SOLIDARNOŚĆ

1978

1. Prawo do pracy i sprawiedliwości społecznej (Przemówienie do grupy pracowników chrześcijańskich, 9 XII), NP I, s. 145-147; toż: Il diritto al lavoro e alla giustizia sociale, IGP I, s. 319-321.

2. Solidarność z tym, który cierpi z powodu nieposzanowania praw człowieka (Homilia podczas Pasterki, 24 XII), NP I, 1, s. 192-194 toż: Solidarietà a chi soffre per la negazione dei diritti umani, IGP I, s. 415-418.

1979

3. Solidarność w godności (Przemówienie do robotników, Monte­rrey, 1 II), w: J a n P a w e ł II, Nauczanie Społeczne 1978­-1979, Warszawa 1982, t. II, s. 260-264; toż: Ai lavoratori, IGP II, 1, s. 321-326.

4. Jał­mużna - uniwersalnym znakiem sprawiedliwości i solidarności (Audiencja generalna, 4 IV), NP II, 1, s. 324-327; toż: L'elemosina: segno universale di giustizia e solidarietà IGP II, 1, s. 776-780.

5. Europejska odpowiedzialność i solidarność (Przemówienie do Parlamen­tu Europejskiego, 5 IV), NP II, 1, s. 334-336; toż: Responsabilità e solidarietà nel cammino dell'Europa IGP II, 1, s. 796-798.

6. Solidar­ność i współpraca w stosunkach między narodami (Orędzie do uczestników Sesji Konferencji ONZ do Spraw Handlu i Rozwoju, 10 V), NP II, 1, s. 467-469; toż: Solidarietà e collaborazione nei rapporti tra i popoli IGP II, 1, s. 1083­-1086.

1980

7. Trwajcie dalej w zobowiązaniu do solidarności braterskiej (Przemówienie do kierownictwa Narodowej Federacji Kleru Włoskiego, 22 II), NP III, 1, s. 190-191; toż: Proseguite nell'impegno di fraterna solidarietà, IGP III, 1, s. 463-464.

8. Pokój, zgoda i solidarność dla Nikaragui (Przemówienie do Członków Rady Rządzącej Nikaragui, 3 III), NP III, 1, s. 212-213; toż: Pace, concordia e solidarietà nel futuro del Nicaragua, IGP III, 1, s. 508-510.

9. Współpraca i solidarność w sprawach ekonomicznych (Przemówienie do uczestników zebrania studyjnego, 24 IV), NP III, 1, s. 410­-414; toż: Collaborazione e solidarietà nei rapporti economici, IGP III, 1, s. 981-983.

10. Międzynarodowa solidarność oraz reformy w działaniach na rzecz pokoju i sprawiedliwości (Przemówienie do korpusu dyplomatycznego Brazylii, 30 VI), NP III, 1, s. 869-870; toż: Solidarietà interna­zionale e riforme per promuovere la pace e la giustizia, IGP III, 1, s. 1953-1955.

1981

11. Nie przeciwko komukolwiek, lecz ku wspólnemu dobru (Prze­mówienie do delegacji NSZZ "Solidarność", 15 I), NP IV, 1, s. 42-45; toż: L'uomo deve essere sempre libero protagonista del lavoro, IGP IV, 1, s. 86-90.

12. Owoc pracy rąk ludzkich Tobie ofiarujemy (Homilia podczas Mszy świętej dla dele­gacji NSZZ "Solidarność", 18 I), NP IV, 1, s. 53-54; toż: La Messa per la delegazione di "Solidarność", IGP IV, 1, s. 107-110.

13. Solidarność pomiędzy poszczególnymi Kościołami (Przemówienie podczas audiencji dla Wyższej Rady Papieskich Dzieł Misyjnych, 9 V), NP IV, 1, s. 550-551; toż: Comunione e solidarietà tra le Chiese locali, IGP IV, 1, s. 1137-1141.

14. Encyklika Laborem exercens (14 IX), Watykan 1981, p. 8; toż: Lettera enciclica "Laborem exercens" [...], IGP IV, 2, s. 216-266.

15. Ponawiam apel o pomoc dla krajów dotkniętych suszą (Przemówienie do uczestników Papieskiej Rady "Cor Unum", 5 XI), NP IV, 2, s. 244-245; toż: Solo la solidarietà internazionale può scongiurare la terribile catastrofe nei paesi privi d'acqua IGP IV, 2, s. 562-565.

