CHRZEŚCIJAŃSKI SENS CIERPIENIA, STAROŚCI I UMIERANIA

1978

1. Skierujmy nasze myśli ku najstarszym (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 31 XII), NP I, s. 210-211; toż: Amore e gratitudine per gli anziani, IGP I, s. 453-454.

1979

2. Obraz Chrystusa w dziecięctwie dotkniętym przez cierpienie (Przemówienie w Szpitalu Dzieciątka Jezus, Rzym, 7 I), NP II, 1, s. 14-15; toż: L'immagine di Cristo nell'infanzia che soffre, IGP II, 1, s. 27-28.

3. Godność i majestat człowieka cierpiącego (Przemówienie do chorych, Bazyli­ka św. Piotra, 11 II), NP II, 1, s. 152-154; toż: Dignità e maestà dell'uomo che soffre, IGP II, 1, s. 387-390.

4. Myślę dziś o ludziach cierpiących (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 11 II), AP1, s. 51-53; toż: Conto molto sulla preghiera dei malati, IGP II, 1, s. 391-393.

5. W cierpieniu dokonuje się dzieło odkupienia (Przemówienie do grupy chorych, 21 V), NP II, 1, s. 520-522; toż: Nella sofferenza si compie l'opera della redenzione, IGP II, 1, s. 1195-1198.

6. Krzyż przemienia cierpienie ludzkie (Apel Jasnogórski, Częstochowa, 4 VI), NP II, 1, s. 628-630; toż: La Croce trasfigura la sofferenza umana, IGP II, 1, s. 1423­-1424.

7. Módlmy się za ludzi cierpiących (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 VII), AP1, s. 113-115; toż: Stare accanto ai malati e ai sofferenti, IGP II, 2, s. 91-94.

8. Niezgłębiona tajemnica życia i śmierci (Homilia podczas Mszy świętej w pierwszą rocznicę śmierci Jan Pawła I, 28 IX), NP II, 2, s. 197-198; toż: L'insondabile mistero della vita e della morte, IGP II, 2, s. 396-399.

9. Niezwykła wartość cierpienia (Przemówienie do chorych, Knock (Irlandia), 30 IX), NP II, 2, s. 234; toż: Il valore straordinario della soffe­renza, IGP II, 2, s. 471-472.

10. Alternatywa śmierci i nieśmiertelności w samej definicji człowieka (Audiencja generalna, 31 X), NP II, 2, s. 485-489; toż: Nella definizione stessa dell'uomo l'arternativa tra morte ed immortalità, IGP II, 2, s. 1007-1013.

11. Razem z naszymi zmarłymi żywimy nadzieję życia wiecznego (Homilia podczas Mszy świętej na cmentarzu Campo Verano, 1 XI), NP II, 2, s. 491-492; toż: Celebriamo con i nostri morti la speranza della vita eterna, IGP II, 2, s. 1018-1021.

12. Nic bardziej ludzkiego niż cierpienie (Przemówienie do uczestników Kapituły Generalnej Bonifratrów, 13 XII), NP II, 2, s. 673-674; toż: Non c'é nulla di più umano del dolore, IGP II, 2, s. 1397-1399.

13. Ze słowami budzącymi nadzieję w Szpitalu "Santo Spirito" (Przemówienie podczas wizyty w szpitalu, Rzym, 23 XII), NP II, 2, s. 729-732; toż: Giovanni Paolo II al "Santo Spirito" reca speranza ai sofferenti, IGP II, 2, s. 1506-1510.

14. Powiedzcie Papieżowi, że cierpimy (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 XII), AP1, s. 177-178; toż: Dove c'é morte e desolazione, più viva sia la testimonianza cristiana, IGP II, 2, s. 1528-1530.

1980

15. Na Krzyżu Bóg odwrócił sens cierpienia (Przemówienie podczas wizyty w Centrum św. Józefa Cottolengo, Turyn, 13 IV), NP III, 1, s. 360-363; toż: Nella croce Dio ha capovolto il significato della sofferen­za, IGP III, 1, s. 870-876.

16. Bóg kocha was w nieszczęściu (Przemówienie podczas wizyty w szpitalu dla trędowatych, Adzope (Afryka), 12 V), NP III, 1, s. 588-589; toż: Nella vostra sventura Dio vi ama, IGP III, 1, s. 1344-1346.

17. Dokument Kongregacji Nauki Wiary Deklaracja o eutanazji (26 VI), NP III, 1, s. 821-826; toż: Declaratio de Euthanasia, IGP III, 1, s. 1851-1868.

18. Proszę Was o drogocenną pomoc (Przemówienie do trędowatych w Marituba, Belem (Brazylia), 8 VII), NP III, 2, s. 104-107; toż: La croce della sofferenza é fonte di grazia e di salvezza, IGP III, 2, s. 192­-196.

19. Szczególna misja starszych w życiu rodziny ludzkiej (Przemówienie do uczestników międzynarodowego forum poświęconego aktyw­ności ludzi starych, Rzym, 5 IX), NP III, 2, s. 291-293; toż: Speciale missione degli anziani nella vita della famiglia uma­na, IGP III, 2, s. 537-540.

20. Człowiek niepełnosprawny - jednym z nas (Przesłanie do Kon­gre­su "Nicolo Rezzara", 12 IX), NP III, 2, s. 319-320; toż: L'im­pegno dei cristiani per gli handicappati, IGP III, 2, s. 601-603.

21. Są tam, gdzie i my będziemy (Homilia podczas Mszy świętej na cmentarzu Campo Verano, 1 XI), NP III, 2, s. 545-547; toż: Dalla comunione con i nostri defunti l'incoraggiamento a proseguire nella fede, IGP III, 2, s. 1028-1032.

22. W doświadczeniach starości łączcie się z Chrystusem na Krzy­żu (Przemówienie podczas spotkania z ludźmi starymi w katedrze w Monachium, 19 XI), NP III, 2, s. 699-704; toż: Nelle prove della vecchiaia accompagnate Cristo alla croce, IGP III, 2, s. 1365-1374.

23. Potrzeba współczucia (Przemówienie podczas wizyty w szpitalu, Potenza (Włochy), 25 XI), NP III, 2, s. 723; toż: La croce, con Cristo nella speranza della redenzione, IGP III, 2, s. 1419-1420.

24. Wspólnota kościelna czerpie pokarm z ofiar tych, którzy cierpią (Przemówienie podczas wizyty w Szpitalu św. Jakuba, Rzym, 21 XII), NP III, 2, s. 867-870; toż: La comunione ecclesiale trae alimento dai sacrifici di coloro che soffrono, IGP III, 2, s. 1744-1749.

1981

25. Niezastąpiona rola chorych w zbawczym planie Bożym (Homi­lia podczas Mszy świętej dla chorych, 11 II), NP IV, 1, s. 137-140; toż: Il ruolo insostituibile dei deboli nel disegno salvifico di Dio, IGP IV, 1, s. 278-282.

26. Pomnożyć wysiłki dla zwalczania trądu (Przemówienie podczas spotkania w rozgłośni Radia "Veritas" z grupą trędowatych z leprozorium w Tala (Filipiny), 21 II), NP IV, 1, s. 219-220; toż: Moltiplicare gli sforzi per debellare la lebbra, IGP IV, 1, s. 449-451.

27. Dokument Stolicy Apostolskiej na Międzynarodowy Rok Niepełnosprawnych (4 III), w: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów 1998, s. 340-349.

28. Bądźcie zawsze przy tym, kto dźwiga krzyż swojego kalectwa (Przemówienie do Stowarzyszenia Kalek i Niezdolnych do Pracy, 14 III), NP IV, 1, s. 320-321; toż: Siate sempre vicini a chi porta la croce delle proprie multilazioni, IGP IV, 1, s. 661-663.

29. Bądźcie zawsze sługami życia, nigdy narzędziami śmierci (Przemówienie do personelu szpitala bonifratrów, 5 IV), NP IV, 1, s. 426-429; toż: Siate sempre ministri della vita non mai strumenti di morte, IGP IV, 1, s. 893-898.

30. Godzina zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią (Wigilia Paschalna, 18 IV), NP IV, 1, s. 464-466; toż: L'ora della vittoria di Cristo é l'ora più grande della storia, IGP IV, 1, s. 969-972.

31. Ta miłość jest przede wszystkim dla was (Orędzie do ludzi upośle­dzonych, 19 IV), NP IV, 1, s. 468-469; toż: Con il pensiero e la preghiera sono anch'io tra voi presso la grotta di Lourdes, IGP IV, 1, s. 980-983.

32. Wielkanocne wezwanie do zwycięstwa życia nad śmiercią (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 IV), NP IV, 1, s. 491-492; toż: La gloria di Dio é che l'uomo viva, IGP IV, 1, s. 1026-1027.

33. Wasze cierpienia nie są daremne (Przemówienie do chorych zgromadzonych w Lourdes, 22 VII), NP IV, 2, s. 21; toż: Le vostre sofferenze ac­crescono la carità che anima la Chiesa, IGP IV, 2, s. 46-47.

34. Cierpienie podtrzymuje łaskę odkupienia (Przemówienie na pożegnanie w Poliklinice Ge­melle­go, 14 VIII), NP IV, 2, s. 38-39; toż: La sofferen­za alimenta la grazia della redenzione, IGP IV, 2, s. 80-82.

35. Pielgrzymka inwalidów z diecezji Werona (Przemówienie do pielgrzymów niepełnosprawnych, Castel Gandolfo, 17 IX), NP IV, 2, s. 109-110; toż: Incessante impegno della Chiesa a tutela dei diritti degli handicappati, IGP IV, 2, s. 277-279.

36. Inwalidzi szwajcarscy na Mszy świętej u Papieża (29 IX), NP IV, 2, s. 127; toż: Celebrazione eucaristica per un gruppo di invalidi svizzeri, IGP IV, 2, s. 314-315.

37. Doświadczyłem wielkiej łaski: cierpieniem i zagrożeniem życia mogłem dać świadectwo (Przemówienie podczas audiencji generalnej, 14 X), NP IV, 2, s. 169-171; toż: L'evento di maggio: grande prova divina, IGP IV, 2, s. 409-418.

38. Za tych, którzy spoczywają na wszystkich cmentarzach świata (Przemówienie na cmentarzu Campo Verano, 1 XI), NP IV, 2, s. 227-228; toż: Le beatitudini, codice evangelico della santità, IGP IV, 2, s. 529-530.

39. Poświęcenie się bez zastrzeżeń obronie zdrowia i życia ludzkiego (Przemówienie do personelu Szpitala Królowej Małgorzaty, Rzym, 20 XII), NP IV, 2, s. 516-518; toż: Dedizione senza riserve alla difesa della salute e della vita umana, IGP IV, 2, s. 1177-1181.

1982

40. Pochylmy głowy przed ludźmi starymi (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 3 I), AP2, s. 39-40; toż: Insostituibile ruolo degli anziani nella famiglia e nella società, IGP V, 1, s. 18-21.

41. Dokładajcie starań, by dzisiejsze społeczeństwo odrzucało zwyczaje powodujące śmierć (Przemówienie do biskupów z liguryjskiej Konferencji Biskupów, 8 I), NP V, 1, s. 27-30; toż: Adoperatevi affinché nella società odierna sia rifiutato un costume che facilita la morte, IGP V, 1, s. 57-62.

42. Chrześcijański sens cierpienia i starości (Przemówienie podczas wizyty w Szpitalu św. Karola Boromeusza, Onitsha (Nigeria), 13 II), NP V, 1, s. 186-187; toż: Il significato cristiano della sofferenza e della vecchiaia, IGP V, 1, s. 395-400.

43. Humanizujcie medycynę miłując chorych (Przemówienie do uczestników zjazdu lekarzy, 25 II), NP V, 1, s. 287-288; toż: Umanizzate la medicina amando i malati, IGP V, 1, s. 696-699.

44. Cierpienie bardziej czyni człowieka uczestnikiem tajemnicy krzyża Chrystusowego (Przemówienie do uczestników pielgrzymki OFTAL, 27 III), NP V, 1, s. 455-457; toż: La sofferenza rende l'uomo più partecipe del mistero della croce di Cristo, IGP V, 1, s. 1017-1019.

