Inauguracja 17/18Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wkroczył w setny rok swego istnienia. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbyła się w niedzielę 15 października 2017 r. Wzięło w niej udział wielu biskupów, którzy uczestniczyli w zakończonym dzień wcześniej na KUL 377. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Wykład inauguracyjny "Polski uniwersytet wobec nowych wyzwań" wygłosił Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 

 

Setna inauguracja roku akademickiego na KUL rozpoczęła się Mszą św. w Archikatedrze Lubelskiej, którą sprawowało ponad 50 biskupów pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W homilii abp Gądecki wskazał, że celem uniwersytetu katolickiego jest prawda. „Prawda to coś więcej niż wiedza. Celem poznania prawdy jest poznanie dobra. Prawda sprawia, że stajemy się dobrzy.” Przypomniał również, że „jeśli zaistnieje taka potrzeba, katolicki uniwersytet winien mieć odwagę głoszenia prawd niewygodnych, które nie schlebiają opinii publicznej, ale są niezbędne dla obrony autentycznego dobra społeczeństwa. Stąd Jan Paweł II w swoim przemówieniu do społeczności uniwersyteckiej KUL wołał: „Uniwersytecie! (…) Służ prawdzie!”.

Abp Gądecki mówił, że „uniwersytet katolicki musi się charakteryzować dwoma podstawowymi cechami: z jedneInauguracja Mszaj strony ma być dobrym uniwersytetem, a z drugiej – musi być naprawdę katolicki, tzn. pielęgnować swoją tożsamość i misję zleconą mu w Kościele. Przyszłość mają tylko te uniwersytety katolickie, które wykazują jasną tożsamość i są świadome swojej roli w Kościele i społeczeństwie. Nie można być katolikiem a jednocześnie niekatolikiem.” Przypomniał również o zadaniu, jakie Kościół stawia katolickiej społeczności akademickiej: „Każdy profesor i student katolickiego ateneum jest powołany do ewangelizacji, Kościół bowiem ze swej natury jest misyjny. Jakże bowiem można kochać Chrystusa, nie pragnąc się dzielić Nim z innymi?  W tej dynamicznej, misyjnej wizji Kościoła są usytuowane uniwersytety katolickie. Uniwersytet bowiem nie jest nazwany katolickim dlatego, że jest prowadzony przez katolików. On jest tak nazwany, bo  całym swoim działaniem włącza się w misję Kościoła. W dzisiejszej rzeczywistości także w naszym kraju – wobec zobojętnienia religijnego i zeświecczenia społeczeństwa – ta misja jest czymś bardzo ważnym. Chodzi bowiem o formację fachowców w różnych dziedzinach wiedzy, którzy biorą wiarę na serio. W ten sposób student może realizować w pełni siebie oraz skutecznie służyć innym – poprzez wykonywanie swego zawodu i świadectwo wiary”.

 

Homilia abpa Stanisława Gądeckiego

 

Fotorelacja

 

 

Setna inauguracja roku akademickiego na KUL zgromadziła wielu znakomitych gości. W uroczystości na Auli Stefana kardynała Wyszyńskiego wzięli udział m.in. arcybiskupi i biskupi, którzy w poprzednich dniach uczestniczyli w Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, odbywającym się na KUL, a także Wicepremier oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, parlamentarzyści, rektorzy lubelskich szkół wyższych oraz przedstawiciele władz samorządowych.

 

Swoje życzenia dla społeczności akademickiej, za pośrednictwem Sekretariatu Stanu, skierował Ojciec Święty Franciszek, który życzył chrześcijańskiej nadziei, jaką daje poznawanie prawdy za pomocą rozumu i wiary.

 

Życzenia Ojca Świętego

 

 

 

Jak podkreślił w przemówieniu inauguracyjnym Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński Uniwersytet stale się rozwija. Dowodzą tego nie tylko nowo otwierane kierunki hispanistyka oraz doradztwo kariery i doradztwo personalne), ale przede wszystkim wyraźny wzrost zainteresowania ofertą edukacyjną KUL, co przełożyło się na bardzo dobry wynik rekrutacji (studia na I roku rozpocznie o 4 % więcej niż w roku ubiegły). Siedmioro wykładowców KUL uzyskało w ostatnim roku tytuł naukowy profesora, a dziewiętnaście osób uzyskało natomiast stopień doktora habilitowanego. Uniwersytet coraz skuteczniej sięga po środki na badania naukowe – w ubiegłym roku pozyskał o ¼ środków więcej niż poprzednio. Realizowane są również kolejne inwestycje - jeszcze tej jesieni zostaną oddane do użytku nowe obiekty sportowe KUL na Poczekajce, a dzięki remontowi swój dawny blask odzyskał Kościół Akademicki KUL, który jest sercem Uniwersytetu.

Immatrykulacja 2017_18Ks. Rektor przypomniał, że ciągu najbliższego roku na Uniwersytecie będzie odbywać się wiele wydarzeń jubileuszowych i zaprosił od uczestniczenia w nich. Zaplanowanych zostało wiele konferencji naukowych i wydarzeń kulturalnych. Wydana zostanie Encyklopedia Stulecia KUL. Ważnym wydarzeniem będzie dziękczynna pielgrzymka społeczności akademickiej do grobu Jana Pawła II, a także Zjazd Absolwentów KUL, który odbędzie się w czerwcu przyszłego roku.

