WSKAZÓWKI EDYTORSKIE DLA AUTORÓW SCRIPTA BIBLICA ET ORIENTALIA

 

• Publikujemy teksty, które wcześniej nie były opublikowane. Każdy tekst zostanie przed oddaniem do druku zrecenzowany, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez MNiSW (zob. tutaj).

• Redakcja kieruje się zasadami przeciwdziałania zjawiskom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship”. W związku z tym:

  a. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
  b. Redakcja wyjaśnia, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
  c. Redakcja prosi autorów o informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
  d. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

• Teksty prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej, zapisane w którymś ze standardowych edytorów tekstów (.doc lub .rtf). Dla sprawdzenia poprawności odczytu (co jest szczególnie ważne w przypadku transkrypcji) prosimy o dołączenie pliku w wersji .pdf, ewentualnie przesłanie wydruku pocztą tradycyjną. Jeśli do tekstu dołączone są ilustracje, prosimy o przesłanie ich także w osobnych plikach (np. .jpg lub .gif).

• Jeśli w tekście pojawia się specyficzna czcionka potrzebna do transkrypcji, bądź odpowiednia dla pism nieposługujących się alfabetem łacińskim (hebrajski, greka itp.), prosimy o użycie czcionek z rodziny Bible Works.

• Zasady transliteracji przyjęte w redakcji podążają za naukową transliteracją zaproponowaną przez The SBL Handbook of Style, red. P.H. Alexander [i in.], Peabody 1999. Można także posłużyć się pracą: P. Walewski, Praca naukowa nad Biblią. Cytowanie i skróty (Series Biblica Paulina 1), Częstochowa 2006 lub S. Bazyliński, Wprowadzenie do studium Pisma Świętego (Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki 9), Lublin 2010 (dla transliteracji hebrajskiej styl akademicki I).

• Sigla biblijne zapisywane są według reguły przyjętej w Biblii Tysiąclecia, np.: Rdz 42,1-3.29-34; Pwt 4,44-11,32; Łk 1,4.

• W źródłach starożytnych, o ile nie mają one powszechnie przyjętych własnych zasad, prosimy o oddzielanie wersu od poprzedzających go numerów ksiąg, tabliczek, rozdziałów, kolumn, akapitów itp. dwukropkiem, np.:

CTU (=KTU2) 1.6 IV:1-27, co oznacza tekst nr 1.6, kolumnę IV, wersy 1-27 (fragment mitu o Baalu).

• Redakcja zastrzega sobie prawo ujednolicenia nazw własnych.

• Prosimy o ustawienie wielkości czcionki tekstu podstawowego na 12 pkt przy interlinii 1,5, natomiast w przypisach na 10 pkt przy pojedynczej interlinii.

• Tekst powinien zawierać minimum wewnętrznego formatowania (podział wyrazów, światło między wersami itp.).

• Prosimy o dołączenie do tekstu stopki o autorze w formacie:

imię, nazwisko, adres e-mail, podstawowe kierunki badań, afiliacja, adres instytucji.

• Prosimy o dołączenie do tekstu krótkich streszczeń w języku polskim oraz w języku angielskim. Streszczenie nie powinno przekraczać 1000 znaków

• Prosimy o korzystanie ze skrótów nazw czasopism, książek, serii wydawniczych etc. z The SBL Handbook of Style, red. P.H. Alexander i in., Peabody 1999. Dla publikacji polskich stosowane są skróty na podstawie: P. Walewski, Praca naukowa nad Biblią. Cytowanie i skróty (Series Biblica Paulina 1), Częstochowa 2006 lub S. Bazyliński, Wprowadzenie do studium Pisma Świętego (Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki 9), Lublin 2010.

• Prosimy o dokładne odsyłacze bibliograficzne zawierające strony (od, do), unikając odsyłaczy w rodzaju n., nn. czy f., ff .

• Prosimy o pozostawienie oznaczenia tomów w oryginalnym języku publikacji (vol.Bd.t., itd.), ponieważ są one często częścią tytułu.

• Prosimy o wykorzystanie skrótów (por., zob., itp.) podanych tekstem prostym.

