EROS I AGAPE

1978

1. Bez sprawiedliwości nie ma miłości (Audiencja generalna, 8 XI), NP I, s. 48-50; toż: Senza giustizia non c'é amore, IGP I, s. 108-111.

2. Sprawiedliwość i miłość (Homilia podczas Mszy świętej w bazylice laterańskiej, 12 XI), NP I, s. 64-67; toż: Giustizia e amore, IGP I, s. 142-148.

3. Wiara i miłość we wspólnocie kościelnej (Przemówienie do uczestników pielgrzymki z Seregno, 25 XI), NP I, s. 99-100; toż: Fede e amore nella comunità ecclesiale, IGP I, s. 215-217.

4. Bądźcie świadkami powszechnej miłości (Przemówienie do Papieskiej Rady "Cor Unum", 28 XI), NP I, s. 108-109; toż: Siate testimoni della carità universale, IGP I, s. 233-236.

5. Pedagogia miłości (Przemówienie do Zgromadzenia Józefitów Murialda, 1 XII), NP I, s. 114-116; toż: La pedagogia dell'amore, IGP I, s. 247-251.

6. Światło miłości opartej na wierze (Przemówienie do Ruchu Apostolskiego Ociemniałych, 9 XII), NP I, s. 144-145; toż: La luce della carità fondata sulla fede, IGP I, s. 317-318.

7. Stworzenie jest darem miłości Boga (Audiencja generalna, 13 XII), NP I, s. 152-154; toż: La creazione é dono dell'amore di Dio, IGP I, s. 333-338.

8. Wnoście w społeczeństwo wymiar miłości (Przemówienie na otwarcie Szkoły św. Pawła, 17 XII), NP I, s. 164-165; toż: Portare nella società la dimensione dell'amore, IGP I, s. 358-360.

9. Boże Narodzenie - czas miłości i pokoju (Przemówienie do Pracowników Nadzoru Miasta Watykańskiego, 18 XII), NP I, s. 165-166; toż: Il Natale: momento d'amore e di pace, IGP I, s. 361-363.

10. Miłość i zrozumienie dla przezwyciężenia nienawiści i przemocy (Przemówienie do burmistrza Rzymu i Rady Kapitolińskiej, 23 XII), NP I, s. 187-188; toż: L'amore e la comprensione per vincere l'odio e la violenza, IGP I, s. 404-406.

11. Zapraszam wszystkich na wigilijną "Ucztę Miłości" (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 24 XII), NP I, s. 191-192; toż: L'amore di Cristo per la salvezza dell'uomo, IGP I, s. 412-414.

12. Miłość małżeńska i życie - podstawowymi wartościami rodziny (Homilia podczas liturgii na zakończenie roku 1978, 31 XII), NP I, s. 211-213; toż: Amore e gratitudine per gli anziani, IGP I, s. 453-454.

1979

13. Miłość i szacunek dla rodzącego się życia (Audiencja generalna, 3 I), NP II, 1, s. 4-6; toż: Amore e rispetto per la vita nascente, IGP II [1], 9-12.

14. Funkcja sądownicza Kościoła w służbie sprawiedliwości i miłości (Przemówienie do członków Św. Roty Rzymskiej, 17 II), NP II, 1, s. 163-166; toż: La funzione giudiziaria della Chiesa al servizio dell'equità e della carità, IGP II [1], s. 408-414.

15. Ideał miłości chrześcijańskiej w świadectwie Ojca Kolbe (Przemówienie w kaplicy poświęconej bł. Maksymilianowi, 18 II), NP II, 1, s. 172-173; toż: L'ideale dell'amore cristiano nella testimonianza di Padre Kolbe, IGP II [1], s. 426-427.

16. Wieczerza - najwyższym gestem miłości (Homilia podczas Mszy świętej w bazylice laterańskiej, 12 IV), NP II, 1, s. 373-375; toż: La cena supremo gesto d'amore, IGP II [1], s. 896-898.

17. Słowo i miłość dla owocnego dialogu (Przemówienie do przedstawicieli Sekretariatu do Spraw Niechrześcijan, 27 IV), NP II, 1, s. 423-425; toż: Parole e amore per un fruttuoso dialogo, IGP II [1], s. 998-1003.

18. Więcej działać, służyć i kochać (Przemówienie do biskupów, 28 IV), NP II, 1, s. 427-429; toż: Fare, servire, amare di più, IGP II [1], s. 1004-1007.

19. Maryja Matką Kościoła przez moc Bożej miłości (Homilia wygłoszona podczas Mszy świętej w sanktuarium Maryi Matki Bożej Miłości, 1 V), NP II, 1, s. 440-442; toż: Maria, Madre della Chiesa per virtù del Divino Amore, IGP II [1], s. 1029-1032.

20. Jedność Kościoła objawia się w naszej wspólnej miłości (Przemówienie do biskupów z Antyli, 4 V), NP II, 1, s. 445-448; toż: L'unità della Chiesa si manifesta nella nostra comunione d'amore, IGP II [1], s. 1039-1044.

21. Miłość jest wyrazem wspólnoty kościelnej (Przemówienie do dyrektorów Papieskich Dzieł Misyjnych, 11 V), NP II, 1, s. 469-471; toż: La carità espressione di comunione ecclesiale, IGP II [1], s. 1087-1089.

22. Wspólnota wiary, nadziei i miłości (Rozważania przed modlitwą "Regina Coeli", 20 V), NP II, 1, s. 514-515; toż: Le nuove Chiese: centri vivi di aggregazione umana e cristiana, IGP II [1], s. 1182-1183.

23. Miłość Chrystusa w posługiwaniu biskupim (Homilia podczas Mszy świętej, w czasie której odbyły się święcenia biskupie, 27 V), NP II, 1, s. 571-573; toż: L'amore di Cristo nel ministero episcopale, IGP II [1], s. 1329-1333.

24. Zwycięstwo wiary i miłości nad nienawiścią (Homilia podczas Mszy świętej w Oświęcimiu, 7 VI), NP II, 1, s. 683-686; toż: Vittoria della fede e dell'amore sull'odio, IGP II [1], s. 1482-1487.

25. Żarliwa miłość ku Najświętszemu Sercu w naśladowaniu Jego cnót (Przemówienie do kapłanów Najświętszego Serca Jezusowego, 22 VI), NP II, 1, s. 751-753; toż: Amore ardente per il Sacro Cuore nell'imitazione delle sue virtù, IGP II [1], s. 1601-1603.

26. Apostołowie Piotr i Paweł świadkami miłości Chrystusa (Audiencja generalna, 27 VI), NP II, 1, s. 765-768; toż: Gli apostoli Pietro e Paolo testimoni dell'amore di Cristo, IGP II [1], s. 1627-1633.

27. Piękno radości, piękno miłości (Audiencja generalna, 25 VII), NP II, 2, s. 40-42; toż: La bellezza della gioia, la bellezza dell'amore, IGP II, 2, s. 82-86.

28. Przykładem i słowem uczył wszystkich miłować (Przemówienie do wiernych z Vittorio Veneto (Włochy), 28 VIII), NP II, 2, s. 94-97; toż: Con l'esempio e la parola insegnò a tutti ad amare, IGP II, 2, s. 190-195.

29. Tylko prawdziwa miłość może zbawić człowieka (Homilia podczas Mszy świętej na placu Madonny, 8 IX), NP II, 2, s. 125-128; toż: Solo il vero amore può salvare l'uomo, IGP II, 2, s. 253-258.

30. W miłości lśni piękno chrześcijaństwa (Przemówienie do uczestników pielgrzymki Stowarzyszenia "Nasza Rodzina", 24 IX), NP II, 2, s. 178-179; toż: Nella carità rifulge la bellezza del cristianesimo, IGP II, 2, s. 361-363.

31. Jedność miłości, o jaką modlił się Chrystus (Homilia podczas Mszy świętej dla kapłanów, Filadelfia, 4 X), NP II, 2, s. 297-301; toż: Unità nell'amore per cui Cristo ha pregato, IGP II, 2, s. 598-606.

32. Wierni prawdzie w miłości (Przemówienie do biskupów Stanów Zjednoczonych Ameryki, 5 X), NP II, 2, s. 312-319; toż: Fedeli alla verità nell'amore, IGP II, 2, s. 629-643.

