Biogram naukowy

 

Piotr WiśniewskiKs. Piotr Wiśniewski, ur. w 1972 roku w Golubiu-Dobrzyniu, studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w 1998 roku (Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku) dyplomem magistra teologii i przyjął święcenia kapłańskie w Płocku. W latach 1999-2004 studiował w Insty­tucie Muzykologii KUL uzyskując magisterium z mu­zykologii z wyróżnieniem na podstawie pracy Śpiewy Mandatum w Graduałach Piotrkowskich z lat 1629-1651, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka. W IM KUL ukończył również specja­lizację muzyczną w zakresie chironomii grego­riańskiej. W latach 2004-2006 odbył studia dok­toranckie z muzykologii (KUL) i otrzymał stopień naukowy doktora nauk humani­stycznych w zakresie historii-muzykolo­gii (2006) na podstawie rozprawy doktorskiej Oficjum rymo­wane o św. Zygmuncie w antyfonarzach płockich z przełomu XV/XVI wieku. Studium hi­storyczno-muzykologiczne, której promotorem był ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak. W 2012 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii-muzykologii na podstawie publikacji Śpiewy późnośredniowieczne w antyfonarzach płockich z XV/XVI wieku na podstawie responsoriów Matutinum. W latach 2007-2013 pracował na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, Muzykologia Teoretyczna i Stosowana (jako adiunkt i profesor nadzwyczajny). Od 2014 roku jest zatrudniony w Katedrze Polifonii Religijnej Instytutu Muzykologii na Wydziale Teologii KUL.

Należy do stowarzyszeń krajowych i  zagranicznych: Stowarzyszenia Polskich Mu­zyków Kościelnych, Towarzystwa Naukowego KUL, Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego oraz Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano (Deutschsprachige Sektion).

 

Lista publikacji:

Publikacje.jpg

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2018, godz. 15:17 - Piotr Wiśniewski