IGP XIV, 1, s. 1458-1464.

119. Pomóż nam odbudować polską rodzinę (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 9 VI), ORpol. 12(1991) nr 6, s. 40-41; toż: Madre, aiutaci a ricostruire la famiglia polacca, IGP XIV, 1, s. 1635-1638.

120. Potrzeba przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego (Przemówienie do uczestników IX sesji Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, 4 X), ORpol. 13(1992) nr 2, s. 8-9; toż: La necessità della difesa della vita umana é una sfida per tutta la Chiesa e per l'evangelizzazione contemporanea, IGP XIV, 2, s. 729-733.

121. Rodzina musi być przedmiotem waszej największej troski (Homilia podczas Mszy świętej, Campo Grande, 17 X), ORpol. 12(1991) nr 11, s. 20-22; toż: La famiglia cristiana rispetata e stabile costituisce l'essenza della comunità ecclesiale, IGP XIV, 2, s. 900-906.

122. Rodzina wspólnotą miłości (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 XII), ORpol. 13(1992) nr 2, s. 44-45; toż: Le famiglie cristiane siano comunità di amore nelle quali vige in ogni momento il rispetto della vita, IGP XIV, 2, s. 1468-1469.

1992

123. Odpowiedzialne rodzicielstwo (Przemówienie do uczestników kursu poradnictwa rodzinnego, 10 I), ORpol. 13(1992) nr 2, s. 20-21; toż: Una mentalità contraccettiva che rifiuta di trasmettere la vita, deforma la logica del dono, propria dell'amore sponsale, IGP XV, 1, s. 53-56.

124. Famiglia deve testimoniare i valori fondamentali della vita umana [Rodzina świadectwem podstawowych wartości życia ludzkiego] (Przemówienie do uczestników spotkania Papieskiej Komisji do Spraw Rodziny, 14 II), IGP XV, 1, s. 302-303.

125. Nel progetto di Dio sul matrimonio e sulla famiglia l'uomo e la donna conoscono la verità dell'amore coniugale e la loro libertà in Cristo [W planie Bożym dotyczącym małżeństwa i rodziny mężczyzna i kobieta rozpoznają prawdę o miłości małżeńskiej i ich wolność w Chrystusie] (Przemówienie do uczestników seminarium nt. małżeństwa i rodziny, 23 III), IGP XV, 1, s. 696-699.

126. Rodzina uprzywilejowanym miejscem wychowania człowieka (Homilia podczas Mszy świętej, Gorycja (Włochy), 2 V), ORpol. 13(1992) nr 6, s. 18-20; toż: Superate tutte le divisioni che potrebbero vanificare le concrete aspirazioni di pace, IGP XV, 1, s. 1302-1304.

127. Bądźcie rodziną według planu Boga (Homilia podczas Mszy świętej, Lubango (Włochy), 5 VI), ORpol. 13(1992) nr 8-9, s. 28-29; toż: Cari sposi, non abbiate paura di essere segni di contraddizione: rifiutate decisamente l'aborto, IGP XV, 1, s. 1721-1726.

128. Duszpasterstwo rodzin sercem nowej ewangelizacji (Przemówienie do biskupów afrykańskich, 2 X), ORpol. 14(1993) nr 1, s. 38; toż: L'opera dell'evangelizzazione trova nella famiglia, il suo primo campo d'azione, IGP XV, 2, s. 231-232.

129. Kościół wobec potrzeb współczesnej rodziny (Przemówienie do biskupów europejskich przewodniczących krajowych Komisji Duszpasterstwa Rodziny i Ochrony życia, 26 XI), ORpol. 14(1993) nr 2, s. 42-43; toż: Preparazione e maturo discernimento per orientare i cristiani d'Europa, IGP XV, 2, s. 707-710.

1993

130. Przed obchodami Międzynarodowego Roku Rodziny (Przemówienie do uczestników X sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, 30 I), ORpol. 14(1993) nr 5-6, s. 36-37; toż: La nuova evangelizzazione passa necessariamente attraverso la famiglia, santuario della vita, IGP XVI, 1, s. 218-223.

