1 października
mszą św. w Kościele Akademickim KUL, pod przewodnictwem o. prof. Andrzeja Derdziuka OFMCap., rozpoczął się nowy rok akademicki 2012/2013.

5 października

Pierwsze zajęcia na Uniwersytecie Otwartym KUL

6 października

na Kanale Żerańskim w Warszawie odbyły się Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Wioślarstwie na 8 km. Srebrny Medal w jedynce (Skifie) w kategorii masters zdobył prof. Andrzej Jurga – Kierownik Katedry Realizacji Filmowej i Telewizyjnej KUL.
W ubiegłym roku nie startował w tych regatach z powodu niewyleczonej kontuzji narciarskiej. Dwa lata wcześniej był Mistrzem Polski na tym dystansie.

8-10 października
odbyły się trzydniowe „rekolekcje na dobry początek”. W tym roku prowadzili je krakowscy jezuici ze Szkoły Kontaktu z Bogiem.

8-10 października
w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu n. Wisłą odbyła się konferencja naukowa z cyklu Kolokwia staropolskie: „Przyjaźń w literaturze staropolskiej” zorganizowana przez Katedrę Literatury Staropolskiej KUL oraz Pracownię Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań Literackich PAN.

9 października
Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL i Instytut Cervantesa w Warszawie zorganizowali sympozjum „Wzajemne spojrzenia Hiszpania i Polska, historia jako łącznik. Pierwsze konstytucje”. Sympozjum towarzyszył koncert organowy Marka Bochniaka „Improwizacje nt. muzyki z czasów naszych konstytucji”.

9 października

Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej KUL zorganizowała konferencję poświęconą ks. prof. Antoniemu Szymańskiemu, rektorowi KUL w latach 1933-1939, pt. „Ks. Antoni Szymański (1881-1942). Rektor – Uczony – Działacz społeczny”. Konferencję poprzedziła msza św. w intencji ks. Antoniego Szymańskiego w 70. rocznicę śmierci.

10 października
Sekcja Homiletyki KUL była gospodarzem uroczystości wręczenia Księgi Jubileuszowej „Omnia transeunt – Caritas manet” ks. prof. Wadysławowi Głowie.
11 października
Katedra Historii Sztuki Kościelnej KUL zorganizowała międzynarodową sesję naukową w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Podczas sesji otworzone zostały dwie wystawy zorganizowane z okazji ogłoszenia przez Papieża Benedykta XVI Roku Wiary.
11-12 października
Katedra Literatury Współczesnej KUL zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „Współczesne przemiany na Ukrainie: kultura – język – literatura – religia”.

15 października
Ilona Fortuna, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zajęła III miejsce w konkursie o Nagrodę Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską w zakresie ochrony konsumentów. Praca „Ochrona konsumenta usług bankowych”, napisana pod kierunkiem dr. Michała Chajdy, nagrodzona została za przemyślaną kompozycję, spójność i przedstawienie tematu na kilku płaszczyznach.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską ustanowiony został w 2008 roku. Na tegoroczny konkurs zgłoszono łącznie 36 prac. Autorzy najlepszych opracowań otrzymali nagrody finansowe, a także publikacje wydawnictwa Wolters Kluwer Polska oraz roczny dostęp do elektronicznego wydania „Dziennika Gazety Prawnej”.

15-16 października
Wydział Nauk Społecznych KUL i Fundacja Konrada Adenauera zorganizowali międzynarodową konferencję „Społeczna odpowiedzialność gospodarki”.
W programie znalazły się dwie sesje: „Gospodarcze, społeczne i etyczne aspekty odpowiedzialności społecznej gospodarki” i „Koncepcja Corparate Social Responsibility” oraz Sympozjum młodych naukowców i doktorantów „Społeczna odpowiedzialność gospodarki w teorii i praktyce”.
16 października
Wydział Nauk Społecznych KUL, Fundacja Konrada Adenauera oraz Fundacja Rozwoju KUL zorganizowali konferencję naukową „Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Przeszłość i teraźniejszość”.

