Prowadzący

dr Aleksandra Dziak

Liczba godzin: 60

Liczba punktów ECTS: 2

Efekty kształcenia

Student:

 1. ma świadomość wpływu współczesnych przemian cywilizacyjnych na edukację polonistyczną;
 2. dostrzega zmianę roli nauczyciela i ucznia w procesie edukacyjnym;
 3. dostrzega wpływ multimediów na odbiór tekstów kultury;
 4. zna specyfikę edukacji na odległość;
 5. posługuje się narzędziami TI, które umożliwiają prowadzenie edukacji na odległość.

Forma zaliczenia przedmiotu

 • realizacja wszystkich modułów na platformie e-KUL;
 • aktywne uczestnictwo w dyskusjach na forum;
 • opracowanie i realizacja projektu WebQuest.

Metody dydaktyczne

Zajęcia prowadzone są na platformie e-KUL z wykorzystaniem następujących metod:

 • metody asymilacji wiedzy: praca z e-tekstem, e-pogadanka, e-dyskusja (na forum dedykowanym kursowi);
 • metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: klasyczna metoda problemowa (np. WebQuest);
 • metody praktyczne: metody ćwiczebne (np. zadania testowe, esej), metody realizacji zadań wytwórczych.

Treści programowe

Tematy modułów:

 1. Co to są multimedia?
 2. e-Kształcenie – definicja i historia zjawiska edukacji na odległość.
 3. e-Kształcenie – podstawy prawne w Polsce.
 4. Uwarunkowania psychologiczno-pedagogiczne e-kształcenia (konstruktywizm).
 5. Uwarunkowania psychologiczno-pedagogiczne e-kształcenia (e-nauczyciel i e-uczeń).
 6. Uwarunkowania psychologiczno-pedagogiczne e-kształcenia (społeczności wirtualne).
 7. e-Kształcenie a edukacja polonistyczna na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, cz. I.
 8. e-Kształcenie a edukacja polonistyczna na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, cz. II.
 9. Tradycyjne metody w e-kształceniu polonistycznym.
 10. Metody pracy wyrastające z e-kształcenia.
 11. Narzędzia pracy w e-kształceniu.
 12. Czym jest WebQuest? Wprowadzenie do metody.
 13. Etapy budowy WebQuestu
 14. Poszukujemy tematyki naszego WebQuestu
 15. Konstruowanie odpowiedniej listy zasobów
 16. Budujemy „kodeks” WebQuestu. Charakterystyka poszczególnych elementów metody na podstawie kwerendy internetowej.
 17. Praca nad konstrukcją WebQuestu.
 18. Rozpoczęcie realizacji zadań wynikających z założeń opracowanego WebQestu.
 19. Prace w grupach – rozdzielenie zadań i zaplanowanie prac.
 20. Prace w grupach – uporządkowanie i skategoryzowanie uzyskanej wiedzy, cz. I.
 21. Prace w grupach – uporządkowanie i skategoryzowanie uzyskanej wiedzy, cz. II.
 22. Tworzenie zaplanowanych w metodzie WebQuest prezentacji wyników pracy (np. strona WWW, bazy danych, itp.), cz. I.
 23. Tworzenie zaplanowanych w metodzie WebQuest prezentacji wyników pracy (np. strona WWW, bazy danych, itp.), cz. II.
 24. Prezentacja i ocena wyników.

Literatura

 1. Bednarek Józef, Lubina Ewa, Kształcenie na odległość. Podstawy pedagogiki, Warszawa 2008.
 2. Dąbrowski Marcin, Geneza i charakterystyka e-edukacji, [online]. http://pismomba.wspiz.edu.pl/pliki/275.pdf.
 3. Dąbrowski Marcin, Rozbudowane struktury treści dydaktycznych i wirtualnych zajęć, „e-mentor” 2005, nr 3, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/10/id/166, [dostęp: 2012-10-13].
 4. Jarosz Bożena, Liternet – sztuka, moda czy konieczność? Polskie powieści hipertekstowe w Sieci, [online:] www.up.krakow.pl/ktime/ref2006/Jarosz.pdf, [dostęp: 2012-11-12].
 5. Kwiatkowska Wioletta, Sztuka prowadzenia wykładów w Sieci, [w:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, red. J. Migdałek, W. Folta, Kraków 2010, s. 169-180].
 6. Lubina Ewa, Internetowe społeczności edukacyjne - tworzenie i dynamika rozwoju, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/553.
 7. Lubina Ewa, Konstruktywistyczne i behawioralne aspekty kształcenia zdalnego, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/8/id/111.
 8. Lubina Ewa, Zmiany funkcji nauczyciela w nauczaniu na odległość, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/6/id/80.
 9. Meger Zbigniew, Podstawy e-learningu. Od Shannona do konstruktywizmu, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/16/id/325.
 10. Metoda WebQuest i okolice, [online:] http://webquest.furgol.org.
 11. Peszko Piotr, Webquest!Co to jest Webquest?, [online:] http://blog.2edu.pl/2006/11/webquest-co-to-jest-webquest-cz1.html.
 12. enkowska Grażyna, Meandry e-learningu, Warszawa 2010.
 13. Podstawa programowa do języka polskiego
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, [online:] http://www.uj.edu.pl/documents/1333504/1493735/2.11.2011_Rozp.MNiSW_ksztalcenie_na_odleglosc.pdf, [dostęp: 2012-09-10].
 15. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, [online:] http://www.nettax.pl/dzienniki/du/2011/246/poz.1470.htm, [dostęp: 2012-10-13].Szafraniec Marek, WebQuest jako interaktywna metoda kształcenia uczniów i dorosłych na odległość, [w:] e-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2009, s. 241-250.
 16. Zając Maria, Dydaktyczne aspekty tworzenia kursów online, „e-mentor” 2004, nr 4, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/6/id/69, [dostęp: 2012-10-12].
 17. Zając Maria, Model aktywności w kursach online, czyli jak efektywnie angażować studentów, „e-mentor” 2009, nr 4, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/31/id/673, [dostęp: 2012-10-13].
 18. Zając Maria, Środowisko tworzenia personalizowanych kursów online, „e-mentor” 2009, nr 1, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/28/id/612, [dostęp: 2012-10-13].

 

Literatura uzupełniająca:

 1. Adamiec Marek, Dzieło literackie w Sieci. Pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii, Gdańsk 2005.
 2. Barczak Andrzej, Florek Jacek, Jakubowski Stanisław, Sydoruk Tadeusz, Zdalna edukacja. Potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia, Warszawa 2006.
 3. Grad-Grudzińska Małgorzata, Jasińska Magdalena, Chmielewski Adam, Ewaluacja w procesie kształcenia online – możliwości narzędzia SEVQ+, „e-mentor” 2011, nr 5, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/42/id/880, [dostęp: 2012-10-22].
 4. Holajda Dorota Katarzyna, e-Biblioteki, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2009, s. 141-150.
 5. Holajda Dorota Katarzyna, Podstawy prawne kształcenia na odległość w Polsce, [w:] e-polonistyka 2, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2012, s. 15-26.
 6. Hopfinger Maryla, Literatura i media. Po 1989 roku, Warszawa 2010.
 7. Juszczyk Stanisław, Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Toruń 2002.
 8. Juszczyk Stanisław, Konstruktywistyczne i kognitywistyczne koncepcje nauczania wspomaganego komputerem oraz uczenia się z wykorzystaniem Internetu, „Pedagogika Mediów” 2005, nr 1, s. 21-36.
 9. Kozielska Maria, Konstruktywizm a proces studiowania z wykorzystaniem technologii informacyjnych, „Chowanna” 2007, t. 2, s. 90-91, [online:] http://www.chowanna.us.edu.pl/vol/ch29.pdf, [dostęp: 2012-10-16].
 10. Przewodnik po aplikacjach WEB 2.0 w edukacji, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/aps/index, [dostęp: 2012-10-15].
 11. Szczęsna Ewa, Wprowadzenie do poetyki tekstu sieciowego, [w:] Tekst (w) sieci 1. Tekst, język, gatunki, red. Ulicka Danuta, Warszawa 2009, s. 67-75.
 12. Vandendorpe Christian, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i kultury, przeł. Sawisz Anna, Warszawa 2008.
 13. Wilczak Mariola, Internetowe źródła wiedzy o literaturze Instytutu Badań Literackich PAN – inicjatywy, projekty, problemy, [w:] e-Polonistyka 2, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2012, s. 181-191.
 14. Wojciechowski Piotr, E-sprawdziany – argumenty za i przeciw, „e-mentor” 2010, nr 5, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/789, [dostęp: 2012-10-12].
 15. Wrycza-Bekier Joanna, Gdzie szukać zasobów naukowych w Internecie?, [w:] Poradnik pisanie tekstów literackich, naukowych, internetowych. Bo pisania można się uczyć tak, jak kroków tańca czy gry na instrumencie. Trzeba znać reguły, by wiedzieć, jak je łamać!, [online:] poradnikpisania.wordpress.com/2011/11/20/gdzie-szukac-zasobow-naukowych-w-internecie, [dostęp: 2012-10-11].
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2013, godz. 13:04 - Aleksandra Dziak