131. Umacniajcie w ludziach dobra duchowe i moralne (Przemówienie do biskupów Ugandy, 7 II), ORpol. 14(1993) nr 4, s. 27-29; toż: In questo momento della storia la Chiesa deve essere una comunità riconciliatrice, IGP XVI, 1, s. 343-350.

132. W ręce św. Józefa złóżmy losy polskiej rodziny (Przemówienie do Polaków, 20 IV), ORpol. 14(1993) nr 5-6, s. 19; toż: Il bene della società e l'avvenire della patria dipendono dalla fedeltà delle famiglie ai valori cristiani, IGP XVI, 1, s. 932-935.

133. Środki społecznego przekazu w służbie rodziny (Przemówienie do uczestników sympozjum nt. rodziny, 4 VI), ORpol. 14(1993) nr 8-9, s. 27-28; toż: Una più stretta collaborazione tra genitori, mezzi di comunicazione e autorità pubbliche, per sostenere la missione educativa delle famiglie, IGP XVI, 1, s. 1409-1412.

134. Wspólnota miłości i życia (Przesłanie do uczestników "Święta Rodziny '93", 5 VI), ORpol. 14(1993) nr 8-9, s. 28-29; toż: Evangelizzare le famiglie attraverso le famiglie, IGP XVI, 1, s. 1415-1417.

135. Ewangelizacja rodziny przez rodzinę (Homilia podczas Mszy świętej, 6 VI), ORpol. 14(1993) nr 8-9, s. 29-31; toż: Testimoniate la verità e la fedeltà dell'amore nel matrimonio e nella sincera apertura al dono della vita, IGP XVI, 1, s. 1431-1436.

136. Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości (Orędzie na XXVII Światowy Dzień Pokoju, 8 XII), ORpol. 15(1994) nr 1, s. 4-7; toż: Dalla famiglia nasce la pace della famiglia umana, IGP XVI, 2, s. 1413-1420.

137. Narody świata i cały Kościół patrzą w stronę rodziny (Orędzie "Urbi et Orbi", 25 XII), ORpol. 15(1994) nr 2, s. 16-17; toż: Si dilati in ogni angolo della Terra lo spazio della fraternità, IGP XVI, 2, s. 1546-1551.

138. Odkrywajmy wartości rodziny (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 XII), ORpol. 15(1994) nr 2, s. 17-18; toż: "È oggi urgente riscoprire il valore della famiglia quale comunità basata sul matrimonio indissolubile", IGP XVI, 2, s. 1560-1561.

139. Międzynarodowy Rok Rodziny (Audiencja generalna, 29 XII), ORpol. 15(1994) nr 2, s. 18-19; toż: Un anno di preghiera e di catechesi compiuta sistematicamente in tutte le Chiese locali, IGP XVI, 2, s. 1569-1576.

1994

140. Rodzina szkołą pokoju (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 I), ORpol. 15(1994) nr 2, s. 23; toż: In un orizzonte a tratti minaccioso e fosco, la pace resta resta la grande sfida del nostro tempo, IGP XVII, 1, s. 7-10.

141. Rodzina wobec współczesnych zagrożeń (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2 I), ORpol. 15(1994) nr 2, s. 23-24; toż: La famiglia protagonista e fucina di pace per la società, IGP XVII, 1, s. 18-20.

142. Rodzina objawia miłość Boga (Audiencja generalna, 5 I), ORpol. 15(1994) nr 2, s. 24-25; toż: La famiglia, "chiesa domestica", é chiamata a riflettere un raggio della gloria di Dio apparsa sulla Chiesa, IGP XVII, 1, s. 26-35.

143. Rodzice współpracownikami Boga (Homilia podczas Mszy świętej w czasie której Papież udzielił sakramentu chrztu 41 dzieciom, 9 I), ORpol. 15(1994) nr 2, s. 27-28; toż: L'uomo rinasce dall'acqua e dallo Spirito mediante il sacramento della nostra vita in Dio, IGP XVII, 1, s. 53-56.

