MORALNE ASPEKTY GLOBALIZACJI

 1978

1. Rozwój w wolności (Przemówienie do uczestników plenarnego zebrania Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax", 11 XI), NP I, s. 59-62; toż: Sviluppo nella libertà, IGP I, s. 132-135 [tekst w jęz. francuskim].

1979

2. Działać na rzecz pokoju opartego na sprawiedliwości, miłości i prawdzie (Pożegnanie prezydenta J. Cartera, 6 X), NP II, 2, s. 327-328; toż: Operare per una pace fondata sulla giustizia, sulla carità, sulla verità, IGP II, 2, s. 658-661.

3. System społeczny w służbie człowieka (Przemówienie do przedstawicieli Organizacji Państw Amerykańskich, Waszyngton, 6 X), NP II, 2, s. 329-331; toż: Il sistema sociale al servizio dell'uomo, IGP II, 2, s. 662-666.

1980

4. Międzynarodowa solidarność oraz reformy w działaniach na rzecz pokoju i sprawiedliwości (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, Brazylia, 30 V), NP III, 1, s. 869-870; toż: Solidarietà internazionale e riforme per promuovere la pace e la giustizia, IGP III, 1, s. 1953-1955 [tekst w jęz. francuskim].

5. Budujcie w światłości chrześcijańskiej wielorasową społeczność ludzką (Homilia podczas Mszy św., Salvador Da Bahia, 7 VII), NP III, 2, s. 92-96; toż: State costruendo nella luce cristiana una comunità umana multi-razziale, IGP III, 2, s. 170-176 [tekst w jęz. portugalskim].

6. Nadzieja - kryterium zmian i rozwoju (Orędzie do uczestników Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 26 VIII), NP III, 2, s. 239-243; toż: Una speranza costruttiva criterio della strategia dello sviluppo, IGP III, 2, s. 438-445 [tekst w jęz. angielskim].

7. Prawo narodów do własnego rozwoju i zachowania swej tożsamości (Przemówienie do uczestników plenarnego zebrania Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax", 14 XI), NP III, 2, s. 603-605; toż: Salvaguardare il diritto dei popoli al proprio sviluppo e della propria identità, IGP III, 2, s. 1168-1172 [tekst w jęz. francuskim].

8. Energia jest dobrem powszechnym (Przemówienie do uczestników Tygodnia Studiów na temat "Energia i ludzkość", 14 XI), NP III, 2, s. 605-608; toż: L'energia é un bene universale che Dio ha messo al servizio di tutti gli uomini, IGP III, 2, s. 1174-1178 [tekst w jęz. francuskim].

9. Każdy prawdziwy postęp służy człowiekowi (Spotkanie z Prezydentem Republiki Federalnej Niemiec i innymi władzami, Bonn, 15 XII), NP III, 2, s. 624-628; toż: Ogni vero progresso serve l'uomo nella sua interezza, IGP III, 2, s. 1214-1220 [tekst w jęz. niemieckim].

10. Chcesz służyć sprawie pokoju - szanuj wolność (Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 8 XII), NP III, 2, s. 811-817; toż: Per servire la pace rispetta la libertà, IGP III, 2, s. 1628-1639.

11. Solidarność ludzka i poszukiwania naukowe dla zwyciężenia cierpienia i odosobnienia (Przemówienie do uczestników XXIV Sesji Prac Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń do Walki z Trądem (ILEP), 13 XII), NP III, 2, s. 835-837; toż: Solidarietà umana e ricerca per vincere sofferenza e isolamento, IGP III, 2, s. 1680-1683 [tekst w jęz. angielskim].

12. Rok działalności Stolicy Apostolskiej (Przemówienie do Kolegium Kardynałów, 22 XII), NP III, 2, s. 873-887; toż: Il cammino della Chiesa tra gli uomini per la costruzione di un mondo piú giusto, IGP III, 2, s. 1755-1777.

1981

13. Braterstwo - wolność synów Bożych - pokój (Homilia podczas Mszy św. z okazji XIV Światowego Dnia Pokoju, 1 I), NP IV, 1, s. 1-4; toż: La pace tra gli uomini e i popoli é il frutto della fratellanza, IGP IV, 1, s. 3-9.

14. Stolica Apostolska wobec problemów ludzkości (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, 12 I), NP IV, 1, s. 26-35; toż: Solidarietà verso tutte le grandi iniziative che tendono a risolvere i problemi dell'umanità, IGP IV, 1, s. 54-68 [tekst w jęz. francuskim].

15. Pozdrowienie dla uczestników zebrania Międzynarodowej Unii Wytwórców i Dysponentów Energii Elektrycznej (9 II), NP IV, 1, s. 128-129; toż: Il saluto all'Unione dei Produttori e Distributori di Energia Elettrica, IGP IV, 1, s. 255-257 [tekst w jęz. francuskim].

16. O budowanie nowych stosunków w świecie (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, Tokio, 24 II), NP IV, 1, s. 257-260; toż: Ogni comunità diplomatica é un terreno di prova per i problemi mondiali, IGP IV, 1, s. 526-531.

17. 90. rocznica encykliki "Rerum novarum" (Przemówienie odczytane przez Kardynała Sekretarza Stanu, 15 V), NP IV, 1, s. 573-579; toż: La celebrazione dell'Anniversario dell'enciclica "Rerum novarum", IGP IV, 1, s. 1190-1194 [tekst w jęz. włoskim], 1194 - 1200 [tekst w jęz. niemieckim], 1200 [tekst w jęz. portugalskim], 1200-1201 [tekst w jęz. flamandzkim], 1201 [tekst w jęz. francuskim], 1201-1202 [tekst w jęz. włoskim].

18. Żeby wszyscy mogli żyć bardziej po ludzku (Przesłanie do Dyrektora Generalnego UNESCO z okazji XV Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji, 8 IX), NP IV, 2, s. 62-63; toż: Nella Giornata dell'Alfabetizzazione l'appello per realizzare un nuovo ordine internazionale, IGP IV, 2, s. 138-139 [tekst w jęz. francuskim], 140 [tekst w jęz. włoskim].

