Koło Edytorów KUL pragnie zaprosić do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim Koła Edytorów KUL na krótką prozę.

 

mala_proza_plakat_1_-page-001.jpg

 

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

 

 

Regulamin konkursu prozatorskiego KE KUL

 

Tematyka prac powinna być związana z jedną z trzech kategorii ustalonych przez organizatorów:

1) literatura fantasy i science fiction,

2) literatura kryminalna i polityczna,

3) literatura psychologiczna i obyczajowa.

 

* * *

Organizatorem konkursu jest Koło Edytorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Celem konkursu jest propagowanie młodej literatury oraz odkrywanie i wspieranie osobowości literackich.

Udział w konkursie może wziąć każdy, kto ukończył 15 lat, niezależnie od dorobku twórczego.

 

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnikami konkursu mogą być autorzy oraz debiutanci powyżej 15 roku życia, niezależnie od dorobku twórczego oraz bez względu na narodowość i wykształcenie.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie organizatorom jednego tekstu prozatorskiego (opowiadanie, fragment powieści) kwalifikującego się do jednej z kategorii tematycznych o objętości do 10 stron formatu A4 (1 800 znaków na stronie). 

3. Utwory prozatorskie nie mogą być wcześniej publikowane (w prasie, Internecie czy drukach zwartych) ani nagradzane w innych konkursach.

4. Do konkursu przyjmowane są jedynie teksty polskojęzyczne.

 

 Zgłoszenie do konkursu:

1. Tekst prozatorski należy nadesłać w trzech egzemplarzach (wydruk komputerowy lub maszynopis) opatrzonych słownym godłem (nick, pseudonim) oraz numerem od 1 do 3 – w zależności od wybranej tematyki: 1 – lit. fantasy i science fiction, 2 – lit. kryminalna i polityczna, 3 – lit. psychologiczna i obyczajowa.

2. Imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz krótką notkę biograficzną należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem i włożyć do koperty zawierającej tekst prozatorski.

3. Prace należy wysyłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Al. Racławickie 14 20-950 Lublin. Przesyłka powinna być oznaczona dopiskiem „Konkurs prozatorski KE KUL”.

4. Prac nie należy przesyłać drogą e-mailową, na dyskietce lub innym nośniku.

5. Termin nadsyłania tekstów mija z dniem 22 czerwca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2013 roku.

6. O miejscu i dacie uroczystego ogłoszenia wyników konkursu zostaną powiadomieni tylko laureaci drogą listowną bądź telefoniczną, a informacje o wynikach zostaną podane do wiadomości publicznej.

 

Warunki dyskwalifikacji:

Zdyskwalifikowane zostaną prace, które:

1. Nadesłano po terminie 22.06.2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).

2. Nie mają godła w zaklejonej kopercie (np. dane autora na luźnej kartce); pozytywnie zakwalifikowane zostają natomiast prace bez tytułu oraz zgłoszenia, w których tytuł jest jednocześnie godłem.

3. Nie są pisane prozą (poezja, dramat).

4. Nadesłano w mniej niż 3 egzemplarzach.

5. Nie kwalifikują się do jednej z trzech kategorii tematycznych.

6. Na których nie zaznaczono numeru kategorii tematycznej.

7. Przekraczają określoną objętość (liczą więcej niż 10 stron A4 bądź posiadają objętość powyżej 1 800 znaków na stronie).

8. Zdyskwalifikowani zostaną uczestnicy, którzy przysłali więcej niż jeden tekst swojego autorstwa.

 

Nagrody

1. Jury ocenia wyłącznie walory artystyczne nadesłanych prac, w szczególności ich artystyczną dojrzałość i spójność.

2. Jury przyzna jedną nagrodę główną oraz nagrodę wyróżnienia w każdej z trzech kategorii tematycznych.

3. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszej nagrody.

4. Jury zastrzega sobie prawo do zmiany werdyktu w przypadku ujawnienia naruszenia regulaminu.

5. Nagrodę należy odebrać osobiście (w wypadku przyczyn losowych nagrody zostaną wysłane pocztą).

6. W przypadku nieodebrania nagród przez laureatów, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przejścia nagród na rzecz Koła Edytorów KUL.

 

Dodatkowe informacje

1. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

2. O wynikach zostaną powiadomieni osobiście jedynie laureaci konkursu.

3. Laureaci są zapraszani na uroczystość wręczenia nagród.

4. Organizatorzy nie zapewniają zwycięzcom i wyróżnionym zwrotów kosztów noclegu oraz podróży na uroczystość wręczenia nagród.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jednorazowej nieodpłatnej publikacji opowiadań nagrodzonych i wyróżnionych.

6. Organizatorzy nie gwarantują publikacji prac, które brały udział w konkursie lub zostały nagrodzone.

6. Autorzy, przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych (wyłącznie w celu przygotowania publikacji i ogłoszenia wyników).

 

Terminy

Termin nadsyłania prac – 22 czerwca 2013 r.

Zakończenie recenzji studenckiej – lipiec 2013 r.

Zakończenie recenzji profesorskiej – wrzesień 2013 r.

Rozdanie nagród – październik 2013 r.

 

Autor: Monika Stasieczek
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2013, godz. 17:43 - Monika Stasieczek