CZŁOWIEK W STRUKTURACH ZNIEWOLENIA

1978

1. Rozwój w wolności (Przemówienie do Papieskiej Komisji "Sprawiedliwość i Pokój", 11 XI), NP I, s. 59-62; toż: Sviluppo nella libertà, IGP I, s. 132-135.

2. Wolność religijna podstawą praw ludzkich (Orędzie do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, 2 XII), NP I, s. 116-199; toż: Nella libertà religiosa i fondamenti dei diritti umani, IGP I, s. 252-257.

3. Osiągniemy pokój wychowując do pokoju (Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 21 XII), NP I, s. 173-179; toż: Per giungere alla pace educare alla pace, IGP I, s. 377-388.

4. Miłość i zrozumienie dla przezwyciężenia nienawiści i przemocy (Przemówienie do burmistrza i Rady Kapitolińskiej, 23 XII), NP I, s. 187-188; toż: L'amore e la comprensione per vincere l'odio e la violenza, IGP I, s. 404-406.

5. Solidarność z cierpiącymi z powodu odmowy praw ludzkich (Homilia podczas Mszy świętej, 24 XII), NP I, s. 192-194; toż: Solidarietà a chi soffre per la negazione dei diritti umani, IGP I, s. 415-418.

1979

6. Ojciec święty przyjmuje prośbę o mediację w sporze między Argentyną a Chile (24 I), NP II, 1, s. 52-54; toż: Il Santo Padre accetta la domanda di mediazione tra Argentina e Cile, IGP II, 1, s. 113-115.

7. Solidarność z ludźmi dyskryminowanymi i prześladowanymi (Rozważanie podczas Drogi Krzyżowej, 13 IV), NP II, 1, s. 375-376; toż: Solidarietà con chi soffre discriminazioni e persecuzioni, IGP II, 1, s. 899-902.

8. Wyrazy ubolewania z powodu zamachu dokonanego w Rzymie (4 V), NP II, 1, s. 448; toż: Deplorazione per l'attentato di Roma, IGP II, 1, s. 1045.

9. Wspomnienie o Aldo Moro i o ofiarach przemocy (9 V), NP II, 1, s. 466-467; toż: Ricordo di Moro e delle vittime della violenza, IGP II, 1, s. 1082.

10. Zwycięstwo wiary i miłości nad nienawiścią (Homilia podczas Mszy świętej, Oświęcim-Brzezinka, 7 VI), NP II, 1, s. 683-686; toż: Vittoria della fede e dell'amore sull'odio, IGP II, 1, s. 1482-1487.

11. Nie zostawiajcie ubogim tylko okruszyn ze stołu! (Homilia podczas Mszy świętej, Nowy Jork, 2 X), NP II, 2, s. 276-279; toż: Non lasciate ai poveri le briciole della festa!, IGP II, 2, s. 557-563.

12. Wyrwać korzenie kłamstwa wojny (Przemówienie do kombatantów, 20 X), NP II, 2, s. 394-396; toż: Sradicare la menzogna della guerra mascherata da interessi di parte, IGP II, 2, s. 789-792.

1980

13. Prawda o człowieku jest wielką siłą działającą na rzecz pokoju (Homilia podczas Mszy świętej, 1 I), NP III, 1, s. 1-3; toż: La verità sull'uomo é forza della grande causa della pace, IGP III, 1, s. 3-8.

14. Ubodzy są zawsze pośród was (Przemówienie do Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, 11 I), NP III, 1, s. 38-39; toż: I poveri sono sempre tra noi, IGP III, 1, s. 96-98.

15. Kościół współczesnego świata w służbie wielkiej sprawy pokoju (Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, 14 I), NP III, 1, s. 56-61; toż: La Chiesa nel mondo contemporaneo al servizio della grande causa della pace, IGP III, 1, s. 135-147.

16. Chrześcijanin opowiada się przeciwko przemocy (Przemówienie do członków Fundacji "Luciano Re Cecconi", 28 I), NP III, 1, s. 86-87; toż: Soprattutto il cristiano é contro la violenza, IGP III, 1, s. 210-212.

17. Włochy zroszone krwią (Wspomnienie o profesorze Bachelet, 13 II), NP III, 1, s. 155-156; toż: Dolore per l'Italia insanguinata, IGP III, 1, s. 387.

18. Bronimy wartości moralnych, które są zaprzeczeniem przemocy (Przemówienie do Komitetu i Rzymskiej Rady Prowincjalnej, 16 II), NP III, 1, s. 160-161; toż: Difendiamo i valori morali negati dalla violenza, IGP III, 1, s. 397-399.

19. Ofiarujmy Chrystusowi śmierć naszego brata (Homilia podczas Mszy świętej, 23 II), NP III, 1, s. 197-199; toż: Offriamo a Cristo la morte del nostro fratello, IGP III, 1, s. 477-481.

