Publikacje 2001

Babiński Marian:

 1. Wokół toposu. Stanowisko Arystotelesa w niektórych kwestiach logicznych, „Roczniki Humanistyczne”, 49 (2001), z. 3, s. 15 – 28.

Budzisz Andrzej:

 1. Helius Eobanus Hessus’ Heroides as an example of Renaissance religious elegy [w:] Ad Litteras Latin Studies in Honour of J.H. Brouwers. Edited by A.P. Orbán and M.G.M. van der Poel. Nijmegen 2001, s. 273-281, „Księga pamiątkowa ku czci prof. Jana Brouwersa” (KU Nijmegen).

Chodkowski Robert:

 1. Widownia antycznego teatru greckiego, „Roczniki Humanistyczne”, 49 (2001), z. 3, s. 61 - 93.
 2. [Recenzja] The Cambridge Companion to Greek Tragedy, ed. by P. E. Easterling, Cambridge 1997,„Roczniki Humanistyczne”, 48 (2000), z. 3, s. 129-131.

Dziuba Agnieszka:

 1. Proza historyczno-naukowa Macieja z Miechowa (1457 - 1523), [w:] Łacińska proza naukowa, redakcja naukowa A. W. Mikołajczak, Gniezno 2001, s. 190-197; Gnieźnieńska Firma Wydawnicza, seria: Bibliotheca Symbolarum Philologorum Posnaniensium, Tomus II.
 2. Teoria historiografii w "De historica facultate" Francesco Robortello, „Roczniki Humanistyczne”, 49 (2001), z. 3, s. 51 - 59.
 3. [Recenzja] Łacina w kulturze polskiej, A. W. Mikołajczak, „Roczniki Humanistyczne”, 48 (2000), z. 3, s. 144-146.

Ks. Eckmann Augustyn:

 1. Incarnatio Christi w pismach św. Augustyna. Istota i cel, „Vox Patrum” 20 (2000), zeszyt 38-39, Lublin 2001, s. 237-245.
 2. Dobroć i piękno ciała ludzkiego w pismach św. Augustyna, „Classica Wratislaviensia” 22 (2001) nr 2287, s. 161-168.
 3. Klaudina Mamert, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, szp. 77-78.
 4. Korneliusz, tamże, szp. 858.
 5. Kreskoniusz, tamże, szp. 1267-1268.
 6. Vir magno intellectu et corde. Ksiądz Wacław Eborowicz (1915-1994), [w:] Księga Jubileuszowa. 350 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, red. A. Nadolny, Pelplin 2001, s. 486-491.
 7. Parafia i Ewangelizacja, [w:]: Kalendarz akademicki 2001, red. Cz. Krakowiak, J. Stępniak, Lublin 2001, s.4-9.

Górska Małgorzata:

 1. Walencja semantyczna a walencja syntaktyczna na przykładzie łacińskich czasowników emere, admonere i aestimare, „Roczniki Humanistyczne”, 48 (2000), z. 3, s. 111-127.

Kaczmarkowski Michał:

 1. Frazeologia łacińska, „Eos”, 87 (2000), s. 145-152.
 2. Przypadki konkretne w dydaktyce łaciny, „Roczniki Humanistyczne”, 49 (2001), z. 3, s. 125 – 134.

Łuka Agata:

 1. Wartość semantyczna greckich substantywizacji Marka Aureliusza, „Roczniki Humanistyczne”, 48 (2000), z. 3, s. 67-92.
 2. Nawiązania do Marcjalisa w epigramatach Janusa Pannoniusa, „Roczniki Humanistyczne”, 49 (2001), z. 3, ss. 39 – 49.

Malinowska Jolanta:

 1. Twórczość poetycka Piotra Rojzjusza (1506-1571). Studium historycznoliterackie, Lublin 2001, s. 206.

Narecki Krzysztof:

 1. Le logos aux origines de la pensée grecque. Étude sémantique et philosophique, „Eos”, 87 (2000), fasc. 2; s. 365-371.
 2. Metodologia nowoczesnej rozprawy naukowej według Diogenesa z Apollonii, „Roczniki Humanistyczne”, 49 (2001), s. 5-13.
 3. Logos w poematach Empedoklesa z Akragas, „Przegląd Filozoficzny”, Nowa Seria 2001 (10), nr 2 (38), s. 135-155.
 4. [Recenzja] Logos, pensée et vérité dans la philosophie grecque, Michel FATTAL, Wydawnictwo „L’Harmattan”, Paris-Montréal-Budapest-Torino 2001, ss. 266; [seria:] Collection Ouverture philosophique dirigée par Dominique Chateau et Bruno Péquignot, [w:] „Przegląd Filozoficzny”, Nowa Seria 10 (2001), nr 2 (38), s. 203-207.
 5. Bibliografia do t. VI Dzieł wszystkich Arystotelesa (Polityka, Ekonomika, Retoryka, Retoryka dla Aleksandra, Poetyka, Zachęta do filozofii, Ustrój polityczny Aten, List do Aleksandra Wielkiego, Testament), PWN, Warszawa 2001, s. 922-968.
 6. Instytut Filologii Klasycznej KUL. Informator o studiach na rok akademicki 2001/2002. Europejski System Transferu Punktów (ECTS), RW KUL, Lublin 2001, s. 87.
 7. Posłowie do polskiego przekładu książki Michela Fattala: Logos. Między Orientem a Zachodem, przełożył Piotr Domański, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001, s. 107-112.

Osek Ewa:

 1. Wizja prapoczątków świata w «Heksaemeronie» Bazylego Wielkiego. Część II: Powstanie życia na ziemi, „Vox Patrum”, 19 (1999), t. 36-37, s. 237-257.
 2.  Nazwy zwierząt morskich w „Exameronie” Ambrożego z Mediolanu, [w:] Łacińska proza naukowa, redakcja naukowa A. W. Mikołajczak, Gniezno 2001, s. 92-101; Gnieźnieńska Firma Wydawnicza, seria: Bibliotheca Symbolarum Philologorum Posnaniensium, Tomus II.
 3.  Przyroda w korespondencji Bazylego Wielkiego z Grzegorzem z Nazjanzu. „Classica Wratislaviensia” XXII: 2001 s. 143-147.

Podbielski Henryk:

 1. Arystoteles, Retoryka. Wstęp: teoria wymowy przed Arystotelesem, tłumaczenie Retoryki, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, PWN, Warszawa 2001, s. 265-478.
 2.  Arystoteles, Retoryka dla Aleksandra. Wstęp i tłumaczenie, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, PWN, Warszawa 2001, s. 479-561.
 3. Arystoteles, Poetyka. Wstęp i tłumaczenie, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, PWN, Warszawa 2001, s. 563-626.
 4. Posłowie: O życiu i twórczości Arystotelesa, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, PWN, Warszawa 2001, s. 845-921.
 5. Wstęp i opracowanie rozdziału I: Grecja i Rzym [w:] Od Arystotelesa do Goethego, poetyki, manifesty, komentarze, Redakcja naukowa Eleonora Udalska, Warszawa 2001, s. 15 - 48 i 50 - 83.

Ks. Popowski Remigiusz:

 1. Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000, Z języka greckiego przełożył, wprowadzeniem i przypisami opatrzył ks. Remigiusz Popowski SDB, [Wydanie nowe w formacie kieszonkowym], Warszawa 2001.
 2.  Dostęp ikonografii do Bóstwa według mitologii i filozofii greckiej oraz według Biblii, „Roczniki Humanistyczne”,48 (2000), z. 3, s. 5 - 20. Ukazało się II 2001.
 3.  Dziesiątkowy system liczbowy w interpretacji świętego Augustyna, [w:] Łacińska proza naukowa, redakcja naukowa A. W. Mikołajczak, Gniezno 2001, s. 117 - 128.
 4. Biblijna motywacja ochrony przyrody, „Classica Wratislaviensia” 22 (2001), s. 137 - 141.
 5. [Recenzja] L' Univers de Philostrate, Alain Billault, Bruxelles 2000, s. 144. Collection Latomus, vol. 252, „Roczniki Humanistyczne” 49 (2001), z.3, s. 135 – 136.

Siwicka Małgorzata:

 1. Terminologia kategorii strony u gramatyków łacińskich, [w:] Łacińska proza naukowa, redakcja naukowa A. W. Mikołajczak, Gniezno 2001, s. 9-23; Gnieźnieńska Firma Wydawnicza, seria: Bibliotheca Symbolarum Philologorum Posnaniensium, Tomus II.

Stawecka Krystyna:

 1. Motyw Chrystusa w poezji polsko-łacińskiej XVI i XVII w., [w:] Chrystus w literaturze polskiej, red. P. Nowaczyński, Lublin 2001, s. 59-76.

Ks. Wójtowicz Henryk:

 1. Alegoreza w „Paschale carmen” Seduliusza, „Roczniki Humanistyczne”, 48 (2000), z. 3, s. 91-109.
 2. Zapowiedź przyjścia Zbawiciela w IV eklodze Wergiliusza, + Argumentum, „Vox Patrum” 38-39 (2000), s. 11-19, s. 19-20
 3. Klasyfikacja roślin u Teofrasta, „Classica Wratislaviensia” XXII Wrocław 2001, s. 61–65.
 4.  Demokryt w relacji Teofrasta, „Roczniki Humanistyczne”, 49 (2001), z. 3, s. 29 –37.
 5. Zasługi filologii klasycznej KUL w propagowaniu literatury wczesnochrześcijańskiej, „Vox Patrum”, 19 (1999), t. 36-37, s. 53-59.
 6. [Recenzja] Średniowieczne życiorysy Bł. Kingi i Bł. Salomei, Jerzy Andrzej Wojtczak, Warszawa 1999, s. 233, „Roczniki Humanistyczne”, 48 (2000), z. 3, s. 131-133.
 7. [Recenzja] Lexicon recentis latinitatis. Editum cura Operis Fundati cui nomen „Latinitas”. Volumen I: A-L. Volumen II: M-Z. Moderator Carolus Egger. Compositioni praeposita Adelaidis Maria Giannangeli. In urbe Vaticana. Libraria Editoria Vaticana. A. 1992-1997, pp. 453+1, 277+1,„Roczniki Humanistyczne”, 48 (2000), z. 3, s. 133-144.
 8. [Recenzja] Ks. Marek Kozera, Ideały Ojców pustyni. Pathos i apatheia, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000, ss. 269, „Roczniki Humanistyczne”, 49 (2001), z. 3, ss. 136 - 138.
Autor: Marta Grębowska
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2008, godz. 17:32 - Krzysztof Narecki