144. "Telewizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów" (Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1994 r., 24 I), ORpol. 15(1994) nr 4, s. 7-9; toż: "Televisione e famiglia: criteri per sane abitudini nel vedere", IGP XVII, 1, s. 183-188.

145. Modlitwa w rodzinie (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 30 I), ORpol. 15(1994) nr 4, s. 37; toż: L'"Anno della Famiglia" é tempo di testimonianza e di annuncio, di riflessione e di conversione, ma soprattutto di speciale preghiera, IGP XVII, 1, s. 231-234.

146. List do Rodzin [...] z okazji Roku Rodziny 1994 (2 II), ORpol. 15(1994) nr 3, s. 4-35; toż: Lettera alle famiglie "Gratissimam Sane", IGP XVII, 1, s. 254-384.

147. Misja chrześcijańskiej rodziny (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 II), ORpol. 15(1994) nr 4, s. 37-38; toż: La famiglia, immagine e rivelazione dell'eterno mistero di Dio, IGP XVII, 1, s. 413-415.

148. "Rodzina należy do dziedzictwa ludzkości" (List do głów państw, 19 III), ORpol. 15(1994) nr 8, s. 4-5; toż: "La famiglia appartiene al patrimonio dell'umanità, IGP XVII, 1, s. 763-766.

149. Państwo musi chronić rodzinę (Rozważanie przed modlitwą "Regina coeli", 17 IV), ORpol. 15(1994) nr 8, s. 42; toż: La famiglia viene prima dello stato, IGP XVII, 1, s. 953-955.

150. Rodzina uczestniczy w życiu i misji Kościoła (Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 1994 r., 22 V), ORpol. 15(1994) nr 8, s. 5-7; toż: La famiglia partecipa alla vita e alla missione della Chiesa, IGP XVII, 1, s. 1099-1103.

151. Jesteście dla siebie darem (Homilia podczas Mszy świętej w czasie której Papież błogosławił ślub 12 parom, 12 VI), ORpol. 15(1994) nr 8, s. 29-30; toż: Siate apostoli del "Vangelo della famiglia", IGP XVII, 1, s. 1166-1169.

152. Fundament rodziny - prawo naturalne (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 19 VI), ORpol. 15(1994) nr 9-10, s. 28-29; toż: La legge naturale scolpita da Dio nella persona precede ogni legge fatta dagli uomini e ne misura la validità, IGP XVII, 1, s. 1202-1204.

153. Odpowiedzialne rodzicielstwo (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 17 VII), ORpol. 15(1994) nr 9-10, s. 32; toż: Nella generazione della vita gli sposi, quali collaboratori di Dio, sono tenuti ad un atteggiamento estremamente responsabile, IGP XVII, 2, s. 50-54.

154. Planowanie rodziny w świetle etyki (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 24 VII), ORpol. 15(1994) nr 9-10, s. 32-33; toż: La dimensione etica pone precisi limiti agli interventi degli stati in materia di regolazione delle nascite, IGP XVII, 2, s. 65-68.

155. Apostolstwo małżonków i rodziców (Audiencja generalna, 3 VIII), ORpol. 15(1994) nr 11, s. 32-33; toż: Matrimonio e famiglia nell'apostolato, IGP XVII, 2, s. 96-103.

156. Rodzina - wspólnota podstawowa (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 28 VIII), ORpol. 15(1994) nr 11, s. 42; toż: Bisogna promuovere una cultura della procreazione responsabile e non favorire una sessualità avulsa da riferimenti etici, IGP XVII, 2, s. 167-171.

157. Ochraniać rodzinę (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 4 IX), ORpol. 15(1994) nr 11, s. 42; toż: La Conferenza del Cairo segni una tappa importante della cultura della vita e dell'amore, IGP XVII, 2, s. 204-208.

158. Czym jesteś, rodzino chrześcijańska? (Przemówienie podczas światowego spotkania rodzin, 8 X), ORpol. 15(1994) nr 12, s. 23-25; toż: "Famiglia, che cosa dici di te stessa? Io sono «Gaudium et Spes», IGP XVII, 2, s. 457-463.

