Znalezione obrazy dla zapytania agnieszka łukasik turecka

 

 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka

 

 

Politolog, socjolog, medioznawca. Adiunkt w Katedrze Teorii Polityki KUL od 2009 r. 

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych: komunikowanie polityczne, marketing polityczny, media masowe w komunikowaniu politycznym, przywództwo polityczne

 

Kurator Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego KUL

Redaktor tematyczny "Roczników Nauk Społecznych"

Redaktor tematyczny "Political Preferences"

Członek Prezydium pełniący funkcję koordynatora Zespołu Ekspertów KUL

Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej - Sekcja Komunikowanie Polityczne

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych - Sekcja Badań Wyborczych

Członek Zarządu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2016-2019)

 

Najważniejsze nagrody

- Nagroda indywidualna III stopnia Rektora KUL za "wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki" - 2015

- Nagroda indywidualna IV stopnia Rektora KUL za "oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe" - 2011

 

 

Wybrane publikacje

Monografie

1. Agnieszka Łukasik-Turecka, Zmiana usytuowania radia w komunikowaniu politycznym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 271.

2. Małgorzata Adamik-Szysiak, Agnieszka Łukasik-Turecka, Beata Romiszewska, Barwy wyborczej kampanii samorządowej 2014 roku na Lubelszczyźnie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss.148.

3. Agnieszka Łukasik-Turecka (red.), Oblicza wyborów. Studia wyborcze i analizy kampanii parlamentarnej w 2015 roku na Lubelszczyźnie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 192

4. Agnieszka Łukasik-Turecka (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie w 2014 roku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss.196.

5. Agnieszka Łukasik-Turecka (red.), Reklama w społeczeństwie. Społeczeństwo w reklamie, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Lublin 2010, ss. 151.

6. Agnieszka Łukasik-Turecka, Analiza ofert pracy z dodatku „Praca” „Nowej Trybuny Opolskiej” w latach 2003, 2006-2008,Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009.

7. Agnieszka Łukasik-Turecka, Analiza ofert pracy z dodatku „Praca” „Nowej Trybuny Opolskiej” z 2008 roku, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009.

8. Agnieszka Łukasik-Turecka, Wizerunek Wałęsy w świetle jego wypowiedzi, Wydawnictwo Polihymnia Sp. z o.o., Lublin 2000. https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/718

 

Redakcje naukowe poszczególnych numerów czasopism

1. redaktor naukowy numeru (wraz z Agnieszką Turską-Kawą i Waldemarem Wojtasikiem) „Political Preferences” 2016 nr 13.

2. redaktor naukowy numeru „Roczników Nauk Społecznych” 7 (43) 2015 nr 3 pt. „Political Communication during Election Period. Polish Election Campaigns in 2014".

3. redaktor naukowy numeru „Roczników Nauk Społecznych”4 (40) 2012 nr 3 pt. „Parlamentarna kampania wyborcza z perspektywy roku. Ujęcie marketingowe”.

 

Artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych

1. Agnieszka Łukasik-Turecka, Obecność kobiet w nieodpłatnych audycjach wyborczych radia publicznego na przykładzie wyborów do PE na Lubelszczyźnie w 2014 roku (w:) Kobiety w polityce, red. M. Banaś, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, s. 51-68.

2. Agnieszka Łukasik-Turecka, Technika świadectwa w reklamie wyborczej w trakcie parlamentarnej kampanii wyborczej 2015 roku na Lubelszczyźnie (w:) Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne, red. M. Kolczyński, Tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 224-237.

3. Agnieszka Łukasik-Turecka, Promotion of the Referendum Questions or Promotion of Entities? Communication in the Referendum Campaign as Exemplified by Free Broadcasts of the Entitled Entities on Polish Radio Lublin, „Mediatization Studies”, 2017, Vol. 1, No 1, pp. 83-101.

4. Agnieszka Łukasik-Turecka, Beata Szydło vs. Ewa Kopacz, Elżbieta Kruk vs. Joanna Mucha – kampania kobiet (w:) Oblicza wyborów. Studia wyborcze i analizy kampanii parlamentarnej w 2015 roku na Lubelszczyźnie, red. A. Łukasik-Turecka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 43-59.