33. Działać na rzecz pokoju opartego na sprawiedliwości, miłości i prawdzie (Przemówienie pożegnalne do prezydenta J. Cartera, 6 X), NP II, 2, s. 327-328; toż: Operare per una pace fondata sulla giustizia, sulla carità, sulla verità, IGP II, 2, s. 658-661.

34. Bez miłości nie zrozumiemy samych siebie (Przemówienie do zakonnic, Waszyngton, 7 X), NP II, 2, s. 337-339; toż: Senza amore rimaniamo incomprensibili a noi stessi, IGP II, 2, s. 677-682.

35. Obejmuję was w miłości umiłowani bracia w Chrystusie (Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego, Waszyngton, 7 X), NP II, 2, s. 344-346; toż: Vi abbraccio nella carità, amati fratelli in Cristo, IGP II, 2, s. 691-694.

36. "Spełniam swój ukryty ślub pobożności, wdzięczności i miłości" (Przemówienie w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, Pompeje, 21 X), NP II, 2, s. 402-404; toż: "Sciolgo un mio segreto voto di pietà, di gratitudine e di amore", IGP II, 2, s. 807-810.

37. Kochajcie i naśladujcie Maryję (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 21 X), NP II, 2, s. 404-405; toż: "Giovani carissimi! guardate, amate, imitate Maria!", IGP II, 2, s. 811-812.

38. Trzeba pokładać nadzieję w sprawiedliwości i w miłości bliźniego (Przemówienie do mieszkańców Neapolu, 21 X), NP II, 2, s. 411-415; toż: Napoli ha bisogno di sperare nella giustizia e nella carità, IGP II, 2, s. 825-831.

39. Prymat miłości w powołaniu człowieka (Homilia podczas Mszy świętej w parafii św. Łukasza Ewangelisty, 4 XI), NP II, 2, s. 502-505; toż: Il primato dell'amore nella vocazione dell'uomo, IGP II, 2, s. 1039-1045.

40. Zespolenie w prawdzie i miłości dla urzeczywistnienia wskazań Soboru (Przemówienie podczas zebrania plenarnego Świętego Kolegium, 6 XI), NP II, 2, s. 505-512; toż: Unione nella verità e nella carità per una coerente realizzazione del Concilio, IGP II, 2, s. 1046-1059.

41. Panowanie mocą prawdy i miłości (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 25 XI), NP II, 2, s. 591-593; toż: Il Regno di Cristo é il Regno per l'uomo, IGP II, 2, s. 1235-1238.

42. Chwile wspólnoty w wierze i miłości (Przemówienie na lotnisku Fiumicino, 30 XI), NP II, 2, s. 625; toż: Momento di comunione nella fede e nella carità, IGP II, 2, s. 1303-1304.

43. Wasza pomoc człowiekowi świadectwem miłości Chrystusa (Przemówienie do Międzynarodowej Organizacji do Spraw Rozwoju, 15 XII), NP II, 2, s. 681-683; toż: Il vostro impegno per l'uomo testimonia la carità di Cristo, IGP II, 2, s. 1414-1417.

1980

44. Więcej prawdy i więcej miłości w sercach ludzi (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 I), NP III, 1, s. 4; toż: Più verità é più amore nei cuori degli uomini, IGP III, 1, s. 9-10.

45. Człowiek-osoba w wolności miłowania staje się darem (Audiencja generalna, 16 I), NP III, 1, s. 61-64; toż: L'uomo-persona diventa dono nella libertà dell'amore, IGP III, 1, s. 148-156.

46. Rodzina wspólnotą miłości i życia (Homilia podczas Mszy świętej w czasie wizytacji parafii Niepokalanego Poczęcia i św. Jana Berchmansa, 20 I), NP III, 1, s. 66-68; toż: La famiglia é la comunità dell'amore e della vita, IGP III, 1, s. 160-163.

47. Jezus - Prorok miłości (Homilia podczas Mszy świętej w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, 3 II), NP III, 1, s. 117-119; toż: Gesù: profeta dell'amore, IGP III, 1, s. 303-308.

48. Stawiajcie ludziom dzisiejszym przed oczy ideał miłości społecznej (Przemówienie do członków Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax", 9 II), NP III, 1, s. 139-142; toż: Presentate agli uomini d'oggi l'ideale dell'amore sociale, IGP III, 1, s. 351-358.

49. Dajcie konkretny wyraz waszej chrześcijańskiej miłości (Przemówienie do uczniów szkół strażackich w Rzymie, 15 III), NP III, 1, s. 230; toż: Date espressione concreta all'amore cristiano, IGP III, 1, s. 554-555.

50. Odpowiadamy na gwałt modlitwą i miłością (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 16 III), NP III, 1, s. 233-234; toż: Rispondiamo alla violenza con la preghiera, con l'amore, IGP III, 1, s. 558-562.

51. Bądźcie apostołami miłości (Przemówienie do młodzieży, Nursja (Włochy), 23 III), NP III, 1, s. 293-296; toż: Siate apostoli dell'amore, IGP III, 1, s. 704-708.

52. Trwajcie w miłości (Przemówienie do neoprezbiterów, 24 III), NP III, 1, s. 297-298; toż: Perseverate nell'amore, IGP III, 1, s. 723-725.

53. Świadectwo wiary i miłości powołań (Przemówienie do członków "Serra Internazionale", 29 III), NP III, 1, s. 311-312; toż: Testimonianza de fede e amore per le vocazioni, IGP III, 1, s. 759-761.

54. W pamiątce Ostatniej Wieczerzy (Homilia podczas Mszy świętej w Wielki Czwartek, 3 IV), NP III, 1, s. 331-333; toż: Nel memoriale del cenacolo viviamo dell'amore di Cristo, IGP III, 1, s. 805-808.

55. Przyjmijmy z radością dar miłości (Przemówienie do grupy katolickich studentów z Francji, 5 IV), NP III, 1, s. 335; toż: Accogliamo con gioia il dono dell'amore, IGP III, 1, s. 813-814.

56. Naszą odnowę ducha powierzamy miłości Matki (Przemówienie w kaplicy Cudownego Medalika, Paryż, 31 V), NP III, 1, s. 679-680; toż: Il nostro rinnovamento spirituale é affidato all'amore della Madre, IGP III, 1, s. 1544-1546.

57. Miłość Chrystusa jest silniejsza (Orędzie na LXXXVI Katholikentag w Berlinie, 4 VI), NP III, 1, s. 750-752; toż: L'amore di Cristo é più forte, IGP III, 1, s. 1686-1690.

58. Sakrament miłości w sercu Kościoła (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 8 VI), NP III, 1, s. 759; toż: Il sacramento dell'amore nell cuore della Chiesa, IGP III, 1, s. 1709-1711.

59. Przez miłość odnawia się Chrystusowe Odkupienie (Przemówienie do kierowników "SMOM", 26 VI), NP III, 1, s. 818-819; toż: Con la carità si rinnova la redenzione di Cristo, IGP III, 1, s. 1846-1847.

60. W służbie prawdy i cywilizacji miłości (Przemówienie do przedstawicieli Stowarzyszenia Katolickich Dziennikarzy z Belgii, 28 VI), NP III, 1, s. 849-850; toż: Al servizio della verità e della civiltà dell'amore, IGP III, 1, s. 1912-1913.

61. Miłość i duch poświęcenia torują drogę Ewangelii (Homilia podczas Mszy świętej ku czci błogosławionego Anchieta, S_o Paulo, 3 VII), NP III, 2, s. 33-37; toż: Amore e spirito di sacrificio fanno avanzare il Vangelo, IGP III, 2, s. 63-69.

62. Nauczać - znaczy praktykować miłość prawdy (Przemówienie do misjonarek szkolnych, 25 VIII), NP III, 2, s. 237-238; toż: Insegnare significa esercitare la carità della verità, IGP III, 2, s. 435-437.

63. Ochraniać rodzinę, miejsce, gdzie miłość rodzi życie (Homilia podczas Mszy świętej, Velletri (Włochy), 7 IX), NP III, 2, s. 298-300; toż: Proteggere la famiglia, luogo dove l'amore genera la vita, IGP III, 2, s. 557-561.

64. Wasze klasztory - wspólnotami prawdziwej miłości (Homilia podczas Mszy świętej na Monte Cassino, 20 IX), NP III, 2, s. 355-358; toż: La vostra identità é nel servizio al valore assoluto che é Dio, IGP III, 2, s. 671-681.

65. Nikt nie może realizować miłości inaczej niż w prawdzie (Przemówienie na zamknięcie obrad Synodu Biskupów, 25 X), NP III, 2, s. 517-521; toż: I doveri della famiglia cristiana nella carità e nella verità, IGP III, 2, s. 965-980.

66. Powołanie do służby jest wyborem miłości (Przemówienie do grupy księży, 4 XI), NP III, 2, s. 556-558; toż: La vocazione al ministero é una scelta d'amore, IGP III, 2, s. 1053-1056.

67. Silniejsza miłość Chrystusa (Przemówienie do przedstawicieli Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich, Fulda, 18 XI), NP III, 2, s. 673-675; toż: L'amore più forte di Cristo alimeta l'impegno dei laici, IGP III, 2, s. 1311-1314.

68. Prawdziwa odnowa Kościoła urzeczywistnia się w owocach miłości (Przemówienie do grup "Odnowy w Duchu", 23 XI), NP III, 2, s. 710-712; toż: L'autentico rinnovamento della Chiesa si realizza nei frutti della carità, IGP III, 2, s. 1386-1390.

69. Czystość jest wymaganiem miłości (Audiencja generalna, 3 XII), NP III, 2, s. 784-788; toż: Cristo ci chiama a ritrovare le forme vive dell'uomo nuovo, IGP III, 2, s. 1575-1583.

70. Przeciwstawić ideologii przemocy powszechną cywilizację miłości (Przemówienie do prawników katolickich, 6 XII), NP III, 2, s. 795-798; toż: Opporre all'ideologia della violenza l'universale civiltà dell'amore, IGP III, 2, s. 1596-1601.

71. Bądźcie wspólnotą wiary, modlitwy i miłości (Przemówienie do przedstawicieli Stowarzyszenia Świętych Piotra i Pawła, 21 XII), NP III, 2, s. 871-873; toż: Siate una comunità di fede, preghiera e amore, IGP III, 2, s. 1750-1754.

1981

72. Służba ochotnicza jest znakiem ewangelicznej miłości bliźniego (Przemówienie do przedstawicieli Federacji Chrześcijańskich Organizacji Ochotniczej Służby Międzynarodowej, 31 I), NP IV, 1, s. 97-99; toż: Il volontariato é segno della carità evangelica, IGP IV, 1, s. 196-199.

73. Jesteście świadkami miłości (Przemówienie do zakonnic w sanktuarium Baclaran, 17 II), NP IV, 1, s. 157-161; toż: Essere testimoni, perseverare nella preghiera, aderire docilmente al magistero della Chiesa, IGP IV, 1, s. 320-326.

74. Siła miłości (Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, 18 II), NP IV, 1, s. 190-192; toż: Solo l'amore può rendere l'uomo realmente disponibile all'appello del bisogno, IGP IV, 1, s. 388-391.

75. Budować mosty przyjaźni i braterstwa, sprawiedliwości, miłości i pokoju (Przemówienie do młodzieży, Tokio, 24 II), NP IV, 1, s. 251-253; toż: Costruire ponti di amicizia e di fratellanza, di giustizia, di amore e di pace, IGP IV, 1, s. 514-517.

76. Nadzieja - miłość - pokój (Przemówienie do młodzieży, Tokio, 24 II), NP IV, 1, s. 253-257; toż: Dialogo sulla lingua, la speranza, lo sport, la musica, l'amore, la pace, IGP IV, 1, s. 518-525.

77. W rozmowie z Bogiem, Ojcem i miłością (Przemówienie do młodzieży w parafii św. Jana Chrzciciela, 8 III), NP IV, 1, s. 313-314; toż: A colloquio con Dio, Padre e Amore, IGP IV, 1, s. 645-646.

78. Katecheza, liturgia i miłość bliźniego (Przemówienie do pielgrzymki z diecezji Cremona, 23 III), NP IV, 1, s. 366-368; toż: Catechesi, liturgia e carità: gli impegni maggiori del cristiano, IGP IV, 1, s. 757-759.

79. Praca w archiwum jest aktem miłości dla prawdy (Przemówienie z okazji otwarcia Tajnego Archiwum Watykańskiego, 4 IV), NP IV, 1, s. 420-421; toż: Il lavoro d'archivio é atto d'amore alla verità, IGP IV, 1, s. 880-883.

80. Ta miłość jest przede wszystkim dla was (Orędzie do osób upośledzonych, 19 IV), NP IV, 1, s. 468-469; toż: Con il pensiero e la preghiera sono anch'io tra voi presso la grotta di Lourdes, IGP IV, 1, s. 980-983.

81. Zmartwychwstały jest wzorem ofiarnej miłości (Przemówienie do orkiestry młodzieżowej, 30 IV), NP IV, 1, s. 517-518; toż: Il risorto é modello dell'amore che si sacrifica, IGP IV, 1, s. 1079-1081.

82. Jesteście świadkami wewnętrznej prawdy miłości (Przemówienie do uczestników Światowego Zgromadzenia Ruchu Focalori, 3 V), NP IV, 1, s. 525-530; toż: Vocazione dei coniugi all'interiore verità dell'amore, IGP IV, 1, s. 1092-1101.

83. Prawdziwa miłość określa waszą przyszłość (Przemówienie do pielgrzymów z Irlandii, 27 VIII), NP IV, 2, s. 51-52; toż: Il vero amore determini il vostro futuro, IGP IV, 2, s. 114-115.

84. Miłość silniejsza nad wszystko (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 IX), AP1, s. 416-418; toż: Fedeltà alla parola di riconciliazione nell'affrontare i problemi umani, IGP IV, 2, s. 131-137.

85. Święty Franciszek uczy nas miłości do Chrystusa i Kościoła (Przemówienie radiowe do uczestników franciszkańskiego czuwania, 2 X), NP IV, 2, s. 130-132; toż: Frate Francesco ci insegna il grande amore per Cristo e per la Chiesa, IGP IV, 2, s. 322-325.

86. Świadkowie miłości Boga i braci (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej: Alain de Solminihac, Luigi Scrosoppi, Erminio Filippo Pampuri, Claudine Thévenet, Maria Repetto, 4 X), NP IV, 2, s. 137-141; toż: _ messaggio di gioia cristiana l'amore verso Dio e verso i fratelli, IGP IV, 2, s. 339-346.

87. Moralność ludzka buduje się na fundamencie miłości (Homilia podczas Mszy świętej w parafii Jezusa Boskiego Pracownika, 25 X), NP IV, 2, s. 210-213; toż: La morale umana si costruisce sul fondamento dell'amore, IGP IV, 2, s. 494-499.

88. Orędzie miłości miłosiernej - szczególne zadanie mojego pontyfikatu (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 22 XI), NP IV, 2, s. 319-321; toż: Il messaggio dell'amore é il mio compito nella sede di Pietro, IGP IV, 2, s. 723-726.

89. Objawić dzisiejszemu człowiekowi tajemnicę Ojca i Jego miłości (Przemówienie do służebnic i synów miłości miłosiernej, 22 XI), NP IV, 2, s. 321-323; toż: Rivelare all'uomo d'oggi il mistero del Padre e del suo amore, IGP IV, 2, s. 727-731.

90. Wiara w Chrystusa i Jego miłość w składaniu codziennego świadectwa (Przemówienie do biskupów Republiki Mali, 26 XI), NP IV, 2, s. 340-342; toż: La fede in Cristo e il suo amore si traducano in quotidiana testimonianza, IGP IV, 2, s. 763-765.

91. Ogarnij miłością Matki te ludy, które najbardziej na to czekają (Modlitwa na placu Hiszpańskim, 8 XII), NP IV, 2, s. 393-394; toż: Abbraccia con l'amore della madre i popoli che più aspettano questo abbraccio, IGP IV, 2, s. 868-870.

1982

92. Misja organizacji międzynarodowych w budowaniu cywilizacji miłości (Audiencja generalna, 16 VI), ORpol. 3(1982) nr 7-8, s. 10; toż: La missione degli organismi internazionali nella costruzione della civiltà dell'amore, IGP V, 2, s. 2338-2348.

93. Tajemnica miłości Boga (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 VIII), AP2, s. 116-117; toż: Offro al Padre l'amore e la fiducia dei sammarinesi a Cristo e a Maria, IGP V, 3, s. 325-326.

94. Męczennik miłości (Homilia podczas Mszy świętej kanonizacyjnej Maksymiliana M. Kolbego, 10 X), ORpol. 3(1982) nr 9, s. 1, 3-4; toż: Il sacrificio di tutta la sua vita sigillata con la morte di martire per un fratello, IGP V, 3, s. 753-759.

95. Miłość Boga fundamentem świętości (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 31 X), AP2, s. 135-136; toż: Le due nuove sante in forma concreta ci propongono l'ideale evangelico, IGP V, 3, s. 994-996.

1983

96. Eucharystia - Sakrament miłości i służby (Homilia podczas Mszy świętej na zakończenie Kongresu Eucharystycznego, Port-au-Prince (Haiti), 9 III), ORpol. 4(1983) nr 4, s. 27-28; toż: L'Eucaristia a la Vergine, IGP VI, 1, s. 682-689.

97. Ludziom i ludom Ameryki Środkowej pragnąłem dać świadectwo miłości i solidarności Kościoła (Audiencja generalna, 16 III), ORpol. 4(1983) nr 4, s. 30; toż: Ho testimoniato in America Centrale l'amore e la solidarietà della Chiesa, IGP VI, 1, s. 715-723.

1984

98. Miłość "potężniejsza jak śmierć": ku przekroczeniu granic "mowy ciała" (Audiencja generalna, 6 VI), ORpol. 5(1984) nr 6, s. 28; toż: Conclusa la catechesi sull'amore secondo il "Cantico dei Cantici", IGP VII, 1, s. 1615-1623.

99. Miłość dająca życie (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 VII), AP2, s. 320-321; toż: Nel sacro cuore di Cristo la sintesi di tutti i misteri della nostra fede, IGP VII, 2, s. 3-5.

100. Wzrastanie w miłości (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 VII), AP2, s. 326; toż: Invito ai giovani a considerare le vacanze occasione di crescita umana, IGP VII, 2, s. 133-136.

101. Bądźcie wspólnotą wiary i miłości (Homilia podczas Mszy świętej, Alatri, 2 IX), ORpol. 5(1984) nr 9, s. 30; toż: La fede é adesione a Dio, alla Chiesa e al suo magistero, IGP VII, 2, s. 310-315.

102. Przykazanie miłości społecznej (Homilia podczas Mszy świętej w Winnipeg (Kanada), 16 IX), ORpol. 5(1984) nr 9, s. 26-27; toż: Anche nell'ordine civile il Vangelo é al servizio dell'armonia, IGP VII, 2, s. 571-577.

103. W każdym z nich "jakaś moc przekonująca Miłości" (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej: Fryderyk Albert, Klemens Marchisio, Izydor od św. Józefa, Rafaela Ybarra, 30 IX), ORpol. 5(1984) nr 9, s. 3; toż: I nuovi beati: fedeli servitori di Cristo e della Chiesa, IGP VII, 2, s. 699-704.

1985

104. W służbie jedności i miłości (Przemówienie do uczestników zebrania plenarnego Papieskiej Komisji Środków Społecznego Przekazu, 7 III), ORpol. 6(1985) nr 6-7, s. 14; toż: I mass-media strumento di unità e di carità, IGP VIII, 1, s. 602-608.

105. Eucharystia tłumaczy się przez miłość (Homilia podczas Mszy świętej w Wielki Czwartek, 4 IV), ORpol. 6(1985) nr 4-5, s. 10; toż: Dall'ultima cena alla Pasqua mistero di morte e di amore, IGP VIII, 1, s. 912-915.

106. Parafia - wspólnota wiary, nadziei i miłości (Przemówienie do księży i do osób zaangażowanych w działalność duszpasterską, Utrecht, 12 V), ORpol. 6(1985) nr nadzw., s. 7-8; toż: Vocazioni, famiglia, difesa della vita sono gli impegni prioritari per una efficace azione pastorale, IGP VIII, 1, s. 1285-1293.

107. Czuwajcie, bądźcie mężni, czyńcie wszystko w miłości (Przemówienie pożegnalne, Luksemburg, 16 V), ORpol. 6(1985) nr nadzw., s. 27; toż: "Non dimenticherò questo popolo cordiale", IGP VIII, 1, s. 1417-1418.

108. Posługa miłości św. Piusa X (Przemówienie do mieszkańców Vittorio (Włochy), 15 VI), ORpol. 6(1985) nr 6-7, s. 17-18; toż: Il "servizio d'amore" di San Pio X uomo di Dio e pastore infaticabile, IGP VIII, 1, s. 1823-1828.

109. Bóg jest Miłością (Audiencja generalna, 2 X), ORpol. 6(1985) nr 10-11-12, s. 19; toż: La fede della Chiesa culmina nella verità che Dio é amore, IGP VIII, 2, s. 832-840.

1986

110. Zwyciężajcie nienawiść miłością, nieprawdę prawdą, przemoc cierpieniem (Przemówienie w Raj Ghat (Indie), 1 II), ORpol. 7(1986) nr 1, s. 16; toż: "Camminiamo insieme, la mano nella mano per costruire un mondo di pace", IGP IX, 1, s. 246-249.

111. Zjednoczeni w posłudze miłości (Przemówienie do katolików i przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich, 6 II), ORpol. 7(1986) nr 2, s. 11; toż: Vivere l'ideale del vero servizio é costruire la civiltà dell'amore, IGP IX, 1, s. 340-346.

112. Wasz dom jest najlepszym miejscem przeżywania miłości Bożej (Spotkanie modlitewne, Triczur (Indie), 7 II), ORpol. 7(1986) nr 2, s. 21; toż: Il progresso non può essere diritto esclusivo di alcuni individui o di Nazioni privilegiate, IGP IX, 1, s. 355-360.

113. Miłość Boga jest wezwaniem, na które każdy musi odpowiedzieć (Spotkanie modlitewne, Wasai (Indie), 9 II), ORpol. 7(1986) nr 2, s. 26; toż: La vitalità di ciascuna Chiesa locale rivela il mistero dell'amore eterno di Dio, IGP IX, 1, s. 394-399.

114. Pogoda ducha, która płynie z życia w prawdzie i miłości (Audiencja dla polskich pielgrzymów, 22 VI), ORpol. 7(1986) nr 6, s. 20.

115. Serce pełne miłości (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 13 VII), ORpol. 7(1986) nr 8, s. 9; toż: La pienezza del Cuore di Gesù Cristo non si esaurisce, né si esaurirà mai, IGP IX, 2, s. 253-255.

116. Być świadkiem Chrystusa znaczy nieść światło w ciemnościach, pomoc, solidarność, miłość do człowieka (Homilia podczas Mszy świętej dla włoskich skautów, 9 VIII), ORpol. 7(1986) nr 8, s. 12-13, 22; toż: Testimoniate la vostra fede davanti al mondo come membri di un'associazione cattolica, IGP IX, 2, s. 348-353.

117. Miłujcie prawdę, miłość, wolność i piękno (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 X), AP3, s. 139-145; toż: Giovani: a salvarvi sarà la lotta coraggiosa contro la logica spietata dell'accaparramento, IGP IX, 2, s. 1215-1222.

118. Życie Kościoła w Bangladeszu zależy od siły waszej miłości (Homilia podczas Mszy świętej, Dhaka (Bangladesz), 19 XI), ORpol. 8(1987) nr 1, s. 17-18; toż: La vita della Chiesa in Bagladesh é legata alla forza dell'amore dei sacerdoti per Cristo, IGP IX, 2, s. 1478-1483.

119. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa (Rozważania wygłoszone podczas środowych audiencji generalnych w okresie: 5 IX 1979 - 2 IV 1980; 11 XI 1981 - 9 II 1983; 23 V - 28 XI 1984 r., Città del Vaticano 1986, ss. 503; toż: G i o v a n n i P a o l o II, Uomo e donna lo creò, Città Nuova Editrice 1985.

1987

120. Miłość wierna i uczciwa aż do śmierci (Homilia podczas Mszy świętej dla rodzin, 8 IV), ORpol. 8(1987) nr 6, s. 20-21; toż: L'amore matrimoniale é autentico quando si conferma nelle prove della vita, IGP X, 1, s. 1157-1166.

121. Jako apostołowie nowej ewangelizacji budujcie cywilizację miłości (Przemówienie podczas spotkania otwierającego Światowy Dzień Młodzieży, Buenos Aires, 11 IV), ORpol. 8(1987) nr 6, s. 27-28; toż: Apostoli di una nuova evangelizzazione per costruire la civiltà dell'amore, IGP X, 1, s. 1256-1265.

122. Do końca ich umiłował (Homilia podczas Mszy świętej w Wielki Czwartek, 16 IV), ORpol. 8(1987) nr 4, s. 5; toż: "Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato?" In questa domanda é il mistero dell'Eucaristia, IGP X, 1, s. 1349-1352.

123. Miłość silniejsza niż śmierć (Orędzie wielkanocne, 19 IV), ORpol. 8(1987) nr 3, s. 1, 6; toż: L'amore é più potente della morte, IGP X, 1, s. 1363-1372.

124. Odważny świadek prawdy i apostoł miłości (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Ruperta Mayera, 3 V), ORpol. 8(1987) nr 8, s. 19-20; toż: Rupert Mayer, un deciso ed impavido difensore della verità della fede e dei diritti della Chiesa, IGP X, 2, s. 1552-1562.

125. Współpracujemy w imię miłości Chrystusa (Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego, Kolumbia, 11 IX), ORpol. 8(1987) nr 9-10, s. 27-28; toż: Riconosciamo nelle nostre Comunità la fecondità dei doni di Cristo all'opera, IGP X, 3, s. 400-405.

126. Cuda Chrystusa jako wyraz zbawczej miłości (Audiencja generalna, 9 XII), ORpol. 8(1987) nr 11-12, s. 26; toż: I miracoli di Gesù Cristo come manifestazione dell'amore salvifico, IGP X, 3, s. 1356-1365.

1988

127. Miłość Boga usuwa lęk (Audiencja generalna, 20 I), ORpol. 9(1988) nr 1, s. 18-19; toż: L'unità dei cristiani segno e strumento di evangelizzazione del mondo intero, IGP XI, 1, s. 146-153.

128. Odpowiedzieli na dar miłości Dobrego Pasterza (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Pietro Bonilli, Francisco Palau y Quer, Kaspara Stanggassingera i Saviny Petrilli, 24 IV), ORpol. 9(1988) nr 5, s. 11-12; toż: Pietro, Francisco, Kaspar, Savina hanno risposto in modo particolare al dono del Buon Pastore, IGP XI, 1, s. 1020-1027.

129. Drogi Pana są drogami miłości (Homilia podczas Mszy świętej dla rodzin, 10 V), ORpol. 9(1988) nr 5, s. 21-22; toż: "Difendendo la vita, voi difendete la dignità della persona, la vostra patria, le vostre ricchissime culture e tradizioni", IGP XI, 2, s. 1264-1272.

130. W duchu mocy, miłości i trzeźwego myślenia (Przemówienie do kapłanów, zakonników i zakonnic oraz misjonarzy świeckich, 14 V), ORpol. 9(1988) nr 6, s. 13-14; toż: Il Vangelo di Cristo giudica il mondo e non il mondo il Vangelo, IGP XI, 2, 1399-1408.

1989

131. Bóg powołał człowieka do miłości (Homilia podczas Mszy świętej, Kopenhaga, 6 VI), ORpol. 10(1989) nr 8, s. 27-28; toż: In un mondo senza amore e senza Dio la Chiesa dice "sì" all'amore e alla vita, IGP XII, 1, s. 1539-1545.

132. Miłość, która przemienia i buduje (Homilia podczas Mszy świętej dla młodzieży, 7 X), ORpol. 10(1989) nr 12, s. 8-9; toż: L'amore sincero e l'effettiva solidarietà costruiscono la vera unità e la vera pace, IGP XII, 2, s. 788-793.

133. Objawiłeś im, że jesteś Miłością (Homilia podczas Mszy świętej kanonizacyjnej Agnieszki Czeskiej i Brata Alberta, 12 XI), ORpol. 10(1989) nr 9, s. 16-17; toż: Agnese di Boemia e Alberto Adamo Chmielowski, IGP XII, 2, s. 1219-1223.

1990

134. Bądźcie dla swoich braci i sióstr znakiem miłości Chrystusa (Nabożeństwo maryjne, N'Djamena (Czad), 30 I), ORpol. 11(1990) nr 4, s. 23; toż: La società ciadiana di domani sarà ciò che i ciadiani vogliono farne oggi, IGP XIII, 1, s. 328-333.

135. Miłość do ubogich nie jest ideologią (Przemówienie do duchowieństwa, Meksyk, 12 V), ORpol. 11(1990) nr 6, s. 19-20; toż: Siate servitori della parola trasmettendo fedelmente la verità integra del Vangelo, IGP XIII, 1, s. 1258-1266.

136. Miłował, a zatem służył (Homilia podczas Mszy świętej pogrzebowej kard. Władysława Rubina, 30 XI), ORpol. 11(1990) nr 10-11, s. 3-4; toż: "Tutta la sua vita é stata sempre un intenso atto di amore sacerdotale", IGP XIII, 2, s. 1333-1337.

137. Miłość - zawsze potężniejsza niż grzech (Homilia podczas Mszy świętej w bazylice Matki Boskiej Większej, 8 XII), ORpol. 11(1990) nr 12, s. 8; toż: Nella luce dell'Immacolata l'evento della "nuova Pentecoste", IGP XIII, 2, s. 1581-1584.

138. Odpowiedzialność za miłość i za życie (Przemówienie do uczestników kursu poradnictwa rodzinnego, 14 XII), ORpol. 11(1990) nr 12, s. 19; toż: La responsabilità per l'amore é inseparabile dalla responsabilità per la procreazione, IGP XIII, 2, s. 1646-1649.

1991

139. Miłość do życia wyborem wolności (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 3 II), AP4, s. 295-296; toż: Difendere la vita contro l'aborto, l'eutanasia, il razzismo e la guerra, IGP XIV, 1, s. 285-286.

140. Duch Święty - źródło nowej Miłości (Audiencja generalna, 22 V), ORpol. 12(1991) nr 6, s. 61-62; toż: Lo Spirito Santo, principio vitale del nuovo amore, IGP XIV, 1, s. 1305-1316.

141. Bóg świadkiem miłości Boga do tego ludu (Przemówienie w katedrze przemyskiej, 2 VI), ORpol. 12(1991) nr 5, s. 17-18; toż: Józef Sebastian Pelczar, apostolo dei nuovi tempi, IGP XIV, 1, s. 1419-1423.

142. "W krzyżu miłości nauka" (Przemówienie przed końcowym błogosławieństwem, Kielce, 3 VI), ORpol. 12(1991) nr 5, s. 33; toż: Preghiamo perché l'amore, unisca ovunque uomini di ogni Nazione, razza, religione e convinzione, IGP XIV, 1, s. 1465-1466.

143. Trzeba się modlić, ufać oraz trwać w jedności wiary i miłości (Przemówienie do wspólnoty litewskiej, Łomża, 5 VI), ORpol. 12(1991) nr 5, s. 42-43; toż: Spero che si avvicini il giorno in cui sul percorso del Papa pellegrino si trovi la Lituania, IGP XIV, 1, s. 1486-1490.

144. Miłość wynagradzająca (Audiencja generalna, 30 VI), ORpol. 12(1991) nr 7, s. 48-49; toż: La vocazione del cristiano, risposta all'amore di Cristo, IGP XIV, 1, s. 1840-1841.

145. Każdy chrześcijanin powinien patrzeć z miłością na wszystkich (Przemówienie do trędowatych, Campo Grande (Włochy), 17 X), ORpol. 12(1991) nr 11, s. 19-20; toż: "Nessuna persona é un verso sciolto. Facciamo tutti parte dello stesso poema divino", IGP XIV, 2, s. 897-899.

146. Przyjmijmy każde życie z miłością (Przemówienie do przedstawicieli ruchów "Pro vita", 15 XI), ORpol. 13(1992) nr 2, s. 12-13; toż: Una mentalità anti-vita é disumana e aberrante, IGP XIV, 2, s. 1158-1162.

147. Rodzina wspólnotą miłoœci (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 XII), AP4, s. 31-32; toż: Le famiglie cristiane siano comunità di amore nelle quali vige in ogni momento il rispetto della vita, IGP XIV, 2, s. 1468-1469.

1992

148. Kościół tajemnicą komunii zbudowanej na miłości (Audiencja generalna, 15 I), ORpol. 13(1992) nr 2, s. 38-39; toż: La Chiesa, Mistero della Comunione fondata sull'amore, IGP XV, 1, s. 92-99.