20. Modlitwa Ojca świętego w intencji zakładników w Bogocie (5 III), NP III, 1, s. 219; toż: La preghiera per gli ostaggi di Bogota, IGP III, 1, s. 525-526.

21. Odpowiadamy na gwałt modlitwą i miłością (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 16 III), NP III, 1, s. 233-234; toż: Rispondiamo alla violenza con la preghiera, con l'amore, IGP III, 1, s. 558-562.

22. Słowa kondolencji z powodu tragicznej śmierci arcybiskupa Oscara Romero (25 III), NP III, 1, s. 301-302; toż: Il cordoglio per la tragica morte dell'arcivescovo Oscar Romero, IGP III, 1, s. 734.

23. Wezwanie do modlitwy za Monsignora Oscara Romero (Wezwanie do modlitwy z powodu zabójstwa arcybiskupa z San Salvador, 26 III), NP III, 1, s. 305-306; toż: Invito a pregare per monsignor Oscar Romero, IGP III, 1, s. 747-748.

24. Usilna prośba do Boga o pokój w Salwadorze (2 IV), NP III, 1, s. 466-468; toż: Gli uomini hanno diritto alla pace e alla sicurezza, IGP III, 1, s. 1104-1108.

25. Nowy apel w sprawie pewnych osób uprowadzonych (28 V), NP III, 1, s. 657; toż: Nuovo appello per alcune persone rapite, IGP III, 1, s. 1500.

26. Głód sprawiedliwości nie musi być źródłem nienawiści (Przemówienie do robotników, Saint-Denis, 31 V), NP III, 1, s. 688-693; toż: L'uomo esprime nel lavoro la sua vocazione all'amore e alla giustizia, IGP III, 1, s. 1562-1572.

27. Ku pomocy cierpiącym braciom (Orędzie do narodu Stanów Zjednoczonych, 2 VI), NP III, 1, s. 746-747; toż: In favore dei fratelli che soffrono, IGP III, 1, s. 1675-1676.

28. "Błogosławieni ubodzy duchem..." (Przemówienie podczas odwiedzin w Faveli, Rio de Janeiro, 2 VII) NP III, 2, s. 12-16; toż: La Chiesa dei poveri con Cristo proclama le beatitudini, IGP III, 2, s. 24-31.

29. Apel o uwolnienie Barbary Piattelli (13 VII), NP III, 2, s. 141; toż: Appello per la liberazione di Barbara Piattelli, IGP III, 2, s. 261.

30. Telegram z wyrazami współczucia z powodu żałoby, jaka dotknęła Italię (6 VIII), NP III, 2, s. 189; toż: Telegrammi di partecipazione al lutto che ha colpito l'Italia, IGP III, 2, s. 334.

31. Dramat narkomanii (Homilia podczas Mszy świętej, Castel Gandolfo, 9 VIII), NP III, 2, s. 195-197; toż: Per vincere la droga é necessaria la solidarietà, IGP III, 2, s. 346-351.

32. Ateizm - dramatem naszego czasu (Przemówienie do uczestników Kongresu "Ewangelizacja a ateizm", 10 X), NP III, 2, s. 450-454; toż: Il dramma spirituale del nostro tempo, IGP III, 2, s. 825-834.

33. Rok działalności Stolicy Apostolskiej (Przemówienie do Kolegium Kardynałów, 22 XII), NP III, 2, s. 873-887 (zwł. s. 880-882); toż: Il cammino della Chiesa tra gli uomini per la costruzione di un mondo più giusto, IGP III, 2, s. 1755-1779.

1981

34. Wyrazy bólu i współczucia z powodu zabójstwa generała Galvaligi (1 I), NP IV, 1, s. 6; toż: Dolore e depolorazione per l'assassinio del Generale Galvaligi, IGP IV, 1, s. 14.

35. Modlitwa Papieża o uwolnienie sędziego d'Urso (11 I), NP IV, 1, s. 22; toż: La preghiera del Papa per la liberazione del magistrato d'Urso, IGP IV, 1, s. 45-46.

36. Głębokie zadowolenie Papieża z uwolnienia zakładników amerykańskich (Słowo po audiencji generalnej, 21 I), NP IV, 1, s. 65; toż: Viva soddisfazione del Papa per la liberazione degli ostaggi americani, IGP IV, 1, s. 131.

37. Apel w sprawie Francesca Coppoli (25 I), NP IV, 1, s. 82; toż: Appello per Francesco Coppola, IGP IV, 1, s. 166.

38. Bogactwo ubóstwa (Tondo, 18 II), NP IV, 1, s. 179-182; toż: Difendere la dignità dei poveri non é un lusso per la Chiesa, IGP IV, 1, s. 367-373.

