CHRZEŚCIJAŃSKIE WARTOŚCI W ŻYCIU NARODU

(Przesłanie do Polaków)

1978

1. "Zachowajcie wierność Chrystusowi, Jego Krzyżowi, Kościoło­wi" (List do Polaków, 24 X), NP I, s. 21-23.

1979

2. Ku czci Patrona Polski katolickiej (Przemówienie do pielgrzymów polskich, 16 V), NP II, 1, s. 495-497.

3. Jedność duchowa chrześcijańskiej Europy (Homilia podczas Mszy świętej, Gniezno, 3 VI), NP II, 1, s. 606-611.

4. Inspiracja chrześcijańska w kulturze polskiej (Przemówienie do młodzieży, Gniezno, 3 VI), NP II, 1, s. 611-613.

5. Chronić człowieka, rodzinę, naród wobec każdego zagrożenia (Apel Jasnogórski, Częstochowa, 5 VI), NP II, 1, s. 653-655.

6. Światło roku jubileuszowego na sakrament bierzmowania (Homilia podczas Mszy świętej ku czci św. Stanisława, Kraków, 10 VI), NP II, 1, s. 708-713.

1980

7. Bądźcie wyrazicielami mojej żywej łączności z narodem (Homilia podczas Mszy świętej dla Polaków, Watykan, 1 V), NP III, 1, s. 437-438.

8. Przemówienie Ojca Świętego do Polaków we Francji (Paryż, 31 V), NP III, 1, s. 683-686.

9. Wkład wiary i odwagi w cywilizację i kulturę Brazylii (Przemówienie podczas spotkania ze społecznością polską i innymi grupami imigrantów, Kurytyba, 5 VII), NP III, 2, s. 74-78.

10. Przyjęliście dziedzictwo polskiej rzeczywistości (Przemówienie do młodzieży polonijnej, Castel Gandolfo, 5 VIII), NP III, 2, s. 184-185.

11. Stanowicie wspólnotę związaną więzią ofiary i miłości ojczyzny (Przemówienie do Polaków, Watykan, 24 IX), NP III, 2, s. 375-377.

12. Prawo narodów do własnego rozwoju i zachowania swej tożsamości (Przemówienie do uczestników plenarnego zebrania Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax", 14 XI), NP III, 2, s. 603-605.

13. O trwałe pomosty między narodami (Przemówienie podczas spotkania z Polonią, Moguncja, 16 XI), NP III, 2, s. 641-644.

14. Pokój i wzajemne poszanowanie (Orędzie telewizyjne do Pola­ków, 23 XII), NP III, 2, s. 895-896.

1981

15. Porozumienie, dialog, wytrwałość (Orędzie do Polaków, 28 III), NP IV, 1, s. 387-388.

16. Królowa Polski (Homilia podczas Mszy świętej dla Polaków, 3 V), NP IV, 1, s. 521-523.

17. Święty Stanisław - patron ładu moralnego (Homilia podczas Mszy świętej dla Polaków, 8 V), NP IV, 1, s. 543-544.

18. Siła i powaga władzy wyraża się w dialogu, nie w przemocy (Apel w spra­wie Polski, 16 XII), NP IV, 2, s. 501-502.

19. Żeby Polacy mogli kształtować swoją przyszłość w oparciu o własną kulturę (Przemówienie do członków Towarzystwa Fryderyka Chopina, 31 XII), NP IV, 2, s. 563-564.

1982

20. Deklaracja Stolicy Apostolskiej w sprawie Polski (Madryt, 12 II), ORpol. 3(1982) nr 3, s. 18.

21. Skąd płynie siła wewnętrzna polskiej emigracji (Przemówienie do Polaków, 30 V), ORpol. 3(1982) nr 5, 1, 32.

1983

22. Nie przestaję ufać (Spotkanie z władzami państwowymi, War­szawa 17 VI), ORpol. 4(1983) nr nadzw., s. 6.

23. Moralne zwycięstwo narodu (Homilia podczas Mszy świętej na Stadionie X-lecia, Warszawa, 17 VI), w: J a n P a w e ł II, Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!, Lublin 1984, s. 36-47.

24. "Tyś wielką chlubą naszego narodu" (Jubileusz 600-lecia Jasnej Góry, Częstochowa, 19 VI), w: Pokój tobie, Polsko! Ojczyzno moja! Jan Paweł II znów na polskiej ziemi, Libreria Editrice Vaticana 1983, s. 87-95.