149. Dojrzeć oczyma miłości cierpienie człowieka (Przemówienie do uczestników Plenarnego Zgromadzenia Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 11 II), ORpol. 13(1992) nr 7, s. 33-34; toż: L'aiuto generoso a chi soffre é premessa di una nuova solidarietà fra gli uomini, IGP XV, 1, s. 264-268.

150. Promieniujcie duchem prawdy, miłości i pokoju (Homilia podczas Mszy świętej, Konakri (Gwinea), 25 II), ORpol. 13(1992) nr 5, s. 23-25; toż: Nuovi sacerdoti africani per l'Africa, IGP XV, 1, s. 461-466.

151. Najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość (Audiencja dla Polaków, 12 IV), ORpol. 13(1992) nr 6, s. 7-8.

152. Przykazanie miłości Boga i człowieka - syntezą miłości (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Josemarii Escrivy de Balaguera i Giuseppiny Bakhity, 17 V), ORpol. 13(1992) nr 7, s. 5-7; toż: "Un incontro che parla a tutto il mondo", IGP XV, 1, s. 1468-1473.

153. Świadectwo miłości w Kościele - wspólnocie prorockiej (Audiencja generalna, 3 VI), ORpol. 13(1992) nr 8-9, s. 53-54; toż: Nella Chiesa, comunità profetica, la testimonianza della carità, IGP XV, 1, s. 1683-1692.

154. Przyjmijcie i wypełnijcie przykazanie miłości (Homilia podczas Mszy świętej, Huambo (Afryka), 5 VI), ORpol. 13(1992) nr 8-9, s. 26-27; toż: Dai quattro angoli della Nazione udiamo un grido: mai più la guerra! pace all'Angola, per sempre!, IGP XV, 1, s. 1715-1720.

155. Sercem Kościoła jest miłość otwarta na wszystkich (Przemówienie do członków i współpracowników Unii Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim, 25 VI), ORpol. 13(1992) nr 10, s. 24-25; toż: La Sede di Pietro raccoglie il grido di ogni Chiesa e di ogni uomo che soffre, IGP XV, 1, s. 1951-1953.

156. Wolni - aby miłować. Wolni - aby służyć (Homilia podczas Mszy świętej z okazji czterechsetlecia kościoła św. Stanisława w Rzymie, 28 VI), ORpol. 13(1992) nr 8-9, s. 49; toż: Nella prospettiva della Croce la libertà si presenta come dono e vocazione, IGP XV, 1, s. 1977-1981.

157. Świadkowie miłości i wierności (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 VI), ORpol. 13(1992) nr 8-9, s. 61; toż: Sull'esempio di Pietro e Paolo camminiamo nella fedeltà a Cristo, IGP XV, 1, s. 1990-1991.

158. Powierzam wam orędzie pokoju i miłości (Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z Indianami, Santo Domingo, 12 X), ORpol. 13(1992) nr 12, s. 32-33; toż: La Chiesa eleva la sua voce di condanna quando viene violata la vostra dignità, IGP XV, 2, s. 341-347.

159. Bądźcie wierni Kościołowi i przykazaniu braterskiej miłości (Przemówienie do przedstawicieli Afroamerykanów, 13 X), ORpol. 13(1992) nr 12, s. 35; toż: Una solida vita cristiana per rispondere al proselitismo delle sétte, IGP XV, 2, s. 355-356.

160. W Chrystusie pełnia prawdy i miłości (Homilia podczas Mszy świętej na rozpoczęcie roku akademickiego, 23 X), ORpol. 14(1993) nr 1, s. 40-41; toż: La parola é luce dell'intelletto, forza dei cuori, IGP XV, 2, s. 409-412.

1993

161. Nowa ewangelizacja owocem miłości (Homilia podczas Mszy świętej, Cotonou (Afryka), 3 II), ORpol. 14(1993) nr 4, s. 16-18; toż: "Affrontate il vostro futuro con il coraggio dell'amore", IGP XVI, 1, s. 257-263.

162. Miłość, która zbawia (Homilia podczas Mszy świętej w Niedzielę Palmową, 4 IV), ORpol. 14(1993) nr 5-6, s. 23-24; toż: "Sii benedetta, croce pellegrinante con i giovani attraverso Paesi e Continenti", IGP XVI, 1, s. 817-820.

163. Potężniejsza od śmierci jest miłość (Homilia podczas Mszy świętej w Wielki Czwartek, 8 IV), ORpol. 14(1993) nr 5-6, s. 29-30; toż: La Pasqua della nuova alleanza accompagna l'umanità e cammina con essa fino alla fine del suo destino terenno, IGP XVI, 1, s. 857-859.

164. Żyli pełnią miłości (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Maurycego Tornaya, Marii Ludwiki Trichet, Kolumby Bagriel i Floridy Cevoli, 16 V), ORpol. 14(1993) nr 7, s. 26-27; toż: Solenne beatificazione nella Basilica Vaticana di un missionario martire e di tre religiose apostole dell'amore di Cristo, IGP XVI, 1, s. 1235-1240.

165. Wspólnota miłości i życia (Przesłanie do uczestników "Święta Rodziny 93", 5 VI), ORpol. 14(1993) nr 8-9, s. 28-29; toż: Evangelizzare le famiglie attraverso le famiglie, IGP XVI, 1, s. 1415-1417.

166. Spotkanie dialogu i miłości braterskiej (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 VI), ORpol. 14(1993) nr 8-9, s. 49; toż: L'impegno generoso di cattolici ed ortodossi verso la piena unità costituisce un contributo reale alla pacificazione e alla solidarietà tra i popoli, IGP XVI, 1, s. 1437-1439.

167. Podejmijmy na nowo dialog miłości (Przemówienie do patriarchy prawosławnego Kościoła Etiopii, 11 VI), ORpol. 14(1993) nr 8-9, s. 34-35; toż: Cattolici e Ortodossi non possono avere altro obiettivo se non la crescita e l'unità del popolo di Dio, IGP XVI, 1, s. 1472-1475.

168. Kult Eucharystii prowadzi do miłości człowieka (Przemówienie do mieszkańców domu dla ludzi w podeszłym wieku, Dos Hermanas (Hiszpania), 13 VI), ORpol. 14(1993) nr 8-9, s. 15-16; toż: La liturgia eucaristica e la liturgia della vita sono intimamente unite, IGP XVI, 1, s. 1513-1517.

169. Prezbiter człowiekiem miłości (Audiencja generalna, 7 VII), ORpol. 14(1993) nr 11, s. 37-38; toż: Il Presbitero uomo della carità, IGP XVI, 2, s. 34-44.

170. Miłość na wzór Chrystusa (Homilia podczas Mszy świętej, Tallin, 10 IX), ORpol. 14(1993) nr 12, s. 42-44; toż: "Siate verso ciascuno testimoni della carità che accoglie", IGP XVI, 2, s. 739-743.

171. W służbie uświęcania i miłości (Przemówienie na zakończenie koncertu, 16 X), ORpol. 14(1993) nr 12, s. 47; toż: "Pregate Dio affinché mi sia concessa la forza necessaria per consumare me stesso al servizio della Chiesa", IGP XVI, 2, s. 1032-1034.

1994

172. Rodzina objawia miłość Boga (Audiencja generalna, 5 I), ORpol. 15(1994) nr 2, s. 24-25; toż: La famiglia, "chiesa domestica", é chiamata a riflettere un raggio della gloria di Dio apparsa sulla Chiesa, IGP XVII, 1, s. 26-35.

173. "Jesteście miłością Kościoła" (Homilia podczas Mszy świętej dla zakonników i zakonnic, 2 II), ORpol. 15(1994) nr 4, s. 27-29; toż: La Vita consacrata: epifania della Gloria di Dio, IGP XVII, 1, s. 247-253.

174. Miłość jest darem z samego siebie (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 13 II), ORpol. 15(1994) nr 4, s. 38-39; toż: Con la risoluzione del Parlamento Europeo si é chiesto di legittimare un disordine morale, IGP XVII, 1, s. 537-540.

175. Miłość natchnieniem kultury chrześcijańskiej (Przemówienie do uczestników plenarnego posiedzenia Papieskiej Rady do Spraw Kultury, 18 III), ORpol. 15(1994) nr 5, s. 22-24; toż: In un mondo bisognoso di unità e di amore, la fede apre nuovi orizzonti al genio creativo dell'uomo, IGP XVII, 1, s. 739-744.