19. O pracy ludzkiej (Encyklika Laborem exercens, 15 IX), NP IV, 2, s. 69-104; toż: Laborem exercens, IGP IV, 2, s. 154-215 [tekst w jęz. łacińskim], 216-266 [tekst jęz. włoskim].

20. Orędzie Ojca Świętego na Pierwszy Światowy Dzień Wyżywienia (16 X), NP IV, 2, s. 185-186; toż: Garantire concretamente a ogni uomo il diritto fondamentale alla nutrizione, IGP IV, 2, s. 441-444 [tekst w jęz. francuskim].

21. Ponawiam apel o pomoc dla krajów dotkniętych suszą (Przemówienie do uczestników posiedzenia Papieskiej Rady "Cor Unum", 5 XI), NP IV, 2, s. 244-245; toż: Solo la solidarietà internazionale può scongiurare la terribile catastrofe nei paesi privi d'acqua, IGP IV, 2, s. 562-565 [tekst w jęz. francuskim].

22. Rozwój rolnictwa - wymogi sprawiedliwości światowej (Przemówienie do uczestników XXI Sesji Konferencji FAO, 13 XI), NP IV, 2, s. 270-272; toż: Rispondiamo alla domanda di giustizia postaci dalle nazioni povere della terra, IGP IV, 2, s. 622-627 [tekst w jęz. angielskim].

23. Pokój - dar Boga powierzony ludziom (Orędzie na XV Światowy Dzień Pokoju - 1 stycznia 1982, 21 XII), NP IV, 2, s. 519-527; toż: "La pace, dono di Dio affidato agli uomini", IGP IV, 2, s. 1182-1197.

1982

24. Kościół wobec największych problemów współczesnego świata (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, 16 I), NP V, 1, s. 51-61; toż: La pace, i diritti dell'uomo e dei popoli, la vita umana, il lavoro, la famiglia, al centro della sollecitudine della Santa Sede, IGP V, 1, s. 108-126 [tekst w jęz. francuskim].

25. Wiele winniśmy krajom Afryki, ale równie dużo możemy od nich otrzymać (Przemówienie pożegnalne, Libreville, 19 II), NP V, 1, s. 261-263; toż: Guidare lo sviluppo dell'Africa in un piú vasto sistema di relazioni, IGP V, 1, s. 642-645 [tekst w jęz. francuskim], 645-647 [tekst w jęz. włoskim].

26. Poparcie dla jakościowego rozwoju człowieka (Przemówienie do uczestników międzynarodowego zebrania fundacji "Nova Spes", 26 IV), NP V, 1, s. 597-599; toż: Promuovere lo sviluppo qualitativo dell'uomo, IGP V, 1, s. 1328-1330 [tekst w jęz. francuskim], 1330-1331 [tekst w jęz. włoskim].

27. Swoje siły skierujcie do tworzenia sprawiedliwego ładu międzynarodowego (Przemówienie do grupy młodych dyplomatów, 10 V), NP V, 1, s. 666-667; toż: Offrite le vostre forze per la creazione di un ordine internazionale piú equo, IGP V, 2, s. 1470-1472 [tekst w jęz. francuskim].

28. Misja organizacji międzynarodowych w budowaniu cywilizacji miłości (Przemówienie podczas audiencji generalnej, 16 VI), NP V, 2, s. 104-106; toż: La missione degli organismi internazionali nella costruzione della civiltà dell'amore, IGP V, 2, s. 2338-2342.

29. Rozwój kulturalny na rzecz bardziej sprawiedliwego i braterskiego świata (Orędzie do Dyrektora Generalnego UNESCO, 24 VII), NP V, 2, s. 215-216; toż: Il progresso della cultura per un mondo più giusto e fraterno, IGP V, 3, s. 109-112 [tekst w jęz. francuskim].

30. Wielkie problemy współczesnego świata (Przemówienie do uczestników 69. Konferencji Unii Międzyparlamentarnej, 18 IX), NP V, 2, s. 389-393; toż: L'arresto della corsa agli armamenti esigenza primaria di umanità, IGP V, 3, s. 481-488 [tekst w jęz. francuskim].

31. Osoba ludzka jest kryterium i miarą każdej polityki, także międzynarodowej (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, Madryt, 2 XI), NP V, 2, s. 668-670; toż: La persona umana é criterio e misura politica, anche internazionale, IGP V, 3, s. 1064-1067 [tekst w jęz. hiszpańskim].

1983

32. Założenia i cele międzynarodowej działalności Stolicy Świętej (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, 15 I), NP VI, 1, s. 56-64; toż: Il dialogo leale per la pace: linea di azione della Santa Sede e modello dell'attività diplomatica, IGP VI, 1, s. 119-132 [tekst w jęz. francuskim].

33. Ponadnarodowa ochrona praw człowieka (Przemówienie do członków Ogólnoamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka, San Jose, 3 III), NP VI, 1, s. 63; toż: Collaborare al rispetto della dignità e dei diritti dell'uomo, IGP VI, 1, s. 556-557 [tekst w jęz. hiszpańskim].

34. Strategia rozwoju a etyka (Audiencja dla członków Komisji Trójstronnej, 18 IV), NP VI, 1, s. 475-477; toż: Non é possibile separare la tecnologia dall'etica, IGP VI, 1, s. 996-999 [tekst w jęz. angielskim].

35. Człowiek i jego wartości zasadą i celem ekonomii (Przemówienie do przedsiębiorców i działaczy ekonomicznych, 22 V), NP VI, 1, s. 630-634; toż: L'uomo e i suoi valori principio e fine dell'economia, IGP VI, 1, s. 1333-1339.