45. Przemieniajcie waszą mękę w akt opiekuńczej miłości (Przemówienie pod­czas wizyty w Instytucie Don Guanella dla niepełnospraw­nych, Rzym, 28 III), NP V, 1, s. 462-465; toż: Trasformate la vostra "passione" in un atto di amore redentore, IGP V, 1, s. 1031-1035.

46. Poparcie roli osób starszych w rodzinie i w społeczeństwie (Przemówienie do członków Krajowej Federacji Handlu i Turystyki, 29 IV), NP V, 1, s. 612-614; toż: Promuovere il ruolo dell'anziano nella famiglia e nella società, IGP V, 1, s. 1362-1365.

47. Środki przekazu społecznego a problemy ludzi starszych (Orędzie na XVI Światowy Dzień Środków Przekazu Społecznego, 10 V), NP V, 1, s. 668-671; toż: Le comunicazioni sociali e i problemi degli anziani, IGP V, 2, s. 1475-1480.

48. Wielkość cywilizacji mierzy się postawą wobec osób starszych (Przemówienie do Ruchów Emerytów i Starców, 21 V), NP V, 1, s. 774-776; toż: La grandezza di una civiltà si misura dall'attenzione alle persone anziane, IGP V, 2, s. 1793-1795.

49. Środki przekazu społecznego a problemy ludzi starych (Tekst opracowany przez Papieską Komisję do Spraw Środków Przekazu Społecznego, 22 V), NP V, 1, s. 782-786; toż: Siate sempre leali informatori piuttosto che infidi persuasori, IGP V, 2, s. 1803-1806.

50. Upośledzonym ofiarujcie znak komunii (Przemówienie podczas wizyty w Szpitalu św. Józefa, Edynburg, 1 VI), NP V, 2, s. 2-4; toż: Nell'assistenza agli handicappati offrite un segno di comunione, IGP V, 2, s. 2044-2049.

51. Naglące jest zaangażowanie na rzecz życia, nie na rzecz wytwarzania narzędzi śmierci (Przemówienie podczas wizyty w Szpitalu "Bambino Gesù", Rzym, 8 VI), NP V, 2, s. 40-42; toż: È urgente l'impegno per la vita non per la costruzione degli strumenti di morte, IGP V, 2, s. 2148-2151.

52. Orędzie do światowego zebrania poświęconego sprawie starzenia się ludności (26 VII), NP V, 2, s. 222-226; toż: Messaggio all'Assemblea Mondiale sui problemi dell'invecchiamento della popolazione, IGP V, 3, s. 123-131.

53. Moją siłą jest krzyż Chrystusa obecny w waszych cierpie­niach (Przemówienie do chorych, Rimini, 29 VIII), NP V, 2, s. 321-322; toż: La mia forza é la croce di Cristo presente nelle vostre sofferenze, IGP V, 3, s. 337­-338.

54. Uczestniczycie z Chrystusem w ciężarze krzyża (Przemówienie do chorych w szpitalu miejskim, Brescia, 26 IX), NP V, 2, s. 440-441; toż: Condividete con Cristo il peso della croce, IGP V, 3, s. 574-575.

55. W rzeczywistej wspólnocie z naszymi zmarłymi (Słowo wprowadzające do Mszy świętej w intencji zmarłych na cmentarzu Almudena, Madryt, 2 XI), NP V, 2, s. 664-665; toż: In reale comunione con i nostri morti, IGP V, 3, s. 1056-1057.

56. W krzyżu Chrystusa jest sens waszego cierpienia (Przemówienie do chorych, Saragossa, 6 XI), NP V, 2, s. 734-735; toż: Nella croce di Cristo é il senso della vostra sofferenza, IGP V, 3, s. 1184-1186.

57. Twórcza rola ludzi starszych w Kościele i społeczeństwie (Przemówienie do ludzi starszych, Walencja, 8 XI), NP V, 2, s. 749-750; toż: Il ruolo creativo degli anziani nella Chiesa e nella società, IGP V, 3, s. 1213-1215.

58. Humanizacja środowisk szpitalnych obowiązkiem i zadaniem wszystkich, którzy tu pracują (Przemówienie w szpitalu, Palermo, 21 XI), NP V, 2, s. 832-833; toż: Umanizzare gli ambienti ospedalieri dovere ed impegno di quanti vi operano, IGP V, 3, s. 1375-1377.

59. Humanizujcie pracę szpitalną (Przemówienie do członków Kapituły Generalnej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, 17 XII), NP V, 2, s. 948-950; toż: Umanizzate l'opera ospedaliera, IGP V, 3, s. 1624-1627.

60. Wartość przyjęcia i cierpienia (Przemówienie w sanatorium "Villa Betania", 19 XII), NP V, 2, s. 958-960; toż: Il valore dell'accoglienza e della sofferenza, IGP V, 3, s. 1648-1652.

61. Starzec niech będzie biegunem ukierunkowania dla nowych pokoleń (Przemówienie do starców z diecezji rzymskiej, 20 XII), NP V, 2, s. 961-963; toż: L'anziano sia polo di orientamento per le nuove generazioni, IGP V, 3, s. 1653-1656.

1983

62. Pocieszenie bez złudzeń (Przemówienie z okazji 80. rocznicy założenia Włoskiej Unii Przewożenia Chorych do Lourdes i Sanktuariów Italii, 11 II), ORpol. 4(1983) nr 2, s. 18-19; toż: Lo sconvolgente valore del messaggio cristiano dà significato a tutte le nostre sofferenze, IGP VI, 1, s. 392-396.

63. W szpitalu dziecięcym (San José (Kostaryka), 3 III), ORpol. 4(1983) nr 3, s. 22; toż: Con le vostre sofferenze siate uniti al dolore redentivo di Cristo, IGP VI, 1, s. 535-536.

64. Cierpienie stawia was w sercu tajemnicy Odkupienia (Przemówienie podczas uroczystości Jubi­leuszu Odkupienia dla chorych, 5 VI), ORpol. 4(1983) nr 5-6, s. 32; toż: La vocazione alla sofferenza salvezza per tutta l'umanità, IGP VI, 1, s. 1449-1452.

65. Cierpienie świadome, przyjęte z wiarą i ofiarowane czyni nas współpracownikami Chrystusa (Przemówienie do chorych, Lourdes, 15 VIII), ORpol. 4(1983) nr 7-8, s. 11; toż: La soffe­renza cosciente accettata con fede e offerta ci rende cooperatori di Cristo, IGP VI, 2, s. 240-243.