39. Kościół czuje się powołany do udzielania pomocy uchodźcom (Przemówienie podczas wizyty w obozie dla uchodźców, Morong, 21 II), NP IV, 1, s. 217-218; toż: L'assistenza ai profughi parte integrante della missione della Chiesa, IGP IV, 1, s. 445-448.

40. Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość (Przemówienie przy pomniku pokoju, Hiroszima, 25 II), NP IV, 1, s. 260-263; toż: Ricordare il passato é impegnarsi per il futuro, IGP IV, 1, s. 532-537.

41. Jesteście żywym wołaniem o pokój (Przemówienie do ofiar bomby atomowej w Nagasaki, 26 II), NP IV, 1, s. 280-281; toż: Voi siete un vivente e costante appello alla pace, IGP IV, 1, s. 571-572.

42. Wyrazy współczucia dla ofiar bombardowania w Sydonie (20 IV), NP IV, 1, s. 471; toż: Dolore per le vittime del bombardamento di Sidone, IGP IV, 1, s. 985.

43. Apel w sprawie ofiar uprowadzeń (22 IV), NP IV, 1, s. 477; toż: Appello per le vittime di rapimenti, IGP IV, 1, s. 997.

44. Wezwanie do modlitwy w intencji Filipin, Irlandii Północnej i Libanu (22 IV), NP IV, 1, s. 478; toż: Invito a pregare per le Filippine, Irlanda del Nord e Libano, IGP IV, 1, s. 998-999.

45. Modlę się za brata, który mnie zranił (17 V), NP IV, 1, s. 583; toż: "Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato", IGP IV, 1, s. 1210.

46. Niepokój o los asesora Ciro Cirillo (12 VII), NP IV, 2, s. 7; toż: L'ansia per la sorte dell'assesore Ciro Cirillo, IGP IV, 2, s. 18.

47. Nie możemy zapomnieć (Przemówienie z okazji 42. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 30 VIII), NP IV, 2, s. 52-54; toż: Vigorosa difesa della pace, IGP IV, 2, s. 116-119.

48. Telegram Kardynała Sekretarza Stanu po zamachu w Wiedniu (30 VIII), NP IV, 2, s. 55-56; toż: Il telegramma del Cardinale Segretario di Stato per l'attentato di Vienna, IGP IV, 2, s. 123.

49. Telegram z wyrazami współczucia po tragicznej śmierci prezydenta Sadata (7 X), NP IV, 2, s. 150; toż: Il cordolio per la tragica morte del presidente Sadat, IGP IV, 2, s. 364.

50. Orędzie [...] na pierwszy Światowy Dzień Wyżywienia (16 X), NP IV, 2, s. 185-186; toż: Garantire concretamente a ogni uomo il diritto fondamentale alla nutrizione, IGP IV, 2, s. 441-444.

51. Apel w sprawie zatrzymanych (1 XI), NP IV, 2, s. 226; toż: Accorato appello in favore di sequestrati, IGP IV, 2, s. 527.

52. Siła i powaga władzy wyraża się w dialogu, nie w przemocy (Apel w sprawie Polski, 16 XII), NP IV, 2, s. 501-502; toż: Non é impossibile tornare sulla strada del rinnovamento, IGP IV, 2, s. 1146-1147.

1982

53. Uczyńcie wyłom w murze nienawiści (Przemówienie do młodzieży z włoskiej Akcji Katolickiej, 8 V), ORpol. 3(1982) nr 5, s. 31; toż: Protagonisti del futuro della storia costruttori del mondo nuovo, IGP V, 2, s. 1454-1459.

54. Działanie dla dobra wspólnego nadaje sens władzy (Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, 13 V), ORpol. 3(1982) nr 5, s. 10; toż: Preparate vie sempre più umane per risolvere le controversie internazionali, IGP V, 2, s. 1625-1632.

55. Rozbrojenie (Orędzie do uczestników Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, poświęconej sprawie rozbrojenia, 7 VI), ORpol. 3(1982) nr 6, s. 25; toż: Il negoziato rimane l'unica soluzione realistica di fronte alla continua minaccia della guerra, IGP V, 2, s. 2131-2143.

56. Apel w sprawie Emanueli Orlandi (3 VII, 10 VII, 17 VII, 21 VII, 28 VII, 28 VIII), ORpol. 4(1983) nr 7-8, s. 25.

57. Dobro - zło (Homilia podczas Mszy świętej, Rimini, 29 VIII), NP V, 2, s. 322-325; toż: Vivere un cristianesimo maturo non comporta una fuga dal mondo, IGP V, 3, s. 339-346.

58. Telegram [...] do kardynała Ugo Poletti - wikariusza Rzymu - po zamachu na główną synagogę Rzymu (9 X), ORpol. 3(1982) nr 10, s. 20.

1983

59. Przybywam, by dzielić z narodami ich ból (Przemówienie na lotnisku, San José, 2 III), NP VI, 1, s. 245-247; toż: Vengo a condividere il dolore dei popoli e per comprenderli più da vicino, IGP VI, 1, s. 523-525.

1984

60. Do członków Komisji Badania i Zwalczania Narkomanii (19 I), ORpol. 5(1984) nr 3, s. 10, 21; toż: Esortazione a rafforzare la famiglia per combattere la droga, IGP VII, 1, s. 114-116.

61. Apartheid (Przemówienie podczas audiencji dla Komitetu ONZ do walki z dyskryminacją rasową, 7 VII), ORpol. 5(1984) nr 7, s. 1, 8; toż: L'"apartheid" offende la dignità umana e mette in pericolo la pace mondiale, IGP VII, 2, s. 35-39.

62. Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary O niektórych aspektach "teologii wyzwolenia" (6 VIII), Rzym 1985.

63. Problem uchodźców (Orędzie na Światowy Dzień Emigranta przesłane w imieniu Papieża przez Kardynała Sekretarza Stanu na ręce Przewodniczącego Papieskiej Komisji Duszpasterstwa Migracji i Turystyki, 30 VIII), ORpol. 5(1984) nr 8, s. 28; toż: "È ancora grave il dramma dei rifugiati e dei clandestini", IGP VII, 2, s. 295-299.

64. Solidarność z tymi, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości (Przemówienie podczas audiencji dla uczestników sesji plenarnej Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax", 30 XI), ORpol. 5(1984) nr 11-12, s. 25; toż: La Chiesa non deve essere né apparire complice di situazioni di ingiustizia, IGP VII, 2, s. 1333-1339.

1985

65. Drogi sprawiedliwości, wolności i braterstwa świata pracy (Przemówienie podczas spotkania ze światem pracy, Quito, 30 I), ORpol. 6(1985) nr 2, s. 15; toż: "Non accettate mai sistemi di violenza che contraddicono la vostra fede cattolica", IGP VIII, 1, s. 287-293.

66. Pokój rodzi się ze sprawiedliwości (Przemówienie podczas spotkania z wiernymi, Ayacucho, 3 II), ORpol. 6(1985) nr 3, s. 21-22; toż: L'umanesimo cristiano seme fecondo nella terra e nel cuore dei Campesinos, IGP VIII, 1, s. 372-380.

67. Nie przeciwko ludziom, lecz przeciw niesprawiedliwości (Homilia podczas Mszy świętej, Esch-Alzette, 15 V), ORpol. 6(1985) nr nadzwyczajny, s. 22-23; toż: Contro l'ingiustizia una vera solidarietà, IGP VIII, 1, s. 1379-1386.

68. Myśląc o ofiarach krwawych starć w Afryce Południowej (Jaunde, 11 VIII), ORpol. 6(1985) nr 8, s. 22; toż: "Mettere fine, senza tardare, ad ogni indegna discriminazione dell'uomo", IGP VIII, 2, s. 310-311.

69. Tam, gdzie zagrożona jest rodzina, zagrożona jest przyszłość społeczeństwa (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", Bamenda, 12 VIII), ORpol. 6(1985) nr 9, s. 8-9; toż: "Non cedete alle forze che distruggono l'unità, la stabilità e la felicità delle vostre famiglie", IGP VIII, 2, s. 322-329.

70. Co czynimy dla dobra braci i sióstr z Afryki? (Przemówienie podczas spotkania z prezydentem i korpusem dyplomatycznym, Yaounde, 12 VIII), ORpol. 6(1985) nr 9, s. 10-11; toż: La discriminazione razziale praticata in Africa solleva l'indignazione del mondo e della Chiesa, IGP VIII, 2, s. 336-346.

71. Współodpowiedzialność, solidarność, pokój (Przemówienie w ośrodku ONZ, Nairobi, 18 VIII), ORpol. 6(1985) nr nadzwyczajny, s. 12-13; toż: I programmi ambientali per assicurare cibo e alloggio: modi concreti di promuovere la pace, IGP VIII, 2, s. 477-484.

1986

72. Zwyciężajcie nienawiść miłością, nieprawdę prawdą, przemoc cierpieniem (Przemówienie w Raj Ghat (Indie), 1 II), ORpol. 7(1986) nr 1, s. 16; toż: "Vi annuncio l'amore di Dio", IGP IX, 1, s. 244-245.

73. Niech wreszcie dojdą do głosu ci, którzy nie mają głosu (Homilia podczas Mszy świętej, Kalkuta, 4 II), ORpol. 7(1986) nr 2, s. 7-8; toż: "La voce dei poveri é la voce di Cristo: lasciate parlare l'India", IGP IX, 1, s. 312-318.

74. Kongregacja Nauki Wiary Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu (22 III), Rzym 1986.

75. Opatrzność Boża a obecność zła i cierpienia w świecie (Audiencja generalna, 4 VI), ORpol. 7(1986) nr 6, s. 5; La Divina Provvidenza e la presenza del male e della sofferenza nel mondo, IGP IX, 1, s. 1758-1767.

76. Opatrzność Boża przezwycięża zło w Chrystusie Odkupicielu (Audiencja generalna, 11 VI), ORpol. 7(1986) nr 6, s. 5-6; toż: La Divina Provvidenza supera il male in Gesù Redentore, IGP IX, 1, s. 1800-1810.

77. Projekt - Człowiek (Przemówienie w ośrodku terapeutyczny dla narkomanów, 21 VI), ORpol. 7(1986) nr 6,s. 1, 4; toż: La tossicodipendenza é una malattia dello spirito. Per vincerla occorre cambiare la qualità della vita, IGP IX, 1, s. 1888-1893.

78. Przybywam, aby dzielić z wami waszą wiarę, wasze pragnienia, cierpienia i nadzieje (Przemówienie na lotnisku, Bogota, 1 VII), ORpol. 7(1986) nr 7, s. 2; toż: Vengo per condividere la vostra fede, i vostri affanni, le vostre speranze, IGP IX, 2, s. 11-14.

79. Macie budować społeczeństwo sprawiedliwe (Przemówienie podczas spotkania z politykami, przedsiębiorcami i intelektualistami, Bogota, 1 VII), ORpol. 7(1986) nr 7, s. 4-5; toż: Contro qualsiasi violenza siate anche voi pionieri del rispetto dei diritti dell'uomo, IGP IX, 2, s. 28-36.

80. Handlarze wolnością swych braci (Cartagena, 6 VII), ORpol. 7(1986) nr 7, s. 28; toż: Lottate contro la schiavitù della droga, IGP IX, 2, s. 195-197.

81. Pojednanie w sprawiedliwości i przebaczeniu (Przemówienie podczas spotkania z mieszkańcami Barranquilla, 7 VII), ORpol. 7(1986) nr 7, s. 29-30; toż: Riconciliazione nazionale nel segno dello giustizia, IGP IX, 2, s. 198-206.

1987

82. Bez użycia siły (Przemówienie nt. pokojowego rozwiązania konfliktu między Argentyną a Chile, Montevideo, 31 III), ORpol. 8(1987) nr 4, s. 13-14; toż: "Nessuno si scoraggi nella ricerca tenace di vie pacifiche per la soluzione dei conflitti", IGP X, 1. s. 903-907.

83. Biedni nie mogą dłużej czekać (Przemówienie do Komisji Gospodarczej ONZ dla Ameryki Łacińskiej i Wysp Karaibskich, Santiago, 3 IV), ORpol. 8(1987) nr 4, s. 23-24; toż: Costruire un'economia della solidarietà: i poveri non possono più attendere!, IGP X, 1, s. 1010-1017.

84. Priorytet wartości etycznych w życiu publicznym (Przemówienie podczas spotkania z przywódcami politycznymi, Argentyna, Buenos Aires, 6 IV), ORpol. 8(1987) nr 6, s. 17; toż: Senza il rispetto di norme etiche é impossibile una degna convivenza, IGP X, 1, 1116-1121.

85. Niezłomny świadek wiary, kardynał Klemens August von Galen (Homilia podczas Nieszporów, Münster, 1 V), ORpol. 8(1987) nr 7, s. 25; toż: Il Cardinale Clemens-August von Galen visse ciò che predicava, IGP X, 2, s. 1507-1513.

86. Struktury, odpowiedzialność osobista, solidarność (Przemówienie podczas spotkania ze światem pracy, Bottrop, 2 V), ORpol. 8(1987) nr 7, s. 27-28; toż: La domenica va salvaguardata per il bene dei lavoratori, delle famiglie e del livello culturale di tutto il popolo, IGP X, 2, s. 1528-1536.

87. Co uczyniłeś ze swoim bezdomnym bratem? Kościół a problem mieszkaniowy (Dokument Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax" z okazji Międzynarodowego Roku Schronienia dla bezdomnych, 27 XII), ORpol. 9(1988) nr 2, s. 7-10.

88. Encyklika Sollicitudo rei socialis (30 XII), Rzym 1987; toż: Lettera Enciclica "Sollicitudo Rei Socialis" IGP X, 3, s. 1547-1664.

1988

89. Czy nie zapomnieliśmy zbyt pochopnie? (Przemówienie podczas odwiedzin w obozie w Mauthausen, 24 VI), ORpol. 9(1988) nr 7, s. 23-24; toż: Cosa mai può tramandare ai posteri il nostro secolo se esistono ancora nel mondo i campi di sterminio?, IGP XI, 2, s. 2141-2145.

