1_rzeczpospolita_ludowa

 

1944
2 sierpnia

Powierzenie przez profesorów z okresu przedwojennego pełnienia obowiązków Rektora KUL ks. prof. Antoniemu Słomkowskiemu, w celu podjęcia działań zmierzających do reaktywacji Uniwersytetu.

   
21 sierpnia

Zgoda władz PKWN na wznowienie działalności KUL z zachowaniem katolickiej tożsamości i autonomii Uczelni.

   
12 listopada

Pierwsza powojenna inauguracja roku akademickiego na KUL z udziałem władz uniwersyteckich, państwowych i wojskowych (przedstawicieli Resortu Oświaty PKWN, Armii Polskiej i rządu ZSSR). KUL jako pierwszy Uniwersytet w Polsce rozpoczął działalność po II wojnie światowej. Reaktywowano cztery wydziały przedwojenne. Rok akademicki rozpoczęło ponad 1 tys. studentów i ok. 70 pracowników naukowo-dydaktycznych.

   
21 listopada Reaktywowanie działalności Towarzystwa Przyjaciół KUL.
   
1945
18 maja

Utworzenie przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego na terenie Fundacji Potulickiej więzienia, a następnie w październiku 1948 r. przejęcie majątku Fundacji przez Skarb Państwa i przekształcenie jej w PGR (Państwowe Gospodarstwo Rolne).

26-27 czerwca Konferencja Episkopatu uchwaliła dotację na KUL z poszczególnych diecezji.
   
15 lipca

Przyłączenie Diecezjalnego Seminarium Lubelskiego do Wydziału Teologicznego KUL.

   
21 listopada Wznowienie działalności Towarzystwa Naukowego KUL.
   
1946
październik Utworzenie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
   
1949
  Oddanie do użytku nowej siedziby Biblioteki Uniwersyteckiej w kamienicy przy ul. Chopina
   
czerwiec

Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego wydało zakaz przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL (aż do przymusowego zawieszenia działalności tego Wydziału w roku akademickim 1952/53).

 

 

1951
 

Pozbawienie ks. Antoniego Słomkowskiego stanowiska rektora przez władze PRL w związku z odmową zalegalizowania na KUL komórki partyjnej i organizacji młodzieżowej ZMP (Związek Młodzieży Polskiej).

 

 

 

KUL nabył grunty na Poczekajce na budowę domów akademickich.

 

Strona 1 z 4 :: Idź do strony: [1] 2 3 4