16. Solidarność w orbicie spraw Chrystusa (Przemówienie do uczestników Generalnego Zebrania Dzieła "Kościół w potrzebie", 16 XI), NP IV, 2, s. 283-285; toż: L'opera caritativa testimonianza ecclesiale indispensabile, IGP IV, 2, s. 653-655.

17. Solidarność świata z narodem polskim oznacza obronę spra­wiedliwości i pokoju w świecie (Przemówienie do uczestników modlitwy w intencji Polski, 14 XII), NP IV, 2, s. 431; toż: Il ringra­ziamento per la solidarietà con il popolo polacco, IGP IV, 2, s. 947.

1982

18. Bez poszanowania praw czło­wieka nie jest możliwa normalizacja życia w społeczeństwie (Przemówienie do międzynarodowej grupy przewodniczących związków zawodowych, 9 II), NP V, 1, s. 162-165; toż: Senza il rispetto dei diritti dell'uomo é impossibile la norma­lizzazione del vivere in società IGP V, 1, s. 331-335.

19. Przemówienie na 68 Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy (Genewa, 15 VI), NP V, 2, s. 76-86; toż: toż: Solo una nuova solidarietà fondata sul vero significato del lavoro umano può costruire una società più giusta e aperta all'autentico progres­so, IGP V, 2, s. 2250-2267.

20. Solidarność i współpraca dla popierania wspólnego dobra (Przemówienie do władz cywilnych Padwy, 12 IX), NP V, 2, s. 352-353; toż: Solidarietà e collaborazione per promuovere il bene comune, IGP V, 3, s. 410-411.

1983

21. Praca jest koniecznością, obowiązkiem i zadaniem, lecz także zasadą wspólnoty i solidarności (Przemówienie podczas spotkania z członkami społeczności kościelnej i cywilnej, 2 I), NP VI, 1, s. 13-16; toż: Il lavoro é necessità, dovere e compito, ma anche principio di comunità e solidarietà, IGP VI, 1, s. 23-27.

22. Chrześcijańska solidarność z narodami Ameryki Środkowej (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 27 II), NP VI, 1, s. 235; toż: La Quaresima ci avvicini particolarmente ai popoli dell'America Centrale, IGP VI, 1, s. 497-499.

23. Ludziom i ludom Ameryki Środkowej pragnąłem dać świadec­two miłości i solidarności Kościoła (Audiencja generalna, 16 III), NP VI 1, s. 344-346; toż: Ho testimoniato in America Centrale l'amore e la solidarietà della Chiesa, IGP VI, 1, s. 715-718.

24. Solidarność chrześcijańska przynagla nas do działania (Przemówienie podczas spotkania ze światem pracy, Wiedeń, 12 IX), NP VI, 2, s. 226-230; toż: La solidarietà cristiana spinge all'azione, IGP VI, 2, s. 510-519.

25. W imię solidarności ludzkiej i chrześcijańskiej (List na III Światowy Dzień Wyżywienia, 12 X), NP VI, 2, s. 341-344; toż: Equilibrare la distribuzione dei beni e favirire l'autosviluppo dei popoli, IGP VI, 2, s. 755-758.

26. Reformy i odnowa moralna pokarmem solidarności (Przemówienie do włoskich prawników, 10 XII), NP VI, 2, s. 608-610; toż: Riforme e rinnovamento morale, alimenti della solidarietà, IGP VI, 2, s. 1303-1306.

1984

27. Agricoltori, siate i paladini della causa della solidarietà e della pace [Rolnicy, bądźcie obrońcami solidarności i pokoju] (Przemówienie do rolników, 26 II), IGP VII, 1, s. 546-551.

28. Zjednoczeni w solidarności z Kościołem w kraju, z którego pochodzicie (Przemówienie do pielgrzymów litewskich, 5 III), ORpol. 5(1984) nr 3, s. 18; toż: Ai Lituani della diaspora: "Restate solidali con la Chiesa nella vostra terra d'origine", IGP VII, 1, s. 622-625.

29. Należy szukać nowych form solidarności (Przemówienie do świata pracy, 18 III), ORpol. 5(1984) nr 2, 13, 31; toż: Non c'é opposizione tra spiritualità e impegno nella vita socio­-politica IGP VII, 1, s. 711-717.

30. Solidarietà e crescita umana costituiscono la struttura portan­te dell'associazionismo [Solidarność i postęp ludzki stanowią podstawę zrzeszania się] (Przemówienie do członków Konfederacji Spółek Włoskich, 30 III), IGP VII, 1, s. 880-883.

