1. Matryca intertekstualna poematu dramatycznego Kasandra Łesi Ukrainki, [w:] Волинь Філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті, упорядник Л. К. Оляндер, Збірник наукових праць, Випуск 6, Частина ІІ, Луцьк 2008, s. 230 – 240.
  2. Dzieciństwo na Wołyniu - matryca intertekstualna Pieśni lasu Łesi Ukrainki, [w:] W kręgu historii i kultury słowian wschodnich. Studia dedykowane profesorowi Stefanowi Kozakowi w 70. rocznicę urodzin, red. M. Kawecka, A. Nowacki, L. Puszak, Lublin 2008, s. 187 – 197.
  3. Kamienny gospodarz” Łesi Ukrainki w kontekście donżuanerii europejskiej, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, M. Maciołek, A. Matusiak, S. Wójtowicz, t. 7, cz. 2, Wrocław 2007, s. 267-274.
  4. Образ Дон Жуана у творчості Лесі Українки у контексті європейської донжуаніани, [w:] „Roczniki Humanistyczne KUL”, Seria Słowianoznawstwo, T 54 - 55, z. 7, Lublin 2006/2007, s. 83 – 95.
  5. Recenzja książki: Don Juan w kontekście światowym, red. Wira Ahejewa, Kijów 2002, [w:] „Roczniki Humanistyczne KUL”, Seria Słowianoznawstwo, T 54 - 55, z. 7, Lublin 2006/2007, s. 177 – 180.
  6. Дон Жуан у европейському культурному просторі, [w:] Studia literaria et linguistica (Літературознавчі та лінгвістичні студії), Drohobycz 2006; s. 199 – 211.
  7. „Лісова Пісня” Лесі Українки в контексті приватного листування письменниці, [w:] Słowianśkyj visnyk, Seria „Nauki filologiczne”, Wydanie 6, (Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Серія Філологічна. Випуск 6.), Równe 2006, s. 203 – 208.
  8. Біографічний контекст «Лісової пісні» Лесі Українки (за листами поетеси), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VI, seria Literaturoznawstwo, red. E. Komorowska, Ż. Kozicka-Borysowska, Szczecin 2005, s. 139 – 143.
Autor: Marta Reda
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2008, godz. 01:34 - Marta Kaczmarczyk