36. Posłanie na Konferencję Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (Z okazji otwarcia VI Sesji Konferencji UNCTAD, 6 VI), NP VI, 1, s. 692-694; toż: Messaggio alla Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo, IGP VI, 1, s. 1453-1456 [tekst w jęz. angielskim].

37. Orędzie do UNESCO na Dzień Alfabetyzacji (7 IX), NP VI, 2, s. 177-178; toż: Messaggio all'UNESCO per la Giornata dell'Alfabetizzazione, IGP VI, 2, s. 408-410 [tekst w jęz. francuskim].

38. Prawdziwe kryteria postępu (Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami organizacji międzynarodowych, Wiedeń, 12 IX), NP VI, 2, s. 224-226; toż: L'uomo, dopo Dio, é misura e fine di ogni progetto, IGP VI, 2, s. 505-509 [tekst w jęz. angielskim].

39. Zorganizowana akcja międzynarodowa dla pokonania klęski głodu na świecie (Przemówienie do uczestników międzynarodowego kongresu zorganizowanego przez Consiglio Nazionale Italiano delle Ricerche [Włoską Narodową Radę do spraw Badań], 7 X), NP VI, 2, s. 322-323; toż: Azione concentrata tra le nazioni per sconfiggere la fame nel mondo, IGP VI, 2, s. 717-719 [tekst w jęz. angielskim].

40. W imię solidarności ludzkiej i chrześcijańskiej (List na III Światowy Dzień Wyżywienia, 12 X), NP VI, 2, s. 341-344; toż: Equilibrare la distribuzione dei beni a favore l'autosviluppo dei popoli, IGP VI, 2, s. 755-758 [tekst w jęz. francuskim].

1984

41. Nie ma dnia do stracenia. Narody i bloki muszą podjąć prawdziwy dialog (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, 14 I), ORpol. 5(1984) nr 1-2, s. 16-17; toż: Riproposti il dialogo e il negoziato come uniche strade per giungere a una pace vera, IGP VII, 1, s. 69-80 [tekst w jęz. francuskim].

42. Do niezależnych Komisji: Międzynarodowego Rozwoju oraz Rozbrojenia i Bezpieczeństwa (21 I), ORpol. 5(1984) nr 3, s. 10; toż: La pace e lo sviluppo lanciano una sfida agli egoismi nazionali, IGP VII, 1, s. 126-128 [tekst w jęz. angielskim].

43. La ricerca di giustizia e fraternità ha più valore dei progressi tecnologici [Poszukiwanie sprawiedliwości i braterstwa posiada większą wartość niż postęp technologiczny] (Homilia podczas Mszy św. dla robotników, Pusan, 5 V), IGP VII, 1, s. 1254-1258 [tekst w jęz. angielskim].

44. Lo sviluppo economico al servizio dell'uomo [Postęp ekonomiczny w służbie człowieka] (Przemówienie do Zgromadzenia Generalnego SVENI, 18 V), IGP VII, 1, s. 1441-1442 [tekst w jęz. niemieckim].

45. Każda polityka demograficzna musi szanować osobę ludzką (List do Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Konferencji na temat Zaludnienia, 7 VI), ORpol. 5(1994) nr 8, s. 7; toż: Ogni politica demografica deve rispettare l'uomo, IGP VII, 1, s. 1625-1631 [tekst w jęz. angielskim].

46. L'alfabetizzazione per lo sviluppo spirituale dell'uomo [Alfabetyzacja w celu duchowego rozwoju człowieka] (Przesłanie do Dyrektora Generalnego UNESCO, 29 VIII), IGP VII, 2, s. 268-269 [tekst w jęz. francuskim], 269-270 [tekst w jęz. włoskim].

47. Il Sud povero giudicherà il Nord ricco [Biedne Południe osądzi bogatą Północ] (Homilia podczas Mszy św., Edmonton, 17 IX), IGP VII, 2, s. 583-588, 589-590 [tekst w jęz. angielskim], 588-589 [tekst w jęz. francuskim].

48. Appello per soccorrere l'Etiopia [Apel o pomoc dla Etiopii] (Do Komitetu Wykonawczego "Caritas Internationalis", 12 XI), IGP VII, 2, s. 1202-1206 [tekst w jęz. francuskim].

49. Potwierdzamy naszą solidarność z tymi, którzy cierpią (Orędzie na Boże Narodzenie 1984, 25 XII), ORpol. 5(1984) nr 11-12, s. 7; toż: Con la forza della beatitudine dei poveri la Chiesa desidera trasformare uomini, società e sistemi, IGP VII, 2, s. 1664-1673.

1985

50. Wzajemność, solidarność, współpraca (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, 12 I), ORpol. 6(1985) nr 1, s. 11-13; toż: La Chiesa disponibile come luogo di incontro e di dialogo al servizio della causa dell'uomo e della pace nel mondo, IGP VIII, 1, s. 53-67 [tekst w jęz. francuskim].

51. Intensificare il servizio alla pace e alla fraternità tra i popoli [Pogłębić zaangażowanie na rzecz pokoju i braterstwa pomiędzy narodami] (Przesłanie do Przewodniczącego XL Zgromadzenia Generalnego Narodów Zjednoczonych, 18 X), IGP VIII, 2, s. 982-988 [tekst w jęz. francuskim].

52. Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ-Południe, Wschód-Zachód: jest tylko jeden pokój (Orędzie na XIX Światowy Dzień Pokoju - 1 stycznia 1986, 8 XII), ORpol. 7(1986) nr 1, s. 1.3-4; toż: La pace é valore senza frontiere. Nord-Sud, Est-Ovest: una sola pace, IGP VIII, 2, s. 1463-1474.

1986

53. Disarmo e corretto uso delle risorse per consolidare giustizia e pace nel mondo [Rozbrojenie i prawidłowe używanie bogactw naturalnych w celu konsolidacji sprawiedliwości i pokoju na świecie] (Przemówienie podczas akredytacji nowego Ambasadora Indii, 10 I), IGP IX, 1, s. 48-50 [tekst w jęz. angielskim].

54. Pokój nie jest możliwy bez międzynarodowej solidarności i sprawiedliwości (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, 11 I), ORpol. 7(1986) nr 1, s. 5-7; toż: All'internazionalismo dell'odio e della violenza opporre l'internazionalismo della volontà di pace, IGP IX, 1, s. 60-76 [tekst w jęz. francuskim], 77-90 [tekst w jęz. włoskim].

55. Postęp nie może być przywilejem garstki wybranych (Przemówienie do uczestników sesji zorganizowanej przez Papieską Akademię Nauk, 20 VI), ORpol. 7(1986) nr 6, s. 17; toż: L'uso pacifico dello spazio favorisce l'unificazione della famiglia umana, IGP IX, 1, s. 1876-1878 [tekst w jęz. angielskim].

56. Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju (Orędzie na XX Światowy Dzień Pokoju, 8 XII), ORpol. 7(1986) nr 11-12, s. 3-5; to¿: Sviluppo e solidarietà: due chiavi per la pace, IGP IX, 2, s. 1885-1899.

1987

57. Pokój przekracza ludzkie siły (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, 10 I), ORpol. 8(1987) nr 1, s. 7-8; toż: L'incontro di Assisi testimonia che la pace é di ordine etico e richiede obbedienza alla coscienza e rispetto dei diritti dell'uomo, IGP X, 1, s. 69-81 [tekst w jęz. francuskim].

58. Un'enciclica evangelica su un vero dramma della storia: il progresso di molti, la miseria dei più [Encyklika ewangeliczna na temat prawdziwego dramatu historii: postęp wielu, ubóstwo większości] (Przemówienie podczas uroczystości XX-lecia Populorum progressio papieża Pawła VI, 24 III), IGP X, 1, s. 669-677.

59. Biedni nie mogą dłużej czekać (Przemówienie do przedstawicieli Komisji Gospodarczej ONZ dla Ameryki Łacińskiej i Wysp Karaibskich, Santiago, 3 IV), ORpol. 8(1987) nr 4, s. 23-24; toż: Costruire un'economia della solidarietà: i poveri non possono più attendere!, IGP X, 1, s. 1010-1017 [tekst w jęz. hiszpańskim].

60. Visione planetaria delle risorse e dei bisogni per superare i divari [Planetarna wizja bogactw i potrzeb w celu przezwyciężenia rozbieżności] (Przesłanie z okazji spotkania "Per Amicizia tra i Popoli", 6 VIII), IGP X, 3, s. 194-197.

61. Encyklika Sollicitudo rei socialis (30 XII), ORpol. 9(1988) nr 1, s. 7-15; toż: "Sollicitudo rei socialis", IGP X, 3, s. 1547-1612 [tekst w jęz. łacińskim], 1613-1664 [tekst w jęz. włoskim].

1988

62. Od czego zależy prawdziwy i trwały pokój? (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, 9 I), ORpol. 9(1988) nr 2, s. 16-17; toż: Disarmo, giustizia, sviluppo e diritti dei popoli: condizioni per la pace, IGP XI, 1, s. 55-67 [tekst w jęz. francuskim].

63. Le risorse investite per gli arsenali atomici siano destinate allo sviluppo dei paesi poveri [Lepiej inwestować bogactwa w rozwój biednych narodów niż w broń atomową] (Przemówienie do uczestników obchodów X-lecia FIDA, 26 I), IGP XI, 1, s. 249-255 [tekst w jęz. francuskim].

64. "Avete nelle vostre mani la responsabilità di fare del Perù un luogo dove tutti vivono secondo la loro dignità di persone" [W waszych rękach spoczywa odpowiedzialność za uczynienie z Peru miejsca, w którym wszyscy ludzie żyją na miarę swojej osobowej godności] (Przemówienie podczas spotkania ze światem kultury i odpowiedzialnymi za seminarium "San Toribioa", Lima, 15 V), IGP XI, 2, s. 1448-1458 [tekst w jęz. hiszpańskim].

65. La solidarietà: espressione della vita della Chiesa e del suo interiore dinamismo in Gesù Cristo [Solidarność wyrazem życia Kościoła i jego wewnętrznego dynamizmu w Jezusie Chrystusie] (Przemówienie do biskupów USA podczas wizyty "Ad limina", 9 IX), IGP XI, 3, s. 635-642 [tekst w jęz. angielskim].

1989

66. Transcendentne podstawy godności i praw człowieka (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, 9 I), ORpol. 10(1989) nr 1-2, s. 11-12; toż: La dimensione trascendente é la fonte autentica della dignità e dei diritti inviolabili di ogni persona, IGP XII, 1, s. 60-71 [tekst w jęz. francuskim].

67. Drogi rozwoju (Przemówienie podczas spotkania z Korpusem Dyplomatycznym, Antananarivo, 30 IV), ORpol. 10(1989) nr 4, s. 20-21; toż: I bisogni delle nazioni meno favorite e la miseria di troppi esseri umani sono un appello ad una efficace cooperazione internazionale, IGP XII, 1, s. 1030-1035 [tekst w jęz. francuskim].

68. Aiuti ai paesi indebitati e rispetto dell'ambiente per una saggia politica alimentare internazionale [Pomoc krajom zadłużonym i poszanowanie dla środowiska naturalnego - oznakami mądrej polityki wyżywienia na poziomie międzynarodowym] (Posłanie na XXV Konferencję Generalną FAO, 16 XI), IGP XII, 2, s. 1281-1287 [tekst w jęz. angielskim].

69. Lo sfruttamento irrazionale dell'ambiente é una minaccia per l'intero genere umano [Nierozumne wykorzystanie środowiska naturalnego jest złem dla całego rodzaju ludzkiego] (Przemówienie do uczestników spotkania zorganizowanego przez "Nova Spes", 14 XII), IGP XII, 2, s. 1530-1534 [tekst w jęz. angielskim].

