Patronem Honorowym Konferencji jest  KOMITET NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN

 

 

organizatorzy:                                

                          

 

 

 

 

Katedra Biografistyki Pedagogicznej

Instytutu Pedagogiki


Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz

Towarzystwo Kulturalne CZYTELNIA DRAMATU

zapraszają do udziału w

II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

z serii

Biografistyka pedagogiczna

na temat:

 

Światopoglądowo-społeczne koncepcje wychowania i edukacji akademickiego Lublina

 

 

Akademicki Lublin2014, proj. Tomek ,,Maped” Pizoń
 która odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2014 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.
Konferencja skierowana jest do byłych i obecnych studentów, nauczycieli, wykładowców, pracowników naukowych, reprezentujących różne dziedziny nauki, wszystkich, którym bliskie są losy szkół wyższych działających w Lublinie i drogi życiowe i naukowe osób z nimi związanych.

 

Cele konferencji

 

       Inspiracją do zorganizowania konferencji stały się, przypadające w tym roku i w latach następnych, jubileusze najstarszych lubelskich uczelni: Metropolitarnego Seminarium Duchownego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lubelskiej Szkoły Mędrców (Jesziwy), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Celem konferencji jest ukazanie bogatych tradycji akademickich Lublina. Już w 1714 roku erygowano w Lublinie seminarium duchowne, w 1918 roku powołano Katolicki Uniwersytet Lubelski, w 1926 roku powstała druga wyższa uczelnia o charakterze teologicznym – jezuickie „Bobolanum”. Żydowską wyższą szkołą wyznaniową była natomiast założona w 1930 roku Lubelska Szkoła Mędrców (Jesziwa), największa uczelnia talmudyczna na świecie,. W 1944 roku nowe władze utworzyły Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. W późniejszych latach powstały Politechnika Lubelska, Akademia Medyczna i Akademia Rolnicza. Po przeobrażeniach ustrojowych 1989 r. w mieście powoływano kolejne uczelnie.
Pragniemy rozmawiać o misji, celach i dziejach lubelskich szkół wyższych. Chcemy wskazać na kręgi kulturowe, religijne i polityczne, z których wywodzili się i w których działali ludzie w nich pracujący. W czasach, gdy tak dużo dyskutuje się nad rolą i organizacją wyższych uczelni, nad poziomem i sensem uprawianej na nich nauki, gdy próbuje się wszystko zunifikować i główny nacisk postawić na „zbieranie punktów”, pragniemy powrócić do korzeni. Mamy nadzieję, że przypominając o wielokulturowości szkół wyższych, która ubogacała, mobilizowała do współpracy i rywalizacji ludzi w nich pracujących, dopingowała do rozwoju, inspirowała osiągnięcia naukowe, powstawanie nowych prądów w nauce i kulturze, wpływała na stosowanie nowatorskich metod nauczania i wychowania, uda nam się wskrzesić tradycyjne wartości i autentycznego ducha współpracy, wynikającej z zamiłowania do wiedzy, chęci poszukiwania prawdy i odkrywania nowych kontekstów.

Zależy nam na wymianie wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami innych ośrodków naukowych na temat losów twórców i założycieli lubelskich szkół wyższych, pracowników i absolwentów tutejszych uczelni, których tradycje wyniesione z rodzinnego domu, doświadczenia życiowe i naukowe, wiedza i wartości wpojone w Lublinie miały wpływ na działalność naukową i dydaktyczną innych ośrodków akademickich. Chcemy odszukać ludzi, którzy tu studiowali, zdobywali szlify, zaczynali karierę naukową, później jednak wyjechali do innych miast czy krajów, a apogeum ich kariery naukowej przypadło na czas działalności za Lublinem. Pragniemy także zastanowić się nad problemem wpływu wydarzeń politycznych na sytuację osób związanych z uczelniami, nad rolą ludzi nauki w inspirowaniu przeobrażeń politycznych i społecznych, nad wolnością nauki, konsekwencjami prowadzenia działalności politycznej przez naukowców. Naszą intencją jest też zwrócenie uwagi na te osoby, które wywarły wpływ na swoje macierzyste uczelnie przez to, że całe swoje życie naukowe spędziły w Lublinie.

 

                                                  

                                                   Obszary tematyczne konferencji

1. Biografie lubelskich naukowców.

2. Lubelscy absolwenci na polskich i zagranicznych uniwersytetach.

3. Wielokulturowość lubelskiej nauki.

4. Koncepcje wychowania wywodzące się z lubelskich szkół wyższych (WSD, KUL-u, Jesziwy, UMSC-u, akademii medycznej, rolniczej, politechniki i szkół powstałych po przeobrażeniach ustrojowych).

5. Życie studenckie w lubelskich szkołach wyższych.

6. Polityka a działalność lubelskich szkół wyższych.

7. Nurty teoretyczne i działalność praktyczna lubelskich naukowców.

8. Konstelacje wyznaniowe nauki w okresie międzywojennym.

9. Konstelacje wyznaniowo-ideologiczne w okresie powojennym.

10. Wpływ przełomów historycznych na działalność lubelskich szkól wyższych.

11. Migracje lubelskich naukowców.

12. Mapa rozmieszczenia uczelni wyższych w Lublinie.

13. Międzypokoleniowy przekaz wartości osób związanych z akademickim Lublinem.

14. Akademicki Lublin jako utopia i heterotopia w biografiach ludzi nauki i studentów.

 

 

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie tematów i streszczeń wystąpień w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2014.

Przewidujemy wystąpienia w formie wykładów (15 minut). Zgłoszenia należy dokonywać poprzez formularz zamieszczony na stronie Katedry Biografistyki Pedagogicznej KUL JP II.

Zgłoszenie i abstrakt należy przesłać drogą e-mail na adres kbpkul@gmail.com do 30 czerwca 2014. Tekst wystąpienia na ten sam adres do dnia rozpoczęcia konferencji, czyli 7 listopada 2014 r., ze względu na ograniczenia czasowe dotyczące redakcji i wydania publikacji pokonferencyjnej.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2014, godz. 16:28 - Edmund Kuryluk