90. Dokument Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax" Kościół wobec rasizmu. W trosce o pogłębienie braterstwa między ludźmi (3 XI), ORpol. 10(1989) nr 1-2, s. 5-9.

1989

91. List apostolski z okazji pięćdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej (27 VIII), ORpol. 10(1989) nr 8, s. 3-5; toż: "Tu m'as mis au tréfonds", IGP XII, 2, s. 369-380.

92. List apostolski [...] do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o sytuacji w Libanie Ancora una volta (7 IX), ORpol. 10(1989) nr 9, s. 1, 3; toż: Lettera Apostolica "Ancora una volta", IGP XII, 2, s. 467-471.

93. Troska o uchodźców (Orędzie na Wielki Post 1990, 8 IX), ORpol. 11(1990) nr, s. 3; toż: Profughi e rifugiati: il nostro prossimo più vicino, IGP XII, 2, s. 476-480.

1990

94. "Nie" wszelkiego rodzaju dyskryminacji (Homilia podczas Mszy świętej, Praia, 26 I), ORpol. 11(1990) nr 1, s. 25-26; toż: Il cristianesimo é la forza degli umili che sanno essere semplici, IGP XIII, 1, s. 192-199.

95. Orędzie [...] do zwierzchników chrześcijańskich Kościołów w Libanie (25 V), ORpol. 11(1990) nr 5, s. 12; Mai più guerra, mai più violenza, mai più sofferenze nel Libano, IGP XIII, 1, s. 1393-1396.

96. Troska o uchodźców (Orędzie na Wielki Post 1990, 8 IX), ORpol. 11(1990) nr 1, s. 3; toż: Quel che fate a Lui, lo fate a Me, IGP XIII, 2, s. 588-590.

97. Ustawa, która godzi w ład moralny wszystkich (3 X), ORpol. 11(1990) nr 10-11, s. 24.

98. Obrona najsłabszych (Homilia podczas "Te Deum" w kościele "Il Gesù", 31 XII), ORpol. 11(1990) nr 12, s. 24, 26; toż: Non sono i beni materiali che fanno difetto alla città. Insufficiente é l'attenzione posta, IGP XIII, 2, s. 1752-1755.

1991

99. Grzechy społeczne (Cykl Jasnogórski, 20 III), ORpol. 12(1991) nr 2-3, s. 50-51.

100. Czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? (Homilia podczas Mszy świętej, Kielce, 3 VI), ORpol. 12(1991) nr 5, s. 31-33; toż: La società ha bisogno di una libertà matura e non di una finzione di libertà che rende l'uomo schiavo, IGP XIV, 1, s. 1458-1464.

101. "Nie zabijaj": przeciwko uzurpacji Bożej władzy nad życiem i śmiercią (Homilia podczas Mszy świętej, Radom, 4 VI), ORpol. 12(1991) nr 5, s. 34-36; toż: Alle vittime della crudeltà umana nel nostro secolo si aggiunge il grande cimitero dei non-nati e degli indifesi, IGP XIV, 1, s. 1467-1472.

102. "Nie kradnij" znaczy także nie nadużywaj twojej władzy nad własnością (Homilia podczas Mszy świętej, Białystok, 5 VI), ORpol. 12(1991) nr 5, s. 46-49; toż: La Beata Bolesława, mediante l'amore al suo popolo, fu l'ispiratrice dell'ecumenismo nella vita quotidiana, IGP XIV, 1, s. 1495-1503.

103. Wielka praca nad mową (Homilia podczas Mszy świętej, Olsztyn, 6 VI), ORpol. 12(19991) nr 5, s. 57-60; toż: La libertà fuori della verità é solo apparenza e schiavitù, IGP XIV, 1, s. 1523-1530.

104. Niechaj nikt nie bogaci się kosztem bliźniego (Homilia podczas Mszy świętej, Płock, 7 VI), ORpol. 12(1991) nr 6, s. 9-11; toż: Mai a nessuno é lecito tendere ai beni materiali violando la legge morale o i diritti di un altro uomo, IGP XIV, 1, s. 1559-1564.

105. Ewangelia więzień (Przemówienie podczas spotkania z więźniami, Płock, 7 VI), ORpol. 12(19991) nr 6, s. 13-14; toż: Sparisca per sempre nel mondo l'ignominia dei prigionieri politici, IGP XIV, 1, s. 1568-1572.

106. Rasizm we wszelkich postaciach jest grzechem przeciw Bogu i ludzkości (Przemówienie podczas spotkania ze wspólnotą żydowską, Budapeszt, 18 VIII), ORpol. 12(1991) nr 9-10, s. 19-20; toż: Occorre educare le coscienze a considerare antisemitismo e razzismo come peccati contro Dio e contro l'umanità, IGP XIV, 2, s. 347-351.