31. Solidarietà ad ogni livello per risolvere i complessi problemi del mondo del lavoro [Solidarność na wszystkich szczeblach dla rozwiązania kompleksowych problemów świata pracy] (Audiencja generalna, 1 V), IGP VII, 1, s. 1194-1197.

32. Nella solidarietà il futuro dell'uomo: la nuova civiltà o sarà una civiltà fondata sull'amore o non sarà [Solidarność przy­szłością człowieka: nowa cywilizacja albo będzie cywilizacją opartą na miłości albo przestanie istnieć] (Przemówienie do młodzieży, 27 V), IGP VII, 1, s. 1547-1551.

33. Solidarność z tymi, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości (Audiencja dla uczestników Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax", 30 IX), ORpol. 5(1984) nr 11-12, s. 25; toż: La Chiesa non deve essere né apparire complice di situazioni di ingiusti­zia, IGP VII, 2, s. 1333-1338.

34. Solidarność z tymi, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości (Przemówienie podczas audiencji dla uczestników sesji plenarnej Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax", 30 XI), ORpol. 5(1984) nr 11-12, s. 25; toż: La Chiesa non deve essere né apparire complice di situazioni di ingiustizia, IGP VII, 2, s. 1333-1339.

35. Potwierdzamy naszą solidarność z tymi, którzy cierpią (Orędzie na Boże Narodzenie 1984 r., 25 XII), ORpol. 5(1984) nr 11-12, s. 7; toż: Con la forza della beatitudine dei poveri la Chiesa desidera trasformare uomini, società e sistemi, IGP VII, 2, s. 1664-1673.

1985

36. Wzajemność, solidarność, współpraca (Przemówienie noworoczne do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, 12 I), ORpol. 6(1985) nr 1, s. 11-13; toż: La Chiesa disponibile come luogo di incontro e di dialogo al servizio della causa dell'uomo e della pace nel mondo, IGP VIII, 1, s. 53-67.

37. Wnoście w to społeczeństwo dobro, prawdę i solidarność (Przemówienie podczas spotkania z Polakami, Lima, 2 II), ORpol. 6(1985) nr 3, s. 16.

38. Solidarność, tożsamość, wiara (Przemówienie podczas spotkania z indiańską lud­nością rolniczą, Cusco, 3 II), ORpol. 6(1985) nr 3, s. 20-21; toż: L'umanesimo cristiano seme fecondo nella terra e nel cuore dei Campesinos, IGP VIII, 1, 372-380.

39. Solidarność z cierpiącymi (Przemówienie podczas spotkania z biednymi, Lima, 5 II), ORpol. 6(1985) nr 3, s. 26-27; toż: L'impegno a favore dell'uomo concreto, IGP VIII, 1, s. 424-430.

40. Solidarność - podstawowe słowo w historii robotniczej (Prze­mówienie do świata pracy, Bruksela, 19 V), ORpol. 6(1985) numer nadzwyczajny, s. 32-33; toż: Solidarietà, giustizia e partecipazione sono valori fondamentali per una nuova società, IGP VIII, 1, s. 1526-1538.

41. Potrzeba jest nowa, wspaniałomyślna i rzeczywista solidarność (Przemówienie do świata pracy, Wenecja, 17 VI), ORpol. 6(1985) nr 6-7, s. 22-23; toż: Su nuove basi di solidarietà l'uomo torni ad essere fondamento del lavoro, IGP VIII, 1, s. 1898-1904.

42. Świadectwo naszej solidarności (Przemówienie z okazji poświę­cenia tablicy fundatorów Domu Polskiego w Rzymie, 27 VI), ORpol. 6(1985) nr 6-7, s. 27; toż: A connazionali benefattori della «Casa del Pellegrino Polacco», IGP VIII, 1, s. 1977-1981.

43. Solo la solidarietà con i più bisognosi può alimentare il vero progresso [Jedynie solidarność z najbardziej potrzebującymi może przyczynić się do prawdziwego rozwoju] (Przemówienie na lotnisku w Abidjan, 10 VIII), IGP VIII, 2, s. 275-278.

44. Samodzielność, solidarność, pokój (Przemówienie pożegnalne, Bangi, 14 VIII), ORpol. 6(1985) nr 9, s. 19; toż: Un problema lancinante in Africa: urge accogliere in spirito di pace e di neutralità i rifugiati in pericolo, IGP VIII, 2, s. 399-401.

