Publikacje 2000


Budzisz Andrzej:

  1. „Hymny” Jana Dantyszka a imitatio antiquorum, [w:] „Studia Classica et Neolatina”, t. 4: W łacińskiej Polsce i cesarskim Rzymie, Gdańsk 2000, s. 52-56.

Dziuba Agnieszka:

1. Wczesnorenesansowa historiografia polsko-łacińska, Lublin 2000, s. 199.
2. Wspólne tłumaczenie (z ks. dr Janeczkiem) tekstów z j. łacińskiego na j. polski, [w:] 700 lat myśli polskiej, t. 4: Filozofia i myśl społeczna w l. 1700-1830, t. 1: Okres saski 1700-1764, wybór i opracowanie M. Skrzypek, Warszawa 2000, s. 395-407; 426-429; 469-473.

 

Ks. Eckmann Augustyn:

 

1. Obraz Boga w świętego Augustyna wykładzie pierwszego artykułu wiary, [w:] Obraz Boga Ojca w kulturze, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, U. M. Mazurczak, Lublin 2000, s. 37-54.
2. Pisarze wczesnochrześcijańscy wobec kultury klasycznej, „Roczniki Humanistyczne”, 47 (1999), z. 3, s. 89-103.
3. Jowinian, Encyklopedia Katolicka, t. 8, szp. 101-102.
4. Jowisz, Tamże, t. 8, szp. 102.
5. Julian z Eklanum, Tamże, t. 8, szp. 238-239.
6. Junona, Tamże, t. 8, szp. 260-261.
7. Kartagina, Tamże, t. 8, szp. 900-901.
8. Kasandra, Tamże, t. 8, szp. 935.
9. Bóg zwraca się do każdego po imieniu, „Przemienienie”, Biuletyn ISPP, Nr 56, Luty-Marzec 2000, s. 27-28.
10. Rok 2000 – Chrystus w Eucharystii, [w:] Kalendarz Akademicki, red. Cz. Krakowiak, J. Stępniak, Lublin 2000, s. 4-7.
10. [Recenzja:] Michał Kosznicki, Kształcenie i wychowanie w literaturze Zachodniego Chrześcijaństwa od I do IV wieku, Gdańsk 1999, „Vox Patrum”, 19 (1999), z. 36-37, s. 534-536.
11. [Recenzja:] Tadeusz Kołosowski, Od wolności wyboru wyznania do przymusu religijnego. Ewolucja poglądów Biskupa Augustyna z Hippony podczas schizmy donatystycznej w Afryce Rzymskiej, Piła 2000,„Vox Patrum”, 19 (1999), z. 36-37, s. 546-539.

 

Górska Małgorzata:

Gramatyka zależności a nauczanie składni łacińskiej, „Roczniki Humanistyczne”, 47 (1999), z. 3, s. 105-122.

 

Kaczmarkowski Michał:

1. Językoznawstwo, [w:] Encyklopedia Katolicka, T. VIII, szp. 10-12.
2. Walencja, rekcja, dependencja, „Roczniki Humanistyczne”, 47 (1999), z. 6, s. 5-26.

 

Malinowska Jolanta:

 

1. Pedro Ruiz de Moroz (1506-1571), a Spanish Humanist at the Polish University and Court, [w:] Acta Conventus Neo-Latini Abulensis. Proceedings of the Tenth International Congress of Neo-Latin Studies, Avila 4-9 August 1997, General Editor Rhoda Schnur, Tempe, Arizona 2000, s. 403-407.
2. Katullus, [w:] Encyklopedia Katolicka, T. VIII, szp. 1238.


Narecki Krzysztof:


1. Logos w myśli Parmenidesa z Elei, „Roczniki Humanistyczne”, 47 (1999), s. 5-27.
2. Bibliografia do V tomu Dzieł Wszystkich Arystotelesa (Etyka Nikomachejska, Etyka Wielka, Etyka Eudemejska, O cnotach i wadach), PWN, Warszawa 2002, s. 506-530.

3. Informator o studiach w Instytucie Filologii Klasycznej KUL na rok akademicki 2000/2001 (ECTS), Opracował Krzysztof Narecki, Lublin 2000, ss. 93.
4. Instytut Filologii Klasycznej – dokonania w minionym roku akademickim 1999/2000, „Przegląd Uniwersytecki”, 12 (2000), nr 5 (67), wrzesień-październik, s. 14.
5. Kaliope, [w:] Encyklopedia Katolicka, T. VIII, szp. 393.
6. Kallimach z Cyreny, Tamże, T. VIII, szp. 409 n.
7. Kallinos z Efezu, Tamże, T. VIII, szp. 410.


Osek Ewa:


1. Wizja prapoczątków świata w «Heksaemeronie» Bazylego Wielkiego. Część I, „Vox Patrum”, 18 (1998), t. 34-35, s. 389-413 (wydrukowane w r. 2000).
2. Wypowiedzi św. Ambrożego przeciwko dewastacji ziemi, „Vox Patrum” , 18 (1998), t. 34-35, s. 183-194 (wydrukowane w r. 2000).
3. Krytyka kosmologii Arystotelesa w «Heksaemeronie» Bazylego Wielkiego, [w:] Collectanea Philologica III. Deodato Wiśniewski septuagenario oblata, Łódź 1999, s. 161-172.