25. Matko mojego narodu, dziękuję Ci, że mogłem przybyć tutaj jako pielgrzym (Apel Jasnogórski, Częstochowa, 19 VI), w: Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja! Jan Paweł II znów na polskiej ziemi, Libreria Editrice Vaticana 1983, s. 115-120.

26. Związek człowieka z ziemią stoi u podstaw bytu społeczeństwa (Homilia podczas Mszy świętej, Poznań, 20 VI), ORpol. 4(1983) nr nadzw., s. 29-30.

27. Przyjmijcie od waszego rodaka i następcy Piotra Ewangelię pracy, sprawie­dliwości i miłości społecznej (Homilia podczas Mszy świętej, Katowice, 20 VI), ORpol. 4(1983) nr nadzw., s. 3-4.

28. "Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości..." (Homilia podczas Mszy świętej, Wro­cław, 21 VI), ORpol. 4(1983) nr nadzw., s. 6-7.

29. Niech obecność twoja w życiu Polski służy zwycięstwu tego, co godne czło­wieka (Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 22 VI), ORpol. 4(1983) nr nadzw., s. 11.

1984

30. Chcemy być sobą i żyć życiem własnym (Przemówienie do Polaków, Toronto, 14 IX), ORpol. 5(1984) nr 8, s. 14-15.

1985

31. Encyklika o Apostołach Słowian Slavorum apostoli (2 VI), ORpol. 6(1985) nr 4-5, s. 3-6.

32. Kultura miejscem spotkania narodu z samym sobą (Przemówienie do polskich artystów, Castel Gandolfo, 27 VII), ORpol. 6(1985) nr 6-7, s. 25.

1986

33. Odpowiedzialność nosi imię solidarności (Przemówienie do Polaków, Mel­bourne, 28 XI), ORpol. 8(1987) nr 3, s. 26-27.

1987

34. Znajdujecie się w samym centrum polskiej rzeczywistości (Homilia podczas Mszy świętej, War­szawa, 8 VI), ORpol. 8(1987) nr 5, s. 4.

35. Motywy życia i nadziei (Przemówienie do przedstawicieli władz, Warszawa, 8 VI), ORpol. 8(1987) nr 5, s. 7.

36. Jakie są perspektywy tego pokolenia? (Przemówienie do świata kultury, Lublin, KUL, 9 VI), ORpol. 8(1987) nr 5, s. 11-12.

37. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (Przemówienie do mieszkańców Krakowa, 10 VI), ORpol. 8(1987) nr 5, s. 21-22.

38. O zwycięską nadzieję proszę dla moich rodaków (Apel Jasnogórski, Częstochowa, 12 VI), ORpol. 8(1987) nr 5 bis, s. 8-9.

39. Cztery prawa warunkujące prawdziwy postęp (Przemówienie na lotnisku, Warszawa, 14 VI), ORpol. 8(1987) nr 5 bis, s. 21-22.

40. Przewodniczka wiary pokoleń (Przemówienie do polskich pielgrzymów, 26 VIII), ORpol. 8(1987) nr 8, s. 1, 18.

1987

41. Wspólnym dorobkiem tej ziemi był duch tolerancji i wolności religijnej (Przemówienie w prokatedrze lubaczowskiej, Lubaczów, 2 VI), ORpol., nr spec., s. 25-26.

42. By nikt nie czuł się obcym we własnej ojczyźnie (Homilia, Lubaczów, 3 VI), ORpol., nr spec., s. 27-29.

43. Sobie samym przywróceni (Spotkanie z władzami państwowymi i prezydentem Rzeczypospolitej Polski, Warszawa, 8 VI), ORpol., nr spec., s. 90-91.

44. Zapraszam was do wspólnoty, którą przez pokolenia kształtuje Chrystus (Warszawa, Okęcie, 8 VI), ORpol. 8(1987) nr 5, s. 3.

45. Znajdujecie się w samym centrum polskiej rzeczywistości (Spotkanie z siostrami klauzurowymi, Warszawa, 8 VI), ORpol. 8(1987) nr 5, s. 4.

46. Teraz naucz nas być wolnymi ("Te Deum" z okazji 200-lecia Konstytucji 3 maja, Warszawa, 8 VI), ORpol., nr spec., s. 92-93.

47. Jak być narodem zmartwychwstałym (Przemówienie do świata kultury, Warszawa, 8 VI), ORpol., nr spec., s. 101-103.

48. Jeżeli służysz Prawdzie, służysz Wolności, wyzwalaniu człowieka i Narodu (Przemówienie do środowiska KUL, Lublin, 9 VI), ORpol. 8(1987) nr 5, s. 13-14.