176. Zawierzyli Bogu i Jego miłości (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Izydora Bakanji, Elżbiety Canori Mory i Joanny Beretty Molli, 24 IV), ORpol. 15(1994) nr 6-7, s. 37-39; toż: Nell'Anno della Famiglia, nel corso del Sinodo per l'Africa e nel contesto della grande Preghiera per l'Italia, vengono offerti al mondo tre modelli di santità, IGP XVII, 1, s. 996-1000.

177. Kościół niesie światu orędzie miłości (Rozważanie przed modlitwą "Regina Coeli", 15 V), ORpol. 15(1994) nr 6-7, s. 6-7; toż: "Tutti coloro che pianificano questi massacri e li eseguono dovranno risponderne davanti a Dio", IGP XVII, 1, s. 1065-1067.

178. Miejcie odwagę i miłość apostołów (Homilia podczas Mszy świętej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 22 V), ORpol. 15(1994) nr 8, s. 27-29; toż: "Consapevoli delle profonde radici dalle quali cresce l'unità d'Italia siate lingua dello Spirito Santo in quest'ora della storia", IGP XVII, 1, s. 1089-1093.

179. Miłość mężczyzny i kobiety (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 VI), ORpol. 15(1994) nr 9-10, s. 29-30; toż: I rappresentanti delle Nazioni assumano al Cairo decisioni ispirate agli autentici valori umani, IGP XVII, 1, s. 1240-1243.

180. Posługa miłości drogą ewangelizacji (Homilia podczas Mszy świętej, Lecce (Włochy), 18 IX), ORpol. 15(1994) nr 11, s. 28-29; toż: Nella nebbia che non di rado avvolge l'umanità, i cristiani sappiano coniugare, in una logica di servizio, contemplazione e azione, IGP XVII, 2, s. 339-343.

181. Powołani do wielkiej miłości (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2 X), ORpol. 15(1994) nr 12, s. 46; toż: Il consacrato, vivente profezia dell'amore di Dio tra gli uomini smarriti di oggi, IGP XVII, 2, s. 436-437.

182. Z miłości do ludzi (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 16 X), ORpol. 15(1994) nr 12, s. 31; toż: La vita consacrata: rinuncia per amore, IGP XVII, 2, s. 498-499.

183. Miłość i modlitwa (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 XI), ORpol. 16(1995) nr 2, s. 31-32; toż: L'amore e la preghiera sono le sicure leve spirituali con cui é possibile sollevare il mondo, IGP XVII, 2, s. 641-643.

184. Miłość i odpowiedzialność (Homilia podczas Mszy świętej dla wykładowców i studentów rzymskich uczelni, 15 XII), ORpol. 16(1995) nr 2, s. 7-9; toż: Augurato ai giovani il "bell'amore" nel quale é presente Dio, IGP XVII, 2, s. 1092-1097.

1995

185. Głoszą wierność Boga i świadczą o Jego miłości (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Rafała Guizara Valencii, Modesta od Jezusa i Maryi, Genowefy Torres Morales i Grimoalda od Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, 29 I), ORpol. 16(1995) nr 4, s. 51-53; toż: Hanno corrisposto all'amore di Dio seguendo la via migliore di tutte: la via della carità, IGP XVIII, 1, s. 269-275.

186. Budujcie cywilizację prawdy i miłości (Przemówienie podczas audiencji generalnej do uczestników pielgrzymki Radia Maryja, 29 III), ORpol. 16(1995) nr 5, s. 46-47; toż: La Beata Vergine Maria e la vita consacrata, IGP XVIII, 1, s. 883-889.

187. Szafarze miłości Boga do wszystkich ludzi (Homilia podczas Mszy świętej w czasie której Papież udzielił święceń kapłańskich, 14 V), ORpol. 16(1995) nr 8-9, s. 46-47; toż: Il sacerdote é il ministero dell'amore divino tra gli uomini, IGP XVIII, 1, s. 1285-1289.

188. Cały Kościół jest wezwany do głoszenia prawdy i miłości Bożej (Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, 11 VI), ORpol. 16(1995) nr 8-9, s. 4-5; toż: La vocazione "ad gentes" e "ad vitam", paradigma dell'impegno missionario di tutta la Chiesa, IGP XVIII, 1, s. 1701-1705.

189. Bóg objawił przez nich zwycięską moc swojej miłości (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2 VII), ORpol. 16(1995) nr 8-9, s. 39-40; toż: I martiri incoraggiano i credenti di oggi a non indietreggiare di fronte alle difficoltà, IGP XVIII, 2, s. 21-23.

190. Wielka jest potrzeba miłości i solidarności społecznej (Homilia podczas Mszy świętej, Newark (Stany Zjednoczone), 5 X), ORpol. 17(1996) nr 1, s. 14-16; toż: Escludere il nascituro dalla protezione della società significa minare le più profonde tradizioni americane, IGP XVIII, 2, s. 748-754.

191. Z miłości Kościoła i Ojczyzny (Przemówienie do dobroczyńców i przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, 26 X), ORpol. 17(1996) nr 1, s. 56-57; toż: Un'espressione concreta del servizio svolto dalla Chiesa verso la nazione e la cultura polacca, IGP XVIII, 2, s. 946-950.

192. Bóg będzie nas sądził z uczynków miłości (Homilia podczas Mszy świętej, Palermo, 23 XI), ORpol. 17(1996) nr 2, s. 41-42; toż: La Chiesa é cristocentrica! La vita dell'umanità é cristocentrica! L'amore é cristocentrico!, IGP XVIII, 2, s. 1207-1212.

193. Powołani do budowania cywilizacji miłości (Przemówienie do uczestników X Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 25 XI), ORpol. 17(1996) nr 2, s. 36-37; toż: Un fecondo sodalizio tra ragione e fede per costruire la civiltà della vita nella libertà e nel rispetto dell'uomo, IGP XVIII, 2, s. 1234-1238.

194. Dom rodzinny środowiskiem życia i miłości (Homilia podczas Mszy świętej dla studentów uczelni wyższych, 12 XII), ORpol. 17(1996) nr 2, s. 15-17; toż: Nel ricordo del grande pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto i giovani devono formare un "nuova casa", ambiente di vita e di amore, IGP XVIII, 2, s. 1361-1366.

1996

195. W imię wspólnej miłości do prawdy (Przemówienie do rektorów uczelni akademickich w Polsce, 4 I), ORpol. 17(1996) nr 2, s. 37-39; toż: Le istituzioni accademiche diventino nuovamente la coscienza della nazione, IGP XIX, 1, s. 17-22.

196. Bądźmy nosicielami miłości (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 I), ORpol. 17(1996) nr 2, s. 30; toż: L'odierna Sollenità renda tutti i credenti corggiosi annunciatori del Vangelo di Cristo e missionari gioiosi del suo messaggio di salvezza, IGP XIX, 1, s. 28-30.

197. Na miłość Chrystusa trzeba odpowiedzieć miłością (Homilia podczas Mszy świętej, Esquipulas (Gwatemala), 6 II), ORpol. 17(1996) nr 5, s. 20-22; toż: Riconciliazione con Dio e tra i figli di Dio é il messaggio attuale del Cristo di Esquipulas, IGP XIX, 1, s. 229-234.

198. Cena miłości (Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej, 5 IV), ORpol. 17(1996) nr 5, s. 42-43.

199. Miłość zwyciężyła nienawiść (Orędzie wielkanocne "Urbi et Orbi", 7 IV), ORpol. 17(1996) nr 5, s. 44-45; toż: Una preghiera sublime ed una concreta invocazione di riscatto, IGP XIX, 1, s. 938-949.

200. Trwajcie w wierze, nadziei i miłości (Przemówienie do młodzieży, Postojna (Słowenia), 18 V), ORpol. 17(1996) nr 7-8, s. 11-13; toż: Solo la fede e l'amore possono vincere la paura e riaccendere la speranza, IGP XIX, 1, s. 1281-1287.

201. Świadkowie mocy miłości (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2 VI), ORpol. 17(1996) nr 7-8, s. 35-36; toż: La prgehiera mariana in Piazza San Pietro, IGP XIX, 1, s. 1424-1425.