107. Społeczna nauka Kościoła odpowiedzią na głód chleba i sprawiedliwości (Przemówienie do Episkopatu brazylijskiego, Natal, 13 X), ORpol. 12(1991) nr 11, s. 7-10; toż: Nella dottrina sociale l'autentica risposta evangelica alla fame di pane e di giustizia, IGP XIV, 2, s. 826-833.

108. Uwierzyć nadziei wbrew nadziei (Przemówienie do uczestników Konferencji poświęconej narkomanii i alkoholizmowi, 23 XI), ORpol. 13(1992) nr 2, s. 15-17; toż: Tossicodipendenze e alcoolismo frustrano la persona proprio nella sua capacità di comunione e di dono, XIV, 2, s. 1248-1253.

1992

109. Zagrożenie dla całego społeczeństwa (Przemówienie do członków Komitetu Religijnego Przymierza przeciw Pornografii, 30 I), ORpol. 13(1992) nr 7, s. 31-32; toż: La pornografia costituisce una minaccia per l'intera società, IGP XV, 1, s. 192-194.

110. Krzyk wieków i pokoleń (Przemówienie podczas wizyty w Domu Niewolników, Gorée, 22 II), ORpol. 13(1992) nr 5, s. 15-16; toż: "Sono venuto a rendere omagio a tutte le vittime sconosciute", IGP XV, 1, s. 390.

111. Nie ulegajcie kulturze śmierci (Homilia podczas Mszy świętej w uroczystość św. Józefa, 19 III), ORpol. 13(1992) nr 6, s. 27-29; toż: "Non cedete alla cultura della morte! Famiglie cristiane, siate il presidio della vostra società!, IGP XV, 1, s. 663-668.

112. "W tych dramatycznych chwilach jestem całym sercem przy was" (Przesłanie do biskupów Bośni i Hercegowiny, 12 XI), ORpol. 14(1993) nr 1, s. 34; toż: Rispetto per i valori sacri della persona umana, IGP XV, 2, s. 537-540.

113. Należy stworzyć warunki sprzyjające pełnemu rozwojowi każdego człowieka (Przemówienie do uczestników obrad Międzynarodowej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, 5 XII), ORpol. 14(1993) nr 3, s. 38-40; toż: Lo scandalo provocato dal "paradosso dell'abbondanza" é l'ostacolo principale alla soluzione del dramma della fame dei popoli, IGP XV, 2, s. 816-822.

1993

114. List Ojca Świętego do Arcybiskupa Sarajewa o katastrofalnej sytuacji materialnej i moralnej spowodowanej wojną w Bośni i Hercegowinie (2 II), ORpol. 14(1993) nr 4, s. 7-8; toż: Dobbiamo aiutare le donne così dolorosamente offese a trasformare l'atto di violenza in un atto di amore e di accoglienza, IGP XVI, 1, s. 241-243.

115. Orędzie Jana Pawła II do Sekretarza Generalnego ONZ w obronie ludności Bośni i Hercegowiny wystawionej na śmiercionośne szaleństwo wojny (1 III), ORpol. 14(1993) nr 5-6, s. 4-5; toż: "Avere il coraggio della pace", IGP XVI, 1, s. 563-565.

116. Nie ulegajcie zniechęceniu, uchwyćcie się nadziei (Przemówienie podczas spotkania z więźniami, 10 V), ORpol. 14(1993) nr 7, s. 20-21; toż: Non cedete mai alla tentazione dello scoraggiamento, aggrappatevi alla vita e alla speranza. La Chiesa é accanto a voi, IGP XVI, 1, s. 1178-1181.

1994

117. Aby zapobiec odradzaniu się zła (Przemówienie do przedstawicieli społeczności żydowskich, 7 IV), ORpol. 15(1994) nr 8, s. 20-21; toż: L'umanità non può permettere che si ripetano gli orribili crimini causati dall'antisemitismo e dall'odio raziale, IGP XVII, 1, s. 892-894.

118. Do prezydenta Republiki Bośni i Hercegowiny (Przemówienie, które Ojciec Święty miał wygłosić w Sarajewie, 8 IX), ORpol. 15(1994) nr 11, s. 13-14; toż: Al Presidente della Presidenza della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, IGP XVII, 2, s. 255-259.

1995

119. Ewangeliacja wśród Cyganów (Przemówienie do uczestników IV Międzynarodowego Kongresu Duszpasterstwa Cyganów, 8 VI), ORpol. 17(1996) nr 1, s. 34-35; toż: La nuova evangelizzazione del popolo zingaro non deve perdere la memoria di una storia segnata da tragedie, IGP XVIII, 1, s. 1688-1691.

