w przypadku wolniejszego połączenia z Internetem: http://pastebin.com/6jpstZ8u

§ 1 

1. Organizacja nosi nazwę: „Koła Naukowego Studentów Anglistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”. 
2. Organizacja może posługiwać się skróconą nazwą "Koło Naukowe Anglistów" oraz logiem, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 

§ 2 
Siedzibą Koła jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 

§ 3 
Z ramienia Władz Uniwersytetu prace Koła koordynuje Kurator Koła, powoływany przez Senat. 

§ 4 
Podstawą działalności Koła są: 
a) Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
b) Regulamin Koła, 
c) uchwały władz Koła. 

§ 5 
Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu mowa jest o: 
1. KUL, należy przez to rozumieć Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 
2. Statucie, należy przez to rozumieć Statut KUL, 
3. Kole, należy przez to rozumieć Koło Naukowe Studentów Anglistyki KUL, 
4. Zebraniu, należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków Koła, 
5. Regulaminie, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, 
6. Zarządzie, należy przez to rozumieć Zarząd Koła. 

Rozdział II 
CELE DZIAŁANIA KOŁA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§ 6 
1. Celem działalności Koła jest: 
a) poszerzanie wiedzy z kultury i literatury krajów anglojęzycznych, 
b) rozszerzanie wiadomości w oparciu o kanon lektur i artykułów wykraczających poza podstawowy program studiów filologicznych, 
c) zainteresowanie studentów pierwszego roku literaturą anglojęzyczną i językoznawstwem, 
2. Swoje cele Koło realizuje poprzez: 
a) przygotowanie materiałów do przyszłych publikacji, 
b) organizowanie spotkań i konferencji naukowych, 
c) współpracę z innymi organizacjami studenckimi, działającymi zarówno na KUL jak i poza nim. 
§ 7 
Realizacja celów może być finansowana w szczególności: 
a) z finansów przyznanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 
b) z umów sponsorskich, 
c) składek członkowskich. 


ROZDZIAŁ III 
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA 

§ 8 
Członkowie Koła dzielą się na zwyczajnych, nadzwyczajnych i honorowych: 
a) członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student KUL, który pisemnie zdeklarował udział w pracach Koła, 
b) członkiem nadzwyczajnym Koła może być pracownik naukowy KUL, wolny słuchacz studiów zaocznych lub wieczorowych, który pisemnie zdeklarował udział w pracach Koła, 
c) członkiem honorowym może być osoba w szczególny sposób zasłużona dla Koła, wybrana przez członków koła zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. 

§ 9 
1. Przyjęcia w poczet członków Koła dokonuje Zarząd Koła na podstawie deklaracji członkowskiej złożonej przez zainteresowanego. Wzór deklaracji określa załącznik nr 2 do Regulaminu. 
2. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Koła Zarząd podejmuje w terminie 7 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. 
3. W przypadku, gdy Zarząd Koła podejmie uchwałę o odmowie przyjęcia w poczet członków, zainteresowanemu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały. 
4. O prawie do odwołania Zarząd Koła powiadamia kandydata w chwili dostarczenia mu decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków Koła. 
5. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzję w drodze uchwały podjętej większością głosów, 
w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania kandydata. 
6. W przypadku gdy Komisja uzna zasadność odwołania kandydata, Zarząd Koła przyjmuje kandydata w poczet członków Koła w terminie 7 dni od doręczenia pisemnej decyzji Komisji Rewizyjnej. 


§ 10 
1. Członek zwyczajny ma obowiązek: 
a) uczęszczania na posiedzenia Koła, 
b) aktywnej pracy w Kole, 
c) stosowania się do uchwał Zarządu Koła i Walnego Zebrania Członków Koła 
2. Każdemu zwyczajnemu członkowi Koła przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. 
3. Członkostwo honorowe jest tytułem, który Zebranie nadaje osobom szczególnie zasłużonym wobec Koła. 
4. Członkowi nadzwyczajnemu i honorowemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. 
§ 11 
1. Członkostwo w Kole wygasa w szczególności: 
a) na własną prośbę, wyrażoną w formie pisemnej 
b) na skutek dwukrotnej w ciągu semestru nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Koła, 
c) na podstawie decyzji Zebrania w stosunku do członków honorowych, 
d) na podstawie decyzji Zarządu w stosunku do członków zwyczajnych i nadzwyczajnych. 
e) w momencie utraty statusu studenta 
2. Członkowi zwyczajnemu lub nadzwyczajnemu skreślonemu z listy przez Zarząd przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni do Komisji Rewizyjnej. 

ROZDZIAŁ IV 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOŁA 
§ 12 
Władze Koła stanowią: 
a) Walne Zebranie Członków Koła, 
b) Zarząd Koła, 
c) Komisja Rewizyjna. 

