Drogi Studencie/ Droga Studentko,

w polskiej szkole najważniejsi są uczniowie. Dlatego domyślasz się, że powinni z nimi pracować najlepsi nauczyciele:

 • dobrze wykształ­ceni, ale z poczuciem humoru;
 • pewni siebie, ale lubiący i szanujący uczniów;
 • rozumiejący swój zawód i obowiązki związane z jego wykonywaniem,
 • a jednocześnie kreatywni i twórczy.

POMOŻEMY CI STAĆ SIĘ TAKIM NAUCZYCIELEM!

 

 

Specjalista z zakresu dydaktyki:

 1. Zna zadania i obowiązki nauczyciela we współczesnej szkole /wychowawca, pedagog, dydaktyk, nauczyciel, lektor, mistrz, znawca, facylitator, przewodnik/.
 2. Umie zaplanować i przeprowadzić lekcje i zajęcia dodatkowe (np. wyrównawcze, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) /cele edukacyjne, operacjonalizacja celów, okresy planistyczne, rozkład materiału, nauczanie antycypacyjne, konspekt lekcji, scenariusz lekcji, projekt lekcji, ogniwo lekcji, plan pracy dydaktycznej, program nauczania, podstawa programowa, podręcznik/.
 3. Posługuje się w pracy wieloma atrakcyjnymi metodami dydaktycznymi, i tradycyjnymi, i aktywizującymi /nauczanie polimetodyczne, burza mózgów, dyskusja, drzewo decyzyjne, metaplan, ranking trójkątny, metoda problemowa, heureza, metody aktywizujące, pedagogika zabawy/.
 4. Umie oceniać uczniów, kontrolować ich postępy /ocena szkolna, kontrola osiągnięć postępów uczniowskich, kryteria oceny, punktacja, dziennik/.
 5. Potrafi dostosować proces nauczania do różnych uczniów (zdolnych, słabych, apatycznych, niezmotywowanych, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, chorych itp.) /indywidualizacja kształcenia, uczeń zdolny, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, ADHD, kinezjologia edukacyjna, uczeń trudny/.
 6. Umie wykorzystywać w edukacji multimedialne środki dydaktyczne /Internet w szkole, digitalizacja, program multimedialny, e-book, multibook, edukacyjne, gry komputerowe, czasopisma dydaktyczne online, multitasking/.
 7. Wie, jakimi kompetencjami powinien charakteryzować się nauczyciel /kompetencje pedagogiczno-psychologiczne, autoedukacyjne, medialno-techniczne, komunikacyjne, autoprezentacyjne, wychowawcze, dyscyplinowanie uczniów, motywowanie do nauki, umiejętności terapeutyczne, zasady dydaktyczne/.
 8. Potrafi radzić sobie ze stresem w pracy /stres, wypalenie zawodowe, apatia, wizerunek nauczyciela w mediach/.
 9. Wie, czym jest autorytet nauczyciela i jak go budować /władza, autorytet ujarzmiający/ wyzwalający/ znawcy/ moralny/ prawdziwy, autorytet a pierwsze lekcje, mowa ciała/.
 10. Potrafi przeprowadzać rozmowy i spotkania zarówno z uczniami, jak i ich rodzicami uczniów /wywiadówka, konsultacje, rozmowa, aktywne słuchanie, mediacje/.
 11. Wie, w jaki sposób zdobywać kolejne stopnie awansu zawodowego /awans zawodowy, teczka stażysty, nauczyciel stażysta/ kontraktowy/ mianowany/ dyplomowany, opiekun, plan rozwoju zawodowego/.

 

 

Realizując program specjalizacji nauczycielskiej, zyskujesz:

 • wiedzę na temat dydaktyki literatury i języka polskiego, psychologii rozwojowej człowieka oraz pedagogiki,
 • wszechstronne przygotowanie do zawodu nauczyciela literatury i języka polskiego,
 • umiejętność poprawnego posługiwania się słowem pisanym i mówionym w kontakcie z drugim człowiekiem,
 • bogatą ofertę wykładów i warsztatów z dydaktyki szczegółowej języka i literatury, konwersatoriów dydaktycznych, seminariów, prowadzonych przez nauczycieli akademickich, mających doświadczenie pracy z uczniami na różnych etapach edukacji oraz prezentujących realne spojrzenie na dydaktykę,
 • możliwość zdobywania dodatkowej wiedzy oraz rozwijania umiejętności dydaktycznych poprzez udział w kongresach, konferencjach i seminariach z zakresu nauczania języka polskiego, spotkaniach z nauczycielami praktykami z różnych lubelskich szkół oraz aktywne uczestnictwo w Kole Dydaktyków Polonistów, organizującym ciekawe konkursy edukacyjne, dającym możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć i warsztatów dla uczniów itp.,
 • wsparcie w planowaniu, organizowaniu i ocenianiu własnego rozwoju zawodowego,
 • sprawności w zakresie posługiwania się technologiami informacyjnymi,
 • kompetencje w zakresie ustalania przyczyn niepowodzeń szkolnych, rozpoznawania typowych zaburzeń rozwoju, udzielaniu pomocy lub kierowaniu po jej odpowiednią formę.

 

 

Mocne strony naszej specjalizacji to:

 • nowoczesny i wszechstronny model kształcenia z zakresu dydaktyki polonistycznej,
 • dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty,
 • życzliwa atmosfera zajęć, sprzyjająca otwartej dyskusji, wymianie doświadczeń i pomysłów dydaktycznych,
 • obserwacje lekcji w różnego typu szkołach, również integracyjnych,
 • bogaty program praktyk pedagogicznych oraz psychologicznych, stwarzający możliwość obserwowania codziennej pracy nauczycieli i psychologów.

 

 

Jeśli jednak zmienisz zdanie i nie zwiążesz swojej przyszłości ze szkołą i uczniami, pozostaną w Tobie te cechy i kompetencje, które zawsze są cenione i poszukiwane na rynku pracy:  

 • pomysłowość i elastyczność, pomagające radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych,
 • systematyczność w przygotowywaniu się do codziennych zadań związanych z wykonywaną pracą,
 • umiejętność jednoczesnego radzenia sobie z licznymi obowiązkami zawodowymi,
 • cierpliwość i konsekwencja w postępowaniu z różnymi typami ludźmi,
 • umiejętność prowadzenia rozmów z ludźmi, aktywnego ich słuchania oraz motywowania do pracy, a nawet kierowania zespołem ludzi przy jednoczesnym dostrzeganiu potrzeb każdego z osobna.

 

 

 Zapraszamy Cię także do zapoznania się
z plakatem specjalizacji nauczycielskiej,
realizowanej w Instytucie Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej KUL

 files/1507/kul_plakat_2017_specjalizacja_2_2.pdf

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2020, godz. 18:52 - Magdalena Marzec-Jóźwicka