16 października
wykład pt. „Baroque Horrors: Violence and Pornography in Seventeenth-Century Narrative”, na zaproszenie Katedry Literatury i Kultury Amerykańskiej, wygłosił David R. Castillo (SUNY, Buffalo).

16-17 października
Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zorganizowali konferencję naukową w 70. rocznicę likwidacji zamojskiego getta „Dziecko żydowskie”. Konferencja odbyła się w Centrum „Synagoga” w Zamościu.
17 października
Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „VADE MECUM” zorganizował promocję książki Jana Kurdwanowskiego pt. „Mrówka na Szachownicy”.
18 października
Katedra Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła”. Konferencja została zorganizowana z okazji rozpoczęcia Roku Wiary.
18 października
prof. Jarosław Mikołajewicz (UAM) wygłosił wykład otwarty „Poznańska koncepcja wykładni prawa”  na zaproszenie Katedry Teorii i Filozofii Prawa.

18 października
Instytut Pedagogiki KUL zorganizował ogólnopolską konferencję naukową „Między wychowaniem a karierą zawodową”.

18 października
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Politologii KUL, Fundacja Konrada Adenauera i Fundacja Rozwoju KUL zorganizowali seminarium naukowe „Europa Środkowo-Wschodnia wobec kryzysu w strefie euro: implikacje polityczne, gospodarcze i społeczne”.

18 października
na zaproszenie Katedry Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej Instytutu Historii KUL dr. Martin Nodl z Centrum studiów średniowiecznych Czeskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Karola w Pradze, wygłosił wykład nt. „Dekret kutnohorski a problem średniowiecznego nacjonalizmu”.

18 października
dr Konrad Rokicki wygłosił wykład „Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956-1970”. Wykład odbył się w ramach seminariów otwartych z historii Polski XX wieku.

18-19 października
Instytut Nauk Biblijnych KUL był gospodarzem VIII Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych pod hasłem „Od wiary Abrahama do wiary Kościoła”. Na progu rozpoczynającego się Roku Wiary organizatorzy zwrócili się ku biblijnym korzeniom wiary w jej następujących aspektach: język, jakim Stary i Nowy Testament wyraża postawę wierzącego, wielkie postacie historii zbawienia przecierające szlaki wiary – Abraham, Noe, św. Piotr, św. Paweł, wiara Jezusa, rozwój depozytu wiary, wiara i poznanie, wiara i pamięć, wspólnotowy wymiar wiary, wiara wobec niewiary, wzrost wiary i zagrożenia, jakim musi ona stawić czoła.

19 października
ks. prof. Antoni Dębiński – Rektor KUL oraz prof. Andrzej Drop – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podpisali porozumienie w sprawie utworzenia, od roku akademickiego 2013/14, nowego, międzyuczelnianego, autorskiego kierunku studiów, zgodnego z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji, o roboczej nazwie Administrowanie ochroną zdrowia. Program tych studiów połączy aspekty prawno-administracyjne, ochrony zdrowia oraz prawa medycznego.
Uczelnie powołały międzyuczelniany zespół ds. przygotowania programu studiów, w skład którego weszły osoby rekomendowane przez KUL i UM oraz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie.
21 października
KUL zainaugurował kolejny rok akademicki. Mszy św. w Kościele Akademickim przewodniczył Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Wykład inauguracyjny nt. „Problem niewolnictwa w myśli europejskiej” wygłosił ks. prof. Marcin Tkaczyk, prodziekan Wydziału Filozofii. Słowo do zgromadzonych wygłosił także Prymas Senior kard. Józef Glemp. Inauguracji towarzyszył jednodniowy pokaz barokowych rzeźb ołtarzowych ze zbiorów artystycznych Instytutu Historii Sztuki KUL.
22 października
Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński i Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki dr n. med. Andrzej Wojdyła podpisali list intencyjny, w którym obie strony zobowiązały się do podjęcia ścisłej współpracy oraz wspólnych działań na rzecz utworzenia studiów na kierunku pielęgniarstwo w zamiejscowym ośrodku KUL w Stalowej Woli.