Odnosząc się do szeroko dyskutowanej reformy szkolnictwa wyższego postulował, że w powinna ona zostać oparta na zasadzie zrównoważonego rozwoju. „Tylko w takim kontekście reforma przyniesie owoce – trwałe i głębokie. Tylko wtedy uniwersytety połączą harmonijnie troskę o integralność badań naukowych na najwyższym poziomie i rzetelnego wychowania. Zespolą nauki humanistyczne i społeczne z matematycznymi i przyrodniczymi czy technologicznymi, ale także obejmą ważne – myślę, że nie tylko na naszej Uczelni – odniesienia do Transcendencji. Połączą wysoki poziom efektywności nauk stosowanych i dbałości o kształcenie zawodowe z podkreśleniem troski o tematy podstawowe, o teorie naukowe, podejmowane z wysoką świadomością metodologiczną, a wszystko – jak mówił święty papież – z programowym ukierunkowaniem na integralny rozwój osoby ludzkiej. Tylko taki uniwersytet odegra też ważną rolę społeczną, jako miejsce wolnej, ale prowadzonej w sposób argumentatywny dyskusji, ucząc miarkowania emocji, które tak przeszkadzają w zrozumieniu racji osób uznawanych za przeciwników, a tym samym przeszkadzają w osiągnięciu porozumienia, będącego warunkiem stałego i efektywnego odradzania się Rzeczypospolitej, potrzebnego jak w pamiętnym roku tysiąc dziewięćset osiemnastym (1918).”

 

Przemówienie Rektora KUL

 

 

Następnie w poczet społeczności akademickiej KUL zostali włączeni nowi studenci i doktoranci, którzy ślubowali: „sumiennie wypełniać swoje obowiązki, by rzetelnie przygotować się do pracy dla dobra Kościoła i mojej Ojczyzny”.

 

„Rzeczy wielkie zaczynały się zawsze od reformy szeroko pojętej edukacji czy nauki” – mówił w wykładzie inauguracyjnym "Polski uniwersytet wobec nowych MIn. Gowinwyzwań" Jarosław Gowin, Wicepremier oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wicepremier  wyraził nadzieję, że przygotowana reforma szkolnictwa wyższego będzie impulsem rozwojowym nie tylko dla polskich uczelni i instytucji badawczych, ale dla całej Polski. Podkreślał również szczególną rolę KUL w dziejach Polski: „Jest coś symbolicznego i pięknego, że odrodzenie państwa polskiego zbiegło się z utworzeniem KUL. Nie sposób wyobrazić sobie, zarówno akademickich dziejów Polski, jak i historii polskiego katolicyzmu w XX i XXI w. bez uczelni, która tyle ofiarowała Kościołowi, ojczyźnie i światu. KUL był i jest nie tylko kuźnią nowych idei oraz miejscem badań i edukacji na wysokim poziomie, ale tez przestrzenią, gdzie kształtuje się duch, gdzie hartuje się wiara, krzepnie nadzieja i praktykuje się miłość, gdzie rodzi się autentyczny i mądry patriotyzm czerpiący z pamięci i tożsamości narodu, a zarazem otwarty na świat, gdzie toczy się uczciwy dialog w klimacie wolności, ale zarazem poszanowania godności człowieka i fundamentalnych wartości mających swe źródło w chrześcijaństwie. KUL tych ewangelicznych impoderabiliów nigdy nie zdradził, nawet w obliczu strasznych prób, gdy podczas I wojny światowej złożył daninę z krwi swoich profesorów i studentów oraz kontynuował nauczanie w podziemiu. W czasach komunizmu stał się bastionem wolności wobec powszechnego zniewolenia, bastionem prawdy mimo wszechobecnego kłamstwa, a Kościołowi i Polsce z wielkim oddaniem i we wspaniałym stylu służył  także po 1989 r.”

 

 

Podczas inauguracji po raz pierwszy zostały wręczone „Laury Uniwersyteckie” - Nagrody naukowe im. Ks. Idziego Radziszewskiego, przyznawane nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagrodę I stopnia, za edycję dzieł wszystkich Josefa Ratzingera w serii Opera Omnia, otrzymał ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź. Nagrodą II stopnia, za współautorstwo serii prac z zakresu psychologii czasu i Internetu, realizowanych w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki i Ministerstwa Zdrowia, opublikowanych w części A wykazu czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, została wyróżniona dr Aneta Przepiórka. Nagrodą III stopnia, za pionierską, pierwsza w historii edycję krytyczną pism wszystkich Bolesława Prusa, przygotowaną w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, została uhonorowana dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL.

 

Setna inauguracja rozpoczyna czas jubileuszu, czas radości i dziękczynienia – mówił Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik, który zabrał głos na zakończenie uroczystości. Przypominając misję katolickiego uniwersytetu odwołał się do słów wielkich postaci związanych z KUL: założyciela uczelni ks. Idziego Radziszewskiego, Jana Pawła II oraz doktora honoris causa KUL kard. Ratzingera (Benedykta XVI). Społeczności akademickiej życzył, aby napełniała ją „radość z poszukiwania prawdy o człowieku i świecie. Niech systematycznemu zdobywaniu solidnej wiedzy towarzyszy codzienna troska o mądrość”.

 

 

Fotorelacja

 

Gratulacje nadesłane z okazji Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018