2_okupacja_niemiecka_1

1939
17 września Wkroczenie Niemców do Lublina. Zajęcie części gmachu Uniwersytetu przez wojsko niemieckie przeznaczając na kwatery i szpital.
   
6 października Rozpoczęcie zajęć na Uniwersytecie pomimo działań wojennych.
   

9 listopada -

18 grudnia

Aresztowanie i uwięzienie na Zamku Lubelskim ks. rektora Antoniego Szymańskiego, zamienione później na areszt domowy.
   
11 listopada

Aresztowanie ks. bpa Mariana Fulmana, Wielkiego Kanclerza KUL (skazany na karę śmierci, zamienioną na obóz koncentracyjny w Oranienburgu) oraz kilkunastu profesorów i uwięzienie na Zamku Lubelskim a następnie  wywiezienie kilku z nich do obozów koncentracyjnych.

   
18 listopada

Zamknięcie Biblioteki Uniwersyteckiej z powodu wkroczenia gestapo (podziemna działalność Biblioteki – opieka nad zbiorami i ich udostępnianie).

   
17 listopada

Zamknięcie Uniwersytetu, aresztowanie studentów (ok. 60 osób), z których część uwięziono na Zamku Lubelskim, deportowano do obozów koncentracyjnych lub na roboty do Niemiec, a część uwolniono. Rozpoczęła się dewastacja gmachu oraz grabież Muzeum Uniwersyteckiego.

   
1-23 grudnia Tajne nauczanie z inicjatywy ks. rektora Antoniego Szymańskiego.
   
23 grudnia Rozstrzelanie prof. Czesława Martyniaka i ks. dra Michała Niechaja.
   
 

Po wybuchu wojny wojska niemieckie zajęły tereny Fundacji Potulickiej. Podczas okupacji na terenie Fundacji zorganizowany był obóz pracy dla Polaków. W pałacu w Potulicach odbywały się kursy dla młodzieży niemieckiej, a od 1940 Urząd Powierniczy Wschód i szkoła dla podoficerów SS.

 

 

1941
grudzień- marzec 1942 r.

Wznowienie tajnego nauczania w Lublinie pod kierunkiem ks. dra Zygmunta Surdackiego, zakończone aresztowaniem ks. Surdackiego w wywiezieniem do Oświęcimia, gdzie został zamordowany.

1942

 

9 października

Śmierć ks. rektora Antoniego Szymańskiego w Bełżycach.

 

 

1943-1944
 

Tajne nauczanie KUL w Warszawie z zakresu prawa kanonicznego prowadzone pod kierunkiem ks. Henryka Insadowskiego dla księży oraz uchodźców wysiedlonych z ziem wcielonych do Rzeszy.

 

 

1943-1945
  Tajne nauczanie w Kielcach z zakresu prawa i nauk społeczno-ekonomicznych prowadzone pod kierownictwem ks. Piotra Kałwy