1990

70. Crollano muri, si aprono frontiere ma permangono enormi barriere tra le speranze di giustizia e la loro realizzazione nel mondo [Upadają mury, otwierają się granice, ale pozostają bariery pomiędzy nadzieją na sprawiedliwość a jej realizacją w świecie] (Przemówienie do Papieskiej Rady do spraw Kultury, 12 I), IGP XIII, 1, s. 58-62 [tekst w jęz. francuskim].

71. Europa i świat na progu ostatniej dekady XX wieku (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, 13 I), ORpol. 11(1990) nr 1, s. 5-6; toż: Interi popoli hanno preso la parola: donne, giovani, uomini hanno vinto la paura, IGP XIII, 1, s. 69-83 [tekst w jęz. francuskim].

72. Trudna droga do międzynarodowej solidarności (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, N'Djamena, 1 II), ORpol. 11(1990) nr 4, s. 26-27; toż: Il coraggio della lucidità di fronte agli attentati alla pace, IGP XIII, 1, s. 361-366 [tekst w jęz. francuskim].

73. Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Wyżywienia (10 X), ORpol. 11(1990) nr 10-11, s. 11; toż: I paesi ricchi manifestino con gesti concreti la loro solidarietà. I paesi in via di sviluppo realizzino un'oculata politica economica, IGP XIII, 2, s. 848-850 [tekst w jęz. francuskim].

74. Ogni popolo ha il diritto di vedere rispettata la sua dignità [Każdy naród ma prawo do poszanowania własnej godności] (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego w Nuncjaturze Apostolskiej, Kigali, 7 IX), IGP XIII, 2, s. 512-515 [tekst w jęz. francuskim].

75. Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju (Orędzie na XXIV Światowy Dzień Pokoju - 1 stycznia 1991, 8 XII), ORpol. 11(1990) nr 12, s. 16-18; toż: "Se vuoi la pace rispetta la coscienza di ogni uomo", IGP XIII, 2, s. 1558-1570.

1991

76. La missione della Chiesa impegna i cristiani nel cuore della lotta per lo sviluppo e il progresso umano [Misja Kościoła zobowiązuje w sercu chrześcijan do walki o ludzkie oblicze postępu i rozwoju] (Posłanie do uczestników seminarium zorganizowanego w siedzibie ONZ, Nowy Jork, 8 X), IGP XIV, 2, s. 775-777 [tekst w jęz. angielskim].

77. Walka z głodem i niedożywieniem jest wyzwaniem dla wszystkich (Audiencja dla uczestników XXVI Zgromadzenia Generalnego FAO, 14 XI), ORpol. 13(1992) nr 2, s. 9-11; toż: Siano destinate allo sviluppo e alla produzione di cibo le risorse risparmiate sulla costruzione delle armi, IGP XIV, 2, s. 1150-1154 [tekst w jęz. angielskim].

78. _ necessario un nuovo ordine economico per sostenere i paesi in via di sviluppo [Konieczny jest nowy porządek ekonomiczny, aby pomóc krajom rozwijającym się] (Przemówienie podczas akredytacji nowego Ambasadora Beninu, 25 XI), IGP XIV, 2, s. 1271-1273 [tekst w jęz. francuskim].

79. Lo sviluppo del Sud del mondo é la chiave della pace [Rozwój Południa jest kluczem do pokoju] (Przemówienie podczas akredytacji nowego Ambasadora Australii, 2 XII), IGP XIV, 2, s. 1303-1306 [tekst w jęz. angielskim].

80. I paesi del Sahel possano godere di un pieno sviluppo [Oby państwa Sahelu mogły się cieszyć pełnym rozwojem] (Przemówienie podczas akredytacji nowego Ambasadora Burkina Faso, 20 XII), IGP XIV, 2, s. 1424-1426 [tekst w jęz. francuskim].

1992

81. I recenti cambiamenti in Europa offrono l'opportunità di una più efficace solidarietà con i popoli in via di sviluppo [Obecne zmiany w Europie sprzyjają bardziej efektywnym działaniom na rzecz krajów rozwijających się] (Przemówienie podczas akredytacji nowego Ambasadora Nigerii, 4 I), IGP XV, 1, s. 9-12 [tekst w jęz. angielskim].

82. Il diritto allo sviluppo diviene principio regolatore delle relazioni internazionali [Prawo do rozwoju niech się stanie zasadą regulującą relacje międzynarodowe] (Przesłanie na VIII Sesję Konferencji ONZ na temat handlu i rozwoju, 29 I), IGP XV, 1, s. 179-182 [tekst w jęz. francuskim].

83. Narody mają prawo do wyboru własnego sposobu myślenia i życia (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, 11 I), ORpol. 13(1992) nr 2, s. 21-25; toż: Sicurezza, cooperazione e salvaguardia della dimensione dell'uomo, IGP XV, 1, s. 61-75 [tekst w jęz. francuskim].

84. Wspólnota międzynarodowa musi stawić czoło problemom ludzkości (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, Dakar, 21 II), ORpol. 13(1992) nr 2, s. 13-14; toż: L'Africa ha ancora urgente bisogno di una solidarietà non fermata dalle frontiere, IGP XV, 1, s. 371-376 [tekst w jęz. francuskim].

85. Okazywanie miłosierdzia obowiązkiem wspólnot chrześcijańskich (Przemówienie podczas spotkania z uczestnikami plenarnego zgromadzenia Papieskiej Rady "Cor Unum", 9 V), ORpol. 13(1992) nr 10, s. 17-18; toż: Un nuovo slancio di generosità dinanzi al flagello della fame nel mondo, IGP XV, 1, s. 1377-1380 [tekst w jęz. francuskim].

86. Lo sviluppo va ripensato in termini di servizio all'uomo [Należy ponownie rozważyć pojęcie rozwoju w kategoriach służby człowiekowi] (Przemówienie do członków "World Buisness Council", 19 X), IGP XV, 2, s. 391-392 [tekst w jęz. angielskim].

