BADANIA

 

 

                 Na kierunku filologia klasyczna prowadzone są badania nad językiem i literaturą grecką, literaturą rzymską, jak również nad całą kulturą materialną i duchową, która stanowi środowisko i zaplecze tych dwóch literatur.

          W kręgu zainteresowań badawczych pracowników znajduje się również piśmiennictwo i kultura chrześcijańskiego antyku, a także twórczość polskich i węgierskich pisarzy tworzących w języku łacińskim. Najogólniej rzecz ujmując, kierunek zajmuje się badaniem i recepcją kultury klasycznej, która stała się fundamentem całej współczesnej cywilizacji europejskiej.

 

Na kierunku prowadzone są w sposób ciągły badania obejmujące swym zakresem następujące obszary badawcze:

 LITERATURA ANTYCZNA - GRECKA I RZYMSKA

epos grecki,

dramat antyczny,

nowe przekłady sztuk Sofoklesa,

stylistyki greckie,

grecka literatura filozoficzna,

poetyka i retoryka starożytna,

starożytne przyrodoznawstwo - ekologiczna myśl antyku,

druga sofistyka, 

historiografia rzymska.

 

 FILOZOFIA GRECKA

 formowanie się języka filozoficznego u przedsokratyków,

 wątki mitologiczne we wczesnogreckiej filozofii,

topos jako rodzaj schematu logicznego.

 

JĘZYKOZNAWSTWO GRECKIE I ŁACIŃSKIE

 słownictwo i gramatyka Biblii greckiej,

gramatyka dependencyjna w zastosowaniu do opisu zjawisk składniowych łaciny.

 

JĘZYK, LITERATURA I KULTURA ANTYKU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

 twórczość św. Bazylego Wielkiego, św. Augustyna, Prudencjusza, Wenancjusza Fortunata

 

POLSKA I WĘGIERSKA LITERATURA ŁACIŃSKA EPOKI RENESANSU 

 łacińska epika biblijna renesansu, 

twórczość poetycka Piotra Rojzjusza, 

edycja tekstów dramatu łacińskiego w Polsce i Europie Zach. do końca XVII w.,

środki stylistyczne w epigramatach Janusa Pannoniusa.
 

            Działalność naukowa pracowników znajduje wyraz w licznych publikacjach, stanowiących istotny wkład w rozwój badań nad Antykiem. Specyfiką tych badań jest szczególne zainteresowanie myślą religijną starożytnych pisarzy, badania nad literaturą chrześcijańską oraz językiem Nowego Testamentu.

                 Ważnym działem aktywności naukowej pracowników są tłumaczenia literatury antycznej oraz wczesnochrześcijańskiej, a także edycja łacińskich tekstów renesansowych. Prowadzone badania interdyscyplinarne, które dotyczą literatury greckiej i łacińskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki chrześcijańskiej oraz jej powiązań z Antykiem pogańskim, dają nowe spojrzenie na ciągłość tradycji literackiej.

Autor: Krzysztof Narecki
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 17:37 - Magdalena Grela-Tokarczyk