49. Naznaczeni stygmatem straszliwego doświadczenia (Przemówienie podczas odwiedzin byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku, Lublin, 9 VI), ORpol. 8(1987) nr 5, s. 10.

50. Jakie są perspektywy tego pokolenia? (Przemówienie w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 9 VI), ORpol. 8(1987) nr 5, s. 11-12.

51. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (Przemówiene do mieszkańców Krakowa, 10 VI), ORpol. 8(1987) nr 5, s. 21-22.

52. O zwycięską nadzieję proszę dla moich rodaków (Apel Jasnogórski, Częstochowa, 12 VI), ORpol. 8(1987) nr 5 bis, s. 8.

53. Trudny dar wolności (Homilia podczas Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu, Częstochowa, 13 VI), ORpol. 8(1987) nr 5 bis, s. 9.

54. Trzeba, abyście trwali i pomagali trwać innym (Przemówienie podczas spotkania ze światem kultury i sztuki, Warszawa, 13 VI), ORpol. 8(1987) nr 5 bis, s. 15-16.

55. Wdzięczny jestem za waszą obecność w społeczeństwie (Spotkanie ze światem nauki i kultury, Łódź, 13 VI), ORpol. 8(1987) nr 5 bis, s. 12-13.

56. Świeccy - pełnoprawni członkowie Kościoła (Przemówienie do biskupów metropolii gnieźnieńskiej, warszawskiej i poznańskiej, 19 XII), ORpol. 8(1987) nr 11-12, s. 8-9.

1988

57. Moje rodzime dziedzictwo pomaga mi odkrywać i rozumieć innych (Przemówienie podczas audiencji dla polskich pielgrzymów w dziesiątą rocznicę pontyfikatu, 16 X), ORpol. 9(1988) nr 9, s. 1, 15.

58. Nie można igrać z wyzwaniem dziejów (Przemówienie do Polaków, 24 XII), ORpol. 9(1988) nr 12, s. 5.

1989

59. Nie pogodzić się ze złem (Przemówienie do pielgrzymów polskich, 25 III), ORpol. 10(1989) nr 3, s. 1, 22.

1990

60. Jesteśmy jedną wspólnotą odpowiedzialną za Polskę (Przemówienie podczas rzymskiego spotkania "Kraj - Emigracja", 29 X), ORpol. 11(1990) nr 9, s. 1, 18.

1991

61. Rok Pański 1991 - pierwszy rok III Rzeczypospolitej (Cykl Jasnogórski, 1 I), ORpol. 12(1991) nr 1, s. 51.

62. Takie jest posłannictwo Kościoła na ziemi polskiej (Cykl Jasnogórski, 9 I), ORpol. 12(1991) nr 1, s. 51.

63. Najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość (Audiencja dla polskich pielgrzymów, 12 IV), ORpol. 12(1991) nr 6, s. 7-8.

64. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi (Przemówienie powitalne na lotnisku, Koszalin, 1 VI), ORpol. 12(1991) nr spec., 1-9 VI, s. 3-4.

65. By nikt nie czuł się obcym we własnej ojczyźnie (Homilia podczas Mszy świętej, Lubaczów, 3 VI), ORpol., 12(1991) nr 5, s. 23-24.

66. Jaka wolność? Jaka Europa? (Homilia podczas Mszy świętej, Włocławek, 7 VI), ORpol. 12(1991) nr 6, s. 6-8.

67. Sobie samym przywróceni (Przemówienie podczas spotkania z władzami państwowymi i prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 8 VI), ORpol. 12(1991) nr 6, s. 18-19.

68. Teraz naucz nas być wolnymi (Przemówienie podczas uroczystego "Te Deum" z okazji 200-lecia Konstytucji 3 maja, 8 VI), ORpol. 12(1991) nr 6, s. 20-21.

69. Na samym wstępie powstawania sprawiedliwszego świata i nowej Europy (Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, Warszawa, 8 VI), ORpol. 12(1991) nr 6, s. 25-27.

70. Jak być narodem zmartwychwstałym? (Przemówienie do przedstawicieli świata kultury, Warszawa, 8 VI), ORpol. 12(1991) nr 6, s. 28-30.

71. Pod znakiem "nowości życia" (Audiencja po podróży do Polski, 12 VI), ORpol. 12(1991) nr 6, s. 48.

72. Wolni - aby miłować. Wolni - aby służyć (Homilia podczas Mszy świętej w kościele św. Stanisława Biskupa, 28 VI), ORpol. 12(1991) nr 8-9, s. 49-50.

73. Dojrzewajcie w wolności odzyskanej (Przemówienie do Polaków, 24 XII), ORpol. 13(1992) nr 1, s. 64-65.

1992

74. Najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość (Audiencja dla Polaków, 12 IV), ORpol. 13(1992) nr 6, s. 7-8.

75. Wolni - aby miłować. Wolni - aby służyć (Homilia podczas Mszy świętej w kościele św. Stanisława w Rzymie, 28 VI), ORpol. 13(1992) nr 8-9, s. 49­-50.

76. Krytyczny moment w dziejach polskich sumień (Audiencja wigilijna dla Polaków, 24 XII), ORpol. 14(1993) nr 2, s. 30-31.

1993

77. "Magnalia Dei" w dziejach Narodu polskiego (Przemówienie podczas audiencji dla biskupów polskich, 15 I), ORpol. 14(1993) nr 3, s. 15-16.

78. Kościół na polskiej ziemi wobec nowych zadań (Przemówienie do polskich biskupów, 15 I), ORpol. 14(1993) nr 2, s. 19-22.

79. Pani Jasnogórskiej polecamy naszą wolność (Przemówienie do Polaków, 2 V), ORpol. 14(1993) nr 7, s. 49-50.

80. Polacy i Litwini są powołani do współpracy (Przemówienie do Polaków, 5 IX), ORpol. 14(1993) nr 12, s. 19-20.

81. "Dobro Polski jest także moim dobrem" (Audiencja wigilijna dla Polaków, 24 XII), ORpol. 15(1994) nr 2, s. 13-14.

1994

82. Polska broniła chrześcijańskiej przyszłości Europy (Orędzie z okazji 50. rocznicy bitwy o Monte Cassino, 18 V), ORpol. 15(1994) nr 6-7, s. 54-56.

1995

83. Bądźcie zaczynem dla świata (Przemówienie do pielgrzymów z archidiecezji łódzkiej, 24 IV), ORpol. 16(1995) nr 6, s. 58-59.

84. Chrześcijaństwo i kultura (Przemówienie do profesorów i pracowników naukowych krakowskiej ASP, 1 V), ORpol. 16(1995) nr 6, s. 60-61.

85. Sprawy mojej Ojczyzny traktuję jako swoje własne (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 22 V), ORpol. 16(1995) nr 7, s. 30-31.

86. Z miłości Kościoła i Ojczyzny (Przemówienie do dobroczyńców i przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, 26 X), ORpol. 17(1996) nr 1, s. 56-57.

87. Aby nasze chrześcijaństwo było dojrzałe (Przemówienie podczas spotkania opłatkowego z Polakami, 23 XII), ORpol. 17(1996) nr 2, s. 20-21.

1996

88. W imię wspólnej miłości do prawdy (Przemówienie do rektorów uczelni akademickich w Polsce, 4 I), ORpol. 17(1996) nr 2, s. 37-39.

89. To miasto żyło zawsze wiarą (Przemówienie podczas audiencji dla przedstawicieli mieszkańców Warszawy, 7 V), ORpol. 17(1996) nr 6, s. 45-46.

90. Sprawa Boża winna jednoczyć wspólnotę Kościoła (Przemówienie podczas audiencji dla pielgrzymów z diecezji bielsko-żywieckiej, 23 V), ORpol. 17(1996) nr 7-8, s. 53-54.

91. Wiara światłem w działalności społecznej chrześcijanina (Przemówienie podczas audiencji dla przedstawicieli Samorządu Małopolski, 28 X), ORpol. 18(1997) nr 1, s. 47.

92. Konieczna jest dziś w Polsce wielka, zbiorowa solidarność (Przemówienie podczas spotkania z uczestnikami pielgrzymki NSZZ "Solidarność", 11 XI), ORpol. 18(1997) nr 1, s. 48-49.

1997

93. Tylko z Chrystusem można zbudować nowy dom dla Europy (Homilia podczas Mszy świętej z okazji 1000-lecia śmierci św. Wojciecha, Gniezno, 3 VI), ORpol. 18(1997) nr 7, s. 27-29; toż: Solo con Cristo si può costruire la nuova casa d'Europa, IGP XX, 1, s. 1370-1378.

94. Św. Wojciech symbolem duchowej jedności Europy (Orędzie do prezydentów siedmiu państw europejskich, 3 VI), ORpol. 18(1997) nr 7, s. 30; Impegnatevi a non lasciare nessuna Nazione fuori dall'Europa che state costruendo, IGP XX, 1, s. 1381-1383.