Walne Zebranie Członków Koła 
§ 13 
1. Zebranie jest najwyższym organem uchwałodawczym Koła. 
2. W skład Zebrania wchodzi ogół wszystkich członków zwyczajnych Koła oraz pozostali członkowie z głosem doradczym. 
3. Czas i miejsce Zebrania muszą być ogłoszone przynajmniej 7 dni przed terminem zebrania. 
4. Zebranie może podejmować uchwały, o ile uczestniczy w nim połowa członków zwyczajnych Koła. 
5. Jeżeli Zebranie nie posiada kworum, Prezes wyznacza drugi termin Zebrania, nie wcześniej niż 1 dzień i nie później niż 7 dni, od poprzedniej daty Zebrania. 
6. Kworum na Zebraniu w drugim terminie stanowi liczba obecnych podczas Zebrania zwyczajnych członków Koła. 
7. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy zachowaniu wymogów 
z ust. 4 i 6. 
8. Zebraniu przewodniczy Prezes Koła. 

§ 14 
Do kompetencji Zebrania należy w szczególności: 
a) wybór lub odwołanie Prezesa Koła, 
b) wybór lub odwołanie poszczególnych członków Zarządu, 
c) uchwalenie rocznego planu pracy, 
d) wybór członków Komisji Rewizyjnej. 

Prezes i Zarząd Koła 

§ 15 
W skład Zarządu Koła wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz Członek Zarządu, powoływani podczas Zebrania. 

§ 16 

1. Kandydata na Prezesa Koła może zgłosić: 
a) ustępujący Prezes Koła, 
b) co najmniej 4 zwyczajnych członków Koła. 
2. Funkcja Prezesa może być sprawowana nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. 
3. Spośród kandydatów, Prezesa Koła wybiera Zebranie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła. 
4. Pozostałych członków Zarządu przedstawia Prezes Koła spośród zwyczajnych członków Koła. 
5. Zebranie akceptuje przedstawiony przez Prezesa Koła skład Zarządu bezwzględną większością głosów. 
6. W przypadku odrzucenia przedstawionego składu Zarządu, Prezes przedstawia nowy skład w ciągu 7 dni od zebrania, do akceptacji na najbliższym Zebraniu. 
7. Wyboru nowego Zarządu dokonuje się na ostatnim Zebraniu w roku akademickim. 
8. Kadencja Zarządu rozpoczyna się z 1 października a kończy 30 września następnego roku kalendarzowego. 
§ 17 
1. W uzasadnionym przypadku, Zebranie po przedstawieniu wniosku formalnego może odwołać Prezesa lub poszczególnych członków Zarządu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła. 
2. Wraz z odwołaniem Prezesa ustępują pozostali członkowie Zarządu. 


§ 18 

1. Do kompetencji Prezesa Koła należy w szczególności: 
a) Kierowanie pracami Zarządu. 
b) Reprezentowanie Koła wobec Władz Uczelni oraz w kontaktach zewnętrznych. 
2. Do zadań i kompetencji Zarządu należy w szczególności: 
a) reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
b) troska o realizację planu działania, 
c) prowadzenie bieżącej działalności Koła, 
d) przyjmowanie członków Koła, 
e) stwierdzanie wygaśnięcia członkostwa w Kole w przypadku opisanym w § 11 ust. 1 lit. b 
f) pozyskiwanie nowych członków, 
g) coroczne uchwalanie wysokości składki członkowskiej 
h) powoływanie specjalnych komisji do realizacji określonych zadań, 
i) przedstawianie Zebraniu sprawozdania z działalności Koła, 
j) podejmowanie wszelkich decyzji zgodnych z regulaminem Koła i Statutem 

§ 19 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
2. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Prezes Koła. 
3. Wszelkie uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. 

Komisja Rewizyjna 
§ 20 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Koła. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych w czasie Zebrania bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego. 
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a) przeprowadzenie kontroli działalności Zarządu oraz ocena jej zgodności z Regulaminem, 
b) przedstawienie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Zebraniu. 
c) rozpatrywanie odwołań członków Koła od uchwał Zarządu 
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają jednogłośnie w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. 


ROZDZIAŁ V 
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 21 
Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 zwyczajnych członków Koła lub na mocy uchwały Senatu. 
§ 22 
Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej przez 2/3 zwyczajnych członków przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła. 

§ 23 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Senat. 

§ 24 

W dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu tracą moc postanowienia Statutu Koła Naukowego Studentów Anglistyki KUL zatwierdzonego przez Senat w dniu 19 marca 1983 r.

 

regulamin do pobrania regulamin_kola_naukowego_anglistow_kul

Autor: Maciej Czerniakowski
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2018, godz. 18:40 - Marlena Przygoda