Maria Filipiak

 

Dotychczas ukazały się drukiem następujące zestawy bibliograficzne prac kard. Karola Wojtyły:

 

 1. A. Schletz, Kardynał Karol Wojtyła Szkic biograficzny i bibliografia prac, „Nasza Przeszłość” 27(1967) s. 7-28.
 2. T. Styczeń SDS, Bibliografia ważniejszych prac kard. K Wojtyły.w: Logos i Ethos. Rozprawy Filozoficzne Kraków 1971, s 29-30.
 3. J.  Piątek, Bibliografia del Card. Karol Wojtyła, en: Persona e amore nel pensiero filosofico del Cardinale Karol Wojtyła,Roma 1976, s. 63-73.
 4. B. Eychler, Bibliografia prac kard. Karola Wojtyły za lata 1949-1978,„Chrześcijanin w świecie” 11(1979) nr 2, s. 67-91.
 5. M. Filipiak, A. Szostek MIC, Bibliografia prac naukowych kardynała Karola Wojtyły, "Zeszyty Naukowe KUL" 22(1979) nr 1-3 s. 155-170.
 6. E. Kaczyński OP, B.  M a z u r. Bibliografia di Karol Wojtyła „Angelicum” 56(1979) s 149-164.
 7. A. T. Tymieniecka, Bibliography of Philosophical Publications of Cardinal Karol Wojtyla, Pope John Paul II, “Phenomenology Information Bulletin” October 1979, Vol. 3, p.p. 105-111.
 8. W. Gramatowski, Z. Wilińska, Karol Wojtyła negli scritti, Libreria Editrice Vaticana, Cittá del Vaticano 1980.
 9. J. M. Grondelski, Sources for the Study of Karol Wojtyla’s Thought, en: K. L. Schmitz, At the Center of the Human Drama. The Philosophical Anthropology of Karol Wojtyła/Pope John Paul II, The Catholic University of America Press, Washington 1993, p.p. 147-163.
 10. P. Guietti, F. Murphy, Quindici anni di studi sul pensiero di Karol Wojtyla, en: R. Buttiglione, Il pensiero dell’uomo che divenne Giovanni Paolo II, Mondadori, Milano 1998, p.p. 387-420. 

1948

 

 1. Doctrina de fide apud S. Ioannem a Cruce, Diss. Ad Laureaum Pont. Univ. S. Thomae Aquinatis, Romae 1948

 

1949

 1. Apostoł [O Janie Tyranowskim], Tygodnik Powszechny” 5 (1949) nr 5.
 2. Mission de France, Tygodnik Powszechny” 5 (1949) nr 9.

 

1950

 1. Questio de fide apud s. Joannem a Cruce, Collectanea Theologica” 21 (1950) s. 418-468.
 2. Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża, „Ateneum Kapłańskie” 42 (1950) t. 52, s. 24-42, 103-114.

 

1951

 1. O humanizmie św. Jana od Krzyża, „Znak” 1951, nr 1 (27), s. 6-20.
 2. Tajemnica i człowiek, „Tygodnik Powszechny” 7 (1951), nr 51-52.

 

1952

 1. Instynkt, miłość, małżeństwo, „Tygodnik Powszechny” 8 (1952) nr 42.
 2. Katechumenat XX wieku, „Znak” 1952 nr 4 (34), s. 287-296.

 

1953

 1. Religijne przeżywanie czystości, „Tygodnik Powszechny” 9 (1953) nr 6.

 

1953-1954

 1. System etyczny M. Schelera jako środek do opracowania etyki chrześcijańskiej, „Polonia Sacra” 6 (1953-54) s. 143-161.

 

1955-57

 1. Problem oderwania przeżycia od aktu w etyce na tle poglądów Kanta i Schelera (Studium), " Roczniki Filozoficzne KUL" 5 (1955-57), z. 3, s. 113-140.
  Celem artykułu jest wynotowanie zasadniczych punktów, istotnych dla zrozumienia różnicy między dawnym a nowym sposobem traktowania zagadnień moralnych. Drogą do osiągnięcia tego celu jest porównanie ujęcia przeżycia etycznego u różnych filozofów. Po krótkim przypomnieniu zasadniczego stanowiska Arystotelesa i św . Tomasza, szczegółowo omówione są poglądy I. Kanta i M. Schelera. Obaj ci filozofowie oderwali przeżycie etyczne od aktu, skutkiem czego dane doświadczenia etycznego uległy rozszczepieniu i znie­kształceniu, a etyka stała się zlepkiem logiki i psychologii. Należy więc powrócić do całościowego ujęcia aktu i przeżycia etycznego, odwołując się do koncepcji Arystotelesa i św. Tomasza.
 2. W poszukiwaniu podstaw perfekcjoryzmu w etyce, "Roczniki Filozoficzne KUL" 5 (1955-57) z. 4, s. 303-317.
  Artykuł ten zamieszczony jest w specjalnym zeszycie "Roczników Filozoficznych", wydanym z okazji l0-lecia istnienia Wydziału Filozoficznego KUL. Zasadnicza teza artykułu brzmi: "Aspekt perfekcjorystyczny w etyce występuje adekwatnie tylko przy założeniu filozofii bytu". Zanika natomiast w systemie filozoficznym wychodzącym z analiz samej świadomości. Tezę tę uzasadnia Autor analizując z jednej strony poglądy Arystotelesa i św. Tomasza jako przedstawicieli filozofii bytu, z drugiej zaś - poglądy I. Kanta i M. Schelera.
 3. Zagadnienie woli w analizie aktu etycznego, "Roczniki Filozoficzne KUL" 5 (1955-57) z. 1, s. 111-135.
  Autor krótko omawia - na podstawie poglądów Acha, Lindworsky'ego, Dybowskiego, Reutta i innych - współczesne kierunki badania woli w psychologii eksperymentalnej oraz przedstawia sposób ujęcia aktu etycznego w ramach tej psychologii. Analizy te z jednej strony ujawniają daleko idącą zgodność wyników badań psychologicznych z arystotelesowsko-tomistyczną interpretacją moralności, z drugiej jednak pokazują niewystarczalność psychologii eksperymentalnej jako podstawy etyki normatywnej.
  W zakończeniu Autor szkicuje zasadnicze rysy adekwatnej interpretacji problematyki woli i sprawczości osoby ludzkiej, odwołując się do myśli św. Tomasza z Akwinu.

 

1957

 1. Co to jest asceza?, „Tygodnik Powszechny” 11 (1957) nr 40.
 2. Humanizm a cel człowieka, „Tygodnik Powszechny” 11 (1957) nr 31.
 3. Idea i pokora, „Tygodnik Powszechny” 11 (1957) nr 41.
 4. Moralność a etyka, „Tygodnik Powszechny” 11 (1957) nr 9.
 5. Myśli o małżeństwie, „Znak” 1957, nr 7(42), s. 595-604.
 6. Natura i doskonałość, „Tygodnik Powszechny”11 (1957) nr 13.
 7. Nauka źródeł Objawienia a system filozoficzny Maxa Schelera, „Ateneum Kapłańskie” 49 (1957) t. 55, z. 1, s. 57-67.
 8. O pochodzeniu norm moralnych, „Tygodnik Powszechny” 11(1957) nr 11.
 9. Prawo natury, „Tygodnik Powszechny” 11(1957) nr 28.
 10. Problem bezinteresowności, „Tygodnik Powszechny” 11 (1957) nr 34.
 11. Problem etyki naukowej, „Tygodnik Powszechny” 11 (1957) nr 10.
 12. Problem prawdy i miłosierdzia, „Tygodnik Powszechny” 11 (1957) nr 33.
 13. Realizm w etyce, „Tygodnik Powszechny” 11 (1957) nr 12.
 14. Stosunek do przyjemności, „Tygodnik Powszechny” 11 (1957) nr 38.
 15. Traktat o pokucie w Dekrecie Gracjana w świetle rękopisu gdańskiego Mar. F. 275, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne KUL" 4 (1957) z. 1, s. 31-71.
 16. Wartości, „Tygodnik Powszechny” 11 (1957) nr 39.
 17. Po uwagach wstępnych szkicujących problematykę historyczno-prawniczą związaną z przypisywanym Gracjanowi traktatem O pokucie oraz znaczenie odkrytego przez A. Vetulaniego rękopisu gdańskiego jest zamieszczony krytycznie opracowany tekst tego rękopisu oraz paralelne fragmenty wydania Friedberga. Druga część artykułu poświęcona jest treściowej analizie rękopisu gdańskiego i porównaniu go z wydaniem Friedberga oraz znaczeniu, jakie ma rękopis gdański dla kwestii autentyczności dystynkcji II,III,IV v. traktacie De poenitentia Gracjana.
 18. Widzenie Boga,  „Tygodnik Powszechny” 11 (1957) nr 43.
 19. Właściwa interpretacja nauki o szczęściu, „Tygodnik Powszechny” 11 (1957) nr 36.
 20. Znaczenie powinności, „Tygodnik Powszechny” 11 (1957) nr 16. 

 

1958

 

 1. O kierowniczej lub służebnej roli rozumu w etyce. Na tle poglądów Tomasza z Akwinu, Hume'a i Kanta, "Roczniki Filozoficzne KUL" 6 (1958) z. 2, s. 13-31.
  Analizy zawarte w artykule traktowane są jako przyczynek do zrozumienia istoty i roli normy w etyce. O ile D. Hume zupełnie odbiera rozumowi rolę kierowniczą i normatywną, zaś L Kant uniezależnia rozum od uczuć zmysłowych, nie dając mu jednak żadnej na nimi kontroli, o tyle jedynie w filozofii św. Tomasza zagwarantowana jest kierownicza względem innych władz rola rozumu, poznającego bonum honestum i wskazującego woli właściwy cel jej dążeń.
 2. Propedeutyka sakramentu małżeństwa, w: Rola kobiety w Kościele, Lublin 1958, s. 87-92.
  Zasadnicze pytanie artykułu brzmi: Jak powinien kapłan pomagać przystępującym do sakramentu małżeństwa w osiąganiu wymaganej przez sakrament dojrzałości? Autor uwydatnia trzy aspekty sakramentu małżeństwa: aspekt osobisty (małżeństwo jako droga do pełnego rozwoju osobowego); aspekt społeczny (związek małżonków z całą społecznością); aspekt religijny i nadprzyrodzony (współpraca .z Bogiem w rodzeniu nowego życia). Ponadto Autor zwraca uwagę na rolę kobiety w przygotowaniu do małżeństwa oraz na trudności w realizacji duszpasterskich założeń propedeutyki małżeństwa, na koniec zaś formułuje kilka praktycznych postulatów w tej materii pod adresem duszpasterzy (sposoby nauczania, specyficzne wychowanie młodzieży, duszpasterstwo młodych małżeństw i rodzin, pomoc rodzinom w rozwiązywaniu trudności ekonomicznych i mieszkaniowych).
 3. (Rec.) F. Bednarski, Przedmiot etyki w świetle zasad św. Tomasza z Akwinu, Lublin 1956, "Roczniki Filozoficzne KUL" 6 (1958) z. 2, s. 133-136.
  Po zreferowaniu treści recenzowanej książki i wyrażeniu uznania - zwłaszcza za próbę nawiązania kontaktu ze współczesnymi naukami o moralności Recenzent zauważył, że autor książki nie dość zakorzenił etykę Tomasza w jego filozofii bytu. Zamiast tego wiele - być może zbyt wiele - wysiłku wkłada F. Bednarski w aksjomatyzację etyki Akwinaty, choć w końcu nie od tego istotnie zależy jej naukowy charakter.
 4. (Rec.) Cz. Znamierowski, Zasady i kierunki etyki, Warszawa 1958, "Zeszyty Naukowe KUL" 1 (1958) nr 1, s. 76-78.
  Przeprowadzona przez Księdza Wojtyłę analiza wywodów Znamierowskiego pozwala dojrzeć jednostronność jego ujęcia problematyki etycznej. Filozof ten zdecydowanie i konsekwentnie opowiada się za subiektywizmem etycznym, pomijając bądź ujmując wycinkowo i nieadekwatnie takich klasyków w historii etyki, jak Arystoteles, św. Tomasz, M. Scheler i inni zwolennicy obiektywizmu w etyce.

 

1959

 1. Czym powinna być teologia moralna?, „Ateneum Kapłańskie” 51(1959) t. 58, s. 97-104.
 2. Le traite de „Penitentia” de Gratien dans l'abrégé de Gdańsk Mar. F. 275, „Studia gratiana” 7(1959) s. 357-390.
 3. Miłość a odpowiedzialność, „Ateneum Kapłańskie” 51(1959) t. 59, s. 163-172.
 4. Myśli o Niepokalanym Poczęciu, „Tygodnik Powszechny” 13(1959) nr 49.
 5. Natura ludzka jako podstawa formacji etycznej, „Znak” 1959, nr 6(60), s. 693-697.
 6. Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maksa Schelera, Lublin 1959, ss. 135, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  Rozprawa habilitacyjna przedstawiona w grudniu 1953 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zasadniczy problem postawiony w pracy wyraża się pytaniem: Czy i o ile z pomocą systemu M. Schelera można podjąć próbę interpretacji etyki chrześcijańskiej?
  Po przedstawieniu budowy i głównych założeń etyki Schelera Autor przeprowadza analizę porównawczą między tym systemem a źródłowo pojętą etyką chrześcijańską. Porównanie to rozpatrywane jest w czterech aspektach: ideału etycznego i zasady naśladowania, wartości etycznych, stosunku wartości moralnych do osoby oraz religijnego charakteru wartości etycznych. W konkluzji Autor stwierdza, że choć system etyczny zbudowany przez Schelera zasadniczo nie nadaje się do naukowej interpretacji etyki chrześcijańskiej, to jednak może on ubocznie być pomocny przy opracowywaniu tejże etyki, ułatwia bowiem analizę faktów etycznych na płaszczyźnie zjawiskowej i doświadczalnej.
 7. O metafizycznej i fenomenologicznej podstawie normy moralnej (w oparciu o koncepcje św. Tomasza z Akwinu oraz Maksa Schelera), "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne KUL" 6 (1959) z. 1-2, s. 99-124.
  Artykuł zamieszczony jest w tomie poświęconym pamięci o. Jacka Woronieckiego OP. Składa się on z trzech części: a) ujęcie podstawy normy moralnej według św. Tomasza (egzystencjalna koncepcja dobra, problem miary doskonałości i bytu, hierarchia dóbr, funkcja rozumu i woli); b) problematyka normy moralnej u M. Schelera (wartość a etos, stosunek przeżycia wartości do normy, problem ideału moralnego i naśladowania); c) uwagi końcowe i wnioski. W ich ramach wypunktowane zostało to, co obu filozofów łączy i różni w kwestiach: znaczenia wzorczości w moralności i etyce, hierarchii dóbr; koncepcji moralności (zwłaszcza tzw. życia moralnego). Ostatecznie Autor dochodzi do wniosku, że w etyce wartości M. Schelera nie mieści się zagadnienie normy moralnej, gdyż "pojęcie normy ma rację bytu w takim systemie filozofii moralnej, który wychodzi od egzystencjalnej koncepcji dobra".

 

1960

 1. Miłość i odpowiedzialność, „Znak” 1960, nr 5 (71), s. 561-614.
 2. Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne, Lublin 1960. Najpopularniejsze dzieło Księdza Kardynała Karola Wojtyły.
  Książka ta uzyskała w Polsce III wydania (wydanie II, rozszerzone i uzupełnione, Kraków 1962; wydanie III - Lublin 1982; wydanie IV - Lublin 1986) oraz została przetłumaczona m.in. na języki: francuski (Paris 1965, 1978), włoski (Torino 1969, 1978, 1979), hiszpański (Madrid 1969, 1978), niemiecki (Műnchen 1979), angielski (Londyn 1979); portugalski (São Paulo 1979); szwedzki (Uppsala 1979); japoński (Tokio 1979). Tematem jej są zagadnienia etyki seksualnej, które Autor podejmuje, opierając się na swoich duszpasterskich doświadczeniach oraz nauce Ewangelii przekazywanej w Kościele.
  Autor swoje ujęcie problematyki seksualno-małżeńskiej określa jako personalistyczne. Wyraża się ono w normie personalistycznej, która głosi: "Osoba jest takim bytem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi miłość". Norma ta przeciwstawia się zasadzie użyteczności, nakazującej dążenie do maksimum przyjemności dla maksymalnej liczby ludzi. Zdaniem Autora nie przyjemność, lecz obiektywne dobro winno być celem dążeń i działań człowieka; dopiero jego realizacja może ubocznie sprawiać przyjemność. Osoba ludzka jest takim dobrem, którego moralnie nie godzi się używać, to znaczy traktować jako środek do osiągnięcia własnych, podmiotowych celów (w tym zwłaszcza przyjemności). Tak sformułowaną opozycję personalizmu wobec utylitaryzmu - i odpowiednio miłości wobec używania ­Autor stosuje do dziedziny seksualnej w jej różnych piętrach i aspektach. Omawia kolejno: problematykę popędu, rozwój miłości oblubieńczej i jej charakterystykę psychologiczną i etyczną, zagadnienie czystości oraz rolę Boga-Stwórcy w miłości małżeńskiej.
  Choć stanowisko wyrażone w książce jest jasne, to Autor zastrzega się, że nie zamierza podawać gotowych recept ani drobiazgowych. przepisów postępowania. Celem książki jest ukazanie podstawowej perspektywy chrześcijańskiego rozumienia miłości w ogóle, a zwłaszcza miłości oblubieńczej, które może pomóc w bardziej szczegółowych i konkretnych rozstrzygnięciach tych, którzy tę miłość w życiu starają się realizować.
 3. Niektóre uwagi o życiu wewnętrznym współczesnej młodzieży i młodej inteligencji, "Zeszyty Naukowe KUL" 3 (1960) nr 3, s. 117-119.
  Jest to streszczenie odczytu wygłoszonego w ramach zorganizowanego przez Rektorat KUL cyklu wykładów pod wspólnym tytułem: "Młodzież współczesna" Postawy charakterystyczne dla współczesnej młodzieży (zwłaszcza inteligencji) Autor omawia w odniesieniu do trzech kręgów problemowych: a) krytycyzm i supernaturalizm; b) spojrzenie nadprzyrodzone a spojrzenie eschatologiczne; c) problematyka słabości i świętości.
 4. Rozważania o królestwie, „Tygodnik Powszechny” 14(1960) nr 44.
 5. Święty Józef, „Tygodnik Powszechny” 14(1960) nr 12.
 6. Wychowanie miłości, „Tygodnik Powszechny” 14(1960) nr 21.

 

1961

 1. Myśli o laikacie, „Tygodnik Powszechny” 15 (1961), nr 44.
 2. Personalizm tomistyczny, „Znak” 1961, nr 5 (83), s. 664-675.
 3. Problem „uświadomienia” z punktu widzenia teologii, „Ateneum Kapłańskie” 54 (1962), t. 64, s. 1-5.
 4. Program wykładów nauk społecznych w seminariach duchownych i instytucjach teologicznych w Polsce, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne KUL" 8 (1961) z. 3, s. 65-66.
  Jest to krótki komunikat referujący wyniki ankiety i dyskusji profesorów katolickiej nauki społecznej w sprawie wykładów nauk społecznych w seminariach duchownych i w zakonnych instytutach filozoficzno-teologicznych
 5. Uwagi o życiu wewnętrznym młodej inteligencji, „Znak” 1961, nr 6 (84), s. 761-769.