66. Także i wy nas obdarzacie (Przemówienie do chorych, niepeł­nosprawnych, starców, Wiedeń, 11 IX), ORpol. 4(1983) nr 9, s. 10; toż: La croce di chi soffre é parte della croce di Cristo, IGP VI, 2, s. 467-471.

1984

67. List apostolski Salvifici doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia (11 II), Watykan 1984; toż: Epistula apostolica "Salvifici doloris", IGP VII, 1, s. 279­-359.

68. "Offrite le vostre sofferenze per la conversione del mondo" ["Ofiarujcie swe cierpienia za nawrócenie świata"] (Homilia podczas Mszy świętej dla chorych, Rzym, 11 II), IGP VII, 1, s. 364-368.

69. Accanto agli ammalati si costruisce la civiltà dell'amore [Wo­kół chorych powstaje cywilizacja miłości] (Przemówienie do wspólnoty "Ar­che", Rzym, 16 II), IGP VII, 1, s. 408-410.

70. Il valore redentivo del dolore ricordato a malati tedeschi [Od­kupieńcza wartość cierpienia wspomniana na spotkaniu z chorymi z RFN] (17 II), IGP VII, 1, s. 413-415.

71. L'esperienza del soffrire ci illumina sul valore redentivo della sofferenza [Doświadczenie cierpienia odsłania nam swą odku­pieńczą wartość] (Przemówienie do chorych, Rzym, 25 II), IGP VII, 1, s. 496­-498.

72. Dal primo istante all'ultimo respiro la vita é il più grande tra i valori [Od pierwszej chwili aż po ostatnie tchnienie życie stanowi największą wartość] (Przemówienie do grupy reprezentującej Uni­wersytety Trzeciego Wieku, 23 III), IGP VII, 1, s. 743-746.

73. By nikt nie czuł się obco we wspólnym domu (Homilia podczas Mszy świętej w uroczystość Roku Jubileuszowego obchodzonego przez ludzi niepełno­spraw­nych, 31 III), ORpol. 5(1984) nr 4, s. 5-6; toż: "L'handicappato é un soggetto con diritti sacri e inviolabili", IGP VII, 1, s. 884-889.

74. Maryja i ludzkie cierpienie (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 IV), AP2, s. 297-298; toż: La sofferenza della Vergine ha riconciliato il mondo a Dio, IGP VII, 1, s. 904-905.

75. Kościół pragnie być z tymi, którzy cierpią (Przemówienie podczas spotkania z chorymi w Port Moresby (Papua-Nowa Gwinea), 8 V), ORpol. 5(1984) nr 6, s. 17; toż: L'assistenza agli infermi fa parte della missione di Cristo, IGP VII, 1, s. 1316-1318.

76. Ricerca scientifica ed informazione per dare speranza ai mala­ti di cancro [Badania naukowe i powinność informowania chorych na raka w celu obudzenia nadziei] (Do członków American Cancer Society, Rzym, 2 VI), IGP VII, 1, s. 1590-1591.

77. Misyjna moc cierpienia (Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, 10 VI), ORpol. 5(1984) nr 6, s. 3; toż: Valorizzare la soffe­ren­za come prezioso strumento di evangelizzazione, IGP VII, 1, s. 1645-1651.

78. Il dolore é sequela di Cristo e annuncio della risurrezione [Cierpienie jest formą naśladowania Chrystusa i głoszeniem prawdy zmartwychwstania] (Przemówienie podczas wizyty w szpitalu w Einsiedeln (Szwajcaria), 16 VI), IGP VII, 1, s. 1828-1831.

79. Aby życie mieli i obficie mieli (Przemówienie do niepełnosprawnych w Centrum Rehabilitacji "Fran­çois Charon", Quebec, 10 IX), ORpol. 5(1984) nr 9, s. 9-10; toż: La vita della persona handicappata va rispettata fin dal concepimen­to, IGP VII, 2, s. 396-403.

80. "Preziosi agli occhi del Signore occupate un posto d'onore nella Chiesa" ["Drodzy, w oczach Pana zajmujecie uprzywilejowane miejsce w Kościele"] (Przemówienie do chorych i starców, Huronia (Kanada), 15 IX), IGP VII, 2, s. 541-543.

81. Sopportando il dolore testimoniate la vostra docilità al volere di Dio [Cierpiąc świadczycie o swoim posłuszeństwie woli Bożej] (Przemówienie podczas wizyty w Szpitalu Villa San Pietro, Rzym, 23 XII), IGP VII, 2, s. 1647-1650.

1985

82. Il mondo della sofferenza invoca il mondo dell'amore umano [Świat cierpienia przywołuje świat ludzkiej miłości] (Przemówienie do cho­rych i starców, Callao (Peru), 4 II), IGP VIII, 1, s. 400-405.

83. Nowa instytucja papieska dla duchowej i materialnej opieki nad chorymi (Homilia podczas Mszy świętej dla chorych, 11 II), ORpol. 6(1985) nr 2, s. 21, 24; toż: La Beata Vergine di Lourdes santifichi il vostro dolore, IGP VIII, 1, s. 477-480.

84. List apostolski "motu proprio", ustanawiający Papieską Komisję do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia "Dolentium Hominum", 11 II), ORpol. 6(1985) nr 2, s. 24; toż: "Dolentium Hominum", IGP VIII, 1, s. 468-476.

85. L'amore autentico non é possibile se non attraverso il dolore [Autentyczna miłość jest możliwa do osiągnięcia jedynie po­przez cierpienie] (Przemówienie podczas wizyty w Centrum Traumatologiczno-Orto­pedycznym, Rzym, 23 III), IGP VIII, 1, s. 701-705.

86. Bądźcie świadkami nadziei (Homilia podczas Mszy świętej dla chorych w Houtrust­hal, Haga, 13 V), w: Jan Paweł II w krajach Beneluksu i w Liechtensteinie, Warszawa 1987, s. 91-95; toż: Dovete sempre testimoniare il valore vero di ogni vita, IGP VIII, 1, s. 1303­-1309.

87. Oto Matka wasza (Przemówienie podczas spotkania z chorymi, Luksemburg, 15 V), ORpol. 6(1985) nr spec., s. 20-21; toż: Portate il tesoro della redenzione nel mondo minacciato dal peccato, IGP VIII, 1, s. 1366-1371.

88. Cierpienie odkupione (Homilia podczas Mszy świętej dla chorych, Banneux (Belgia), 21 V), ORpol. 6(1985) nr spec., s. 42-43; toż: Gesù Cristo conduce alla beatitudine gli infermi che nella sofferenza cooperano alla redenzione, IGP VIII, 1, s. 1606-1614.

89. W cierpieniu spotykamy się z tajemnicą śmierci i zmar­twychwstania Chrystusa (Przemówienie do chorych, Vaduz (Liechtenstein), 8 IX), ORpol. 6(1985) nr 11, s. 4-5; toż: Sappiate trasformare tutte le vostre sofferenze in fonte di forza e di fiducia per vi­vere la fede, IGP VIII, 2, s. 624-629.

90. Dokument Papieskiej Akademii Nauk Dichiarazione circa il prolungamento artificiale della vita e la determinazione esatta del momento della morte. Deklaracja o sztucznym przedłużaniu życia i dokładnym ustaleniu momentu śmierci (21 X), w: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów 1998, s. 453-454.

1986

91. Opatrzność Boża a obecność zła i cierpienia w świecie (Audiencja generalna, 4 VI), ORpol. 7(1986) nr 6, s. 5; toż: La Divina Provvidenza e la presenza del male e della sofferenza nel mondo, IGP IX, 1, s. 1758-1767.

92. Bądźcie świadkami życia i stróżami nadziei (Przemówienie podczas inauguracji IX Mis­trzostw Sportowych Włoch Osób Niepełnosprawnych, 8 VI), ORpol. 7(1986) nr 6, s. 11; toż: Fatevi umili ma forti testimoni della vita dovunque essa é in pericolo, disprezzata, non accolta, IGP IX, 1, s. 1791-1796.

93. By śmierć stała się początkiem nowego życia (Modlitwa w intencji ofiar wulkanu, Armero (Włochy), 6 VII), ORpol. 7(1986) nr 7, s. 25; toż: Caddero come frumento nelle viscere della terra per germogliare nella Risurrezione dei morti, IGP IX, 2, s. 173-174.

94. Zaprosić ułomnych, chorych i niewidomych (Homilia podczas Mszy świętej, Anagni (Włochy), 31 VIII), ORpol. 7(1986) nr 8, s. 24; toż: La vera saggezza é solo l'umiltà di fronte a Dio che é il Signore e il Padre degli umili, IGP IX, 2, s. 510-516.

95. Tajemnica przeżywanej próby (Przemówienie do chorych, Lyon, 5 X), ORpol. 7(1986) nr 10, s. 25-26; toż: Ai malati: "Davanti a voi il mondo riscopre il senso della vita e il dono di sé", IGP IX, 2, s. 845-849.

1987

96. Ludzkie życie nadal jest zagrożone: eutanazja, zabijanie nie narodzonych (Przemówienie podczas spotkania z mieszkańcami miasta, Münster, 1 V), ORpol. 8(1987) nr 7, s. 24; toż: Il diritto alla vita é il più fondamentale e il più sacro di tutti i diritti umani, IGP X, 2, s. 1499-1506.

97. Wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy czekają na zmartwychwstanie (Przemówienie do chorych, Münster, 1 V), ORpol. 8(1987) nr 7, s. 25; toż: Prendo silenziosamente la vostra mano in segno di condivisione e conforto, IGP X, 2, s. 1514-1515.

98. Żeby być przy człowieku cierpiącym (Przemówienie podczas spotkania z chorymi, Gdańsk, 12 VI), ORpol. 8(1987) nr 5 bis, s. 4-5; toż: Aumenta­no le malattie, diminuiscono i mezzi. Timori per lo stato di salute della società polacca, IGP X, 2, s. 2159-2165.

1988

99. Nie wolno dzielić ludzkiego życia na wartościowe i bez war­tości (Przemówienie podczas spotkania z chorymi, Salzburg, 26 VI), ORpol. 9(1988) nr 8, s. 19; toż: È nella partecipazione che la Chiesa si rivela co­munità dei figli di Dio e dimora di Dio, IGP XI, 2, s. 2178­-2183.

100. Sens cierpienia w świetle Męki Chrystusa (Audiencja generalna, 9 XI), ORpol. 9(1988) nr 12, s. 7; toż: Senso della sofferen­za alla luce della passione, IGP XI, 4, s. 1469-1478.

1989

101. "Voi giovani malati siete giunti prima di tutti al monte della gioia" [Wy, młodzi cierpiący, którzy przybyliście jako pierwsi na górę radości] (Przemówienie podczas spotkania z chorymi, Santiago de Compostela (Hiszpania), 19 VIII), IGP XII, 2, s. 280-283.

102. Człowiek - pielgrzym Absolutu (Przemówienie na cmentarzu Campo Verano, 1 XI), ORpol. 10(1989) nr 10-11, s. 27; toż: Attraverso tutti i segni della morte dell'uomo Gesù Cristo annunzia la verità della vita eterna, IGP XII, 2, s. 1142-1144.

103. "Umrzeć w Chrystusie" (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5 XI), ORpol. 10(1989) nr 10-11, s. 24; toż: Il cuore di Gesù Cristo speranza e sicurezza per chi muore in lui, IGP XII, 2, s. 1159-1161.

104. Kościół wobec AIDS (Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji nt. AIDS, 15 XI), w: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów 1998, s. 212-218.

1990

105. Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Chorych na Trąd (28 I), ORpol. 11(1990) nr 1, s. 32; toż: La diffusione della lebbra nel mondo é uno scandalo per la comunità internazionale, IGP XIII, 1, s. 246-249.

106. Kocham was i cierpię patrząc na wasze cierpienie (Przemówienie podczas wizyty w leprozorium, Cumura (Gwinea Bissau), 28 I), ORpol. 11(1990) nr 1, s. 32; toż: La preghiera per i lebbrosi, per le vittime del maltempo in Europa e del disastro aereo negli Stati Uniti, IGP XIII, 1, s. 266.

