Dr Marek Bebak, ur. w 1987 r. w Jastrzębiu-Zdroju, jest absolwentem studiów I i II stopnia w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (magisterium z wyróżnieniem) oraz absolwentem dwuletnich Podyplomowych Studiów z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

W marcu 2018 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce na Wydziale Historycznym UJ, na podstawie dysertacji Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Dobrzańskiej-Fabiańskiej. Zainteresowania naukowe koncentruje głównie wokół zagadnień związanych z muzyką religijną XVII i XVIII wieku, zwłaszcza kultury muzycznej kolegium rorantystów wawelskich, historii i repertuaru kapeli wokalno-instrumentalnej krakowskiej katedry, a także życia muzycznego klasztorów funkcjonujących w dawnym Krakowie (zwłaszcza karmelitów, bonifratrów i trynitarzy). Ponadto interesuje się źródłoznawstwem i edytorstwem muzycznym. W ramach badań prowadził kwerendy w bibliotekach i archiwach, m.in. w Austrii, Czechach, Niemczech, Słowacji i we Włoszech. Jako kierownik i wykonawca uczestniczy w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki oraz Instytut Muzyki i Tańca. Współpracuje także z Polskim Wydawnictwem Muzycznym.
Od 2011 roku łączy pracę naukową z pracą zawodową w Domu Zakonnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Krakowie (Konwent Bonifratrów), gdzie jest obecnie zatrudniony w Bibliotece i Archiwum na stanowisku kierownika. Jest także założycielem i opiekunem chóru kameralnego Ars Cameralis, działającego przy Sanktuarium Diecezjalnym św. Jana Bożego w Krakowie.

Dr M. Bebak w 2020 r. został laureatem Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta.

Lista publikacji:Publikacje.jpg

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2020, godz. 13:35 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak