dr hab. P i o t r  K o c h a n e k, prof. KUL

Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej

 

1. E – m a i l: lu2005harn@yahoo.de

 

2. P r z y g o  t o w a n i e  m e r y t o r y c z n e:

 

2003: H a b i l i t a c j a  w zakresie historii Kościoła w starożytności i patrologii(Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji)

1998: D o k t o r a t  w zakresie teologii biblijnej Starego Testamentu (Uniwersytet Katolicki w Louvain-la-Neuve)

1995: L i c e n c j a t  k a n o n i c z n y  z teologii (Uniwersytet Katolicki w Louvain-la-Neuve)

1992: D o k t o r a t  w zakresie historii filozofii starożytnej (Uniwersytet Gregoriański w Rzymie)

1989: D o k t o r a t  w zakresie literaturoznawstwa (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

1988: M a g i s t e r i u m  z filozofii (KUL)

1986: M a g i s t e r i u m  z teologii (KUL)

1985: M a g i s t e r i u m  z filologii klasycznej (KUL)

1984: M a g i s t e r i u m  z historii (KUL)

 

3. Z a i n t e r e s o w a n i a  n a u k o w e:

 

• Bestiariusze i herbariusze starożytne i średniowieczne

• Historia architektury w starożytności

• Historia geo- i kartografii starożytnej i średniowiecznej

• Idea religijno-politycznego centrum w myśli starożytnej i narodziny europocentryzmu

 

4. P r o w a d z o n e  z a j ę c i a:

 

Historia starożytnego Rzymu i Bizancjum (wykład kursoryczny)

Historia kultury starożytnej (seminarium magisterskie)

Historia starożytna i dzieje Bizancjum (seminarium licencjackie)

Historia kultury i architektury w starożytności i w Bizancjum (konwersatorium)

 

5. C z a s  i  m i e j s c e  z a j ę ć

 

6. W y b r a n e  p u b l i k a c j e:

 

• M o n o g r a f i e

Die Vorstellung vom Norden und der Eurozentrismus. Eine Auswertung der patristischen und mittelalterlichen Literatur, Mainz, von Zabern, 2004 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Abteilung für abendländische Religionsgeschichte, 205) (XI + 631 s.).

La Fisiologia dell ’Esameronedi San Basilio, Roma, Pontificia Universitas Gregoriana, 1992 (316 s.).

 

• A r t y k u ł y

Mantik und Magie in  den Schriften des Basilius des Großen, w: Volksglaube im antiken Christentum (Festschrift für Theofried Baumeister), hrsg. von Heike Grieser und Andreas Merkt, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2009, s. 322-338.

Anatole-Dysis-Arktos-Mesembria, Vox Patrum, 28 (2008), t. 52/1, s. 471-488.

Współczesne rekonstrukcje globusa Kratesa z Mallos, w: Archiva temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów, Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, red. Grzegorz Bujak, Tomasz Nowicki, Piotr Siwicki, Lublin, TN KUL, 2008 (TN KUL, Prace Wydziału Historyczno- Filologicznego, 143), s. 247-260.

Periodyzacja dziejów ludzkości Epifaniusza z Salaminy, w: Byzantina Europaea, Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi, red. Maciej Kokoszko, Mirosław J. Leszka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódźkiego, 2007(Byzantina Lodzienisa, 11), s. 233-252.

Gdzie leży Raj? Biblia a średniowieczny obraz świata, w: Sympozja Kazimierskie, t. 5: Miejsce święte w epoce późnego antyku, pod red. Bożeny Iwaszkiewicz-Wronikowskiej i Daniela Próchniaka, Lublin, TN KUL, 2005 (Towarzystwo Naukowe KUL. Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego, 121), s. 83-118.

Les strates rédactionnelles de la Table des nations et l’inversion de la loi de primogéniture, Ephemerides Theologicae Lovanienses, 74 (1998), s. 273-299.

Autor: Marcin Gapski
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2014, godz. 22:40 - Maciej Münnich