159. Ewangelia rodziny (Homilia podczas Mszy świętej z okazji światowego spotkania rodzin, Rzym 9 X), ORpol. 15(1994) nr 12, s. 25-28; toż: "Abbiamo attraversato il mondo: la Chiesa é universale così come la famiglia é universale", IGP XVII, 2, s. 471-476.

160. Znaczenie naturalnych metod planowania rodziny (Przemówienie do uczestników sesji naukowej zorganizowanej przez Papieską Akademię Nauk, 18 XI), ORpol. 16(1995) nr 3, s. 43-44; toż: La lotta contro il sottosviluppo trova un alleato e non un nemico nei metodi naturali di pianificazione familiare, IGP XVII, 2, s. 794-797.

161. List Ojca Świętego do dzieci w Roku Rodziny (13 XII), ORpol. 16(1995) nr 1, s. 4-7; toż: Lettera ai bambini nell'"Anno della Famiglia", IGP XVII, 2, s. 1072-1080.

162. Święto rodziny i życia (Audiencja generalna, 21 XII), ORpol. 16(1995) nr 2, s. 12-13; toż: Natale: Festa di Dio, della famiglia e della vita, IGP XVII, 2, s. 1113-1120.

163. Kościół broni godności małżeństwa i rodziny (Przemówienie podczas spotkania z kardynałami i pracownikami Kurii Rzymskiej, 22 XII), ORpol. 16(1995) nr 2, s. 9-12; toż: 1994: un anno per la famiglia, per i bambini, per la vita, IGP XVII, 2, s. 1121-1129.

164. Święta Rodzino, prowadź i broń nas (Orędzie "Urbi et Orbi", 25 XII), ORpol. 16(1995) nr 2, s. 16-17; toż: Il cuore del Papa palpita per le famiglie di tutta la terra e per la grande famiglia umana lacerata da egosime e violenze, IGP XVII, 2, s. 1143-1147.

165. Przyszłość świata idzie przez rodzinę (Homilia podczas nieszporów na zakończenie roku 1994, 31 XII), ORpol. 16(1995) nr 2, s. 19-21; toż: La Chiesa e il mondo guardano a Roma con una speciale considerazione e attendono da essa una testimonianza di fede e di moralità, IGP XVII, 2, s. 1167-1173.

1995

166. Przykład rodziny z Nazaretu (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 19 III), ORpol. 16(1995) nr 5, s. 13; toż: "O Maria, Madre di Gesù e sposa di Giuseppe artigiano, proteggi tutte le donne che faticano quotidianamente, IGP XVIII, 1, s. 546-548.

167. Encyklika Evangelium vitae (25 III), ORpol. 16(1995) nr 4, s. 4-50; toż: Lettera Enciclica "Evangelium Vitae", IGP XVIII, 1, s. 605-840.

168. B¹dŸcie zwiastunami pokoju (Rozważanie przed modlitw¹ "Anioł Pański", 10 IX), ORpol. 16(1995) nr 11-12, s. 39; toż: Il vostro grido di pace copra il fragore delle armi, IGP XVIII, 2, s. 353-356.

169. Dom wszystkich ludzi i wszystkich rodzin (Homilia podczas Mszy świętej, Loreto, 10 IX), ORpol. 16(1995) nr 11-12, s. 36-39; toż: "Sentiamoci impegnati, ad essere casa per chi é senza casa, famiglia per chi é senza famiglia", IGP XVIII, 2, s. 357-360.

170. Kontynent rodziny (Homilia podczas Mszy świętej, Nairobii (Kenia), 19 IX), ORpol. 16(1995) nr 11-12, s. 28-30; toż: L'Africa é il Continente della famiglia e l'evangelizzazione passa attraverso la famiglia, IGP XVIII, 2, s. 602-608.

171. Dom rodzinny środowiskiem życia i miłości (Homilia podczas Mszy świętej dla studentów uczelni rzymskich, 12 XII), ORpol. 17(1996) nr 2, s. 15-17; toż: Nel ricordo del grande pellegrinaggio alla Santa Casa di Loretto i giovani devono formare una "nuova casa", ambiente di vita e di amore, IGP XVIII, 2, s. 1361-1366.