22 października

w liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, Instytut Jana Pawła II zorganizował sympozjum pt. „Koncepcja etyki Ks. Tadeusza Stycznia”. Sympozjum poprzedziła msza św., sprawowana przez abpa Stanisława Budzika, w intencji śp. ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS w drugą rocznicę śmierci.

 

 

23 października
Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „VADE MECUM” zorganizował promocję książki Rafała Ziemkiewicza pt. „Myśli nowoczesnego endeka” oraz spotkanie z autorem.
25 października
Katedra Etyki Społeczno-Politycznej Instytutu Filozofii KUL zorganizowała spotkanie z Dariuszem Jeziorem „Debata o dynamice działań politycznych. Życie polityczne na płaszczyźnie regionalnej”.
 
 
 
 
 

25-26 października
odbyła się konferencja naukowa pt. „Sacrum w literaturze polskiej po roku 1989” zorganizowana przez Katedrę Literatury Współczesnej KUL.

25-27 października
Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Odpowiedzialność za edukację osób z uszkodzeniami słuchu”. Organizatorzy zaproponowali następujące obszary tematyczne: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem; wspomaganie rodziny dziecka z uszkodzonym słuchem; wykorzystanie metody fonogestów w wychowaniu językowym i edukacji; języki migowe oraz inne kody alternatywne w wychowaniu i edukacji; segregacja, integracja i inkluzja w kształceniu ucznia z uszkodzonym słuchem; nauczanie języków obcych uczniów z uszkodzonym słuchem (sekcja prowadzona w języku angielskim); kształcenie uniwersyteckie i poradnictwo zawodowe dla młodzieży z uszkodzeniami słuchu; etyczne aspekty doboru metod rehabilitacji i sposobów komunikowania się z niesłyszącymi.
26 października
Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej KUL zorganizowała spotkanie z poetką Alicją Mazan-Mazurkiewicz połączone z prezentacją jej najnowszej twórczości.
27 października
Uniwersytet Otwarty KUL zorganizował spotkanie z Siostrą Małgorzatą Chmielewską przełożoną Wspólnoty Chleb Życia.
28 października
praca magisterska Bartłomieja Proca, wypromowana w Instytucie Historii KUL, pt. „Angelologia Perska a angelologia hebrajska”, otrzymała pierwszą nagrodę w Konkursie im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie o tematyce żydowskiej, Żydach i Izraelu, zorganizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma. Do finału weszła także praca Pani Ewy Danuty Kawałko, wypromowana w Instytucie Filologii Polskiej KUL, pt. „Żydowskie życie literackie we Lwowie na podstawie dziennika Chwila z lat 1929-1933”.
29 października
odbyła się konferencja „Polityka USA wobec Europy w kontekście wyborów prezydenckich: kontynuacja czy zmiana?” zorganizowana przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych KUL, Fundację Konrada Adenauera, Fundację Rozwoju KUL oraz Instytut Sądecko-Lubelski.
30 października
Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej zorganizowała spotkanie z Anną Bolecką, autorką książki „Cadyk i dziewczyna”.
31 października
odbyła się debata ekumeniczna pt. „Czy Święto Reformacji może stać się czasem radości dla wszystkich chrześcijan?” współorganizowana przez Instytut Ekumeniczny KUL. W dyskusji, moderowanej przez prof. Sławomira Jacka Żurka, udział wzięli o. prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv., dr Krzysztof Dorosz (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. dr Dariusz Chwastek (Kościół Ewangelicko-Augsburski) oraz ks. dr Sławomir Pawłowski SAC.