107. Nieustanny cud Lourdes - przemiana serc (Przemówienie do chorych, Rzym, 11 II), ORpol. 11(1990) nr 2-3, s. 5; toż: La trasformazione del cuore é il miracolo di Lourdes, IGP XIII, 1, s. 439-443.

1991

108. Trzy wymiary piękna (Przemówienie podczas wizyty w szpitalu pediatrycznym, Olsztyn, 6 VI), ORpol. 12(1991) nr 5, s. 55-57; toż: Per voi e per tutti gli uomini chiedo il dono della salute e della fede, IGP XIV, 1, s. 1517-1522.

109. Najwyższy akt miłości (Przemówienie do uczestników I Międzynarodowego Kongresu Towarzystwa Transplantacji Narządów, 20 VI), w: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów 1998, s. 219-221.

110. Znak solidarności i sanktuarium cierpienia (Przemówienie wygłoszone w szpitalu pediatrycznym, Kraków-Prokocim, 13 VIII), ORpol. 12(1991) nr 8, s. 3-5; toż: La solidarietà degli uomini ha vinto divisioni e ostilità. Il bene dell'uomo é più forte di ciò che gli é contrario, IGP XIV, 2, s. 211-217.

111. Chrystus przyjmuje naszą pomoc w dziele zbawienia (Przemówienie podczas spotka­nia z chorymi, Budapeszt, 20 VIII), ORpol. 12(1991) nr 9-10, s. 29-30; toż: Nessuno é abbandonato alla debolezza: Gesù che ha sofferto per noi vi sta accanto, vi sostiene e vi chiede fiducia, IGP XIV, 2, s. 377-382.

1992

112. Dojrzeć oczyma miłości cierpienie człowieka (Przemówienie do uczestników II Plenarnego Zgromadzenia Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 11 II), ORpol. 13(1992) nr 7, s. 33-35; toż: L'aiuto generoso a chi soffre é premessa di una nuova solidarietà fra gli uomini, IGP XV, 1, s. 264-268.

113. W służbie zdrowia i życia ludzkiego (Przemówienie do chirurgów polskich, 11 II), ORpol. 13(1992) nr 7, s. 57-58.

114. Człowiek wobec tajemnicy śmierci (Przemówienie do uczestników sympozjum zorganizowanego przez Ośrodek Bioetyki Katolickiego Uniwersytetu "Sacro Cuore", 17 III), ORpol. 13(1992) nr 7, s. 38-39; toż: Di fronte al mistero della morte la fede cristiana si propone come sorgente di serenità e di pace, IGP XV, 1, s. 621-624.

115. Nie ulegajcie kulturze śmierci (Homilia podczas Mszy świętej, Castellammare di Stabia (Włochy), 19 III), ORpol. 13(1992) nr 6, s. 27-29; toż: "Non cedete alla cultura della morte! Famiglie cristiane, siate il presidio della vostra società!", IGP XV, 1, s. 663-668.

116. Śmierć nie ma już władzy nad człowiekiem (Homilia podczas Wigilii Paschalnej, 18 IV), ORpol. 13(1992) nr 6, s. 31-32; toż: In questa notte Cristo ha gettato la luce della vita sulla morte umana, IGP XV, 1, s. 1126-1128.

117. List Jana Pawła II o ustanowieniu Światowego Dnia Chorego (13 V), ORpol. 13(1992) nr 7, s. 4; toż: Lettera al Cardinale Fiorenzo Angelini con la quale viene istituita la "Giornata Mondiale del Malato", IGP XV, 1, s. 1409-1411.

118. Orędzie papieża Jana Pawła II na Światowy Dzień Chorego 1993 r. (21 X), ORpol. 14(1993) nr 1, s. 8-9; toż: L'amore verso i sofferenti é segno e misura del grado di civiltà di un popolo, IGP XV, 2, s. 393-397.

119. Żyją w Bogu Jego życiem (Homilia podczas Mszy świętej na rzymskim cmentarzu Campo Verano, 1 XI), ORpol. 14(1993) nr 1, s. 41; toż: Nella commemorazione dei defunti é riassunta l'intera storia dell'uomo, IGP XV, 2, s. 471-473.

120. Ludzie niepełnosprawni w społeczeństwie (Przemówienie do uczestników VII Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 21 XI), ORpol. 14(1993) nr 2, s. 39-41; toż: I disabili hanno il diritto di essere accolti nella società, IGP XV, 2, s. 665-671.

121. Pan jest blisko i daje się poznać w człowieku cierpiącym (Homilia podczas Mszy świętej dla środowisk uniwersyteckich Rzymu, 16 XII), ORpol. 14(1993) nr 2, s. 24-25; toż: Le sofferenze del mondo chiamano i giovani ad un nuovo avvento di speranza, IGP XV, 2, s. 933-938.

1993

122. Przeciw kulturze śmierci (Homilia podczas Mszy świętej, Agrigento (Sycylia), 9 V), ORpol. 14(1993) nr 7, s. 18-20; toż: La fede esige una chiara riprovazione della cultura della mafia che é una cultura di morte, disumana, antievangelica, IGP XVI, 1, s. 1152-1157.

123. Ofiara, która ogarnia żywych i umarłych (Homilia podczas Mszy świętej w uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu Campo Verano, 1 XI), ORpol. 15(1994) nr 1, s. 21; toż: In questo giorno della Redenzione compiuta da Cristo abbraccio nella comune preghiera tutti i defunti, IGP XVI, 2, 1199-1202.

124. W jedności z cierpiącymi (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 14 XI), ORpol. 15(1994) nr 1, s. 51; toż: "Maria ci aiuti a fare sempre della nostra vita un dono gioioso e riconoscente al Padre celeste", IGP XVI, 2, s. 1274-1276.

125. Orędzie Papieża Jana Pawła II na II Światowy Dzień Chorego 1994 r. (8 XII), ORpol. 15(1994) nr 1, s. 7-9; toż: In Cristo la sofferenza diventa espressione di amore, strumento di redenzione, dolore salvifico, IGP XVI, 2, s. 1421-1426.

1994

126. Pielgrzymka ludzi cierpiących po drogach wiary (Homilia podczas Mszy świętej dla chorych, 11 II), ORpol. 15(1994) nr 4, s. 29-30; toż: Un grido possente dal mondo della sofferenza: la vittoria dell'amore sull'odio, della pace sulla guerra, IGP XVII, 1, s. 449-452.

127. Kościół wobec ludzkiego cierpienia (Przemówienie do uczestników III Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 1 III), ORpol. 15(1994) nr 4, s. 25-26; toż: Il dono della vita é aggredito e rapinato in numerosi bambini condannati a non avere futuro, IGP XVII, 1, s. 574-578.

128. Godność i apostolstwo ludzi cierpiących (Audiencja generalna, 27 IV), ORpol. 15(1994) nr 8, s. 38-40; toż: Dignità ed apostolato di coloro che soffrono, IGP XVII, 1, s. 1018-1028.

129. Z sanktuarium bólu i nadziei (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 V), ORpol. 15(1994) nr 6-7, s. 5; toż: Dal "Santuario" del dolore la preghiera del Padre apre gli animi alla "primavera autentica", IGP XVII, 1, s. 1042-1043.

130. Dlaczego Papież znowu musiał cierpieć? (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 V), ORpol. 15(1994) nr 6-7, s. 8-9; toż: Con il "Vangelo della sofferenza" verso il Terzo Millennio, IGP XVII, 1, s. 1119-1123.

131. Chorzy w sercu Kościoła (Audiencja generalna, 15 VI), ORpol. 15(1994) nr 9-10, s. 20-21; toż: Malati e infermi nel cuore della Chiesa, IGP XVII, 1, s. 1194-1201.

132. Cenna rola osób starszych w Kościele (Audiencja generalna, 7 IX), ORpol. 15(1994) nr 11, s. 38-39; toż: La preziosa funzione degli anziani nella Chiesa, IGP XVII, 2, s. 229-240.

133. Wspomnienie wiernych zmarłych (Audiencja generalna, 2 XI), ORpol. 16(1995) nr 1, s. 58-59; toż: La testimonianza dei caduti a Montecassino, a Varsavia e in Normandia spinga tutti a promuovere la pace, il rispetto e la concordia tra le nazioni, IGP XVII, 2, s. 588-596.

134. Orędzie Ojca Świętego na III Światowy Dzień Chorego 1995 r. (21 XI), ORpol. 16(1995) nr 1, s. 10-11; toż: Dalla testimonianza coraggiosa dei deboli, dei malati e dei sofferenti, può scaturire il più alto contributo alla pace nel mondo, IGP XVII, 2, s. 839-843.

1995

135. Światło Chrystusa rozjaśnia każdą drogę ludzkiego życia (Homilia podczas Mszy świętej dla chorych i ich opiekunów, 11 II), ORpol. 16(1995) nr 5, s. 18-20; toż: Due pellegrinaggi, una sola luce, IGP XVIII, 1, s. 358-361.

136. Kościół głosi Ewangelię życia mocą Zwycięzcy śmierci (Orędzie wielkanocne "Urbi et Orbi", 16 IV), ORpol. 16(1995) nr 6, s. 53-54; toż: Con la forza di colui che ha vinto la morte la Chiesa annunzia il Vangelo della vita, IGP XVIII, 1, s. 992-994.

137. Stał się trędowatym wśród trędowatych i dla trędowatych (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Damiana de Veustera, Bruksela, 4 VI), ORpol. 16(1995) nr 8-9, s. 26-28; toż: Padre Damiano, sacerdote, religioso, missionario si consacró ai lebbrosi e diventò lebbroso tra i lebbrosi, IGP XVIII, 1, s. 1647-1655.

138. Wobec ludzkiego cierpienia (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 13 VIII), AP6, s. 124-125; toż: Le donne, angeli di consolazione per i bambini, per i sofferenti, per gli anziani, per gli ammalati, IGP XVIII, 2, s. 191-194.

139. Światłość wieczna niech im świeci (Rozważanie poświęcone pamięci zmarłych, 1 XI), ORpol. 17(1996) nr 1, s. 44; toż: Il pellegrinaggio del ricordo e della preghiera attraverso i cimiteri di Roma e del mondo, IGP XVIII, 2, s. 1009-1011.

140. Orędzie Jana Pawła II na IV Światowy Dzień Chorego 1996 r. (11 IX), ORpol. 17(1996) nr 1, s. 7-8; toż: Per vincere le povertà del nostro tempo occorre rivedere i comportamenti consumistici, combattere l'edonismo, opporsi all'indifferenza, IGP XVIII, 2, s. 324-327.

141. Dokument Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia Karta Pracowników Służby Zdrowia (1995), w: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów 1998, s. 549-627.

1996

142. Ubodzy i cierpiący wizerunkiem Chrystusa (Przemówienie do ludzi "zranionych przez życie", Tours (Francja), 21 IX), ORpol. 17(1996) nr 11-12, s. 30-31; toż: Nuove forme di solidarietà reale per rispondere al moltiplicarsi degli attentati contro la dignità umana, IGP XIX, 2, s. 419-423.

143. Orędzie Jana Pawła II na V Światowy Dzień Chorego 1997 r. (18 X), ORpol. 18(1997) nr 1, s. 9-10; toż: La Giornata del Malato si colloca nel primo anno del triduo preparatorio al Giubileo del Duemila, IGP XIX, 2, s. 560-565.

144. Solidarność z cierpiącymi (Audiencja generalna, 13 XI), ORpol. 18(1997) nr 1, s. 43-44; toż: "Nessuna incertezza, nessun pretesto, nessun calcolo potranno mai giustificare un ulteriore ritardo nell'assistenza umanitaria", IGP XIX, 2, s. 701-707.

145. Każdy człowiek nosi w sobie obraz i podobieństwo Boże (Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji poświęconej umysłowo chorym, 30 XI), ORpol. 18(1997) nr 2, s. 47-48; toż: "La malattia della mente non crea fossati invalicabili né impedisce rapporti di autentica carità cristiana", IGP XIX, 2, s. 790-795.

1997

146. Solidarność z chorymi (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 9 II), ORpol. 18(1997) nr 4-5, s. 42; toż: Accanto al malato con tutte le risorse dell'intelligenza, della scienza e del cuore, IGP XX, 1, s. 252-254.

147. Choroba wezwaniem do całkowitego zawierzenia Chrystusowi (Przemówienie do chorych i ich opiekunów, 11 II), ORpol. 18(1997) nr 4-5, s. 35; toż: La malattia, un appello alla conversione, IGP XX, 1, s. 262-263.

148. Jesteście darem dla Kościoła i świata (Przemówienie do chorych i zakonników, Praga, 26 IV), ORpol. 18(1997) nr 8-9, s. 14-15; toż: Il Signore vi vuole come colonne del suo tempio spirituale che é la Chiesa protesa verso la nuova evangelizzazione, IGP XX, 1, s. 829-833.

149. Orędzie Jana Pawła II na VI Światowy Dzień Chorego 1998 r. (29 VI), ORpol. 18(1997) nr 10, s. 4-6; toż: La pastorale vocazionale, problema vitale per il futuro della fede e per il progresso spirituale dei popoli europei, IGP XX, 1, s. 851-855.

150. Chrystus i cierpienie (Przesłanie do pacjentów i personelu szpitala onkologicznego, Rio de Janeiro, 30 IX), ORpol. 18(1997) nr 12, s. 16-17; toż: Unita alla passione redentrice di Cristo la sofferenza diventa scuola di amore evangelico, IGP XX, 2, s. 434-436.

151. Chrystus i cierpienie (Przesłanie do pacjentów i personelu szpitala onkologicznego, 4 X), ORpol. 18(1997) nr 12, s. 16-17; toż: Che il crimine abominevole dell'aborto, vergogna dell'umanità, non condanni i nascituri alla piú ingiusta delle esecuzioni, IGP XX, 2, s. 494-499.

152. Pamięć o zmarłych (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2 XI), ORpol. 18(1997) nr 12, s. 42; toż: "In spirituale pellegrinaggio là dove sono sepolte le vittime della violenza e della guerra, dell'ingiustizia e della fame, presso la Cattedrale di Wawel, ad Auschwitz e a Rakowice dove riposano i miei genitori", IGP XX, 2, s. 730-732.

1998

153. Bóg i cierpienie (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 8 II), ORpol. 19(1998) nr 4, s. 45.

154. Światowy Dzień Chorego (Audiencja generalna, 11 II), ORpol. 19(1998) nr 4, s. 43-44.

155. Kobieta ma prawo do ochrony zdrowia (Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji nt. zdrowia kobiet, 20 II), ORpol. 19(1998) nr 5-6, s. 45-46.

156. Chrystus nadal cierpi w ludziach (Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek, 10 IV), ORpol. 19(1998) nr 5-6, s. 29-30.

157. Przedłużacie w czasie posługę miłosierdzia Chrystusa (Przemówienie do sióstr zakonnych pracujących w lecznictwie, 1 X), ORpol. 20(1999) nr 2, s. 44-45.

158. Wolał przyjąć cierpienie niż zdradzić Chrystusa (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Alojzego Stepinaca, Marija Bistrica (Chorwacja), 3 X), ORpol. 19(1998) nr 12, s. 7-9.

159. Myślimy o ludziach, którzy cierpią (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 4 X), ORpol. 19(1998) nr 12, s. 13-14.

160. Duch "Ożywiciel" a zwycięstwo nad śmiercią (Audiencja generalna, 28 X), ORpol. 20(1999) nr 1, s. 51-52.

161. O szacunek dla ludzi w podeszłym wieku (Przemówienie do uczestników konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 31 X), ORpol. 20(1999) nr 3, s. 18-19.

162. Orędzie [...] na VII Światowy Dzień Chorego 1999 r. (8 XII), ORpol. 20(1999) nr 2, s. 6-8.

1999

163. Tajemnicę cierpienia wyjaśnia tylko Chrystus (Przesłanie do chorych, Meksyk, 24 I), ORpol. 20(1999) nr 4, s. 25-27.

164. Przez śmierć do pełni życia (Homilia podczas Mszy świętej w Środę Popielcową, 17 II), ORpol. 20(1999) nr 4, s. 39-40.

165. Godność człowieka umierającego (Przemówienie do uczestników zgromadzenia ogólnego Papieskiej Akademii Życia, 27 II), ORpol. 20(1999) nr 4, s. 47-49.

166. Papież jest z ludźmi, którzy cierpią (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 28 III), ORpol. 20(1999) nr 5-6, s. 16-17.

167. W nocy cierpienia krzyż jest pochodnią (Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek, 2 IV), ORpol. 20(1999) nr 5-6, s. 20-21.

168. Przyjmując śmierć, Chrystus zwyciężył śmierć (Orędzie wielkanocne "Urbi et Orbi", 4 IV), ORpol. 20(1999) nr 5-6, s. 22-23.

169. Bądźcie tam, gdzie człowiek cierpi (Homilia podczas Mszy świętej z okazji Dnia Miłosierdzia, 16 V), ORpol. 20(1999) nr 9-10, s. 39-40.

170. Śmierć jako spotkanie z Ojcem (Audiencja generalna, 2 VI), ORpol. 20(1999) nr 9-10, s. 48-49.

171. Ludzie starsi są potrzebni (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 25 VII), ORpol. 20(1999) nr 11, s. 39.

172. Kontemplujmy przykład Jezusa - Boskiego Samarytanina (Orędzie na VIII Światowy Dzień Chorego 2000 r., 6 VIII), ORpol. 20(1999) nr 9-10, s. 19-23.

173. List Ojca Świętego Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku (1 X), ORpol. 20(1999) nr 12, s. 4-11.

174. Chorzy na raka wołają o pomoc (Przemówienie do uczestników Kongresu Międzynardowego Towarzystwa Onkologii Ginekologicznej, 30 IX), ORpol. 21(2000) nr 2, s. 42-43.

175. Ekonomia i zdrowie (Przemówienie do uczestników XIV Międzynarodowej Konferencji Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 19 XI), ORpol. 21(2000) nr 2, s. 44-45.

2000

176. Ewangelia cierpienia źródłem nadziei (Przemówienie z okazji Jubileuszu Chorych i Pracowników Służby Zdrowia, 11 II), ORpol. 21(2000) nr 4, s. 23-25.

177. Dar długiego życia (Przeemówienie z okazji Jubileuszu Ludzi Starszych, 17 IX), ORpol. 21(2000) nr 11-12, s. 13-14.

(oprac. Maria Filipiak)