95. Matko, przynoszę Ci cały kościół, wszystkie kraje i narody (Modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, 4 VI), ORpol. 18(1997) nr 7, s. 38; toż: "Madre, porto ai tuoi piedi tutta la Chiesa. Qui porto l'umanità intera. Affido alla tua intercessione la preparazione al grande Giubileo", IGP XX, 1, s. 1404-1406.

96. Raduj się, Krakowie, oddając hołd świętej Pani Wawelskiej (Homilia podczas Mszy świętej kanonizacyjnej bł. Jadwigi Królowej, 8 VI), ORpol. 18(1997) nr 7, s. 54-57; toż: Da Edvige un compito nuovo: amare e servire, IGP XX, 1, s. 1447-1454.

97. Wstępujcie w ślady waszego rodaka (Przemówienie przed kościołem bł. Jana z Dukli, Dukla, 9 VI), ORpol. 18(1997) nr 7, s. 66-67; toż: Seguendo le orme del Beato conducete il Popolo di Dio sulle vie della fede, IGP XX, 1, s. 1482-1484.

98. Budujmy Polskę wierną swym korzeniom (Przemówienie pożegnalne, Kraków-Balice, 10 VI), ORpol. 18(1997) nr 7, s. 71-72; toż: La Polonia fedele alle sue radici. L'Europa fedele alle sue radici, IGP XX, 1, s. 1494-1498.

1998

99. Odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się za sprawą odnowy sumień (Przemówienie do grupy biskupów polskich, 14 II), ORpol. 19(1998) nr 3, s. 43-47.

100. Dziedzictwo chrześcijańskiej przeszłości zobowiązuje (Przemówienie do pielgrzymów z diecezji drohiczyńskiej, 19 II), ORpol. 19(1998) nr 4, s. 54-55.

101. Wzorem św. jadwigi Królowej wpatrujmy się w krzyż (Przemówienie podczas spotkania z pielgrzymami z archidiecezji krakowskiej, 4 VI), ORpol. 19(1998) nr 8-9, s. 50-51.

102. Polska potrzebuje ludzi żywej wiary (Przemówienie podczas audiencji dla pielgrzymów z archidiecezji przemyskiej, 18 VI), ORpol. 19(1998) nr 8-9, s. 53-54.

103. Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Przemówienie podczas spotkania z rodakami, 16 X), ORpol. 19(1998) nr 12, s. 22-23.

1999

104. Męczeńska krew św. Wojciecha naszym dziedzictwem (Homilia podczas Mszy świętej z okazji 1000-lecia kanonizacji św. Wojciecha, Sopot, 5 VI), ORpol. 20(1999) nr 8, s. 9-11.

105. Społeczeństwa i narody potrzebują ludzi pokoju (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej, 7 VI), ORpol. 20(1999) nr 8, s. 30-32.

106. Razem tworzyć wspólne dobro Ojczyzny (Przemówienie w Parlamencie, 11 VI), ORpol. 20(1999) nr 8, s. 52-55.

107. Piękno tej ziemi woła o zachowanie jej dla przyszłych pokoleń (Homilia podczas Liturgii Słowa, Zamość, 12 VI), ORpol. 20(1999) nr 8, s. 70-72.

108. Pomagajmy młodym budować fundament pod ich przyszłe życie (Homilia podczas Mszy świętej, Łowicz, 14 VI), ORpol. 20(1999) nr 8, s. 89-91.

109. W duchu wdzięczności i odpowiedzialności za owocowanie wiary (Homilia papieska odczytana przez kard. F. Macharskiego podczas Mszy świętej na Błoniach krakowskich, 15 VI), ORpol. 20(1999) nr 8, s. 97-100.

110. Po synowsku całuję próg domu rodzinnego (Homilia podczas Liturgii Słowa, Wadowice, 16 VI), ORpol. 20(1999) nr 8, s. 113-115.

111. Stąd czerpię siłę i natchnienie  (Homilia podczas Mszy świętej w katedrze na wawelu, Kraków, 16 VI), ORpol. 20(1999) nr 8, s. 118.

112. Ojczyzno moja, ziemio umiłowana, bądź błogosławiona (Przemówienie pożegnalne na lotnisku w Balicach, Kraków, 17 VI), ORpol. 20(1999) nr 8, s. 122-123.

2000

113. Raduj się, Polsko (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 30 IV), ORpol. 21(2000) nr 6, s. 27.

(oprac. Maria Filipiak)