 

1962

 1. Kazanie wygłoszone na inauguracji roku akademickiego KUL 1961/1962, "Zeszyty Naukowe KUL" 5 (1962) nr 1, s. 137-141.
  Nawiązując do obrazu Jezusa nauczającego tłumy z łodzi, Kaznodzieja wspomniał o obecnym w każdym człowieku głodzie prawdy, który zaspokoić może tylko Chrystus Pan. Pragnie On to czynić m.in. przez posługę uniwersytetów katolickich w Kościele. Ubóstwo zaś stosowanych przez Chrystusa środków, którego dobitnym przykładem jest nauczanie z łodzi, przypomina, iż głoszona prawda jest daleko ważniejsza niż bogactwo środków służących jej propagowaniu. Fakt ten powinien napełnić otuchą społeczność naszego Uniwersytetu, dość ubogiego przecież i żyjącego wyłącznie z darów.
 2. Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne, wyd. 2, przejrzane i uzupełnione, Kraków 1962, ss. 313, Znak (przedruk: Londyn 1965 ss. 279, Veritas).
 3. (Rec.) J. Kalinowski, Teoria poznania praktycznego, Lublin 1960, "Roczniki Filozoficzne KUL" 10 (1962) z. 2, s. 153-156.
  Bardzo pochlebna recenzja, w większości poświęcona zreferowaniu treści omawianej książki. Na końcu Recenzent wysuwa kilka inspirowanych przez pracę pytań (nie zarzutów), dotyczących sposobu uzasadniania norm etycznych.
 4. Władza i krzyż, „Tygodnik Powszechny” 16(1962) nr 26.

 

1963

 1. [Wstęp] w: J. Turowicz, Chrześcijanin w dzisiejszym świecie, Kraków 1963, s. 5-10.

 

1964

 1. Chrześcijanin a kultura, „Znak” 1964, nr 10(124), s. 1153-1157.
 2. Człowiek jest osobą, „Tygodnik Powszechny” 18(1964) nr 52.
 3. Kazanie na 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kościele św. Anny w Krakowie, „Tygodnik Powszechny” 18 (1964) nr 21.
 4. Kościół wobec współczesnego świata, „Przewodnik Katolicki” 1964 nr 44, s. 401, 402.
 5. Kościół w świecie współczesnym, „Tygodnik Powszechny” 18 (1964) nr 43.
 6. Na 200 rocznicę beatyfikacji błogosławionego Wincentego Kadłubka, „Tygodnik Powszechny” 18(1964) nr 36.
 7. Na kanwie dni Maryjnych, „Homo Dei” 33 (1964) s. 135-139.
 8. O godności osoby ludzkiej, „Notificationes a Curia Principis Metropolitae Cracovirnsis ad Universum Venerabilem Clerum tam Saecularem quam Regularem” 1964, s. 287-289.
 9. O Soborze (fragmenty kazań), Tygodnik Powszechny” 18 (1964) nr 11.

 

1965

 

 1. Amour et responsabilité. Étude de morale sexuelle. Trad. du polonais par Théresè Sas. Revu par Marie-Andrée Bouchaud-Kalinowska, pref. de Henri de Lubac, Paris 1965, ss. 285, Société d' Editions Internationales.
 2. Idea ludu Bożego i świętość Kościoła a apostolstwo świeckich, „Ateneum Kapłańskie” 58 (1965) t. 68, s. 307-315.
 3. Naświetlenie Deklaracji o wolności religijnej, „Notificationes a Curia Principis Metropolitae Cracovirnsis ad Universum Venerabilem Clerum tam Saecularem quam Regularem” 1965, s. 269-271.
 4. Sobór a praca teologów, „Tygodnik Powszechny” 19 (1965) nr 9.
 5. Sobór od wewnątrz, „Tygodnik Powszechny” 19 (1965) nr 16.
 6. Tysiąclecie chrztu a oddanie Matce Boskiej, „Notificationes a Curia Principis Metropolitae Cracovirnsis ad Universum Venerabilem Clerum tam Saecularem quam Regularem” 1965, s. 189-195.
 7. Zagadnienie katolickiej etyki seksualnej. Refleksje i postulaty, "Roczniki Filozoficzne KUL" 13 (1965) z. 2, s. 5-25.
  Artykuł rozpoczyna się od krótkiej charakterystyki istoty teologii moralnej oraz próby określenia przedmiotu materialnego katolickiej etyki seksualnej; jest nim relacja między osobami różnej płci. Następnie Autor wnikliwie analizuje naturalizm, stanowiący opozycję i zagrożenie dla personalizmu, by w końcu przedstawić schemat właściwej, tj. personalistycznej (choć uwzględniającej również właściwą człowiekowi cielesność) argumentacji w dziedzinie etyki seksualnej. Artykuł kończą uwagi natury praktyczno-wychowawczej.

 

1966

 1. Logika wewnętrzna Vaticanum II (a zarazem próba uporządkowania dokumentów soborowych celem ich przedstawienia), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 21(1966) s. 159-163.
 2. O "Boskiej Komedii" w Teatrze Rapsodycznym, [kryp. Andrzej Jawień], w: XXV lat Teatru Rapsodycznego w Krakowie 1941-1966, Kraków 1966, s. 142-143. Rapsody Tysiąclecia (1958), w: XXV lat Teatru Rapsodycznego w Krakowie 1941-1966, Kraków 1966, s. 131-132; przedruk: "Tygodnik Powszechny" 12 (1958) nr 3 (469), s. 5; w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 392-396.
 3. O teatrze słowa (1952), [kryp. Piotr Jasień], w: XXV lat Teatru Rapsodycznego w Krakowie 1941-1966, Kraków 1966, s. 126-129; przedruk: "Tygodnik Powszechny" 8(1952) nr 11 (365), s. 4-5; w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 379-386.
 4. Osoba i czyn w aspekcie świadomości (fragment studium "Osoba i czyn"), w: Pastori et Magistro, Lublin 1966, s. 293-305.
  Jest to praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Piotra Kałwy, Profesora i Wielkiego Kanclerza KUL.
  Autor stara się ubogacić klasyczną, metafizyczną filozofię człowieka i jego działania analizami świadomości, podejmowanymi w filozofii nowożytnej i współczesnej. Na podstawie różnych form aktywności człowieka (zwłaszcza różnicy między "actus hominis" a "actus humanus") przeanalizowana jest rola świadomości w działaniu człowieka, różne jej funkcje (działanie świadome a świadomość działania, świadomość a samowiedza, refleksywny rys świadomości) oraz niektóre dalsze kwestie związane z interpretacją świadomości (problem emocjonalizacji świadomości, subiektywność a subiektywizm).
 5. Przemówienie J. E. Ks. Arcybiskupa Karola Wojtyły, wygłoszone na akademii w auli Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu z okazji 400-lecia jego istnienia, dnia 24 IV 1966 r., „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 21 (1966) s. 233-239.
 6. Stworzenie i odkupienie (schemat XIII), „Notificationes a Curia Principis Metropolitae Cracovirnsis ad Universum Venerabilem Clerum tam Saecularem quam Regularem” 1966, s. 59-62.
 7. Vaticanum II a praca teologów, „Collectanea Theologica” 36(1966) s. 8-14.

 

1967

 1. Conciliumde laicis,  „Notificationes a Curia Principis Metropolitae Cracovirnsis ad Universum Venerabilem Clerum tam Saecularem quam Regularem” 1967, s. 107-110.
 2. Duchowość pasyjna i duchowość paschalna. W setną rocznicę św. Pawła od Krzyża (1867-1967), „Ateneum Kapłańskie“ 59 (1967) t 70, s. 258-264.
 3. Etyka a teologia moralna, „Znak” 1967, nr 9(159), s. 1077-1082.
 4. Wychowanie do służby Kościołowi,  „Ateneum Kapłańskie” 59 (1967) t. 70, s. 220-225.

 

1968

 

 1. Amore e responsabilità. Studio di morale sessuale, pref. alla ed. italiana del Giovanni Colombo Trad [Ambretta] Berti Milanoli, Marietti, 1968, ss. 287, La Vela Collana Maior.
 2. Apostolstwo świeckich, „Ateneum Kapłańskie” 60 (1968) t. 71, s. 274-280.
 3. Osoba i czyn na tle dynamizmu człowieka, w: O Bogu i o człowieku, t. 1. Warszawa 1968, s. 201-226.
 4. Osoba i czyn. Refleksywne funkcjonowanie świadomości i jej emocjonalizacja, „Studia Theologica Varsoviensia” 6 (1968) s. 101-119.
 5. Problem  małżeństw mieszanych  na  Synodzie  Biskupów, „Ateneum Kapłańskie” 60 (1968)  t. 71, s. 187-190.
 6. Uniwersytet katolicki: koncepcja i zadania. (Na 50-lecie KUL), "Zeszyty Naukowe KUL" 11 (1968) nr 3-4, s. 13-16.
  Rolę uniwersytetu katolickiego w ogóle, a zwłaszcza KUL-u w Polsce, Autor ujmuje w jego trojakim posłannictwie w Kościele: a) szukaniu prawdy, przynoszącej człowiekowi autentyczną wolność: b) służbie słusznej autonomii rzeczy stworzonych; c) apostolacie indywidualnym.
 7. Wstęp ogólny, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968, s. 9-23.
 8. Znaczenie Konstytucji „Dei Verbum” w teologii, w: Idee przewodnie Soborowej Konstytucji o Bożym Objawieniu, Kraków 1968, s. 7-11.
 9. Znaczenie Konstytucji pastoralnej dla teologów, „Collectanea Theologica” 38(1968) s. 5-18.