87. Le nazioni del Nord del mondo non eludano il dovere di aiutare i paesi in via di sviluppo [Niech kraje Północy nie powstrzymują się od pomocy krajom rozwijającym się] (Przemówienie podczas akredytacji nowego Ambasadora Jamajki, 28 XI), IGP XV, 2, s. 755-757 [tekst w jęz. angielskim].

88. Należy stworzyć warunki sprzyjające pełnemu rozwojowi każdego człowieka (Przemówienie do uczestników obrad Międzynarodowej Konferencji ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, 5 XII), ORpol. 14(1993) nr 3, s. 38-40; toż: Lo scandalo provocato dal "paradosso dell'abbondanza" é l'ostacolo principale alla soluzione del dramma della fame dei popoli, IGP XV, 2, s. 816-822 [tekst w jęz. francuskim].

1993

89. Walka z głodem wymaga wspólnego działania (Przemówienie do uczestników XXVIII Konferencji Generalnej FAO, 11 XI), ORpol. 15(1994) nr 2, s. 35-36; toż: La solidarietà tra paesi, condizione della vera pace, richiede una rilettura degli obiettivi di tutte le istituzioni delle Nazioni Unite, IGP XVI, 2, s. 1260-1266 [tekst w jęz. angielskim].

90. La comunità mondiale ha il diritto-dovere di intervenire nelle crisi in cui sono violate esigenze fondamentali dell'umanità [Wspólnota światowa ma prawo-obowiązek interweniowania w sytuacjach, w których naruszane są podstawowe prawa człowieka] (Przemówienie do członków Centro Italiano di Studi per la Conciliazione Internazionale, 1 VII), IGP XVI, 2, s. 1-3.

91. Il crollo dei muri tra Est e Ovest ha reso più evidenti le scandalose barriere di povertà, violenza e oppressione che dividono l'umanità [Upadek murów pomiędzy Wschodem a Zachodem ukazał skandaliczne bariery biedy, przemocy i prześladowań, które dzielą ludzkość] (Przemówienie podczas akredytacji nowego Ambasadora USA, 2 IX), IGP XVI, 2, s. 596-599.

1994

92. List Apostolski "motu proprio", w którym Ojciec Święty ustanawia Papieską Akademię Nauk Społecznych (1 I), ORpol. 15(1994) nr 3, s. 39-40; toż: "Socialium Scientiarum", IGP XVII, 1, s. 11-14 [tekst w jęz. łacińskim], 15-17 [tekst w jęz. włoskim].

93. Il mondo di oggi, lacerato da dolorosi conflitti, ha urgente bisogno di pace e di solidarietà [Dzisiejszy świat, rozdarty bolesnymi konfliktami, pilnie potrzebuje pokoju i solidarności] (Przemówienie podczas akredytacji dziewięciu nowych ambasadorów, 13 I), IGP XVII, 1, s. 80-82 [tekst w jęz. angielskim].

94. Budujmy mosty między ludźmi i narodami (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, 15 I), ORpol. 15(1994) nr 4, s. 15-20; toż: _ tempo dell'audacia della fraternità, IGP XVII, 1, s. 112-125 [tekst w jęz. francuskim].

95. Święta Rodzino, prowadź i broń nas (Orędzie "Urbi et Orbi", 8 XII), ORpol. 16(1995) nr 2, s. 16-17; toż: Il cuore del Papa palpita per le famiglie di tutta la terra e per la grande famiglia umana lacerata da egoismi e violenze, IGP XVII, 2, s. 1143-1147.

1995

96. Stolica Apostolska jest głosem, na który czeka ludzkie sumienie (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, 9 I), ORpol. 16(1995) nr 3, s. 50-53; toż: La Santa Sede é la voce che la coscienza umana attende, IGP XVIII, 1, s. 59-66 [tekst w jęz. francuskim].

97. Il vostro e gli altri paesi del Sud-Est Asiatico rispondano con solidarietà al dramma dei rifugiati [Wasze państwo i inne państwa Azji Południowo-Wschodniej solidarnie odpowiadają na dramat uciekinierów] (Przemówienie podczas akredytacji nowego Ambasadora Tajlandii, 25 III), IGP XVIII, 1, s. 847-849 [tekst w jęz. angielskim].

98. Dal cuore dell'Africa si leva un grido di aiuto, un'invocazione di solidarietà nel rispetto reale dell'uomo [Z serca Afryki wznosi się krzyk o pomoc, wezwanie o solidarność w rzeczywistym poszanowaniu człowieka] (Przemówienie podczas ceremonii pożegnalnej, Nairobi, 20 IX), IGP XVIII, 2, s. 619-621 [tekst w jęz. angielskim].

99. Dobra stworzone są przeznaczone dla wszystkich ludzi (Przemówienie do uczestników XXVIII Konferencji Generalnej FAO, 23 X), ORpol. 17(1996) nr 2, s. 33-34; toż: L'umanità potrà intraprendere un duraturo cammino di pace solo quando, ivece di ammassare armi, provvederà a fornire a ciascuno il pane quotidiano, IGP XVIII, 2, s. 928-933 [tekst w jęz. angielskim].

1996

100. Światła i cienie współczesnego świata (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, 13 I), ORpol. 17(1996) nr 3, s. 25-28; toż: Ciascun popolo deve essere disposto ad accogliere l'identità del suo vicino, IGP XIX, 1, s. 58-66 [tekst w jęz. francuskim].

101. Come si può banchettare tranquillamente quando innumerevoli esseri umani soffrono e muoiono di fame? [Jak można spokojnie ucztować, gdy niezliczone rzesze ludzkie cierpią i umierają z głodu?] (Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 17 III), IGP XIX, 1, s. 572-573.

102. La comunità internazionale non può ignorare gli appelli dei paesi in via di sviluppo [Wspólnota międzynarodowa nie może ignorować wezwań krajów rozwijających się] (Przemówienie podczas akredytacji nowego Ambasadora Kenii, 23 V), IGP XIX, 1, s. 1327-1329 [tekst w jęz. angielskim].

103. La promozione dello sviluppo economico e sociale deve sempre basarsi sugli autentici principi etici [Promocja prawdziwego rozwoju ekonomicznego i społecznego zawsze musi się opierać na zasadach etycznych] (Przemówienie podczas oficjalnej wizyty Prezydenta Urugwaju, 25 V), IGP XIX, 1, s. 1365-1368 [tekst w jęz. hiszpańskim].

104. I cristiani del Benin assumano il loro ruolo nel promuovere lo sviluppo integrale della nazione, nel segno della concordia e della giustizia [Chrześcijanie Beninu, poprzez zgodę i sprawiedliwość, przyjmują na siebie rolę promowania integralnego rozwoju narodu] (Przemówienie do biskupów Beninu podczas wizyty "Ad limina", 22 VIII), IGP XIX, 2, s. 222-228 [tekst w jęz. francuskim].

105. O sprawiedliwy podział dóbr ziemi (Przemówienie do uczestników światowego spotkania na szczycie Organizacji do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, 13 XI), ORpol. 18(1997) nr 1, s. 37-38; toż: Essere numerosi non significa condannarsi a restare senza pane, IGP XIX, 2, s. 695-700 [tekst w jęz. francuskim].

106. Solidarność z cierpiącymi (Przemówienie podczas audiencji generalnej, 13 XI), ORpol. 18(1997) nr 1, s. 43-44; to¿: "Nessuna incertezza, nessun pretesto, nessun calcolo potranno mai giustificare un ulteriore ritardo nell'assistenza umanitaria", IGP XIX, 2, s. 701-702.

107. Należy postępować drogą solidarności (Przemówienie do uczestników międzynarodowego spotkania przedstawicieli związków zawodowych, 2 XII), ORpol. 18(1997) nr 2, s. 48-49; toż: Percorrere la strada della solidarietà di fronte alla pericolosa tendenza alla frammentazione sociale, IGP XIX, 2, s. 863-865 [tekst w jęz. angielskim].

1997

108. W służbie pokoju, sprawiedliwości i solidarności (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, 13 I), ORpol. 18(1997) nr 3, s. 20-22; toż: _ urgente organizzare la pace del dopo-guerra-fredda e la libertà del dopo 1989, IGP XX, 1, s. 92-98 [tekst w jęz. francuskim].

109. Przed Rokiem Miłosierdzia (Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady "Cor Unum", 18 IV), ORpol. 18(1997) nr 8-9, s. 37-39; toż: La Chiesa sarà inquieta sin quando uomini e donne saranno afflitti dalle guerre, moriranno di fame, non potranno nutrirsi né curarsi, IGP XX, 1, s. 714-719 [tekst w jęz. francuskim].

110. _ necessario operare per ridurre la fame e la malnutrizione che affliggono milioni di persone [Koniecznie trzeba działać, aby ograniczyć głód i niedożywienie, które dotykają miliony osób] (Przemówienie do uczestników kongresu "Food Processors Executive", 15 V),IGP XX, 1, s. 1189 [tekst w jęz. angielskim].

111. La cooperazione internazionale é la via maestra dell'autentico sviluppo e della costruzione di rapporti di giustizia e di pace tra i popoli [Współpraca międzynarodowa jest drogą autentycznego rozwoju i budowania sprawiedliwości oraz pokoju między narodami] (Przemówienie do uczestników międzynarodowego kursu zorganizowanego przez IRI, 30 V), IGP XX, 1, s. 1304-1305.

112. La risposta al problema della fame esige una più intesa cooperazione [Odpowiedzią na głód musi być bardziej intensywna współpraca] (Przemówienie podczas akredytacji nowego Ambasadora Erytrei, 18 XII), IGP XX, 2, s. 1037-1039 [tekst w jęz. angielskim].

1998

113. Rispondere alla globalizzazione dei sistemi economici con la globalizzazione dell'impegno di solidarietà verso le generazioni presenti e future [Odpowiedzią na globalizację systemów ekonomicznych jest globalizacja zaangażowania na rzecz solidarności z pokoleniami współczesnymi i przyszłymi] (Przesłanie do Ferdynanda Charriera, 6 V), IGP XXI, 1, s. 853-857.

114. Urge perseguire costantemente l'armonizzazione tra le esigenze del mercato e quelle dell'etica e della giustizia sociale [Konieczne jest nieustanne harmonizowanie wymogów rynku z wymogami etyki i sprawiedliwości społecznej] (Przemówienie do uczestników Tygodnia Studiów zorganizowanego przez Fundację "Centesimus Annus" na temat "Globalizacja i solidarność", 9 V), IGP XXI, 1, s. 872-874.

115. La solidarietà é un'esigenza che scaturisce dal fenomeno della globalizzazione dell'economia [Solidarność jest wymogiem, który wynika ze zjawiska globalizacji ekonomii] (Przemówienie do uczestników XXXVI Corso di Perfezionamento alle Funzioni Tecniche e Direttive Aziendali dell'IRI, 3 VII), IGP XXI, 2, s. 16-17.

116. O wrażliwość na los potrzebujących (Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 27 IX), ORpol. 20(1999) nr 1, s. 54-55; toż: "Non é lecito rassegnarsi all'immorale spettacolo di un mondo in cui c'é ancora chi muore di fame", IGP XXI, 2, s. 566-567.

117. Przesłanie z okazji 50. rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (30 XI), ORpol. 20(1999) nr 3, s. 11-12; toż: Una visione adeguata dell'economia internazionale deve soddisfare sempre e senza eccezioni il diritto alla nutrizione di tutti gli abitanti della terra, IGP XXI, 2, s. 1160-1163 [tekst w jęz. francuskim].