45. Współodpowiedzialność, solidarność, pokój (Przemówienie w ośrodku ONZ, Nairobi, 18 VIII), ORpol. 6(1985) numer nadzwyczajny, s. 12-13; toż: I programmi ambientali per assicurare cibo e alloggio: modi concreti di promuovere la pace, IGP VIII, 2, s. 477-484.

46. La solidarietà cristiana urgenza del nostro tempo [Solidarność chrześcijańska pilną potrzebą naszego czasu] (Orędzie telewi­zyjne z okazji dwudziestopięciolecia Fundacji "Adveniat", 2 XII), IGP VIII, 2, s. 1406-1408.

47. Miseria e violenza si vincono con la solidarietà e con l'amore [Solidarnością i miłością przezwyciężać biedę i przemoc] (Przemówienie do uczestników Konferencji krajów Ameryki Łacińskiej, 5 XII), IGP VIII, 2, s. 1417-1419.

48. Ciò che ferisce il nostro mondo é la mancanza di rispetto per l'uomo e l'assenza di solidarietà [Tym, co rani nasz świat jest brak szacunku wobec człowieka i brak solidarności] (Przemówienie do przed­stawicieli "Lions International Club Paris-Etoile", 30 XII), IGP VIII, 2, s. 1638-1639.

1986

49. Pokój nie jest możliwy bez międzynarodowej solidarności i sprawiedliwości (Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, 11 I), ORpol. 7(1986) nr 1, s. 5-7; toż: All'internazionalismo dell'odio e della violenza opporre l'internazionalismo della volontà di pace, IGP IX, 1, s. 60-77.

50. W duchu nowej solidarności (Przemówienie do świata kultury, 3 II), ORpol. 7(1986) nr 1, s. 23-24; toż: Solo se uniti in una nuova solidarietà gli intellettuali potranno rispondere alle sfide poste dai nostri tempi, IGP IX, 1, s. 298-304.

51. Nella "Comunità di lavoro" la solidarietà per progredire [We "wspólnocie pracy" solidarność na rzecz postępu] (Przemówienie do przedsta­wicieli chrześcijańskiej centrali pracowników przemysłu drzew­nego, 2 V), IGP IX, 1, s. 1196-1198.

52. La dottrina sociale della Chiesa favorisce l'esperienza coopera­tivistica perché sintesi fra i diritti del singolo e la promozione del bene comune [Nauka społeczna Kościoła sprzyja ruchowi spółdzielczemu, ponieważ dokonuje on syntezy praw jednostki i promocji dobra wspólnego] (Przemówienie do rolników, Faenza, 10 V), IGP IX, 1, s. 1339-1346.

53. "Riscoprire il senso della solidarietà per vivere e crescere insie­me" [Należy odkryć sens solidarności, aby wspólnie żyć i wzras­tać] (Przemówienie do robotników, Ravenna 10 V), IGP IX, 1, s. 1357-1363.

54. Solo la solidarietà politica su vasta scala potrà recare una soluzione al dramma dei rifugiati [Jedynie solidarność poli­tyczna rozwiąże dramat uciekinierów] (Przemówienie z okazji wręczenia "Międzynarodowej Nagrody Pokoju Jana XXIII", 3 VI), IGP IX, 1, s. 1747-1754.

55. Wzywam was do solidarności (Przemówienie podczas spotkania z mieszkańcami "bar­rios", Medelin, 5 VII), ORpol. 7(1986) nr 7, s. 22-23; toż: Autentica solidarietà continentale, IGP IX, 2, s. 151-159.

56. Być świadkiem Chrystusa znaczy nieść światło w ciemnościach, pomoc, solidarność, miłość do człowieka (Przemówienie podczas spotkania z włoskimi skautami, 9 VIII), ORpol. 7(1986) nr 8, s. 12-13; toż: Testimo­niate la vostra fede davanti al mondo come membri di un'asso­ciazione cattolica, IGP IX, 2, s. 348-353.

57. Dignità della persona, giustizia e solidarietà fondamenti della società voluta dai cristiani [Godność osoby, sprawiedliwość i solidarność fundamentem społeczeństwa upragnionego przez chrześcijan] (Przemówienie do biskupów Bangladesz, 19 XI), IGP IX, 2, s. 1491-1497.

58. Odpowiedzialność nosi imię solidarności (Przemówienie do Polaków, Mel­bourne, 28 XI), ORpol. 8(1987) nr 3, s. 26-27; toż: Nella memo­ria di quanti soffrirono per la libertà e per il volto cristiano della propria Nazione progettate il futuro nello Spirito di Cris­to, IGP IX, 2, s. 1737-1744.