 

1969

 1. Amor y responsabilidad. Estudio de morale sexual, Pref. de Henri de Lubac, trad. cast. J. A. Segarra, Razón y Fe, Madrid 1969, ss. 34.
 2. La verità dell enciclica „Humanae vitae”, „L’Osservatore Romano” 109 (1969), nr l, s. 1-2.
 3. Nauka encykliki „Humanae vitae” o miłości, „Analecta Cracoviensia” 1 (1969), s. 341-356.
 4. Osoba i czyn, Kraków 1969, ss. 325, Polskie Towarzystwo Teologiczne.
 5. Problem doświadczenia w etyce, "Roczniki Filozoficzne KUL" 17 (1969), z. 2, s. 5-24.
  Po naszkicowaniu szczególnego stanu krytycznego, w jakim znalazła się dziś etyka (między skrajnym empiryzmem a apriorycznym racjonalizmem), Autor podkreśla szczególną rolę koncepcji doświadczenia w etyce, od której to koncepcji zależy możliwość uprawiania tej dyscypliny jako odrębnej i spójnej nauki. Poszukując właściwego sensu doświadczenia moralności, Autor przeciwstawia się czysto zjawiskowemu i subiektywistycznemu jego rozumieniu, akcentuje natomiast istotne dla tego doświadczenia dążenie do obiektywnej prawdy i aktywność intelektualną podmiotu poznającego. Wyróżnia nadto "stopnie" doświadczenia (doświadczenie moralne - doświadczenie moralności - doświadczenie człowieka) i analizuje wiążące je relacje. Na koniec kilka słów poświęca problemowi zmysłu (poczucia) moralnego, mocą którego człowiek może doświadczać moralności.
 6. Problem teorii moralności, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 3., Warszawa 1969, s. 217-249.
 7. Wprowadzenie do encykliki „Humanae vitae”, „Notificationes a Curia Principis Metropolitae Cracovirnsis ad Universum Venerabilem Clerum tam Saecularem quam Regularem” 1969, s. 1-3.
 8. Wypowiedź na Synodzie w dniu 15 IX 1969, „Tygodnik Powszechny” 23(1969) nr 43.

 

1970

 

 1. Introduzione al testo polacco del cardinale [...], w: W. Malej. L. M. Zaleski, Delegato Apostolico delle Indie Orientali, Arcivescovo di Tebe -Patriarca di Antiochia, Roma 1970, s. 9-11.
 2. Notatki na marginesie Konstytucji „Gaudium et spes”, „Ateneum Kapłańskie” 62(1970) t.74, s. 3-6.
 3. Osoba ludzka a prawo naturalne, "Roczniki Filozoficzne KUL" 18 (1970) z. 2, s. 53-59.
  Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej ukazano źródła akcentowanego niekiedy rzekomego konfliktu między osobą a prawem naturalnym (źródła te tkwią w niewłaściwym rozumieniu natury i jej stosunku do osoby, zwłaszcza do czynu ludzkiego). W drugiej przypomniano szkicowo Tomaszową koncepcję osoby jako bytu rozumnego, w którego naturze wyraża się ład wszczepiony przez Boga i służący rozwojowi człowieka. W tej koncepcji konflikt między prawem naturalnym a osobą okazuje się pozorny.
 4. Słowo wstępne, w: Św. Tomasz z Akwinu. Suma Teologiczna. T. 18: Sprawiedliwość, Londyn 1970, s. 7-9.
 5. Synod biskupów. Zebranie nadzwyczajne Rzym 1969, „Analecta Cracoviensa” 2 (1970), s. 131-156.
 6. Wspomnienie o księdzu profesorze Władysławie Wichrze, „Analecta Cracoviensa” 2 (1970), s. 7-13.

 

1971

 

 1. Dyrektorium apostolstwa świeckich w Polsce, „Kronika Diecezji Przemyskiej” 57 (1971) s. 73-78.
 2. Myśli o uczestnictwie. (Fragmenty książki „Osoba i czyn”), „Znak” 1971, nr 2-3 (200-201), s. 209-225.
 3. Udział biskupów polskich w Soborze Watykańskim II, „Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej” 53 (1971) nr 5, s. 40-46.
 4. Wkład nauki polskiej do badań nad antykiem chrześcijańskim, „Studia TheologicaVarsoviensia” 9 (1971) z. 1, s. 21-50.
 5. Znaczenie Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla współczesnego Kościoła, "Zeszyty Naukowe KUL" 14 (1971) nr 3, s. 19-37.
  Autor, omawiając doniosłą rolę ks. kard. Wyszyńskiego w Kościele, odwołuje się najpierw do przesłanek teologicznych (znaczenie biskupstwa w Kościele w świetle Vaticanum II) i historycznych (szczególna sytuacja w Kościele polskim po II wojnie światowej). Na tym tle omówiona została działalność ks. kardynała jako Prymasa Polski. Osobne paragrafy Autor poświęcił udziałowi kard. Wyszyńskiego w obradach Soboru Watykańskiego II, szczególnej jego roli w obchodach Milenium Chrztu Polski oraz jego myśli teologicznej, zwłaszcza mariologicznej i eklezjologicznej (Maryja - Matką Kościoła, jedność Kościołów lokalnych z Kościołem rzymskim i jego Biskupem).
 6. Znak naszej epoki, „Tygodnik Powszechny” 25 (1971) nr 42.

 

1972

 

 1. Komentarz teologiczno-duszpasterski do aktu dokonanego na Jasnej Górze dnia 3 maja, „Ateneum Kapłańskie” 64 (1972), t. 79, s. 5-21.
 2. O synodzie biskupów, „Tygodnik Powszechny” 26(1972) nr 10.
 3. Przemówienie Przewodniczącego Komisji do spraw Nauki Katolickiej, w: Współczesna biblistyka polska (1945-1971), Warszawa 1972, s. 23-26.
 4. Świadomość Kościoła wedle Vaticanum II, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 5. Warszawa 1972, s. 255-309.
 5. U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 1972, ss. 366, Polskie Towarzystwo Teologiczne.

 

1973

 

 1. Ewangelię odczytać całym życiem. Z kazania na zakończenie uroczystości 750-lecia polskich dominikanów, „W drodze” 1973, nr 3-4, s. 91-95.
 2. Objawienie Trójcy Świętej a świadomość zbawienia w świetle nauki Vaticanum II, w: Z zagadnień kultury chrześcijańskiej. Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu Prymasowi Polski - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1973, s. 11-19.
  W artykule tym, stanowiącym fragment książki U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II Autor pokazuje, jak Sobór rozumiał zbawczy sens objawienia Trójcy Świętej. Potwierdzając dotychczasową naukę Kościoła w tym względzie, Sobór szczególnie uwydatnił wzorczy aspekt objawienia Trójcy Świętej w odniesieniu do misji Kościoła w świecie (posłanie Boskich Osób a posłannictwo Kościoła) oraz do życia społecznego (jedność osób Boskich a jedność synów Bożych).
 3. Przed Kongresem Eucharystycznym w Australii, „Tygodnik Powszechny” 27 (1973), nr 5.
 4. Służebność kapłaństwa, „Studia Pelplińskie” 3 (1973), s. 47-55.
 5. Teologia i teologowie w Kościele posoborowym, w: Teologia a antropologia, Kraków 1973, s. 27-42.
 6. Wypowiedź wstępna w czasie dyskusji nad „Osobą i czynem” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dnia 16 Xl] 1970, „Analecta Cracoviensia” 5-6(1973-74) s. 53-55, Słowo końcowe, s. 243-263.

 

1974

 

 1. Błogosławiona Królowa Jadwiga. Kazanie wygłoszone w katedrze wawelskiej, dnia 11 V 1974, „Tygodnik Powszechny” 28 (1974), nr 23.
 2. Ewangelizacja w świecie współczesnym, „Tygodnik Powszechny” 28 (1974), nr 51-52.
 3. La relazione del cardinale Wojtyła sulla seconde parte del tema sinodo. L'evangelizzazione del mondo contemporaneo, „L’Osservatore Romano” 114 (1974), nr 232.
 4. La struttura generale dell’autodecisione, „Aspreans. Rivista di Scienze Teologiche” 21 (1974), fasc. 4, p.p. 337-346.
 5. L'evangelisation du monde contemporain. Rapport du cardinal Wojtyła. Archevêque de Cracovie, sur la IIe partie (theologique) du thème Synode (8 octobre), „Documentation catholique” 71 (1974), s. 966-969.
 6. L'evangelizzazione e l'uomo interiore, „Cris” 19 (1974), s. 1-15.
 7. O Jacku Woronieckim, „W Drodze“ 2 (1974), nr 8, s. 6-10.
 8. O znaczeniu miłości oblubieńczej. (Na marginesie dyskusji), "Roczniki Filozoficzne KUL" 22 (1974), z. 2, s. 162-174.
  Na marginesie dyskusji między K. Meissnerem OSB a A. Szostkiem MIC, której przedmiotem jest koncepcja miłości oblubieńczej zawarta w studium Miłość i odpowiedzialność, Kardynał Wojtyła dokonuje swoistych retractationes w odniesieniu do tematu podjętego w swej książce. Rozważania Jego koncentrują się na konsekwencjach płynących z "prawa daru" wpisanego w każdą osobę i stanowiącego podstawę wszelkiej communio personarum. Prawo to bywa często spłycane i nadużywane, z pominięciem praw Stwórcy wobec  rodzącego się życia i ze szkodą dla ludzi.
 9. Rinnovamento ed evangelizzazione conclusi gli interventi sulla seconda parte del tema sinodale - La sintesi del cardinale Wojtyła, „L’Osservatore Romano” 114 (1974), nr 237, s. 1, 6.
 10. Rodzina jako „communio personarum”. Próba interpretacji teologicznej, „Ateneum Kapłańskie” 66(1974) t. 83, s. 347-361.
 11. The Personal Structure of  Self-Determination, w: Tommaso d'Aquino nel suo VII Centenario, Roma-Napoli 1974, s. 379-390.
 12. Udział świeckich w życiu parafii, w: Dei virtus, Wrocław 1974, s. 81-88.
 13. Wielki znak nadziei, w: Błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe, Niepokalanów 1974, s. 44-50.