120. Nie wolno łamać ani ignorować praw migranta (Orędzie na Światowy Dzień Migranta 1996 r., 25 VII), ORpol. 17(1996) nr 6, s. 8-10; toż: "Nella Chiesa nessuno é straniero e la Chiesa non é straniera a nessun uomo e in nessun luogo", IGP XVIII, 2, s. 130-134.

1996

121. Miłość zwyciężyła nienawiść (Orędzie Wielkanocne "Urbi et Orbi", 7 IV), ORpol. 17(1996) nr 5, s. 44-45; toż: Una preghiera sublime ed una concreta invocazione di riscatto, IGP XIX, 1, s. 938-949.

122. Dramat narkomanii (Przesłanie na IX Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią i Nielegalnym Handlem Narkotykami, 15 VI), ORpol. 17(1996) nr 9, s. 44-45; toż:

123. Wiara chrześcijańska duszą Europy (Homilia podczas Mszy świętej, Paderborn, 22 VI), ORpol. 17(1996) nr 9, s. 9-11; toż: Da Paderborn un grido alla Chiesa in Germania: "Non fatevi gettare nello scoraggiamento! siate uniti nella speranza", IGP XIX, 1, s. 1552-1560.

124. Ochrona nieletnich (Przesłanie do prawników katolickich we Włoszech, 6 XII), ORpol. 18(1997) nr 3, s. 9-10; toż: La difesa dei bambini, sfruttai nel mondo più turpe e brutale, é un dovere fondamentale di giustizia che non si può ignorare, IGP XIX, 2, s. 902-906.

125. Przebacz a zaznasz pokoju (Orędzie na XXX Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1997, 8 XII), ORpol. 18(1997) nr 1, s. 4-8; toż: "Offri il perdono, ricevi la pace", IGP XIX, 2, s. 928-939.

1997

126. Kościół, który wyszedł z katakumb (Przemówienie do członków Konferencji Episkopatu Białorusi, 7 IV), ORpol. 18(1997) nr 6, s. 38-40; toż: La Chiesa cattolica in Belarus', segno di speranza per quanti spendono le loro energie in vista di un avvenire migliore di pace e di riconciliazione, IGP XX, 1, s. 603-614.

127. Trzeba odbudować zranione i rozbite społeczeństwo (Przemówienie do biskupów Bośni i Hercegowiny, 13 IV), ORpol. 18(1997) nr 6, s. 15-16; toż: Siamo con voi e saremo sempre con voi nel sostenere i vostri sforzi per riedificare la comunità cristiana, IGP XX, 1, s. 683-687.

128. Kościół jest z wami (Przesłanie do więźniów, 30 IX), ORpol. 18(1997) nr 12, s. 16; toż: Il progetto di salvezza riguarda tutti. Nessuno deve sentirsi escluso, IGP XX, 2, s. 437-438.

129. Walka z narkomanią sprawą wszystkich ludzi (Przemówienie do uczestników kongresu nt. narkomanii, 11 X), ORpol. 19(1998) nr 1, s. 24-25; toż: La lotta contro il flagello della tossicomania é dovere di ciascuno, secondo le proprie responsabilità, IGP XX, 2, s. 531-535.

130. Kościół potępia teorie rasistowskie (Przemówienie do uczestników sympozjum na temat korzeni antyjudaizmu, 31 X), ORpol. 19(1998) nr 1, s. 30-31; toż: La Chiesa condanna con fermezza tutte le forme di genocidio e le teorie razziste che le ispirano o pretendono di giustificarle, IGP XX, 2, s. 723-726.

1998

131. W trosce o wielki i ofiarny czyn nowej ewangelizacji (Przemówienie do biskupów polskich, 2 II), ORpol. 19(1998) nr 3, s. 36-39.

132. Wolność trzeba stale zdobywać i tworzyć (Przemówienie podczas audiencji dla pielgrzymów z Białorusi, 17 X), ORpol. 19(1998) nr 12, s. 24-25.

1999

133. Nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajcie (Przemówienie podczas spotkania czterech pokoleń, Meksyk, 25 I), ORpol. 20(1999) nr 4, s. 27-29.

134. Droga nawrócenia jako wyzwolenie od zła (Audiencja generalna, 18 VIII), ORpol. 20(1999) nr 11, s. 32-33.

135. Przezwyciężyć osobisty grzech i "struktury grzechu" (Audiencja generalna, 25 VIII), ORpol. 20(1999) nr 11, s. 34-35.

136. Budujmy nową przyszłość (Przemówienie podczas wizyty w "Yad Vashem", Jerozolima, 23 III), ORpol. 21(2000) nr 5, s. 27-28.

(oprac. Maria Filipiak)