59. L'unità dei movimenti di ispirazione cristiana come testimo­nianza di una costruttiva solidarietà [Jedność ruchów o inspi­racji chrześcijańskiej jako konstruktywne świadectwo solidar­nośći] (Przemówienie do przedstawicieli Stowarzyszeń Pracowników Katolic­kich, 6 XII), IGP IX, 2, s. 1855-1860.

60. Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju (Orędzie na XX Światowy Dzień Pokoju, 8 XII), ORpol. 7(1986) nr 11-12, s. 3-5; toż: Sviluppo e solidarietà: due chiavi per la pace, IGP IX, 2, 1885-1899.

61. Papieska Komisja "Iustitia et Pax", W służbie na rzecz wspólnoty ludzkiej: etyczne podejście do kwestii zadłużenia międzynarodowego (27 XII), ORpol. 8(1987) nr 2, s. 3-7.

1987

62. La solidarietà é un imperativo per superare le crescenti diffi­coltà nel mondo del lavoro [Solidarność jest nakazem dla prze­zwyciężania narastających trudności w świecie pracy] (Przemówienie do uczestników Kongresu na temat: Laborem exercens, 17 I), IGP X, 1, s. 129-136.

63. Solo un'autentica solidarietà sociale risponde alle sfide della vita moderna [Jedynie autentyczna solidarność społeczna od­powiada na wyzwanie życia współczesnego] (Przemówienie do przedstawicieli Rady Prowincji Lazio, 7 II), IGP X, 1, s. 285-288.

64. Kultura solidarności (Przemówienie podczas spotkania z intelektualistami, Santiago, 3 IV), ORpol. 8(1987) nr 4, s. 22; toż: È compito dell'intellet­tuale oggi promuovere la cultura della solidarietà, IGP X, 1, s. 998-1006.

65. Costruire un'economia della solidarietà: i poveri non possono più attendere![Budować ekonomię opartą na solidarności: ubodzy nie mogą dłużej czekać] (Przemówienie do delegatów Komisji Ekono­micznej dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 3 IV), IGP X, 1, s. 1010-1017.

66. La visita in America Latina é un servizio alla solidarietà tra le nazioni [Wizyta w Ameryce Łacińskiej jest służbą na rzecz solidarności między narodami] (Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, Buenos Aires, 6 IV), IGP X, 1, s. 1122-1124.

67. Wielka sprawa solidarności (Przemówienie podczas spotkania ze światem pracy, Buenos Aires, 10 IV), ORpol. 8(1987) nr 6, s. 24; toż: Impiega­te la forza associativa per dire «basta!» a tutto ciò che viola la dignità dei lavoratori, IGP X, 1, s. 1216-1223.

68. Struktury, odpowiedzialność osobista, solidarność (Przemówienie podczas spotkania ze światem pracy, Bottrop, 2 V), ORpol. 8(1987) nr 7, s. 27-28; toż: La domenica va salvaguardata per il bene dei lavoratori, delle famiglie e del livello culturale di tutto il popolo, IGP, X, 2, 1528-1536.

69. "Giovani: impegnatevi a difendere la fedeltà, la verità e la solidarietà" ["Młodzi: zaangażujcie się w obronę wierności, prawdy i solidarności"] (Przemówienie do młodzieży, Gelsenkirchen, 2 V), IGP X, 2, s. 1549-1551.

70. Świat nie zapomni, że słowo "solidarność" zostało wypowie­dziane tu w nowy sposób (Przemówienie do ludzi morza, Gdy­nia, 11 VI), ORpol. 8(1987) nr 5, s. 29-31; toż: La parola "soli­darietà" é stata pronunciata qui sul Baltico in un modo nuovo: il mondo non potrà dimenticarlo, IGP X, 2, s. 2140-2149.

71. Nie może być program walki ponad programem solidarności (Homilia podczas Mszy świętej do świata pracy, Gdańsk, 12 VI), ORpol. 8(1987) nr 5 bis, s. 5-7; toż: In questa città é stato intrapreso uno sforzo enorme per restituire al lavoro piena dimensione personale e sociale, IGP X, 2, s. 2166-2174.

72. La solidarietà internazionale é la strada per un futuro più giusto e più sicuro [Solidarność międzynarodowa - drogą ku sprawiedliwszej i pewniejszej przyszłości] (Przemówienie do uczestników kursu doskonalenia zawodowego, 16 VI), IGP X, 2, s. 2248­-2250.