1975

 

 1. Allocution du card. Wojtyła, w: H. M. Menteau-Bonamy, La doctrina manale du Pere Kolbe, Paris 1975, s. 11-15.
 2. Ewangelizacja współczesnego świata. (Relacja teologiczna [...] na Synodzie bisku­pów 1974), tłum. A. Żynel, „Znak” 1975, nr 4-5(250-251), s. 415-439.
 3. L'evangelizzazione e l'uomo interiore, “Scripta Theologica“ 7(1975) s. 335-352.
 4. Perspektywy człowieka - integralny rozwój a eschatologia, „Colloqium Salutis” 7(1975) s. 133-145.
 5. Rodzicielstwo a „communio personarum”, „Ateneum Kapłańskie” 67(1975) t. 84, s. 17-31.
 6. Rozważania pastoralne o rodzinie, "Roczniki Nauk Społecznych KUL" 3(1975), s. 59-76.
  Artykuł podejmuje problematykę rodziny w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II. Podkreśla zarówno apostolskie znaczenie rodziny chrześcijańskiej, jak i jej uczestnictwo w trojakiej misji Chrystusa: kapłańskiej, nauczycielskiej i królewskiej. Na tym tle Kardynał Wojtyła rozważa niektóre praktyczne problemy duszpasterstwa rodzin (uświadomienie wiernych o znaczeniu rodziny w Kościele, pomoc w realizacji zadań małżeństwa i rodziny, zaangażowanie świeckich w duszpasterstwo rodzin).

 

1976

 

 1. Bishops as Servants of the Faith. The Problem and its Theological Foundations, “The Irish Theological Quarterly” 43 (1976) s. 260-274.
 2. Biskup - sługą wiary. Podstawy teologiczne, „Ateneum Kapłańskie” 69 (1976) t. 87, s. 223-240
 3. Das Problem der Erfahrung in der Ethik, w: W 100-lecie śmierci  św. Tomasza z Akwinu, Lublin 1976, s. 267-288. Tłumaczenie artykułu opublikowanego wcześniej (por. nr 14).
 4. Ewangelizacja współczesnego świata. Relacja teologiczna [...] na synodzie biskupów 1974, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 8. Warszawa 1976, s. 59-82.
 5. Inspiracja maryjna Vaticanum II, w: W kierunku prawdy, Warszawa 1976, s. 112-121.
 6. La verità sull'uomo,  „L’Osservatore Romano” 116 (1976), nr 49, s. 2.
 7. Osoba: podmiot i wspólnota, "Roczniki Filozoficzne KUL" 24 (1976), z. 2, s. 5-39.
  Artykuł ten stanowi kontynuację rozważań zawartych w studium Osoba i czyn. Pierwsza część zawiera streszczenie tam zawartych analiz, stanowiących podstawę dalszych rozważań. W drugiej części zostały omówione dwa podstawowe wymiary wspólnoty: międzyosobowy ("ja-ty") i społeczny ("my") oraz zanalizowane zjawisko alienacji i drogi jej przezwyciężania.
 8. Słowo wstępne. Na otwarcie Sympozjum św. Bonawentury, w: Św. Bonawentura. Życie i myśl, Niepokalanów 1976, s. 25-28.
 9. Teologiczne podstawy duszpasterskiej misji kapłana, w: Osobowość kapłańska, Wrocław 1976, s. 55-69.
 10. Teoria e prassi nella filosofica della persona umana, „Sapienza. Rivista Internazionale di Filosofia e di Teologia” 29(1976) fasc. 4, s. 377-384.
 11. The Intentional Act -  the Human Act. That is: Act and Experience, „Analecta Husserliana” 5(1976) s. 269-280.
 12.  „Znak, któremu sprzeciwiać się będą”. Rekolekcje w Watykanie, Rzym-Watykan, Stolica Apostolska 5-12 III 1976, Poznań-Warszawa-Kraków 1976, ss. 152, Pallottinum.

 

1977

 

 1. Głosy w dyskusji na V Sesji Synodu Biskupów w Rzymie 1977, „Życie i Myśl” 28 (1977), nr 2, s. 51, 163, 179-180.
 2. Il problema del costituirsi della cultura attraverso la „praxis” umana,  “Rivista di filosofia neo-scolastica” 69 (1977) z. 3, s. 513-524.
 3. O katechizacji, „Tygodnik Powszechny” 31 (1977) nr 30.
 4. Participation or Alienation?, „Analecta Husserliana” 6 (1977) s. 61-73.
 5. Person: Ich und Gemeinschaft, „Klerusblatt” 57 (1977) Nr. 9, S. 189-192.
 6. Segno di contraddizione. Meditationi, Milano 1977, ss. 224, Vita e Pensiero, Pubblicazioni della Università Cattolica.
 7. Słowo wstępne na rozpoczęcie sympozjum naukowego z okazji 750 rocznicy śmierci św. Franciszka z Asyżu, „Ateneum Kapłańskie” 70(1977) t. 88, s. 7-9.
 8. Teologia kapłaństwa, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 5 (1977) s. 7-18
 9. “Znak, któremu sprzeciwiać sie będą”, Poznań 1977.

 

1978

 1. Antropologia encykliki „Humanae vitae”, „Analecta Cracoviensia” 10(1978) s. 9-28.
 2. Christ sein im Lichte des Vaticanum II, „Trierer Theologische Zeitschrift” 87(1978) z. 2, s. 87-97.
 3. Discorsi al popolo di Dio, Bologna 1978, ss. 271.
 4. Educazione all'Amore, trad. ital. di Elżbieta Cywiak e Władysław Kujawski, Roma, Ed. 1 - 1978; 2 - 1978; Ed. 3 - 1978, wyd. Logos.
 5. Il buon pastore. Scrtitti, discorsi e lettere pastorali, trad. ital. di E. Cywiak e Renzo Panzone, Roma 1978, wyd. Logos.
 6. La fede della Chiesa, Interventi del card. K. Wojtyła, Milano 1978, ss. 97, Ediziani Ares.
 7. La frontiera l’Europa:dove?, “Vita e pensiero” 61(1978) n. 4-6, p. 160-168.
 8. La sainteté sacerdotale comme carte d'identité, „Seminarium” 1978 nr 2, s. 167-181.
 9. La visione antropologicadella „Humanae vitae”, „Lateranum” 44(1978) nr 1, s.125-145.
 10. Signum magnum. Fragments, „Communio” 3(1978) z. 4, s. 92-95.
 11. Subiectivity and the Irreducible in Man, Analecta Husserliana” 7(1978) s. 107-114.
 12. Teoría y Praxis: un tema humano y cristiano, “Verbo” 1978, novembre-diciembre, n.n. 169-170, p.p. 1191-1204.
 13. Travail et sens de l'homme, „Documetation catholique” 75(1978) s. 911-913.
 14. Uczestnictwo czy alienacja, "Summarium. Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego KUL" 7 (1978), 7-16.
  (Polska wersja odczytu Participation ou alienation wygłoszon.ego we Fryburgu szwajcarskim 27 II 1975 r.)
  Artykuł nawiązuje do końcowych rozważań studium Osoba i czyn, rozwija i prezentuje relacje "ja - drugi (bliźni)", jej antropologiczne korzenie i normatywne konsekwencje.
  Przypomniawszy, że człowiek odkrywa i potwierdza własne "ja" nie tylko w aktach samoświadomości, ale jeszcze gruntowniej w wolitywnych aktach samostanowienia, Autor podkreśla, że również wyodrębnienie "drugiego" dokonuje się nie tyle na czysto poznawczej płaszczyźnie rozpoznania gatunkowej tożsamości "mnie" i "drugiego", ile raczej w przeżyciu człowieka, jednego z innych, jako drugiego "ja". W czynie zawiera się już wybór owego "drugiego" jako swego "bliźniego", który podmiotowi jest nie tylko dany, ale i zadany. W ten sposób człowiek uczestniczy w człowieczeństwie "drugiego", potwierdzając zarazem i doskonaląc własne "ja". Tak rozumianemu uczestnictwu przeciwstawia się alienacja, która polega ha zniszczeniu układu "ja - bliźni" zakorzenionego nie w zewnętrznych niekorzystnych warunkach bytowania człowieka, lecz w niesprowadzalnych do tych warunków aktach jego woli.
  Wypowiedź w ankiecie "Zeszytów Naukowych KUL" na 60-lecie KUL, zatytułowanej Żywotne tradycje uniwersytetu europejskiego, "Zeszyty Naukowe KUL" 21 (1978) nr 2, s. 51-53.
  W swej wypowiedzi Karol Kardynał Wojtyła próbuje ukazać i określić to, co istotne dla uniwersytetu, co go różni od szkoły z jednej, a od instytutu naukowego z drugiej strony. Specyfikę tę widzi obecny Papież w społecznie twórczym dochodzeniu do prawdy, w którym uczestniczą zarówno profesorowie, jak i studenci. W tym stosunku do prawdy istotne jest bezinteresowne odniesienie do niej, które zakłada przyznanie jej priorytetu przed wszelkimi wartościami. Choć uniwersytet kształci nie tylko uczonych, to każdy, kto się z nim styka, winien nabywać postawy wielkiego poszanowania prawdy.

 

1979

 

 1. “Aby Chrystus się nami posługiwał”, Kraków 1979.
 2. "Dziady" i dwudziestolecie (1961), [kryp. A. J.], pierwodruk: "Tygodnik Powszechny" 15(1961) nr 40, s. 6; w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 397-400.
 3. Brat naszego Boga (1945-1950), pierwodruk: "Tygodnik Powszechny" 33(1979), nr 51-52(1613-1614), s. 11-12; w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 109-183.
 4. Die menschliche Person im Kontext der ehelichen Hingabe und Elternschaft, in: Person im Kontext des Sittlichen, hrsg. von. J. Piegsa, H. Ziementz, Dűsseldorf 1979, S. 160-174.
 5. (K. Wojtyła, T. Styczeń SDS, A. Szostek MIC), Der Streit um den Menschen. Personaler Anspruch des Sittlichen, Kevelaer 1979.
 6. Erziehung zur Liebe, hrsg. J. Stroynowski, Stuttgart 1979.
 7. Hiob. Drama ze Starego Testamentu (Kraków 1940), w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 264-318.
 8. Jeremiasz. Drama narodowe we trzech działach (Kraków 1940), w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 319-376.
 9. Kamieniołom (1956), [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Znak" 9 (1957) nr 6 (41), s. 559-563; 30 (1978), nr 12(294), s. 1427-1431; w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 44-48.
 10. Kościół (1962), [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Znak" 15 (1963) nr 11 (113), s. 1376-1382; 30 (1978), nr 12(294), s. 1432-1438; w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 62-65.
 11. La fé de la Inglesia, trad. P. Rodriguez, Nawarra 1979.
 12. La fe en San Juan de la Cruz, trad. cast. A. Huerga, Madrid 1979.
 13. Liebe und Verantwortung. Eine ethische Studie, Műnchen 1979.
 14. Matka (1950), [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Tygodnik Powszechny" 6 (1950) nr 50 (299), s. 1; przedruk w: Matka Boska w poezji polskiej, Lublin 1959, t. 2, s. 237-241; w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 35-39.
 15. Myśl jest przestrzenią dziwną (1952), [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Tygodnik Powszechny" 8 (1952) nr 42(396), s. 5; przedruk: "Tygodnik Powszechny" 33(1979) nr 5(1567), s. 4; w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 40-43.
 16. Myśląc Ojczyzna... (1974), w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 87-90.
 17. Narodziny wyznawców (1961), [kryp. A. J.], pierwodruk: "Znak" 15 (1963) nr 11 (113), s. 1380-1381; 30 (1978) nr 12 (294), s. 1436-1438; w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 58-61.
 18. Odkupienie szuka Twego kształtu, by wejść w niepokój wszystkich ludzi, [kryp. Stanisław Andrzej Gruda], pierwodruk: "Znak" 31(1979) nr 10(304), s. 975-979; w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 98-102.
 19. Pieśń o blasku wody (1950), [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Tygodnik Powszechny" 6 (1950) nr 19(268), s. 1; w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 30-34.
 20. Pieśń o Bogu ukrytym (1944), (bez podpisu), pierwodruk: "Głos Karmelu" 15(1946) nr 1-2, s. 23-26; 1947, nr 3, 5; w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 15-29.
 21. Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzki! praxis, "Roczniki Filozoficzne KUL" 27 (1979) z. 1, s. 9-20.
  Artykuł stanowi tłumaczenie wystąpienia kardynała krakowskiego w uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie w 1971 r. Celem tych rozważań jest uchwycenie właściwego związku między ludzką praxis a jej twórcą oraz kulturą, stanowiącą jej owoc. Autor wyróżnił za św. Tomaszem dwojakie efekty ludzkiego działania: przechodnie i nieprzechodnie, i przypomniał o priorytecie tych ostatnich. Ostrzega też przed zbyt praktycystycznym podejściem do ludzkiej praxis, czego skutkiem jest śmierć kultury i tego, co w człowieku jest duchowe i nieśmiertelne. Na koniec podkreśla chrześcijański sens wszelkiej kultury, przejawiający się w zawartym w niej usiłowaniu przekroczenia bariery śmierci.
 22. Profile Cyrenejczyka (1957), [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Tygodnik Powszechny" 12 (1958) nr 13 (479), s. 4; w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 49-57.
 23. Promieniowanie ojcostwa (Misterium) (1940), [kryp. Stanisław Andrzej Gruda], pierwodruk: "Znak" 31 (1979) nr 11 (305), s. 1119-1145; w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 228-257.
 24. Przed sklepem jubilera. Medytacja o sakramencie małżeństwa przechodząca chwilami w dramat (1960), [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Znak" 12 (1960) nr 12 (78), s. 1564-1607; w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 183-227.
 25. Przedmowa do książki Mieczysława Kotlarczyka, "Sztuka żywego słowa" (Rzym 1974), w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 401-402.
 26. Rozważania o ojcostwie (1964), [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Znak" 16 (1964), nr 5 (119), s. 610-613; w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 66-70.
 27. Rozważanie o śmierci (1975), [kryp. Stanisław Andrzej Gruda], pierwodruk: "Znak" 27 (1975) nr 3 (249), s. 271-276; w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 91-97.
 28. Stanisław, pierwodruk: "Znak" 31(1979) nr 7-8 (301-302), s. 627-630; w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 103-106.
 29. The Acting Person, tłum. A. Potocki, Dordrecht-Boston-London 1979.
 30. The Person: Subject and Community, “The Review of Metaphysics” 33(1979), fasc. 2, p.p. 273-308.
 31. The transcendence of the Person in Action and Man’s Self-Teleology, “Analecta Husserliana” 9(1979) p.p. 203-212.
 32. Wędrówka do miejsc świętych (1965), [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Znak" 17 (1965) nr 6 (132), s. 773-777; w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 71-75.
 33. Wigilia Wielkanocna 1966, [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Znak" 18 (1966) nr 4 (142). s. 435-444; w: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 76-86.
 34. Wspólnota ludzka w oczach Soboru, "Zeszyty Naukowe KUL" 22 (1979) nr 1-3, s. 5-12.
  Tekst wykładu wygłoszonego. w ramach Tygodnia Eklezjologicznego w r. 1966. Podstawą rozważań jest Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. Autor wyróżnia trzy, wzajemnie się przenikające, aspekty: socjologiczny, teologiczny i etyczny.
  Socjologiczne ujęcie wspólnoty ludzkiej, zawarte głównie w wykładzie wprowadzającym KDK, uwydatnia jej współczesny stan, przemiany, napięcia i perspektywy, mieszczące się w pojęciu "socjalizacja". Te dane socjologiczne podlegają następnie redukcji teologicznej przez odniesienie ich do "zbawczego planu Boga, którego klucz i ośrodek stanowi Chrystus". Dopiero na takim fundamencie ukazane są rozwiązania normatywne, stanowiące w istocie interpretację przykazania miłości bliźniego, dostosowaną do współczesnych warunków bytowania człowieka z uwzględnieniem całej różnorodności jego życia wspólnotowego. 

1980

 1. Das Problem des Willens in der Analyse des ethischen Aktes, in: K. Wojtyła/Johannes Paul II, Primat des Geistes. Philosophische Schriften, hrsg. v. J. Stroynowski, Stuttgart 1980, S. 283-308.
 2. Kazania 1962-1978, Kraków 1980.
 3. Űber die Mőglichkeit, eine christliche Ethik in Anlehnung an Max Scheler zu schaffen, in: K. Wojtyla/Johannes Paul II., Primat des Geistes. Philosophische Schriften, hrsg. v. J. Stroynowski, Stuttgart 1980, s. 37-197.
 4. W stulecie encykliki "A eterni fatris", "Zeszyty Naukowe KUL" 23 (1980) nr 1,s. 3-10.
  Przemówienie Jana Pawła II wygłoszone 17 XI 1979 r. w auli Papieskiego Uniwersytetu Angelicum w Rzymie na Kongresie zorganizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Tomasza z Akwinu z racji setnej rocznicy wydania encykliki Leona XIII.
  Autor podkreślił te znamiona filozofii św. Tomasza, dzięki którym i dziś nie mniej niż w ubiegłych stuleciach - powinny one inspirować myśl chrześcijańską. Wielkość Tomaszowej filozofii - podkreśla Jan Pawd II - leży w jej otwartości na rzeczywistość, w całym jej bogatwie, dzięki czemu określić ją można mianem filozofii afirmacji bytu, zdolnej zwłaszcza uwydatnić specyfikę i wielkość osoby, ukazując jej konieczne zakorzenienie w Bogu.
  Filozofia ta, której wiele zawdzięcza myśl teologiczna, jest i dziś aktualna z racji swej otwartości na wszelkie dopełnienia, o ile podejmowane są one w imię prawdy, której tak wiernie usiłował służyć św. Tomasz, i to nie tylko swym potężnym intelektem, ale całym świętym życiem.
 5. Znak sprzeciwu, Paris 1980.

1981

 

 1. Lubliner Vorlesungen, hrsg. J. Stroynowski, Stuttgart-Dagerloch 1981.
 2. Person und Tat, überzet. H. Springer, Freiburg im Breisgau 1981, Herder.
 3. O wolności, „Znak” 1981, nr 7 (325), s. 987-999.
 4. The Degrees of Being from the Point of View of the Phenomenology of Action, “Analecta Husserliana” 11 (1981) p.p. 125-130.

 

1982

 

 1. Amor e responsabilidade. Estudo ético, São Paulo 1982.
 2. Elementarz etyczny, Wrocław 1982, 1991 wyd. 3.
 3. La renovación en sus fuentes, trad. cast. J. L. Legaza, BAC, Madrid 1982.
 4. Love and Responsibility, London 1982.
 5. Max Scheler y la ética cristiana, trad. cast. G. Haya, BAC, Madrid 1982.
 6. Miłość i odpowiedzialność, red. T. Styczeń SDS, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek MIC, Lublin 1982, ss. 255, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, seria: „Człowiek i moralność” 1.
 7. Persona e atto, trad. it. S. Morawski, R. Panzone, R. Liotta, Città del Vaticano 1982, Libreria Editrice Vaticano.
 8. Persona y Acción, trad. cast. J. F. Zulaica, BAC, Madrid 1982, La Editorial Católica.