• Aparat bibliograficzny prosimy oprzeć na poniższych zasadach:

Pierwszy odsyłacz musi zawierać pełen opis bibliograficzny, następne powinny mieć formę skróconą.

– Dla książki jednego autora:

R. Albertz, Religionsgeschichte Israel in alttestamentliche Zeit, Teil I: Von dem Anfängen bis zum Ende der Königszeit (ATD), Göttingen 1992, 154.

Albertz, Religionsgeschichte Israel I, 154.

– Dla książki dwóch – trzech autorów:

A. Caquot, J.-M. de Tarragon, J.-L. Cunchillos, Textes ougaritiques, Tome II: Textes religieux et rituels; Correspondance (Littératures anciennes du Proche-Orient 14),Paris 1989, 129.

Caquot & de Tarragon & Cunchillos, Textes ougaritiques II, 129.

– Dla książki wielu autorów:

O. Drewnowska-Rymarz, K. Gawlikowska, M. Kapełuś, K. Łyczkowska, P. Puchta, M. Stolarczyk, Mity akadyjskie (Antologia Literatury Mezopotamskiej), Warszawa 2000.

Drewnowska-Rymarz [i in.], Mity akadyjskie, 52-57.

– Dla książki z jednym redaktorem:

The Archaeology of Ancient Israel, red. A. Ben-Tor, New Heaven –London 1992.

The Archaeology of Ancient Israel, red. Ben-Tor.

– Dla książki z dwoma – trzema redaktorami:

Eblaitica IV. Essays on the Ebla Archives and the Eblaite Language, red. C.H. Gordon, G.A. Rendsburg, Winona Lake 2002, vii.

Eblaitica IV, red. Gordon & Rendsburg, vii.

– Dla książki z wieloma redaktorami:

Hittite and Other Anatolian and Near Eastern Studies in the Honour of Sedat Alp, red. H. Otten, H. Ertem, E. Akurgal, A. Süel,Ankara 1992.

Hittite and Other Studies, red. H. Otten [i in.]

– Dla artykułu w czasopiśmie:

Y. Thareani-Sussely, „The »archaeology of the days of Manasseh« reconsidered in the light of evidence from the Beershebavalley”, PEQ 139 (2007), 69-77.

Thareani-Sussely, „The »archaeology of the days of Manasseh«”, 69-77.

– Dla artykułu w książce pod redakcją:

L.  Stachowiak,  „Idea  życia  po  śmierci  w  Starym  Testamencie”, w: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki, t. V, red. L. Stachowiak, R. Rubinkiewicz, Lublin 1982, 9-26.

Stachowiak, „Idea życia po śmierci”, 9-26.

– Dla artykułu w słowniku, encyklopedii:

K. Nielsen, „śāṭān”, w: TWAT VII 745-751.

Nielsen, „śāṭān”, 745-751.

– Dla recenzji:

L.G. Herr, „recenzja: E. Lipiński, On the Skirts of Canaan in the Iron Age. Historical and Topographical Researches (OLA 153), Leuven2006”, BASOR 349 (2008), 87-88.

Herr, „recenzja: Lipiński, On the Skirts ofCanaan”, 87-88.

– Dla stron www, zapisanych w formacie pdf (zawsze należy podać datę odwiedzin, ponieważ strony mogą być zmieniane):

Y. Garfinkel, S. Ganor, „Khirbet Qeiyafa. AnEarlyIronIIaFortifiedCityinJudah”, http://qeiyafa.huji.ac.il/qdb/ASOR_2parts.pdf, 11-12 (22.05.2009).

Garfinkel & Ganor, „Khirbet Qeiyafa”, 11-12.

– Dla stron www, zapisanych w innych formatach (zawsze należy podać datę odwiedzin, ponieważ strony mogą być zmieniane):

„Qeiyafa  Ostracon  Chronicle”,  http://qeiyafa.huji.ac.il/ostracon.asp (19.05.2009).

„Qeiyafa Ostracon Chronicle” (19.05.2009).

– Dla prac zapisywanych za pomocą skrótów:

ANET 298.

TWAT IV 274.

Autor: Maciej Münnich
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2015, godz. 23:52 - Maciej Münnich