118. "Di fronte al paradosso di una globalizzazione che crea divisione la vostra voce proclami i valori della cooperazione e della solidarietà" [Wobec paradoksu globalizacji, która tworzy podziały, wasz głos niech proklamuje wartości współpracy i solidarności] (Przemówienie do biskupów Episkopatu Pacyfiku podczas wizyty "Ad limina", 5 XII), IGP XXI, 2, s. 1185-1186.1189-1191 [tekst w jęz. angielskim], 1186-1189 [tekst w jęz. francuskim].

119. Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju (Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1999, 8 XII), ORpol. 20(1999) nr 1, s. 4-8; to¿: Nel rispetto dei diritti umani il segreto della pace vera, IGP XXi, 2, s. 1214-1227.

1999

120. Oby wszyscy odkryli miłość Ojca wszechświata (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, 11 I), ORpol. 20(1999) nr 3, s. 13-15.

121. Budujcie świat bardziej ludzki i sprawiedliwy (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, Meksyk, 23 I), ORpol. 20(1999) nr 4, s. 21-22.

122. Zrównoważony rozwój (Przemówienie do członków Papieskiej Akademii Nauk, 12 III), ORpol. 20(1999) nr 5-6, s. 56-57.

123. Problemy zadłużenia międzynarodowego krajów ubogich (Przemówienie podczas audiencji generalnej, 3 XI), ORpol. 21(2000) nr 1, s. 44.

124. Nie zapominajmy o najuboższych (Przemówienie do uczestników XXX Konferencji ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, 18 XI), ORpol. 21(2000) nr 3, s. 35-36.

125. Ekonomia i zdrowie (Przemówienie do uczestników XIV Międzynarodowej Konferencji Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 19 XI), ORpol. 21(2000) nr 2, s. 44-45.

126. Obchody Wielkiego Jubileuszu wezwaniem do zmiany stylu życia (Orędzie na Światowy Dzień Migranta 2000, 21 XI), ORpol. 21(2000) nr 3, s. 6-9.

127. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju - 1 stycznia 2000 roku (8 XII), ORpol. 21(2000) nr 1, s. 4-9.

2000

128. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, 10 I), ORpol. 21(2000) nr 3, s. 24-26.

129. Rozwój, globalizacja, dobro człowieka (Przemówienie podczas audiencji dla przedstawicieli związków zawodowych i przedsiębiorców, 2 V), ORpol. 21(2000) nr 6, s. 39-40.

130. Ponosimy odpowiedzialność za los przyszłych pokoleń (Przemówienie do członków Rad Administracyjnych Fundacji Jana Pawła II na rzecz Sahelu i "Populorum progressio", 4 VIII), ORpol. 21(2000) nr 10, s. 40-41.

131. O solidarność z głodującymi (Przesłanie do Dyrektora Generalnego FAO z okazji Światowego Dnia Wyżywienia, 4 X), ORpol. 22(2001) nr 1, s. 8-9.

132. Globalizacja solidarności wymaga kultury solidarności (Jubileusz Rolników, 11 XI), ORpol. 22(2001) nr 2, s. 30-32.

133. Ochrona zdrowia a społeczeństwo (Przemówienie do uczestników kongresu Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 17 XI), ORpol. 22(2001) nr 3, s. 13-14.

134. Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju (Orędzie na XXXIV Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2001, 8 XII), ORpol. 22(2001) nr 2, s. 24-29.

2001

135. Wszyscy razem ratujmy człowieka (Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, 13 I), ORpol. 22(2001) nr 3, s. 18-20.

136. Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelia w epoce globalnej komunikacji (Orędzie na XXXV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24 I), ORpol. 22(2001) nr 4, s. 4-5.

137. Duszpasterstwo migrantów zadaniem współczesnego Kościoła (Orędzie na Światowy Dzień Migranta 2001, 2 II), ORpol. 22(2001) nr 5, s. 8-12.

138. Kościół a kultura medialna (Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu, 16 III), ORpol. 22(2001) nr 5, s. 25.

139. Globalizacja i etyka (Przemówienie do uczestników VII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, 27 IV), ORpol. 22(2001) nr 6, s. 42-43.

140. Turystyka w służbie pokoju i dialogu między cywilizacjami (Orędzie na XXII Światowy Dzień Turystyki 2001, 9 VI), ORpol. 22(2001) nr 9, s. 4-6.

141. Przyszłość ludzkości zależy od wyboru wartości etycznych, ORpol. 22(2001) nr 10, s. 10-11; to¿: Un mondo globale é essenzialmente un mondo di solidarietà!(Przemówienie do Prezydenta USA G. W. Busha, Castel Gandolfo, 23 VII), ORwł. 141(2001) nr 167, s. 5 [tekst w jęz. angielskim].

142. Należy wprowadzić w życie nowe formy solidarności (Przesłanie do uczestników międzynarodowej konferencji na temat "Praca jako klucz do kwestii społecznej", 14 IX), ORpol. 22(2001) nr 11-12, s. 6-8.

143. Wobec wyzwań globalizacji (Przemówienie do członków Akademii Papieskich, 8 XI), ORpol. 23(2002) nr 3, s. 44-45.

144. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia (Orędzie na XXXV Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2002, 8 XII), ORpol. 23(2002) nr 2, s. 4-7.

2002

145. O globalną mobilizację sumień (Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 1 I), ORpol. 23(2002) nr 2, s. 30-31.

146. Budowanie pokoju zadaniem wszystkich (Przemówienie podczas Dnia Modlitwy o Pokój, Asyż, 24 I), ORpol. 23(2002) nr 3, s. 18-20.

147. Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii (Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24 I), ORpol. 23(2002) nr 4, s. 6-7.

148. Aby każdy naród żył w pokoju (List do przywódców państw i rządów, 24 II), ORpol. 23(2002) nr 5, s. 4-5.

149. Wychowywać do solidarności (Przemówienie do uczestników VII Zgromadzenia Ogólnego Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, 11 IV), ORpol. 23(2002) nr 6, s. 28-29.

(oprac. ks. Artur J. Katolo)