73. La solidarietà é il culmine dell'autentico progresso e condizio­ne di pace durevole per il mondo intero [Solidarność szczytem autentycznego rozwoju i warunkiem trwałego pokoju dla całe­go świata] (Przemówienie do wiernych, Phoenix, 14 IX), IGP X, 3, s. 496­-499.

74. Riconoscimento dell'interdipendenza e solidarietà tra le nazio­ni: fondamenti per la costruzione di un'autentica comunità mondiale [Uznanie wzajemnej zależności i solidarności między narodami - fundamentem budowania autentycznej wspólnoty światowej] (Przemówienie do mieszkańców Detroit, 19 IX), IGP X, 3, s. 662­-674.

75. Encyklika Sollicitudo rei socialis (30 XII), Città del Vaticano 1987, p. 26, 36, 38, 39, 40, 45, 46, 47; toż: Litterae encyclicae [...] Sollicitudo rei socialis, IGP X, 3, s. 1547-1664.

1988

76. W służbie braterstwa i solidarności (Orędzie na XXII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24 I), ORpol. 9(1988) nr 2, s. 6; toż: I mass media aiutino l'uomo a realizzare liberamente la vocazione alla fraternità e alla solidarietà, IGP XI, 1, s. 168-172.

77. Solidarność, która stawia najwyższe wymagania (Przemówienie podczas wizyty w rzymskim przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej ATAC, 19 III), ORpol. 9(1988) nr 3-4, s. 25; toż: La solidarietà deve essere la guida di ogni impegno morale nella vita di lavoro, IGP XI, 1, s. 673-679.

78. Moralne kryterium solidarności (Przemówienie do świata pra­cy, 17 IV), ORpol. 9(1988) nr 5, s. 12; toż: La solidarietà ac­colta come norma morale nella produzione trasforma le opere umane in strumenti di servizio ai fratelli, IGP XI, 1, s. 936­-942.

79. Nadzieja i solidarność (Przemówienie podczas spotkania z rolnikami i górnikami, Oruro, 11 V), ORpol. 9(1988) nr 5, s. 24-25; toż: "Vi porto un messaggio di speranza, che non é passività", IGP XI, 2, s. 1285-1292.

80. Droga solidarności (Przemówienie do intelektualistów i przed­stawicieli klasy rządzącej, 12 V), ORpol. 9(1988) nr 6, s. 9-10; toż: "Vostro obiettivo sia il servire l'uomo boliviano nelle sue attuali pressanti necessità concrete", IGP XI, 2, s. 1339-1348.

81. O solidarność całego rodzaju ludzkiego (Przemówienie do korpusu dyploma­tycznego, Harare, 11 IX), ORpol. 9(1988) nr 9, s. 10-11; toż: Per un giusto equilibrio nell'ordine internazionale occorre risol­vere i drammi della fame e dei rifugiati, IGP XI, 3, s. 698-702.

82. Apeluję o międzynarodową solidarność z Mozambikiem (Homi­lia podczas Mszy świętej, Maputo, 18 IX), ORpol. 9(1988) nr 10-11, s. 25-26; toż: Il Mozambico ha bisogno della solidarietà del mondo. Essa co­mincia dalla pace ideologica, militare ed economica, IGP XI, 3, s. 848-849.

83. Zawsze staraliśmy się być solidarni z "Solidarnością" (Audien­cja dla Polaków, 4 XI), ORpol. 9(1988) nr 10-11, s. 18; toż: IGP XI, 4, s. 1420-1421.

1989

84. Życzymy, aby był to rok pokoju, sprawiedliwości, solidarności (Homilia podczas Mszy świętej, 1 I), ORpol. 10(1989) nr 1-2, s. 3; toż: Auguriamo che sia l'anno della pace, della giustizia, della solidarietà, della sollecitudine sociale per tutti, IGP XII, 1, s. 6-11.

85. Komunia Kościoła w służbie solidarności całego narodu (Prze­mówienie powitalne, Antananarivo, 28 IV), ORpol. 10(1989) nr 4, s. 9-10; toż: "La mia visita pastorale é un servizio reso alla Chiesa nel Madagascar", IGP XII, 1, s. 968-971..

86. Zasada międzynarodowej solidarności (Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, Lusaka, 3 V), ORpol. 10(1989) nr 4, s. 25; toż: Il problema del debito internazionale e il flagello di milioni di rifugiati esigono una coraggiosa solidarietà, IGP XII, 1, s. 1108-1113.

87. Il mondo ha bisogno di solidarietà per la causa della vita, per la causa di ogni persona [Świat potrzebuje solidarności w sprawie życia i w sprawie każdej osoby ludzkiej] (Przemówienie do Prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha, 27 V), IGP XII, 1, s. 1368-1372.

88. Nadprzyrodzona solidarność całej rodziny ludzkiej (Homilia podczas Mszy świętej dla wiernych Sumatry, Medan, 13 X), ORpol. 10(1989) nr 12, s. 20-21; toż: Come cattolici contribuite a dare un'anima umana e un cuore umano allo sviluppo sociale del Paese, IGP XII, 2, s. 872-878.

89. Solidarietà e partecipazione per ridurre le distanze esistenzi tra uomini e tra nazioni [Solidarność i uczestnictwo w celu zmniejszenia różnic w warunkach życia ludzi i narodów] (Przemówienie do przedstawicieli Spółdzielni i Banków Rolnictwa i Rzemiosła, 11 XI), IGP XII, 2, s. 1213-1218.

1990

90. Solidarni w budowaniu wspólnej ojczyzny (Przemówienie w Bissau, 27 I), ORpol. 11(1990) nr 1, s. 26-27; toż: Verità, libertà, giustizia, amore, solidarietà e pace sono i pilastri di una società veramente degna dell'uomo, IGP XIII, 1, s. 220-225.

91. Trudna droga do międzynarodowej solidarności (Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, N'Djamena (Czad), 1 II), ORpol. 11(1990) nr 4, s. 26-27; toż: Il coraggio della lucidità di fronte agli attentati alla pace, IGP XIII, 1, s. 361-366.

92. Etyczny wymiar aktualnych kryzysów: potrzeba solidarności między narodami (Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, Meksyk, 8 V). ORpol. 11(1990) nr 6, s. 10; toż: La solidarietà tra i popoli si rivela come il punto di partenza imprescindibile per affrontare i grandi crocevia della storia, IGP XIII, 1, s. 1167-1171.

93. Największa troska: solidarność w działaniu konstruktywnym (Przemówienie do

polskich pielgrzymów, 10 VI), ORpol. 11(1990) nr 6, s. 22.

1991

94. Bramy nadziei (Przemówienie noworoczne do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, 12 I), ORpol. 12(1991) nr 2-3, s. 11-15; toż: La pace é ancora possibile, la guerra segnerebbe il declino di tutta l'umanità, IGP XIV, 1, s. 78-93.

95. Solidarność międzynarodowa (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 14 IV), ORpol. 12(1991) nr 4, s. 54-55; toż: Una nuova consapevolezza della dimensione internazionale e mondiale della carità, IGP XIV, 1, s. 768-771.

96. Wolny rynek a potrzeba solidarności (Audiencja generalna, 1 V), ORpol. 12(1991) nr 6, s. 57-58; toż: "Esiste qualcosa che é dovuto all'uomo perché é uomo", IGP XIV, 1, s. 1084-1095.

97. Encyklika Centesimus annus w setną rocznicę encykliki Rerum novarum (1 V), Rzym 1991; toż: Lettera enciclica Centesimus Annus, IGP XIV, 1, s. 953-1083.

98. Znak solidarności i sanktuarium cierpienia (Przemówienie podczas wizyty w szpitalu pedia­trycznym, Prokocim, 13 VIII), ORpol. 12(1991) nr 8, s. 3-5; toż: La solidarietà degli uomini ha vinto divisioni e ostilità. Il bene dell'uomo é più forte di ciò che gli é contrario, IGP XIV, 2, s. 211-217.

1992

99. Podstawą prawa jest prawda o człowieku (Przemówienie wygłoszone podczas audiencji dla Światowego Zrzeszenia Prawników z "Centrum Pokoju dla Świata przez Prawo", 9 V), ORpol. 13(1992) nr 10, s. 16-17; toż: La salvaguardia della verità morale e spirituale é necessaria per la difesa della dignità e della libertà di persone e di popoli, IGP XV, 1, s. 1374-1376.

100. Przyjmijcie i wypełniajcie przykazanie miłości (Homilia podczas Mszy świętej, Huambo (Angola), 5 VI), ORpol. 13(1992) nr 8-8, s. 26-27; toż: Dai quattro angoli della Nazione udiamo un grido: mai più la guerra! pace all'Angola, per sempre!, IGP XV, 1, s. 1715-1720.