5. Agnieszka Łukasik-Turecka, Problematyka bezpieczeństwa w radiowych reklamach wyborczych kandydatów do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie w 2014 roku (w:) Bezpieczeństwo Europy i Unii Europejskiej w czasach kryzysu, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016, s. 275-282.

6. Agnieszka Łukasik-Turecka, Społeczne postrzeganie metody door-to-door, „Political Preferences”, 2016, nr 12, s. 181-198.

7. Agnieszka Łukasik-Turecka, Nieodpłatne audycje wyborcze w publicznym radiu jako narzędzie komunikowania polskich partii politycznych w kampaniach wyborczych, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, 2015, T. 15, s. 220-232.

8. Agnieszka Łukasik-Turecka, Poparcie kandydata przez lidera partii a decyzje wyborców. Badania elektoratu „Preferencje Polityczne” 2015 nr 10, s. 123-134.

9. Agnieszka Łukasik-Turecka,  Party Elites As Compared with Other Candidates in Free Election Broadcasts on Public Radio , "Roczniki Nauk Społecznych", 2015, 7 (43) nr 3, s. 67-84.

10. Agnieszka Łukasik-Turecka, 7 grzechów głównych komitetów wyborczych popełnianych w obszarze nieodpłatnych audycji wyborczych w publicznym radiu, (w:) Od marketingu samorządowego do prezydenckiego…, red. A. Kasińska-Metryka, R. Wiszniowski, M. Molendowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, s. 167-176.

11. Agnieszka Łukasik-Turecka, Obraz kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w lubelskiej prasie regionalnej, (w:) Medialne reprezentacje kultury. Społeczeństwo-Polityka-Promocja, red. A. Duda, Wydawnictwo KUL, 2015, s. 113-124.

12. Agnieszka Łukasik-Turecka, Radiowa reklama wyborcza w nieodpłatnych audycjach wyborczych Polskiego Radia Lublin. Kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, (w:) Mediatyzacja komunikowania politycznego. W kręgu badań politologicznych i medioznawczych, red. M. Adamik-Szysiak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 81-91.

13. Agnieszka Łukasik-Turecka, Kampania wyborcza na ulicach Lublina, czyli wizualna reklama zewnętrzna w trakcie kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie w 2014 roku, red. A. Łukasik-Turecka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 145-162.

14. Agnieszka Łukasik-Turecka, Realizacja funkcji informacyjnej i edukacyjnej mediów w okresie kampanii wyborczych do PE w Polsce na przykładzie lubelskich dzienników regionalnych (w:) Zmieniająca się Unia Europejska. Wybrane aspekty polityczne i społeczno-gospodarcze, red. E. Lesiewicz, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015, s. 147-158.

15. Agnieszka Łukasik-Turecka, Audytywna reklama wyborcza – przeżytek czy konieczność?, „Zeszyty Prasoznawcze”, 2015, Tom 58, nr 1 (221), s. 167-175.

16. Agnieszka Łukasik-Turecka, Język propagandy politycznej. Analiza wypowiedzi Donalda Tuska (w:) Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, red. J. W. Wołoszyn, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 203-224.

17. Agnieszka Łukasik-Turecka, Stosunek elektoratu do radiowych reklam wyborczych, „Preferencje polityczne” 2014 nr 8, s. 51-60.

18. Agnieszka Łukasik-Turecka,  Radiowa reklama wyborcza w nieodpłatnych audycjach wyborczych radia publicznego (w:) Marketing polityczny w gorsecie mediów, red. R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 153-165.

19. Agnieszka Łukasik-Turecka, Aktorzy polityczni i media masowe w procesie komunikowania politycznego na poziomie samorządu terytorialnego w czasie kampanii wyborczej (Przyczynek do problemu zagrożeń wynikających z braku pełnej informacji wyborczej) (w:) Rola jednostek samorządu terytorialnego w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, red. L. Jańczuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 51-60.

20. Agnieszka Łukasik-Turecka, Radiowa reklama wyborcza – polecać czy odradzać (uwagi politologa), „Roczniki Nauk Społecznych”, 6 (42) 2014, nr 1, s.95-109.

21. Agnieszka Łukasik-Turecka, Audytywna reklama wyborcza jako narzędzie komunikowania politycznego (w:) Komunikacja społeczna – tendencje, problemy, wyzwania, red. M. Podkowińska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014, s. 31-40.

22. Agnieszka Łukasik-Turecka, Tools of Political Communication at the Level of Local Government during the Election Campaign in Poland (w:) Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti, red. K. Carnogursky, Poprad/Slovakia 2014, s. 135-145.

23. Agnieszka Łukasik-Turecka, Media płaszczyzną debaty o parytetach (w:) Media i polityka. Relacje i współzależności, red. M. Adamik-Szysiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 141-158.

24. Agnieszka Łukasik-Turecka, Stosunek elektoratu do rozwiązań ustawowych wyrównujących szanse kobiet i mężczyzn w obsadzaniu list wyborczych, „Preferencje polityczne” 2013 nr 6, s. 47-59.

25. Agnieszka Łukasik-Turecka, Kobiety w jednostkach samorządu terytorialnego w dobie debaty nad parytetami i kwotami, „Roczniki Nauk Społecznych”, 5 (41) 2013 nr 1, s. 73-85.

26. Agnieszka Łukasik-Turecka, Magdalena Gąsior-Marek kontra Joanna Mucha. Lubelskie dzienniki wobec konfliktu kandydatek do Sejmu w 2011 roku, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 2013 nr 2, s. 155-167.

27. Agnieszka Łukasik-Turecka, Od przywódcy lokalnego do przywódcy partyjnego. Studium przypadku Janusza Palikota, „Athenaeum”, 2013 nr 38, s.172-182.

28. Agnieszka Łukasik-Turecka, Metoda door-to-door i jej zastosowanie przez lubelskich radnych w trakcie kampanii wyborczej do Rady Miasta w 2010 r., „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 2013 nr 1, s. 263-280.

29. Agnieszka Łukasik-Turecka, Muzyka w polityce. Piosenki pro i kontra (w:) Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, red. M. Adamik-Szysiak, W. Maguś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 305-322.

30. Agnieszka Łukasik-Turecka, Audytywna reklama wyborcza na przykładzie nieodpłatnych audycji komitetów wyborczych w Polskim Radiu Lublin (wybory parlamentarne 2011 r.) (w:) Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, red. A. J. Kukuła, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, s.167-183.

31. Agnieszka Łukasik-Turecka, Outdoor advertising in the 2012 Ukraine parliamentary election, "Copernicus Journal of Political Studies" 2012, No. 2, Vol. 2, pp. 63-77.

32. Agnieszka Łukasik-Turecka, Lubelska samorządowa kampania wyborcza 2010 roku na łamach prasy lokalnej i regionalnej (w:) Marketing polityczny. Doświadczenia polskie, red. R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 519-536.

33. Agnieszka Łukasik-Turecka, Kwoty na listach wyborczych w 2011 roku. Przedwyborcza debata zwolenników i przeciwników parytetów, "Roczniki Nauk Społecznych", 4 (40) 2012 nr 3, s. 127-138.

34. Agnieszka Łukasik-Turecka, Człowiek-kandydat w wyborach jako produkt specjalistów od marketingu politycznego (w:) Zadania współczesnej humanistyki. Człowiek i nauka, red. J. Bartoszewski, J. Lisiecka, J. Swędrak, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, Kraków 2012, s. 57-70.

35. Agnieszka Łukasik-Turecka, Rola tygodników opiniotwórczych w kształtowaniu tożsamości politycznej w Polsce w latach 1990-2005, (w:) Tożsamość i komunikacja, red. J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, R. Szwed, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 115-126.

36. Agnieszka Łukasik-Turecka, Kategorie treściowe w publikacjach dotyczących prezydenckiej kampanii wyborczej z 2005 roku. Analiza dzienników: „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita” (w:) Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości, red. P. Dudek, M. Kuś, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 467-479.

37. Agnieszka Łukasik-Turecka, Reklama wyborcza na łamach wybranych tygodników społeczno-politycznych w okresie prezydenckich kampanii wyborczych w Polsce w latach 1990-2005, (w:) Reklama w społeczeństwie. Społeczeństwo w reklamie, red. A. Łukasik-Turecka, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Lublin 2010, s.87-94.

38. Agnieszka Łukasik-Turecka, Kategorie treściowe w publikacjach dotyczących prezydenckiej kampanii wyborczej z 2005 roku. Analiza tygodników:„Polityka”, „Wprost”, „Tygodnik Solidarność” (w:) Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie,t. II, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wyd. UMCS, Lublin 2009.

39. Agnieszka Łukasik-Turecka, Media częściowo aktywnym aktorem sceny politycznej (w:) Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu, red. L. Haber, St. Jędrzejewski, Wyd. TN KUL, Lublin 2008, s. 59-76.

40. Agnieszka Łukasik-Turecka, Prezydencka kampania wyborcza na łamach wybranych tygodników społeczno-politycznych (w:) Media Kultura Społeczeństwo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008, nr 1 (3), s. 81-92.

41. Agnieszka Łukasik-Turecka, Analiza ofert pracy z poniedziałkowego dodatku „Praca” do „NTO” z 2007 r. (w:) Analiza ofert pracy oraz ofert instytucji szkoląco - edukacyjnych, red. M. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2008, s. 136-174.

42. Analiza ofert pracy oraz ofert instytucji szkoląco - edukacyjnych, współautor pracy zbiorowej pod red. M. Duczmala, W. Potwory, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2007.

 

Hasła leksykonowe

1. Agnieszka Łukasik-Turecka, Sojusz Lewicy Demokratycznej (w:) Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 556-564.

2. Agnieszka Łukasik-Turecka, Partia „X” (w:) Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 277-280.

3. Agnieszka Łukasik-Turecka, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (w:) Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 568-571.

4. Agnieszka Łukasik-Turecka, Porozumienie Centrum (w:) Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 404-409.

 

Sprawozdania i recenzje w czasopismach naukowych

1. Agnieszka Łukasik-Turecka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 2015 roku na Lubelszczyźnie” 3 listopada 2015 roku na KUL (sprawozdanie), „Roczniki Nauk Społecznych”, 2016, 8 (44) nr 1, s. 155-156.

2. Agnieszka Łukasik-Turecka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 r. Kampania wyborcza na Lubelszczyźnie - przebieg, narzędzia komunikowania politycznego, wyniki", Lublin, 28 maja 2014 (sprawozdanie), "Roczniki Nauk Społecznych", 2015, 7 (43) nr 3, s. 140-141.

3. Agnieszka Łukasik-Turecka (współautor),  Research into the Conditions of Political Attitudes within the Project “Political preferences: Attitude – Identification – Behavior"(sprawozdanie), „Athenaeum”, 2014, nr 44, s. 177-182.

4.Agnieszka Łukasik-Turecka (współautor),  Raport z badań w ramach projektu "Preferencje polityczne. Postawy-identyfikacje-zachowania 2013"(sprawozdanie), „Roczniki Nauk Społecznych”, 2014, 6 (42) nr 1, s. 185-191.

5. Radio regionalne w Polsce, red. Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. 319. Agnieszka Łukasik-Turecka (rec.), Radio regionalne w Polsce, „Roczniki Nauk Społecznych”, 2018, T. 10 (46), nr 1, s. 145-147.

 

Wykłady gościnne w zagranicznych ośrodkach naukowych i badania terenowe 

- wykład gościnny w Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Nitra, Słowacja) - grudzień 2018

- wykład gościnny w Utenos Kolegija (Uciana, Litwa) - listopad 2017

- wykłady gościnne w Університет банківської справи Львівський Hавчально - Hауковий Iнститут (Lwów, Ukraina) i Тернопільський Hаціональний Eкономічний Yніверситет (Tarnopol, Ukraina) - maj 2016

- międzynarodowy obserwator z ramienia RP - kampania wyborcza i wybory na Ukrainie (Lwów, Donieck, Gorłówka) - październik 2012

 

Konsultacje w semestrze letnim 2019/20

dla studentów - wtorki, g. 10.50-12.30, CP-28d

dyżur Dyrektora Instytutu - środy, g. 16.00-17.00, C-422a

Autor: Damian Czapik
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2020, godz. 20:04 - Mateusz Szczepaniak