1996

172. Przyszłość narodów i kultur zaczyna się w rodzinie (Homilia podczas Mszy świętej, Managua (Nikaragua), 7 II), ORpol. 17(1996) nr 5, s. 23-25; toż: "Maria, Regna della pace, ti rendiamo grazie per la pace e la libertà di cui godono i Paesi dell'America Centrale", IGP XIX, 1, s. 246-252.

173. Dobro rodziny a ekonomia (Przemówienie do uczestników kongresu zorganizowanego przez Papieską Radę do Spraw Rodziny, 8 III), ORpol. 17(1996) nr 6, s. 30; toż: L'economia deve essere organizzata in mondo da permettere alla famiglia di essere un luogo di vera realizzazione umana, IGP XIX, 1, s. 523-525.

174. Duszpasterstwo rodzin wielką troską Kościoła (Przemówienie do uczestników kongresu zorganizowanego przez Papieską Radę do Spraw Rodziny i Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, 9 V), ORpol. 17(1996) nr 7-8, s. 43-45; toż: Non ci si può attendere un futuro sereno se la famiglia subisce colpi distruttivi che impediscono la sacra missione dei genitori, IGP XIX, 1, s. 1208-1212.

175. Życie małżeńskie i rodzinne dzisiaj (Przemówienie podczas spotkania z młodymi i ich dziećmi, 20 IX), ORpol. 17(1996) nr 11-12, s. 26-28; toż: Il sapore della famiglia cristiana nella società, IGP XIX, 2, s. 406-413.

176. Rodzina darem i zadaniem dla wszystkich (Przemówienie do przewodniczących Komisji Episkopatów Ameryki Łacińskiej do Spraw Rodziny, 12 XII), ORpol. 18(1997) nr 3, s. 26-27; toż: Matrimonio e impegno di trasmettere la vita sono valori primari che la legislazione civile non può ignorare o combattere, IGP XIX, 2, s. 1002-1005.

1997

177. Duszpasterstwo osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach (Przemówienie do uczestników XIII Sesji Plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, 24 I), ORpol. 18(1997) nr 3, s. 27-29; toż: La sofferenza e la tensione pastorale della Chiesa per i focolari domestici disgregati, IGP XX, 1, s. 145-149.

178. Rodzina wspólnotą życia i miłości (Homilia podczas Mszy świętej, Kalisz, 4 VI), ORpol. 18(1997) nr 7, s. 34-36; toż: Kalisz: il saluto al termine della Celebrazione eucaristica dinanzi al Santuario di San Giuseppe, IGP XX, 1, s. 1401-1403.

179. Młodzi - rodzina (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 31 VIII), ORpol. 18(1997) nr 11, s. 28; toż: Il futuro dell'umanità passa attraverso la difesa e la piena valorizzazione della famiglia, IGP XX, 2, s. 233-236.

180. Rodzina nadzieją ludzkości (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 14 IX), ORpol. 18(1997) nr 11, s. 28-29; toż: Suscitare una grande mobilitazione delle coscienze, perché l'umanità si orienti e cammini secondo l'ordine che Dio ha impresso nella creazione, IGP XX, 2, s. 325-329.

181. Rodzina światłością świata (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 21 IX), ORpol. 18(1997) nr 11, s. 29; toż: Il Congresso Eucaristico internazionale a Bologna e l'incontro Mondiale con le famiglie a Rio de Janeiro: due straordinari eventi spirituali nel cammino verso il Grande Giubileo, IGP XX, 2, s. 360-363.

182. Kościół wobec rodziny (Przemówienie podczas spotkania z uczestnikami kongresu teologiczno-duszpasterskiego, 3 X), ORpol. 18(1997) nr 12, s. 12-14; toż: Ogni attentato contro la vita e l'integrità della famiglia é un attentato contro l'umanità ed il suo futuro, IGP XX, 2, s. 483-488.

