Do JAKICH INSTYTUCJI można wyjechać?

 

Instytucje zapewniające praktyki muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ i organizacją przyjmującą może być:

  • każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i badań naukowych i innowacji. Przykładowo taką organizacją może być:
    - publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);

- organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;

- ambasada lub urząd konsularny wysyłającego państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem;

- partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;

- instytut badawczy;

- fundacja;

- szkoła/instytut/ośrodek edukacji (na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia na poziomie przedszkolnym, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształceniu zawodowym i edukacji dorosłych);

 

  • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
  • instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;
  • instytucja szkolnictwa wyższego z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem posiadająca ECHE lub instytucja szkolnictwa wyższego z państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem uznana przez właściwe organy, która podpisała porozumienia międzyinstytucjonalne z partnerami z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem przed rozpoczęciem mobilności. 

 

 

Gdzie nie można zrealizować praktyki?

 

Następujące rodzaje organizacji nie kwalifikują się jako organizacje przyjmujące w przypadku mobilności studentów w ramach praktyk zawodowych:

  • instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje (wyczerpujący wykaz tych instytucji jest dostępny na stronie internetowej http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_pl )
  • organizacje zarządzające programami UE, takie jak agencje narodowe (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania)