Czym jest Zespół Ekspertów KUL?

 

Zespół Ekspertów KUL to serwis stworzony z myślą o dzieleniu się wiedzą, doświadczeniem i badaniami naukowców KUL ze społeczeństwem za pośrednictwem mediów.

 

Baza ekspertów KUL podzielona została na dziedziny eksperckie, w których naukowcy mogą się wypowiadać do mediów.

 

Kontakt z Ekspertami KUL możliwy jest za pośrednictwem Biura Rzecznika KUL, tel. 81 445 41 09.

 


 

 

 

Lista ekspertów (według dziedzin badawczych)

Nauki Humanistyczne →

Nauki Społeczne →

Prawo,Prawo Kanoniczne,Administracja →

Teologia →

Filozofia→

 Biotechnologia,Nauki o Środowisku→

 

Biotechnologia i Nauki o Środowisku:

Zdjęcie 
Imię i nazwisko Zainteresowania naukowe Dziedziny eksperckie
dr inż. Witold Adamowski
 • matematyczne modelowanie pola opadowego oraz systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
 • bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniach bezpieczeństwa zbiorowego obszarów miejskich
 • metody pomiarowe w hydraulice
 • infrastruktura podziemna miast
 • samodiagnozujące się systemy hydrauliczne
 • budowa hybrydowych rur kanalizacyjnych
 • rozwiązania infrastrukturalne dla terenów miejskich
 • infrastruktura krytyczna, ochrona infrastruktury krytycznej
  prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
 • ekologia zwierząt
 • ochrona i restytucja żubra
 • ekologia zwierząt
 • ochrona przyrody
dr hab. Magdalena Staniszewska, prof. KUL
 • prowadzenie badań eksperymentalnych w zakresie chorób cywilizacyjnych, w tym związanych z cukrzycą, starzeniem i nowotworami
 • szybka diagnostyka i celowe terapie
 • poznawanie mechanizmu chorób, w tym rola glikacji i kinurelinacji
 • modyfikacja białek
 • powikłania cukrzycowe
 • choroby oczu
 • terapie celowane

 

Filozofia:

Zdjęcie 
Imię i nazwisko Zainteresowania naukowe Dziedziny eksperckie
 

dr hab. Ryszard Zajączkowski,

prof. KUL

 • polska literatura emigracyjna XX w.
 • wątki religijne w literaturze
 • romantyzm polski
 • literatura polska XIX i XX w.
 • sacrum literackie

 

 

Matematyka, Informatyka, Architektura Krajobrazu:

Zdjęcie 
Imię i nazwisko Zainteresowania naukowe Dziedziny eksperckie
  dr inż. Jan Kamiński
 • architektura krajobrazu
 • urbanistyka
 • zrównoważony rozwój w urbanistyce i planowaniu przestrzennym,
 • projektowanie krajobrazu
 • projektowanie przestrzeni publicznej,
 • partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym
 • urbanistyka
 • architektura
 • krajobrazu

Nauki Humanistyczne:

 

Zdjęcie
Imię i nazwisko Zainteresowania naukowe Dziedziny eksperckie
  dr Arkadiusz Adamczuk
 • miniatorstwo
 • ikonografia prawna
 • kaligrafia
 • pielgrzymi do Santiago de Compostela
 • bibliofilstwo
 • rękopisy iluminowane
 • historia druku
 • historia grafiki książkowej
 • historia sztuki
 • bibliologia
  dr Agnieszka Bielak
 • twórczość Wisławy Szymborskiej
 • twórczość Józefa Czapskiego
 • krytyka literacka w dwudziestoleciu międzywojennym
 • doświadczenie religijne w literaturze - sposoby jego opisu, motywy sakralne
 • metodologia badań nad sacrum w literaturze współczesnej
 • literaturoznawstwo
  dr Andrzej Gładysz
 • historia instrumentów ze szczególnym uwzględnieniem organów na terenie południowej Polski,
 • polska kultura muzyczna od rozbiorów do końca II wojny światowej,
 • historia wojskowości w okresie późnego średniowiecza i renesansu,
 • Wojsko Polskie w latach 1918-1945
 • broń i barwa w perspektywie historycznej,
 • polski dwór królewski w okresie renesansu
 • historia muzyki,
 • historia wojskowości,
 • rekonstrukcja historyczna, gry planszowe i inne, alternatywne metody popularyzacji wiedzy o
 • historii.
  dr Katarzyna Kołakowska
 • literatura, religia i filozofia starożytnej Grecji, ze szczególnym uwzględnieniem religii orfickiej
 • badania nad papirusami ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technologii i technik multispektralnych używanych przy odczytywaniu najbardziej zniszczonych tekstów
 • badania paleograficzne, w tym opracowanie nowatorskiego projektu nad greckimi manuskryptami w Polsce
 • amplifikacja Studiów Klasycznych w ekonomii, zarządzaniu i polityce (opracowanie projektów z zakresu zarządzania na podstawie pism politycznych i ekonomicznych Arystotelesa w ramach europejskich programów Staż Sukcesem Naukowca, realizowanych w przedsiębiorstwach na terenie Lubelszczyzny i woj. Małopolskiego)
 • literatura, filozofia i religia starożytnej Grecji
 • współpraca nauki z biznesem
 • papirologia
 • paleografia
dr Mariusz Koper
 • język sportu ze szczególnym uwzględnieniem języka komentatorów sportowych (relacja radiowa, komentarz telewizyjny)
 • onomastyka,
 • etymologia nazw geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego
 • język sportu
 • nazwy własne
Robert_Kozyrski_Zespół_Ekspertów_KUL

dr hab. Robert

Kozyrski

 • politologia historyczna (relacje kościoły-państwo w XVI-XVIII w.)
 • historia Kościoła w Polsce
 • geografia historyczna Polski
 • parlamentaryzm i administracja w Polsce w X-XXI w.
 • historia,
 • historia Kościoła
 • historia samorządu
 

dr Ewa Krawczak

 • socjologia i antropologia kultury
 • socjologia mediów
 • socjologia sztuki
 
 
       
dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
 • literatura polska XIX wieku
 • polska literatura zesłańcza
 • literatura polska XIX wieku
 • polska literatura zesłańcza (XIX w.)
  dr hab. Anna Kucharska
 • dyskurs w języku obcym
 • wypowiedź pisemna w języku obcym
 • aspekt kulturowy
 • akwizycja i dydaktyka języków obcych
 • języki specjalistyczne; kultura Włoch i Francji
 

dr hab.

Agata Mirek

prof. KUL

 • historia życia zakonnego w XIX i XX w.
 • historia Kościoła
 • żeńskie zgromadzenia zakonne w okresie PRL
 • historia zakonów XIX i XX w.
dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
 • historia starożytnego Bliskiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem starożytnego Izraela
 • religie starożytnego Bliskiego Wschodu; współczesna sytuacja polityczna i militarna na Bliskim Wschodzie; zagadnienia bezpieczeństwa związane z Bliskim Wschodem
Bliski Wschód
  dr Tomasz Niedokos
 • brytyjska polityka, kultura, historia, media, życie społeczne
 • Wielka Brytania
 • Anglia
 • media, polityka, kultura, historia brytyjska
  dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
 • partie polityczne w XX wieku
 • relacje państwo - Kościół
 • polska i zagraniczna myśl polityczna
 • historia XX wieku
 • polityka
 • relacje międzynarodowe
  dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
 • historia idei i wartości związanych z władzą oraz aktywnością polityczną
 • teoria cywilizacji
 • kultura polska czasów nowożytnych
 • studia z zakresu staropolskiej wiedzy przyrodniczej i relacji pomiędzy kulturą i naturą
 • turystyka kulturowa
 • współczesna metodologia historii
 • filozofia historii
 • teoria władzy
 • politologia
 • historia idei
 • historia kultury
 • turystyka kulturowa
  prof. dr hab. Sławomir Żurek
 • literatura polsko-żydowska
 • historia literatury żydowskiej
 • dydaktyka literatury i języka polskiego
 • dialog chrześcijańsko-żydowski
 • ekumenizm
 • nowa matura z języka polskiego
 • współczesna historia literatury polskiej

 

Nauki Społeczne:

Zdjęcie
Imię i nazwisko Zainteresowania naukowe Dziedziny eksperckie
  prof. dr hab. Jacek Dąbała
 • aksjologia mass mediów
 • warsztat dziennikarski i gatunki dziennikarskie
 • analiza dzieła medialnego
 • analiza dyskursu medialnego
 • dramaturgia w komunikacji medialnej
 • sztuka autoprezentacji w telewizji
 • komunikowanie w medycynie
 • retoryka dziennikarska
 • teoria i praktyka creative writing;
 • teoria literatury
 • dramaturgia filmu i scenariusza filmowego
 • media i dziennikarstwo
 • komunikowanie m.in. w polityce, dziennikarstwie i medycynie,
 • film
 • literatura
  dr hab. Andrzej Gil
 • historia
 • stosunki międzynarodowe
 • bezpieczeństwo
 • politologia
 • religia na obszarze euroazjatyckim
 • polityka
dr Lech Jańczuk
 • ekonomia
 • politologia
 • administracja publiczna
 • finanse publiczne
 • współpraca podmiotów publicznych z prywatnymi
 • analizy ekonomiczne
 • międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
 • finanse publiczne - poziom międzynarodowy, krajowy, regionalny i lokalny
 • jednostki samorządu terytorialnego  - ujęcie polityczne, finansowe, gospodarcze i organizacyjne
 • rozwój regionalny i lokalny - paradygmaty, determinanty, wymiary, warunki, wyzwanie
 • współpraca podmiotów publicznych i prywatnych - partnerstwa: publiczno-prywatne, publiczno-publiczne, publiczno-społeczne
  dr hab. Bartosz Jóźwik
 • rozwój gospodarczy państw Europy Środkowej i Wschodniej
 • konwergencja gospodarcza,
 • fundusze UE,
 • integracja europejska
dr Krzysztof Jurek
 • integracja cudzoziemców
 • tożsamość narodowa Polaków
 • kultura a nowoczesne media
 
dr Artur Jan Kukuła
 • integracja europejska
 • polityka gospodarcza
 • rozwój regionalny
 • Polityka Spójności Unii Europejskiej
 • Fundusze Europejskie
 • modernizacja regionalnej sfery społeczno-gospodarczej
 • budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy
 • innowacyjność
 • społeczeństwo informacyjne
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
 • fenomen tzw. nowych uzależnień (new addictions)
 • uzależnienia czynnościowe
 • hazard patologiczny
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
 • komunikowanie polityczne
 • marketing polityczny
 • media masowe w komunikowaniu politycznym
 • kampanie wyborcze
 • narzędzia komunikowania politycznego
 • polska scena polityczna
  dr Jerzy Michałowski
 • rynki i instrumenty finansowe (rynek kapitałowy, pieniężny)
 • rynek krajowy i rynki zagraniczne
 • makroekonomia
 • globalizacja
 • finanse publiczne
 • polityka gospodarcza
 • integracja UE i strefa euro
 • historia gospodarcza;
 • historia Katolickiej Nauki Społecznej
 • rynki i instrumenty finansowe (rynek kapitałowy, pieniężny)
 • rynek krajowy i rynki zagraniczne
 • makroekonomia
 • globalizacja
 • finanse publiczne
 • polityka gospodarcza
 • integracja UE i strefa euro
 • historia gospodarcza
 • historia Katolickiej Nauki Społecznej
 • bieżące wydarzenia polityczne i społeczne, zwłaszcza w kontekście ekonomii
  dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL
 • komunikacja masowa/społeczna
 • język mediów i reklamy
 • komunikacja wizerunkowa (public relations)
 • komunikacja polityczna
 • pragmatyka językowa
 • semantyka i semiotyka kultury
 • język i komunikacja
 • public relations i reklama
 • semiotyka kultury
  dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
 • wychowanie w rodzinie funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej
 • role rodzicielskie
 • współpraca rodziny i szkoły
 • tożsamość płciowa - rozwój i wychowanie
 • wiedza osobista i potoczna o wychowaniu
 • pedagogika rodziny
 • metodologia badań pedagogicznych
  dr hab. Wojciech Otrębski
 • psychologia rehabilitacji
 • doradztwo zawodowe dla osób (studentów) niepełnosprawnych
 • pomoc społeczna
 • edukacja uczniów/studentów z niepełnosprawnością
 • zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością
 • "universal design" w przestrzeni mieszkania/życia, edukacji, pracy;
 • rehabilitation counseling - dla rodzin, osób, grup;
 • osoby z niepełnosprawnością:wczesna interwencja,edukacja, zatrudnienie, pomoc społeczna,rehabilitacja kompleksowa
Ks. dr Rafał Jakub Pastwa
 • Mediatyzacja instytucji Kościoła katolickiego
 • Kultura budowania na nieufności
 • Medialna kreacja rzeczywistości
 • Komunikacja w kontekście wyzwań bioetycznych
 • Mediatyzacja instytucji Kościoła katolickiego
 • Komunikowanie religijne
 • Komunikowanie w kontekście biomedycznym
 • Kultura nieufności
  dr hab. Beata Piskorska
 • integracja europejska
 • Unia Europejska
 • stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
 • wymiar wschodni Unii Europejskiej (relacje z państwami Partnerstwa Wschodniego: Ukrainą, Białorusią, Mołdawią, Gruzją)
 • Partnerstwo Wschodnie
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa
 • system instytucjonalny Unii Europejskiej
 • polityka wschodnia UE
  dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL
 • integracja w ramach Unii Europejskiej
 • stosunki transatlantyckie
 • NATO
 • polityka zagraniczna USA
 • polska scena polityczn
 • Unia Europejska
 • NATO
 • stosunki międzynarodowe
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
 • wejście młodzieży na rynek pracy
 • bezrobocie i zatrudnialność
 • starzenie się pracowników (50+)
 • rozwiązywanie konfliktów i zarządzanie konfliktami
 • emigracja
 
dr Piotr Rubaj
 • międzynarodowa tematyka gospodarcza, polityczna i społeczna
 • handel zagraniczny i finanse międzynarodowe
 • rozwój i konkurencyjność w biznesie
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • handel zagraniczny biznes międzynarodowy
dr Konrad Słowiński
 • życie codzienne w PRL
 • działalność ruchu NSZZ "Solidarność" w latach 1980-1989
 • protesty społeczne i kryzysy polityczne w PRL
 • ruchy społeczne w Polsce po 1945 r.
 • II wojna światowa
 • współczesne konflikty zbrojne
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • historia społeczna i polityczna PRL
 • II wojna światowa
dr Mariusz Sokołek
 • system podatkowy
 • obciążenia podatkowe ludności i przedsiębiorstw
 • szara strefa
 • rachunkowość
 • systemy podatkowe
  dr Elżbieta Stoch
 • literaturoznawstwo
 • teatrologia
 • edukacja;
 • edukacja
 • literatura
 • teatr
 • nowe technologie w edukacji
 • dziedzictwo kulturowe
  dr Andrzej Szabaciuk
 • polityka migracyjna, etniczna i religijna państw poradzieckich
 • sytuacja mniejszości narodowych i religijnych na Wschodzie
 • rola Kościoła katolickiego w życiu społeczno-politycznym państw dawnego bloku wschodniego
 • polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej
 • polityka religijna - obszar poradziecki
 • polityka etniczna - obszar poradziecki
 • polityka migracyjna - obszar poradziecki
 • mniejszości etniczne na obszarze poradzieckim
  dr hab. Robert Szwed
 • nauki społeczne
 • nauki o mediach
 • opinia publiczna
 • dyskurs polityczny
  dr  Wojciech Wciseł
 • wolontariat
 • wizerunek wolontariatu w mediach
 • zjawisko uchodźstwa, migracji oraz budowanie relacji integracyjnych między przybyszami a miejscowymi
 • sposób, w jaki media kreują wizerunek migrantów, uchodźców, cudzoziemców
 • media
 • wolontariat
 • uchodźcy, cudzoziemcy, imigranci,
 • migracje
 • wielokulturowość
 • organizacje pozarządowe
  prof. dr hab. Marek Wierzbicki
 • historia najnowsza XX wieku
 • relacje pomiędzy władzą a społeczeństwem
 • ruchy społeczne i polityczne
 • dzieje okupacji sowieckiej ziem polskich
 • stosunki polsko-białoruskie i polsko-żydowskie w XX wieku
 • historia społeczna II wojny światowej i PRL
 • historia i współczesność młodzieży w Europie
 • polska emigracja polityczna na Zachodzie po II wojnie światowej
 • współczesna emigracja polska,
 • dzieje harcerstwa w XX i XXI wieku
 • historia najnowsza
 • nauki polityczne
 • juwentologia (nauki o młodzieży)
  dr Agnieszka Zaręba
 • wizerunek polityka
 • kampanie permanentne
 • komunikowanie polityczne
 • marketing polityczny
 • doradztwo polityczne
 • polska scena polityczna
 • stosunki międzynarodowe
 • wizerunek polityka w kampaniach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich w Polsce i zagranicą
 • polska i międzynarodowa arena polityczna
dr hab. Grzegorz Zasuwa
 • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • etyka biznesu,
  raportowanie społeczne
 • społeczne aspekty konsumpcji
 • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • społeczne aspekty
  konsumpcji
prof. dr hab. Marian Żukowski
 • ekonomia
 • finanse
 • bankowość
 • gospodarka i zagadnienia ekonomiczne

 

Prawo, Prawo Kanoniczne, Administracja:

Zdjęcie 
Imię i nazwisko Zainteresowania naukowe Dziedziny eksperckie
  dr hab. Waldemar Bednaruk prof. KUL
 • dzieje Trybunału Koronnego
 • demokracja szlachecka na szczeblu sejmików ziemskich
 • historia państwa i prawa staropolskiego
 • historia państwa i prawa polskiego
  dr Aneta Biały
 • prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czynów niedozwolonych w kontekście szkód na mieniu i na osobie, związanych z tym obowiązków ich naprawienia
 • prawo ubezpieczeniowe, zwłaszcza z punktu widzenia ogólnych warunków umów konstruowanych przez podmioty profesjonalnie działające na rynku ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia osób i mienia, ubezpieczenia indywidualne i grupowe, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy mechanicznych środków komunikacji
 • odpowiedzialność gwarancyjna
 • prawo cywilne
 • szkoda na mieniu i na osobie
 • ubezpieczenia indywidualne i grupowe
 • ogólne warunki ubezpieczeń
dr hab. Michał Domagała
 • publiczne prawo gospodarcze
 • postępowanie administracyjne
 • polityka administracyjna
 • prawo energetyczne
 • polityka energetyczna
  dr Lidia Jaskuła
 • wolność wypowiedzi w prasie
 • prawo prasowe
 • prawo mediów
 • katolicka nauka społeczna nt. środków społecznego komunikowania
 • prawo administracyjne
 • prasa, radiofonia, telewizja,
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 • prawo prasowe
 • prawo mediów
 • wolność prasy
 • wolność wypowiedzi
  ks. dr hab. Paweł Kaleta
 • Kościelne Prawo Majątkowe
 • zarządzanie dobrami kościelnymi;
 • alienacja dóbr kościelnych
 • Kościelne Prawo Majątkowe
dr hab. Anna Kosińska
 • migracje europejskie
 • ochrona praw imigrantów
 • napływ imigrantów do Unii Europejskiej
 • prawo i polityka migracyjna
 • prawa kulturalne
 • prawo i polityka migracyjna
 Artur Lis dr Artur Lis
 • historia prawa
 • administracja
 • średniowiecze
 • historia prawa
dr Katarzyna Mełgieś
 • postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • publiczne prawo ochrony zdrowia
 • prawo farmaceutyczne
 • ochrona własności przemysłowej
 • prawny status biowęgla w Polsce i UE
 • postępowanie administracyjne
 • prawo farmaceutyczne
 • prawo własności przemysłowej
 Grzegorz Skrobotowicz dr Grzegorz Skrobotowicz
 • mediacja karna
 • ADR
 • sprawiedliwość naprawcza
 • postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
 • prawo karne procesowe
 • prawo karne wykonawcze
 • postępowanie egzekucyjne
 • ADR (Alternatywne metody rozstrzygania sporów)
dr Skwarzyński dr Michał Skwarzyński
 • prawa człowieka, ochrona praw człowieka, prawo międzynarodowe
 • sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
 • organy ochrony prawnej
 • prawo o adwokaturze
 • aplikacje prawnicze,
 • własność intelektualna, prawa autorskie
 • prawne aspekty internetu
 • praktyka stosowania prawa
 •  prawo
 • administracja
 • prawa człowieka
dr Robert Tabaszewski
 • ochrona zdrowia
 • prawo do zdrowia
 • prawa pacjenta
 • falarystyka
 • ordery i odznaczenia państwowe
 • prawa człowieka
 • dopuszczalne ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności
 • prawo CSR
 • broking innowacji
 • prawo korporacyjne
 • prawo wyborcze
 • prawo publiczne
 • prawa człowieka
 • prawo ochrony zdrowia
dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
 • polskie i europejskie prawo spółek
 • prawo konsumenckie
 • prawo konkurencji
 • prawo autorskie
 • prawo własności przemysłowej, w szczególności prawo znaków towarowych
 • ogólne zagadnienia polskiego i europejskiego prawa cywilnego i prawa gospodarczego
 • prawo
  dr Michał Zawiślak
 • działalność Funduszu Kościelnego
 • systemy finansowania związków wyznaniowych w Europie
 • działalność związków wyznaniowych w świetle interpelacji poselskich Sejmu VI kadencji (2007-2011)
 • orzecznictwo sądów polskich (TK, SN, NSA, sądy powszechne) w zakresie relacji państwo-Kościół
 • prawo wyznaniowe
 • finansowanie Kościoła
 • relacje państwo-Kościół

 

Teologia:

Zdjęcie 
Imię i nazwisko Zainteresowania naukowe Dziedzina ekspercka
 

ks. dr Paweł Borto

 • Tradycja
 • Objawienie
 • teologia Y. Congara, H. de Lubaca
 • modernizm katolicki
 • teologia
 

ks. dr hab. Henryk Drawnel, prof. KUL

 • Judaizm starożytny, 4 wiek przed Chr. do 1 wieku po Chr.
 • filologia języków semickich starożytnych
 • język hebrajski biblijny
 • język aramejski biblijny.
 • żydowska literatura apokaliptyczna
 • relacja pomiędzy starożytnym Judaizmem a kulturą starożytnej Mezopotamii
 • starożytny Judaizm,
 • Qumran,
 • żydowska literatura apokryficzna/pseudoepigraficzna

ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL

 • antropologia mass mediów
 • etyka mass mediów
 • człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej
 • media jako technologie społeczne
 • nauki o rodzinie
 • nauki o mediach i komunikacji społecznej
 

ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL

 • wiarygodność Kościoła
 • wiarygodność chrześcijaństwa
 • geneza chrześcijaństwa i Kościoła
 • współczesność europejska
 • nauczanie Jana Pawła II
 • argumenty na rzecz istnienia Boga
 • religiologia
 • współczesna krytyka chrześcijaństwa i Kościoła
 • apologia chrześcijaństwa i Kościoła
 • nauka a wiara
 • postmodernizm a wiara
 • kulturotwórczy wpływ chrześcijaństwa
 • przyszłość chrześcijaństwa i Kościoła,
 • sekularyzacja, dechrystianizacja
 • współczesne wyzwania dla chrześcijaństwa i Kościoła
 • teologia
 • teologia fundamentalna
ks. dr Krzysztof Napora SCI
 • Pięcioksiąg,
 • teologia i egzegeza biblijna,
 • hermeneutyka biblijna,
 • egzegeza rabiniczna,
 • biblijny język aramejski i hebrajski
 • Stary Testament
  ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
 • teologiczna teoria poznania
 • katolickie zasady ekumenizmu
 • Katechizm Kościoła Katolickiego
 • historia ruchu ekumenicznego
 • doktrynalne dialogi ekumeniczne
 • ekumenizm
  prof. dr hab. Wiesław Przygoda
 • funkcja charytatywna Kościoła
 • wolontariat chrześcijański
 • formy duszpasterstwa zwyczajnego i nadzwyczajnego
 • apostolat katolików świeckich
 • duchowość i zadania pastoralne duszpasterzy
 • teologia pastoralna
bp dr hab. Piotr Turzyński
 • duchowość okresu patrystycznego
 • historia monastycyzmu
 • Ojcowie pustyni
 • św. Augustyn z Hippony
 • estetyka teologiczna Ojców Kościoła
teologia a kultura

 • myśl św. Augustyna z Hippony
 • duchowość Ojców Pustyni
ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
 • dialog międzyreligijny
 • Biblia Aramejska
 • języki biblijne
 • literatura okołotestamentalna
  dr hab Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL
 • komunikacja
 • komunikacja medialna;
 • moralność w komunikacji
 • moralność życia społecznego
 • antropologia teologiczna
 • upowszechnianie wiedzy za pomocą nowych mediów
 • komunikacja
 • komunikacja medialna
 • moralność w komunikacji
 • moralność życia społecznego
 • antropologia teologiczna
 • upowszechnianie wiedzy za pomocą nowych mediów
  ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
 • eschatologia patrystyczna
 • aretologia
 • metodologia badań patrystycznych
 • epistolografia wczesnochrześcijańska
 • patrologia
 • patrystyka
 • historia Kościoła