Qui huc advenistis multam vobis impertimus salutem!

 

SKŁAD OSOBOWY KATEDRY FILOLOGII ŁACIŃSKIEJ

 

prof. dr hab. Agnieszka Dziuba

ks. dr hab. Tadeusz Gacia

kierownik Katedry

dr Wojciech Kopek

asystent

                  ***

dr Agnieszka Strycharczuk

adiunkt dydaktyczny w SJO

współpracuje z Katedrą

                  ***

ks. mgr Michał Cichoń

doktorant

 

 

 

 

 

 

 

Pan Dominik Szurgot doktorant Katedry, w dniu 17 czerwca 2021 r. obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Dziuby. Gratulandum est Dominico, sodali nostro! Vivant sequentes!

 

PROBLEMATYKA BADAWCZA:

                                                  1. Okres rzymski

  - genologia historiografii rzymskiej

   - literatura retoryczna

   - poeci okresu augustowskiego

2. Przełom antyku i średniowiecza

   - poezja Wenancjusza Fortunata

   - poezja okresu karolińskiego (zwłaszcza poezja epigraficzna)

   pisma komputystyczne Bedy Czcigodnego i liturgiczne Amalariusza z Metzu

 

 

 3. Renesans

  - historiografia wczesnorenesansowa         

  - twórczość Marcina Kromera, zwłaszcza religijny
    dialog polemiczny

 

4. Inne obszary badawcze i zainteresowania pracowników

   - lingwistyka tekstu (spójność tekstu, granice
      tekstu)

   - łacińska poezja herbowa

   - Latinitas viva

 

 

 

 

 

Nakładem Towarzystwa Naukowego KUL ukazał się VI tom serii Staropolski dramat i dialog religijny – książka pt. Monachus, sive Colloquiorum de religione libri quattuor binis distincti dialogis Marcina Kromera. Stanowi ona owoc długiej i sumiennej, trudnej do przecenienia pracy trojga filologów klasycznych: Pani prof. dr hab. Agnieszki Dziuby i Pana dr. Wojciecha Kopka – pracowników naszej Katedry oraz Pana dr. Krzysztofa Mogielnickiego, absolwenta filologii klasycznej KUL (doktorat napisany w 2019 r. pod kierunkiem Pani Profesor A. Dziuby. Redakcję naukową tomu przygotował prof. Jakub Pigoń. Książka wydana w formacie B5 liczy 940 stron.

 

*** *** ***

W połowie lutego 2021 r. nakładem Towarzystwa Naukowego KUL ukazała się publikacja Maioris ad limina templi....Poezja epigraficzna epoki karolińskiej. Badania i przekłady. Jest ona realizacją grantu dyscyplinowego z literaturoznawstwa przyznanego autorom przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL w 2019 r.

Książka składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział I. Dum regeret Karolus ...W świecie miecza i słowa

Rozdział II. David amat vates…W kręgu karolińskich poetów

Rozdział III. Et relege titulos… W kręgu poezji epigraficznej

 

Aneks zatytułowany „Carmina epigraphica…”. Teksty łacińskie i ich przekłady
z dodaniem objaśnień - obejmuje przekład 330 utworów epigraficznych czterech omawianych poetów: Alkuina, Teodulfa, Pawła Diakona i Rabana Maura.

 

 

 

Autorami publikacji są: ks. dr hab. Tadeusz Gacia - kierownik Katedry Filologii Łacińskiej, ks. dr hab. Jarosław Marczewski z Katedry Historii Kościoła na Wydziałe Teologii i dr Agnieszka Strycharczuk ze Studium Języków Obcych, współpracująca z Katedrą Filologii Łacińskiej.

 

Książkę rozpoczyna Prooemium napisane w języku łacińskim. Przekład opatrzony jest objaśnieniami autorów, a na końcu umieszczono indeks osobowy sporządzony przez Stanisława Sarka.

 

Recenzenci wydawniczy:

ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski, ks. dr hab. Michał Kieling, UAM

 

Ze Wstępu:

Autorzy książki z całej poezji doby Karolingów chcą wydobyć na światło poezję epigraficzną. Płaszczyzna badań zostaje ograniczona do utworów, które albo były faktycznie poetyckimi inskrypcjami w kościołach i klasztorach, w ich bramach, na ołtarzach, sarkofagach, relikwiarzach, pod mozaikami i malowidłami, albo zostały z takim przeznaczeniem napisane. Materiał źródłowy został zaczerpnięty z serii wydawniczej Monumenta Germaniae Historica, z tekstów czterech najbardziej znanych przedstawicieli odrodzenia karolińskiego: Pawła Diakona, Alkuina, Teodulfa z Orleanu i Rabana Maura.

 

Poezja epigraficzna doskonale odzwierciedla ducha epoki karolińskiej oraz to, co było najbardziej charakterystyczne dla ludzi wtedy żyjących, a co najkrócej można streścić w następujący sposób: patrzeć poza horyzont tego, co doczesne – versus Deum. Dla tych, którzy, zapraszani tekstami poetyckich inskrypcji, 1200 lat temu wchodzili do świątyń w Akwizgranie, Fuldzie czy w Moguncji, było oczywiste, że przekraczając ich próg, wchodzą w przedsionek nieba, że próg świątyni i ona sama to porta serena caeli.

 

 

 

Adres:

Katedra Filologii Łacińskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

  p. 365 i 366 (Gmach Główny)

 

Kontakt:

+48 81 445 43 20

(tel. sekretarza ds. procesu kształcenia filologii klasycznej)

lub pocztą elektroniczną pracowników

 

Autor: Marta Grębowska
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2021, godz. 15:19 - Tadeusz Gacia