202. Wiara człowieka powinna działać przez miłość (Orędzie na Światowy Dzień Migranta, 21 VIII), ORpol. 17(1996) nr 11-12, s. 4-6; toż: Individuare le esigenze prioritarie ed elaborare risposte più consone al rispetto della dignità delle persone e al dovere dell'accoglienza, IGP XIX, 2, s. 205-211.

203. Piękno kształtem miłości (Medytacja na placu Hiszpańskim, 8 XII), ORpol. 18(1997) nr 2, s. 11-12; toż: "Veniamo qui per trovare la fonte dello stupore, avvinti dalla bellezza spirituale di Maria", IGP XIX, 2, s. 946-948.

204. Posługa miłości Kościołowi powszechnemu (Przemówienie do kardynałów i pracowników Kurii Rzymskiej, 21 XII), ORpol. 18(1997) nr 2, s. 16-18; toż: Nel 1996 siamo entrati in un Avvento pluriennale, IGP XIX, 2, s. 1054-1060.

1997

205. Jesteście w świecie znakiem miłości Chrystusa (Przemówienie do członków instytutów świeckich, 1 II), ORpol. 18(1997) nr 4-5, s. 33-34; toż: Ogni Istituto secolare diventi palestra di amore fraterno, foclare acceso al quale uomini e donne possano attingere luce e calore per la vita del mondo, IGP XX, 1, s. 228-233.

206. Rodzina wspólnotą życia i miłości (Homilia podczas Mszy świętej, Kalisz, 4 VI), ORpol. 18(1997) nr 7, s. 34-36; toż: Kalisz: il saluto al termine della Celebrazione eucaristica dinanzi al Santuario di San Giuseppe, IGP XX, 1, s. 1401-1403.

207. Miłość i służba nadają sens waszemu życiu (Tekst przemówienia przekazany młodzieży, 21 VIII), ORpol. 18(1997) nr 10, s. 17-19; toż: La disponibilità e lo spogliarsi di sé sono gli atteggiamenti fondamentali per chi desidera compiere la volontà del Signore, IGP XX, 2, s. 166-171.

208. Idźcie budować cywilizację miłości (Homilia podczas Mszy świętej na zakończenie XII Światowego Dnia Młodzieży, 24 VIII), ORpol. 18(1997) nr 10, s. 30-32; toż: Giovani, miei amici, andate sulle strade dell'umanità!, IGP XX, 2, s. 201-207.

209. Misjonarka Miłości (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 7 IX), ORpol. 18(1997) nr 11, s. 34; toż: Madre Teresa: contemplazione che diventa amore, amore che diventa contemplazione, IGP XX, 2, s. 272-276.

210. Pojęła, przeżyła i opisała głęboką prawdę o Miłości (Homilia podczas Mszy świętej, 19 X), ORpol. 18(1997) nr 12, s. 37-38; toż: Una donna, una giovane, una contemplativa, IGP XX, 2, s. 631-636.

211. W nowe tysiąclecie chcemy wejść drogą miłości (Przemówienie na zakończenie obrad Synodu, 11 XII), ORpol. 19(1998) nr 2, s. 44-45; toż: "Abbiamo riflettuto insieme sulle vie della nuova evangelizzazione, alla ricerca di risposte di vita, di riconciliazione e di pace da offrire a tutto il Continente americano", IGP XX, 2, s. 982-987.

212. Objawiła się miłość Boża do nas (Homilia podczas Pasterki, 25 XII), ORpol. 19(1998) nr 2, s. 19; toż: "In questa notte la gloria di Dio diventa patrimonio di tutta la creazione e, in modo particolare, dell'uomo", IGP XX, 2, s. 1090-1093.

1998

213. Polska potrzebuje ludzi ukształtowanych w szkole miłości Chrystusa (Przemówienie do biskupów, 16 I), ORpol. 19(1998) nr 3, s. 30-32.

214. Przybywam jako pielgrzym miłości, prawdy i nadziei (Homilia podczas Mszy świętej, Hawana, 21 I), ORpol. 19(1998) nr 3, s. 13-14.

215. W Chrystusie każda kultura jest otoczona szacunkiem i miłością (Przemówienie do przedstawicieli świata kultury, Hawana, 23 I), ORpol. 19(1998) nr 3, s. 18-20.

216. Pozostańcie wierni miłości Chrystusa (Homilia podczas Mszy świętej na zakończenie Synodu, 14 V), ORpol. 19(1998) nr 7, s. 27-29.

217. Powołani do ożywiania wiary i rozbudzania miłości (Przemówienie do uczestników XVII Zebrania Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, 6 X), ORpol. 20(1999) nr 1, s. 45-46.

218. Chrystus objawia miłość Ojca do ludzi (Audiencja generalna, 23 XII), ORpol. 20(1999) nr 1, s. 33.

1999

219. Oby wszyscy odkryli miłość Ojca wszechświata (Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, 11 I), ORpol. 20(1999) nr 3, s. 13-15.

220. Głoście Ewangelię miłości (Przemówienie do kardynałów i biskupów, 12 II), ORpol. 20(1999) nr 4, s. 46.

221. Duch Święty napełnił ich miłością (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacynej, 7 III), ORpol. 20(1999) nr 5-6, s. 24-25.

222. Ojciec - wymagająca miłość (Audiencja generalna, 7 IV), ORpol. 20(1999) nr 7, s. 49-50.

223. Miłość małżeńska (Przemówienie do pracowników i adwokatów Roty Rzymskiej, 21 I), ORpol. 20(1999) nr 5-6, s. 50-52.

224. Ich oczy były otwarte na prawdę i miłość Chrystusa (Homilia podczas Mszy świętej kanonizacyjnej, 18 IV), ORpol. 20(1999) nr 7, s. 28-29.

225. Trzeba iść dalej drogą wierności i miłości (Homilia podczas Mszy świętej, Bukareszt, 9 V), ORpol. 20(1999) nr 7, s. 23-25.

226. Bądźcie świadkami Ewangelii miłości (Przesłanie do uczestników XVI Zgromadzenia Ogólnego Caritas Internationalis, 2 VI), ORpol. 20(1999) nr 9-10, s. 26-27.

227. Eucharystia sakramentem miłości i pokoju (Homilia podczas Mszy świętej w uroczystość Bożego Ciała, 3 VI), ORpol. 20(1999) nr 9-10, s. 41-42.

228. Przychodzę do was jako pielgrzym ze słowami wiary, nadziei i miłości (Przemówienie powitalne, Gdańsk, 5 VI), ORpol. 20(1999) nr 8, s. 6-7.

229. Bóg objawia swą miłość w Sercu Chrystusa (Orędzie na stulecie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, 11 VI), ORpol. 20(1999) nr 9-10, s. 13-16.

230. Tylko czyste serce może w pełni miłować Boga (Homilia podczas Mszy świętej, Sandomierz, 12 VI), ORpol. 20(1999) nr 8, s. 65-67.

231. Świadkowie żywej wiary, niezachwianej nadziei i ofiarnej miłości (Homilia podczas Mszy świętej, Warszawa, 13 VI), ORpol. 20(1999) nr 8, s. 74-76.

232. Pozostańcie wierni Bogu, który jest miłością (Homilia podczas Mszy świętej, Gliwice, 15 VI), ORpol. 20(1999) nr 8, s. 103-104.

233. Idźcie śladami waszego rodaka, aby szerzyć Ewangelię nadziei i miłości (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej bpa Ambrożego Marcina Slomška, Maribor (Słowenia), 19 IX), ORpol. 20(1999) nr 11, s. 5-6.

234. Kto miłuje, zna Boga, bo Bóg jest miłością (Audiencja generalna, 6 X), ORpol. 21(2000) nr 1, s. 40.

235. Teologalna cnota miłości: miłość do Boga (Audiencja generalna, 13 X), ORpol. 21(2000) nr 1, s. 41.

236. Teologalna cnota miłości: miłość bliźniego (Audiencja generalna, 20 X), ORpol. 21(2000) nr 1, s. 42.

237. Miłość preferencyjna do ubogich (Audiencja generalna, 27 X), ORpol. 21(2000) nr 1, s. 42-43.

238. Kościół przedłuża Chrystusową misję służby i miłości (Homilia podczas Liturgii Słowa, New Delhi, 6 XI), ORpol. 21(2000) nr 1, s. 14-15.

239. Trzeba budować "cywilizację miłości" (Audiencja generalna, 15 XII), ORpol. 21(2000) nr 3, s. 44-45.

(oprac. Maria Filipiak)