183. Rodzina darem i zadaniem dla człowieka i społeczeństwa (Przemówienie podczas spotkania z rodzinami, Rio de Janeiro, 4 X), ORpol. 18(1997) nr 12, s. 17-19; toż: Che il crimine abominevole dell'aborto, vergogna dell'umanità, non condanni i nascituri alla più ingiusta delle esecuzioni, IGP XX, 2, s. 494-499.

184. Nierozerwalne małżeństwo fundamentem zdrowej i odpowiedzialnej rodziny (Homilia podczas Mszy świętej na zakończenie II Światowego Spotkania Rodzin, 5 X), ORpol. 18(1997) nr 12, s. 19-21; toż: Famiglie del mondo intero, sappiate coniugare la fedeltà con la felicità perché l'una può esistere senza l'altra, IGP XX, 2, s. 500-505.

185. Różaniec modlitwą rodzin (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 X), ORpol. 18(1997) nr 12, s. 41; toż: Al termine di un secolo che ha conosciuto guerre terribili la corona di Maria ci aiuti ad implorare da Dio la riconciliazione e la pace, IGP XX, 2, s. 682-684.

186. Brońmy rodziny (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 28 XII), ORpol. 19(1998) nr 2, s. 21; toż: La famiglia, baluardo di ogni autentica civiltà, va difesa, sostenuta, promossa ed evangelizzata, IGP XX, 2, s. 1111-1113.

1998

187. Otwórzcie szkoły i rodziny na wartości Ewangelii (Homilia podczas Mszy świętej, Santa Clara (Kuba), 22 I), ORpol. 19(1998) nr 3, s. 14-16.

188. Godność i znaczenie rodziny (Homilia podczas Mszy świętej, Kubwa (Nigeria), 23 III), ORpol. 19(1998) nr 5-6, s. 15-17.

189. Sprawy rodziny ludzkiej (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 XI), ORpol. 20(1999) nr 3, s. 38.

1999

190. W obronie rodziny i jej praw (Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, 4 VI), ORpol. 20(1999) nr 11, s. 10-11.

191. Ojcostwo i macierzyństwo w zamyśle Bożym (Przemówienie do uczestników Tygodnia Studiów nad małżeństwem i rodziną, 27 VIII), ORpol. 20(1999) nr 11, s. 11-13.

192. W trosce o godność rodziny (Audiencja generalna, 1 XII), ORpol. 21(2000) nr 3, s. 43-44.

193. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie (Przemówienie do uczestników kongresu Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, 4 XII), ORpol. 21(2000) nr 3, s. 33-35.

194. Chrońmy prawa rodziny (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 XII), ORpol. 21(2000) nr 2, s. 20.

2000

195. Nierozerwalność sakrementalnego węzła małżeńskiego (Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej, 21 I), ORpol. 21(2000) nr 3, s. 30-32.

196. Troszczcie się o rodziny, młodzież i ubogich (Przemówienie z okazji Jubileuszu Duchowieństwa Diecezji Rzymskiej, 9 III), ORpol. 21(2000) nr 5, s. 45-47.

197. Miłość, która przyjmuje opuszczone dziecko (Przemówienie do rodzin adopcyjnych, 5 IX), ORpol. 21(2000) nr 11-12, s. 41.

198. Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa (Przemówienie do rodzin należących do Drogi Neokatechumenalnej, 14 X), ORpol. 22(2001) nr 1, s. 12-14.

199. Małżeństwo i rodzina we wspólnocie Kościoła (Homilia podczas Mszy świętej z okazji Jubileuszu Rodzin, 15 X), ORpol. 22(2001) nr 1, s. 14-16.

200. Maryja wspomaga rodziny macierzyńską opieką (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 X), ORpol. 22(2001) nr 1, s. 16.

201. Brońcie godności małżeństwa i rodziny (Przemówienie podczas audiencji dla Polaków w 22. rocznicę wyboru Jana Pawła II, 16 X), ORpol. 21(2000) nr 11-12, s. 54.

(oprac. Maria Filipiak)