1993

101. Szukajmy dróg solidarności i pokoju (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 I), ORpol. 14(1993) nr 3, s. 50; toż: "La guerra non serve al bene della comunità umana", IGP XVI, 1, s. 5-6.

102. Dokument Papieskiej Rady "Cor Unum" do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych Problem uchodźców, wyzwanie dla solidarności (9 III), ORpol. 14(1993) nr 4, s. 48-54.

1994

103. Chrześcijańska nadzieja wzywa do odwagi (Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady "Iustitia et Pax", 29 IX), ORpol. 15(1994) nr 12, s. 36-37; toż: Di fronte ai sentimenti di instabilità e di incertezza, la Chiesa é chiamata a testimoniare la speranza, IGP XVII, 2, s. 414-417.

1995

104. Wielka jest potrzeba miłości i solidarności społecznej (Homilia podczas Mszy świętej, Newark (Stany Zjednoczone), 5 X), ORpol. 17(1996) nr 1, s. 14-16; toż: Escludere il nascituro dalla protezione della società significa minare le più profonde tradizioni americane, IGP XVIII, 2, s. 748-754.

1996

105. Bądźcie zaczynem jedności i solidarności (Homilia podczas Mszy świętej, Tunis, 14 IV), ORpol. 17(1996) nr 6, s. 16-17; toż: Piccolo gregge, di lingua, di cultura e di origini diverse, siete un'immagine eloquente della Chiesa universale, IGP XIX, 1, s. 971-975.

106. Solidarność z ubogimi (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 9 VI), ORpol. 17(1996) nr 10, s. 12; toż: Non ci si deve rassegnare alle grandi periferie urbane dove torme di poveri si procacciano da vivere tra le briciole del consumismo, IGP XIX, 1, s. 1489-1492.

107. Konieczna jest dziś w Polsce wielka, zbiorowa solidarność (Przemówienie podczas spotkania z uczestnikami pielgrzymki NSZZ "Solidarność", 11 XI), ORpol. 18(1997) nr 1, s. 48-49; toż: Oggi in Polonia é necessaria una grande, corale solidarietà delle menti, dei cuori e delle mani, IGP XIX, 2, s. 684-688.

108. Solidarność z cierpiącymi (Audiencja generalna, 13 XI), ORpol. 18(1997) nr 1, s. 43-44; toż: "Nessuna incertezza, nessun pretesto, nessun calcolo potranno mai giustificare un ulteriore ritardo nell'assistenza umanitaria", IGP XIX, 2, s. 701-707.

109. Należy postępować drogą solidarności (Przemówienie do uczestników międzynarodowego spotkania przedstawicieli związków zawodowych, 2 XII), ORpol. 18(1997) nr 2, s. 48-49; toż: Percorrere la strada della solidarietà di fronte alla pericolosa tendenza alla framentazione sociale, IGP XIX, 2, s. 863-865.

1997

110. W służbie pokoju, sprawiedliwości i solidarności (Przemówienie noworoczne do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, 13 I), ORpol. 18(1997) nr 3, s. 20-22; toż: È urgente organizzare la pace del dopo-guerra-fredda e la libertà del dopo 1989, IGP XX, 1, s. 92-98.

111. Eucharystia szkołą wolności i solidarności międzyludzkiej (Homilia podczas Mszy świętej na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, Wrocław, 1 VI), ORpol. 18(1997) nr 7, s. 13-16; toż: Dall'Eucaristia l'ordine della libertà e la solidarietà interumana, IGP XX, 1, s. 1329-1337.

1998

112. Poszanowanie praw człowieka częścią integralną każdej kultury (Przemówienie do uczestników I Światowego Kongresu Duszpasterstwa Praw Człowieka, 4 VII), ORpol. 19(1998) nr 12, s. 28-29.

113. Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju (Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1999 r., 8 XII), ORpol. 20(1999) nr 1, s. 4-8, p. 9.

1999

114. "Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje!" (Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2000, 8 XII), ORpol. 21(2000) nr 1, s. 4-9.

2000

115. Potrzebna jest globalizacja solidarności (Przemówienie do świata pracy, 1 V), ORpol. 21(2000) nr 6, s. 38-39.

116. Rozwój, globalizacja, dobro człowieka (Przemówienie podczas audiencji dla przedstawicieli związków zawodowych i przedsiębiorców, 2 V), 21(2000) nr 6, s. 39-40.

(oprac. Maria Filipiak)