 

Podbielski Henryk:


1. Katharmos, [w:] Encyklopedia Katolicka, T. VIII, szp. 1074.
2. Katharsis, Tamże, T. VIII, szp. 1075-1078.
3. Arystoteles, życie i pisma, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, s. 344-348.

 

Ks. Popowski Remigiusz:


1. J. Dominikowski: Grób Pański w sztuce ks. Tadeusza Furdyny. [Wprowadzeniem] i słowem Bożym opatrzył ks. R. Popowski, Łódź 2000, s. 42.
2. Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000, Z języka greckiego przełożył, wprowadzeniami i przypisami opatrzył ks. R. Popowski, Warszawa 2000, s. XII, 386.


Stawecka Krystyna:


1. „Senne widzenie” Boga Ojca w mitologii pogańskiej wedle teorii Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, [w:] Obraz Boga Ojca w kulturze, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, U. M. Mazurczak, Lublin 2000, s. 85-95.
2. Karol Wojtyła, Św. Jana od Krzyża nauka o wierze (Doctrina de fide apud S. Joannem a Cruce), tłumaczenie z języka łacińskiego prof. Krystyna Stawecka, Lublin 2000, TN KUL.

 

Wójtowicz Henryk:


1. Recepcja Owidiusza u Seduliusza, „Roczniki Humanistyczne”, 47 (1999), z. 3, s. 77-88.
2. Grzech pierworodny w twórczości Seduliusza (streszczenie odczytu wygłoszonego 27 I 1998 r. na posiedzeniu Wydziału Historyczno-Filologicznego TN KUL), „Summarium” (Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL), 26-27 (1997-1998), , Lublin 2000, s. 147-148.

3. [Recenzja:] Alicja Stępniewska, Mickiewicz w kręgu Homera. Struktura epicka „Pana Tadeusza”, Lublin 1998, s. 200,„Roczniki Humanistyczne”, 47 (1999), z. 3, s. 123-124.

4. Sedulius Caelius. Opera omnia. Dzieła wszystkie. Tekst łacińsko-polski, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył ks. Henryk Wójtowicz, Lublin 1999, ss. 453.
5. Grzech pierworodny w twórczości Seduliusza, „Vox Patrum”, 17 (1997), z. 32-33, s. 277-289. Argumentum.
6. Katon Młodszy, [w:] Encyklopedia Katolicka, T. VIII, szp. 1226.
7. Katon Starszy, Tamże, T. VIII, szp. 1226-1227.
8. [Recenzja:] Jerzy Andrzej Wojtczak, Średniowieczne życiorysy Bł. Kingi i Bł. Salomei, Warszawa 1999, s. 233, „Roczniki Humanistyczne”, 48 (2000), z. 3, s. 131-133.
9. [Recenzja:] Lexicon recentis latinitatis. Editum cura Operis Fundati cui nomen „Latinitas”. Volumen I: A-L. Volumen II: M-Z. Moderator Carolus Egger. Compositioni praeposita Adelaidis Maria Giannangeli. In urbe Vaticana. Libraria Editoria Vaticana. A. 1992-1997, pp. 453+1, 277+1, [w:] „Roczniki Humanistyczne”, 48 (2000), z. 3, s. 133-144.
10.[Recenzja:] Elżbieta Roguszczak, Rudimenta latinitatis ecclesiasticae, Kraków 1997, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, ss. 288, „Vox Patrum”, 17 (1997), z. 32-33, s. 497-499.
11. [Recenzja] Józefa Œrodoñ, Latine legimus et dicimus. Podręcznik do języka łacińskiego dla klasy I, II, III i IV o profilu biologiczno-chemicznym, cz. I-III, Rzeszów 1995-1997, Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, ss. 101+115+195, [w:] „Vox Patrum”, 17 (1997), z. 32-33, s. 499-500.
12. [Recenzja] Jerzy Wojtczak, Fides et litterae. Język łaciński dla uczniów szkół katolickich, studentów i alumnów, Warszawa 1998, s. 400, „Vox Patrum”, 17 (1997), z. 32-33, s. 500-503.
13. [Recenzja] Aureliusz Prudencjusz Klemens, Poezje, przekład, wstęp i opracowanie Mieczysław Brożek, Warszawa 1987, s. 366, „Vox Patrum”, 17 (1997), z. 32-33, s. 491.
14. Przedmowa, [w:] Szkice z dziejów Pionek, T. I, redakcja naukowa Marek Wierzbicki, Pionki 2000, s. 3; wyd. przez Polskie Towarzystwo Historyczne - oddział w Pionkach.
15. Wspomnienia: Mój kolega kursowy /Ks. prof. dr hab. Henryk Karbownik/, Kronika Diecezji Radomskiej, Rok 8 (1999), październik - grudzień Nr 4 (32), s. 445-448.


Zarzycka-Stańczak Krystyna:


Karmenta, [w:] Encyklopedia Katolicka, T. VIII, szp. 849.

 

Autor: Marta Grębowska
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2008, godz. 17:31 - Krzysztof Narecki