 

1983

 1. Personne et acte, trans. G. Jarczyk, Paris 1983, Le Centurion.

 

1984

 1. Die personalistische Konzeption des Menschen, in: Elternschaft und Menschenwűrde. Zur Problematik der Empfangnisregulung, hrsg. v. E. Wenisch, Vallendar 1984, S. 27-43.

 

1985

 1. Die menschliche Liebe im gőttlichen Heilsplan (communio personarum), hrsg. von N. und R. Martin, Vallendar-Schőnstatt 1985.
 2. Osoba i czyn, Kraków 1985, wyd. 2.

 

1986

 1. La persona: soggetto e comunitá, “Il Nuovo Areopago” 5(1986) fasc. 4, p.p. 7-52.
 2. Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Poesie, Roma-Venezia 1986.
 3. Teksty poznańskie, Poznań 1986.
 4. Wykłady lubelskie, red. T. Styczeń SDS, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek MIC, Lublin 1986, ss. 291,  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, seria: „Człowiek i moralność” 3.

 

1987

 1. La soggetivitá e l’irriducibilitá nell’uomo, „Il Nuovo Areopago” 6 (1987) fasc. 1, p.p. 7-16.
 2. Nauczyciel i Pasterz. Listy pasterskie - Komunikaty - Zarządzenia 1959-1978, oprac. Ks. Michał Jagosz, Rzym 1987. 

1988

 1. Il disegno di Dio sulla famiglia, “Il Nuovo Areopago” 7(1988) fasc. 2 (26), p.p. 5-44.
 2. L’autoteleologia dell’uomo e la trascendenza della persona nell’atto, “Il Nuovo Areopago” 1988, fasc. 1, p.p. 6-18.
 3. U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 1988, wyd. 2.

1989

 1. Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką „praxis”, „Ethos” 2(1989) nr 4, s. 39-49.

 

1990

 1. Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża, Kraków 1990.

 

1991

 1. Człowiek w polu odpowiedzialności, red. A. Szostek MIC, Rzym-Lublin 1991, ss. 89.
 2. Zagadnienie podmiotu moralności, red. T. Styczeń SDS, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek MIC, Lublin 1991, ss. 251, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, seria: „Człowiek i moralność” 2.

1992

 1. Człowiek drogą Kościoła, red. K. Czajkowska, Rzym 1992, ss. 160.

 

1993

 1. Ethics and Moral Theology, en: Person and Community, Selected essays, eng. trans. T. Sandok, Peter Lang, New York 1993, p.p. 101-106.
 2. Love and Responsibility, eng. trans. H. T. Willetts, Ignatius Press, San Francisco 1993.
 3. Parenthood as a Community of Person, en: Person and Community, Selected essays, eng. trans. T. Sandok, Peter Lang, New York 1993, p.p. 329-342.
 4. Person and Community. Selected Essays, New York 1993.
 5. Subjectivity and the irreducible in the human being, en: Person and Community, Selected essays, eng. trans. T. Sandok, Peter Lang, New York 1993, p.p. 209-218.
 6. The Family as a Community of Person, en: Person and Community, Selected essays, eng. trans. T. Sandok, Peter Lang, New York 1993, p.p. 315-328.
 7. The person: Subject and Community, en: Person and Community, Selected essays, eng. trans. T. Sandok, Peter Lang, New York 1993, p.p. 219-262.
 8. The Personal Structure of Self-Determination, en: Person and Community, Selected essays, eng. trans. T. Sandok, Peter Lang, New York 1993, p.p. 187-196.
 9. 260. The Problem of Experience in Ethics, en: Person and Community, Selected essays, eng. trans. T. Sandok, Peter Lang, New York 1993, p.p. 107-128.
 10. The Problem of the Constitution of Culture through human praxis, en: Person and Community, Selected essays, eng. trans. T. Sandok, Peter Lang, New York 1993, p.p. 263-275.
 11. The Problem of the Theory of Morality, en: Person and Community, Selected essays, eng. trans. T. Sandok, Peter Lang, New York 1993, p.p. 129-161.
 12. Thomistic Personalism, en: Person and Community, Selected essays, eng. trans. T. Sandok, Peter Lang, New York 1993, p.p. 165-175.

 

1994

 1. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń SDS, W. Chudy, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek MIC, Lublin 1994, ss. 543, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, seria: „Człowiek i moralnosć” 4.

1995

 1. Poezje wybrane, Warszawa 1995.

1997

 1. El fundamento metafisico y fenomenológico de la norma moral en Tomás de Aquino y Max Scheler, en: Mi visión del hombre, Palabra, trd. cast. P. Ferrer, Madrid 1997, p.p. 247-280.
 2. El papel dirigente o auxiliar de la razón en la ética en Tomás de Aquino, Hume y Kant, en: Mi visión del hombre, Palabra, trd. cast. P. Ferrer, Madrid 1997, p.p. 221-245.
 3. El problema de la experiencia en la ética, en: Mi visión del hombre, Palabra, trd. cast. P. Ferrer, Madrid 1997, p.p. 321-352.
 4. El problema de la separacíon de la experiencia y el acto en la ética de Kant y Scheler, en: Mi visión del hombre, Palabra, trd. cast. P. Ferrer, Madrid 1997, p.p. 185-219.
 5. El problema de la voluntad en el análisis del acto ético, en: Mi visión del hombre, Palabra, trd. cast. P. Ferrer, Madrid 1997, p.p. 153-183.
 6. El realismo en la ética, en: Mi visión del hombre, Palabra, trd. cast. P. Ferrer, Madrid 1997, p.p. 40-43.
 7. En busca de una base para el perfectivismo en la ética, en: Mi visión del hombre, Palabra, trd. cast. P. Ferrer, Madrid 1997, p.p. 135-152.
 8. Francja u źródeł wewnętrznego ruchu misyjnego, „Ethos” 10 (1997) nr 2-3, s. 91-97.
 9. La naturaleza humana como fundamento de la formación ética, en: Mi visión del hombre, Palabra, trd. cast. P. Ferrer, Madrid 1997, p.p. 281-287.
 10. La persona y el derecho natural, en: Mi visión del hombre, Palabra, trd. cast. P. Ferrer, Madrid 1997, p.p. 353-360.
 11. Qué debería ser la teología moral?, en: Mi visión del hombre, Palabra, trd. cast. P. Ferrer, Madrid 1997, p.p. 289-302.

1998

 1. El acto intencional y el acto humano. Acto y experiencia, en: El hombre y su destino, Palabra, trd. cast. P. Ferrer, Madrid 1998, p.p. 153-170.    
 2. El hombre y la responsabilidad, en: El hombre y su destino, Palabra, trd. Cast. P. Ferrer, Madrid 1998, p.p. 219-295.
 3. El problema del costituirse de la cultura a través de la “praxis humana”, en: El hombre y su destino, Palabra, trd. cast. P. Ferrer, Madrid 1998, p.p. 187-203.
 4. Kardynał Karol Wojtyła w służbie Kościołowi Powszechnemu, Kraków 1998.
 5. La autoteleología del hombre y la trascendencia de la persona en el acto, en: El hombre y su destino, Palabra, trd. cast. P. Ferrer, Madrid 1998, p.p. 133-152.
 6. La estructura general de la autodecisión, en: El hombre y su destino, Palabra, trd. cast. P. Ferrer, Madrid 1998, p.p. 171-186
 7. La subjetividad y lo irreductible en el hombre, en: El hombre y su destino, Palabra, trd. cast. P. Ferrer, Madrid 1998, p.p. 25-39.
 8. La trascendencia de la persona en el acto y la autoteleologia del hombre, en: El hombre y su destino, Palabra, trd. cast. P. Ferrer, Madrid 1998, p.p. 133-151.
 9. Nauczyciel i Pasterz. T. 2: Memoriały i pisma do Rządu i Władz Administracyjnych 1959-1978, oprac. Ks. M. Jagosz, Rzym-Kraków 1998, ss. 479.
 10. Participación o alienación?, en: El hombre y su destino, Palabra, trd. cast. P. Ferrer, Madrid 1998, p.p. 111-131.
 11. Persona: sujeto y comunidad, en: El hombre y su destino, Palabra, trd. cast. P. Ferrer, Madrid 1998, p.p. 41-109.

1999

 1. ... a gdy przyszedł Dawid do ziemi - macierzy swej (1939), w: Karol Wojtyła, Adam Bujak, Renesansowy psałterz (Księga słowiańska). Poezje słowem i światłem pisane, Kraków 1999, s. 43-46.
 2. Apostolstwo świeckich, zebrał i oprac. Ks. M. Jagosz, Rzym-Kraków 1999, ss. 107.
 3. Ballada wawelskich arkad. Poemat symfoniczny, w: Karol Wojtyła, Adam Bujak, Renesansowy psałterz (Księga słowiańska). Poezje słowem i światłem pisane, Kraków 1999, s. 101-106.
 4. Elementarz etyczny, Lublin 1999, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 5. Emilii, Matce mojej (Kraków 1939), w: Karol Wojtyła, Adam Bujak, Renesansowy psałterz (Księga słowiańska). Poezje słowem i światłem pisane, Kraków 1999, s. 12.
 6. Harfiarz (jesień 1939), w: Karol Wojtyła, Adam Bujak, Renesansowy psałterz (Księga słowiańska). Poezje słowem i światłem pisane, Kraków 1999, s. 109-114.
 7. Magnifikat - Hymn (Kraków 1939, wiosna-lato), w: Karol  Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 261-263; Karol Wojtyła, Adam Bujak, Renesansowy psałterz (Księga słowiańska). Poezje słowem i światłem pisane, Kraków 1999, s. 93-97.
 8. Narodziny wyznawców, fot. A. Bujak 1999.
 9. Nauczyciel i Pasterz. Listy pasterskie - Komunikaty - Zarządzenia 1959-1987. Uzupełnienie tomu I, oprac. Ks. M. Jagosz, Rzym-Kraków 1999, ss. 174.
 10. Persona e Atto. Testo polacco a fronte, a cura di Giovanni Reale e Tadeusz Styczeń SDS, Revisione della traduzione italiana e apparati a cura di G. Girgenti e Patrycja Mikulska, Rusconi Libri, Santarcangelo di Romagna 1999.
 11. Pieśń o Bogu ukrytym, fot. A. Bujak Kraków 1999.
 12. Pieśń poranna, w: Karol Wojtyła, Adam Bujak, Renesansowy psałterz (Księga słowiańska). Poezje słowem i światłem pisane, Kraków 1999, s. 17.
 13. Poezje-Poems, tłum. J. Peterkiewicz, Warszawa 1999.
 14. Poezje/Poesie. Przekład/Traduzione: Aleksandra Kurczab, Margherita Guidaci, Posłowie/Postfazione: Krzysztof Dybciak, Kraków 1999, Wydawnictwo Literackie.
 15. Renesansowy Psałterz, fot. A. Bujak, Kraków 1999.
 16. Sonety - Zarysy (Kraków wiosna 1939), w: Karol Wojtyła, Adam Bujak, Renesansowy psałterz (Księga słowiańska). Poezje słowem i światłem pisane, Kraków 1999, s. 19-38.
 17. Symphonie - Scalenia, w: Karol Wojtyła, Adam Bujak, Renesansowy psałterz (Księga słowiańska). Poezje słowem i światłem pisane, Kraków 1999, s. 51-91.
 18. W służbie Polonii i Kościołowi powszechnemu, zebrał i oprac. Ks. M. Jagosz, Rzym-Kraków 1999, ss. 363.

 

2000

 

 1. Instinto, amor, matrimonio, en: El don del amor. Escritos sobre la familia, Edición preparada por a Burgos, trd. cast. A. Esquivias y R. Mora, Palabra, Madrid 2000, p.p. 49-68.
 2. Introducción a la Enciclica “Humanae vitae”, en: El don del amor. Escritos sobre la familia, Edición preparada por a Burgos, trd. cast. A. Esquivias y R. Mora, Palabra, Madrid 2000, p.p. 201-204.
 3. La enseñanza sobre el amor de la Encíclica “Humanae vitae”, en: El don del amor. Escritos sobre la familia, Edición preparada por a Burgos, trd. cast. A. Esquivias y R. Mora, Palabra, Madrid 2000, p.p. 163-183.
 4. La experiencia religiosa de la pureza, en: El don del amor. Escritos sobre la familia, Edición preparada por a Burgos, trd. cast. A. Esquivias y R. Mora, Palabra, Madrid 2000, p.p. 69-81.
 5. La familia como “communion personarum”, en: El don del amor. Escritos sobre la familia, Edición preparada por a Burgos, trd. cast. A. Esquivias y R. Mora, Palabra, Madrid 2000, p.p. 227-270.
 6. La propedéutica del sacramento del matrimonio, en: El don del amor. Escritos sobre la familia, Edición preparada por a Burgos, trd. cast. A. Esquivias y R. Mora, Palabra, Madrid 2000, p.p. 101-127.
 7. La verdad de la Enciclica “Humanae vitae”, en: El don del amor. Escritos sobre la familia, Edición preparada por a Burgos, trd. cast. A. Esquivias y R. Mora, Palabra, Madrid 2000, p.p. 185-199.
 8. O poznawalności i poznawaniu Boga, Kraków 2000.
 9. Rozważania o istocie człowieka, Kraków 2000, ss. 127, wyd. WAM.
 10. Reflexiones sobre el matrimonio, en: El don del amor. Escritos sobre la familia, Edición preparada por a Burgos, trd. cast. A. Esquivias y R. Mora, Palabra, Madrid 2000, p.p. 83-99.
 11. Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze, red. T. Styczeń SDS, W. Chudy, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek MIC, tłum. K. Stawecka, konsult. naukowa: A. Rodziński, Lublin 2000, ss. 263. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, seria: „Człowiek i moralność 5.

2001

 1. Miłość i odpowiedzialność, red. T. Styczeń, J.W. Gałkowski,, A. Rodziński, A. Szostek MIC, wyd. 3, Lublin 2001, ss. 255, seria: „Człowiek i moralność”.

2002

 1. L’uomo nel campo della responsabilità,  trad. Luigi Crisanti, direttore: Giovanni Reale, Milano 2002.

 

2003

 1. La dottrina sociale della Chiesa, Lateran University Press 2003.
 2. Poezje zebrane; Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski, zdjęcia Adam Bujak, Kraków 2003, ss. 307. Wyd. Biały Kruk.
 3. Ukryty blask, wybór i posłowie ks. Jan Sochoń, Warszawa 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

 

Referaty  nie drukowane

 

1956

 1. „Dwie koncepcje wolności”. Referat wygłoszony w ramach zorganizowanego przez TN KUL cyklu wykładów publicznych pt. „Zagadnienia etyczne” - 28 III - 6 IV 1956 r.

1960

 1. „Wychowanie do małżeństwa”. Referat wygłoszony w ramach Wykładów dla Duchowieństwa 23-25 VII 1960 r.). Temat cyklu: „Małżeństwo katolickie”.    

 

1962 

 1. „Kapłan na tle przemian współczesnych”. Referat wygłoszony w ramach Wykładów dla Duchowieństwa 22-24 VII 1962 r. Temat cyklu: „Kapłan w świecie współczesnym”.
 2. Wstępna konferencja. Na IV sesji ogólnopolskiej duszpasterstwa akademickiego 17 IX 1962 r. Temat ogólny: „Kształtowanie życia wewnętrznego poprzez sakramenty”.

1964

 1. „Rola wspólnoty chrześcijańskiej w wychowaniu społecznym człowieka”. Referat wygłoszony 14 IV 1964 r. w ramach IV Tygodnia Społecznego.
 2. „O wychowaniu do prawdy i wolności”. Referat wygłoszony w ramach Wykładów dla Duchowieństwa 27-29 VIII 1964 r. Temat cyklu: „Ethos polskiego charakteru”.
 3. „O niektórych implikacjach kulturowych współczesnych ujęć etyki”. Referat wygłoszony 9 III 1965 w ramach VIII Tygodnia Filozoficznego poświęconego tematowi „Z pogranicza etyki i filozofii wartości”.

 

1966

 1. „Idea ludu Bożego i świętość Kościoła”. Referat wygłoszony w ramach Wykładów dla Duchowieństwa 23-25 VIII 1966. Temat ogólny „Ecclesia Mater - Mater Ecclesiae”.
 2. „Znaczenie Konstytucji Pastoralnej ‘De Ecclesia in mundo huius temporis’ dla duszpasterstwa”. Referat wygłoszony 13 IX 1966 r. na sesji naukowej teologów polskich zorganizowanej na KUL-u.
 3. „Wspólnota ludzka w oczach Soboru”. Referat wygłoszony 21 X 1966 w ramach II Tygodnia Eklezjologicznego. Temat ogólny „Kościół w świecie współczesnym”
 4. 3 XII 1969 r. Spotkanie w auli KUL ze społecznością uniwersytetu na temat II Nad­zwyczajnego Synodu Biskupów.

1969 

 1. „Wychowanie do pełni kultury ludzkiej”. Referat wygłoszony w ramach sympozjum poświeconego kulturze chrześcijańskiej (1-3 XII 1969 r.).

 

1971

 1. „Żądania teologów w Kościele”. Referat wygłoszony 21 IX 1971 r. w ramach II posoborowego Kongresu Teologów Polskich zorganizowany na KUL-u.

 

1974 

 1. „Osobowa struktura samostanowienia”. Referat wygłoszony 12 III 1974 r. w ramach XVII Tygodnia Filozoficznego w KUL. Temat ogólny: „Aktualność tomizmu, w 700-lecie śmierci św. Tomasza”.
 2. „Introduzione del punto di visita di una fenomenologia dell'azione”. Wprowadzenie do dyskusji na sesji w Uniwersytecie Gregoriańskim Rzym 27-28 III 1976. Temat sesji: „I gradi dell'essere nella fenomenologia e nella metafisica classica”.

1976

 1. „Teoria - praxis: un tema umano e cristiano”. Wykład inauguracyjny na Kongresie Filozoficznym, Genua 8 IX 1976. Temat Kongresu: „Teoria e prassi”.
 2. ” L'autoteleologia dell'uomo e la transcendenza della persona nell'atto”. Referat przesłany na VI Międzynarodowy Kongres Filozoficzny, zorganizowany przez Facoltà di Lettere - Siena i Facoltà di Magistri - Arezzo, Arezzo 1-5 VI 1976. Tenże referat wygłoszony w języku angielskim w Catholic University of America, Washington 29 VII 1976.

 

1976 

 1. Referat wprowadzający na XII Tygodniu Eklezjologicznym KUL wygłoszony 20 X 1976 r. Temat ogólny: „Kościół we wspólnocie”.
 2. Homilia wygłoszona 8 XII 1976 r. w kościele św. Pawła w Lublinie i przemówienie inaugurujące V Tydzień Biblijny poświecony „Ewangelii nuntiandi”.

1977

 1. ”Od ewangelizacji do katechizacji”. Referat wygłoszony 21 XI 1977 r. w ramach sympozjum katechetycznego na KUL-u. Temat ogólny „Katecheza na V Synodzie Biskupów”.

 

1978

 1. “L'amore fecondo, responsabile”. Artykuł na Kongres Centro Internationale Studi di Famiglia, 21 V 1978 r. Mediolan.