Kierownik Katedry Dramatu i Teatru

 

 • Prof. Wojciech KaczmarekGłówne obszary badań: różne przejawy dramatu i teatru religijnego w Polsce i w Europie w XIX i XX wieku.
 • Studia polonistyczne w KUL w latach: 1974-1978. Praca magisterska pt. Recepcja krytyczna twórczości dramatycznej Paula Claudela w Polsce, napisana pod kierunkiem prof. dr Ireny Sławińskiej.
 • W 1986 r. tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa przyznany po obronie rozprawy doktorskiej pt. Recepcja chrześcijańskiego wymiaru dramatu i teatru Claudela w Polsce. (Promotor prof., Irena Sławińska, recenzenci: prof. dr Stefan Sawicki (KUL) i prof. Halina Sawecka (UMCS)). Druk w nieco zmienionej wersji pt. Claudel w Polsce. Chrześcijańskie perspektywy interpretacji dramatu i teatru. (Lublin 1989, RW KUL).
 • W 1988 awans na adiunkta. W latach 1983-1993 wraz z prof. dr Ireną Sławińską współorganizator kilku sympozjów naukowych o randze ogólnopolskiej na temat dramatu i teatru religijnego (m. in. 1983: Dramat i teatr sakralny; 1987: Współczesny teatr religijny w Polsce; 1989: Teatr alternatywny w Polsce 1979-1989; 1992 Inspiracje biblijne w dramacie współczesnym).
 • Redakcja, wraz z prof. Ireną Sławińską książek: Dramat i teatr sakralny (Lublin 1988, RW KUL), Dramat i teatr religijny w Polsce (Lublin 1991, TN KUL), Wokół współczesnego dramatu i teatru religijnego w Polsce (1979-1989), Wrocław 1993, Wyd. Wiedza o Kulturze.
 • W r. 1991 trzymiesięczne stypendium naukowe w Uniwersytecie Louvain-la-Neuve w Belgii.
 • W 1993 książka autorska Wezwani do nadziei. Religia-ateizm-wiara w dramacie współczesnym. Zarys problematyki. (Lublin 1993, RW KUL).
 • W 1993 członek współpracownik Wydziału Historyczno-Filologicznego TN KUL. Od 1995 członek czynny Société Internationale d'Histoire Comparée du Théâtre, de l'Opera et du Ballet w Paryżu.
 • W l. 1995-1997 współuczestnictwo w dwóch projektach badawczych KBN: 1. PAUL CLAUDEL: WYBÓR DRAMATÓW, kierowanym przez prof. dr hab. Halinę Sawecką, 2. OSKAR MIŁOSZ: MISTERIA, kierowanym przez prof. dr hab. Irenę Sławińską. Oba projekty zostały zakończone publikacjami książkowymi.
 • W r. 1999 kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy pt. Złamane pieczęcie Księgi. Inspiracje biblijne w dramaturgii Młodej Polski (Lublin 1999, RW KUL). Recenzentami byli: prof. dr hab. Wojciech Gutowski z WSP w Bydgoszczy, prof. dr hab. Elżbieta Rzewuska z UMCS i ks. dr hab. Marian Lewko z KUL. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa - historii literatury i teatru XIX i XX wieku została zatwierdzona przez Centralną Komisję d.s. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w r. 2000.
 • W r. 2001 stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL. 
 • W 2002 r. kierownictwo Katedry Dramatu i Teatru i otwarcie seminarium doktoranckiego.
 • 2003- 2008 - dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL
 • 2008 - 30 VI – uzyskanie tytułu prof. nauk humanistycznych
 • 2008 - od 1 X  funkcja prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych KUL


Najważniejsze publikacje [Zobacz więcej]

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2020, godz. 11:57 - Mariusz Lach