Publikacje 2002

Babiński Marian:

 1.  Tłumaczenie Dekretu o formacji kapłańskiej (nowe tłumaczenie dokumentów soborowych)

Budzisz Andrzej:

 1. "Ioel Propheta" Szymona Szymonowica jako przykład renesansowej parafrazy biblijnej, „Roczniki Humanistyczne”, 50 (2002), z. 3, s. 65 – 81.

Chodkowski Robert:

 1. [Recenzja] Teatr antycznej Grecji, Mirosław Kocur, Wrocław 2001, s. 395, [w:] „Roczniki Humanistyczne”, 50 (2002), z. 3, s.113-127.

Dziuba Agnieszka:

 1. Profesor Krystyna Zarzycka-Stańczak, „Przegląd Uniwersytecki KUL”, 2002 nr 4, s. 28.
 2. Teoria historiografii w epoce cesarstwa. Garść rozważań, [w:] Studia Graeco-Latina IV, red. Marian Szarmach i Sławomir Wyszomirski, Toruń 2002, s. 39-44.

Ks. Eckmann Augustyn:

 1. Osobowość dobrego katechety w świetle świętego Augustyna. Die Persönlichtkeit eines guten Katecheten im Lichte von De catechizandis rudibus des hl. Augustinus. W: Keryks. Międzynarodowy Przegląd Katechetyczno-Pedagogicznoreligijny Internationale Religionspädagogisch-Katechetische Rundschau. Wydawca, Towarzystwo Naukowe KUL, Instytut Pastoralno-Katechetyczny Wydziału Teologii KUL, Instytut für Religionspädagogik und Katechetik der Katholisch Theologischen Fakultät der Universität in Vien. I (2002), s. 53 – 60.
 2. Kapłan a kobieta, „Dobry Pasterz”, 27 (2002), t. 40-41, s. 115-123.
 3. Przebóstwienie człowieka w pismach świętego Augustyna. Pojęcie i określenia, „Studia Pelplińskie”. Wydanie specjalne, red. W. Mering, Z. Rutkowski, A. Matuszewski, J. Buxakowski, D. Drążek, 33 (2002), s. 245-264.
 4. Święty Augustyn dziś, „Vox Patrum” 21 (2001), Lublin 2002, s. 305-316.
 5. Euhemeryzm, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 3 (2002), s. 316-317.
 6. Ksiądz Profesor Henryk Wójtowicz, „Przegląd Uniwersytecki KUL”, 2002 nr 4, s. 19.
 7. [Recenzja] Ewangelie synoptyczne. III – Ewangelia według św. Marka, Ks. Antoni Paciorek, Tarnów 2002,  „Ateneum Kapłańskie” 138 (2002), 3 (559), s. 634-636.
 8. [Recenzja] Elementy składniowe biblijnego języka greckiego, Ks. Antoni Paciorek, Lublin 2001, „Ateneum Kapłańskie” 138 (2002), 3 (559), s. 636-637.

Górska Małgorzata:

 1. Właściwości walencyjne łacińskich przysłówków, „Roczniki Humanistyczne”, 50 (2002), z. 3, s. 83-92.

Kulig Katarzyna:

 1. Związki kultu Dionizosa z teatrem greckim, „Roczniki Humanistyczne” 50 (2002), z. 3, s. 93 – 103.

Malinowska Jolanta:

 1. Stanisław Orzechowski – gente Ruthenus, „Roczniki Humanistyczne”, 50 (2002), z. 3, s.57-63.
 2. Profesor Krystyna Stawecka, „Przegląd Uniwersytecki KUL”, 2002 nr 4, s. 26.

Narecki Krzysztof:

 1. Instytut Filologii Klasycznej. Informator o studiach na rok akademicki 2002/2003, Lublin 2002, s. 76.
 2. Bibliografia publikacji Michela Fattala, [w:] Logos. Między Orientem a Zachodem, przełożył Piotr Domański, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001, s. 113-115.

Osek Ewa:

 1. „Cień Nieba” w „Heksameronie” Bazylego Wielkiego, [w:] Studia Graeco-Latina IV, red. Marian Szarmach i Sławomir Wyszomirski, Toruń 2002, s. 123-132.

Ks. Popowski Remigiusz:

 1. L’acces de l’iconographie a la divinité, d’apres la mythologie et la philosophie grecques et dans la Bible, [w:] Obraz i kult. Materiały z Konferencji „Obraz i kult” KUL - Lublin 6-8 października 1999, Redakcja Małgorzata Urszula Mazurczak, Jowita Patyra, Lublin 2002, s. 41 - 54.
 2. Trzy ideały wolności. Nowy Testament - Pseudo-Longinos – Epiktet, [w:] Freedom and Democracy in Greek Literature. Essays in honor of prof. Romuald Turasiewicz edited by Józef Korpanty and Jerzy Styka, Kraków 2001, s. 115-125. Ukazało się III 2002.
 3. Bogowie w obrazach Filostrata II, [w:] Studia Graeco-Latina IV, red. Marian Szarmach i Sławomir Wyszomirski, Toruń 2002, s. 133-140.

Siwicka Małgorzata:

 1. Stoickie poszukiwanie samego siebie. Epiktet i Marek Aureliusz, [w:] Studia Graeco-Latina IV, red. Marian Szarmach i Sławomir Wyszomirski, Toruń 2002, s.55-64.

Stawecka Krystyna:

 1. J. Radwan, Radziwił u Muzajosa. / tekst łac. tłum. uwagi / ww.246-373 - „Roczniki Humanistyczne”, 50 (2002), z.3, s.105-112.

Zarzycka – Stańczak Krystyna:

 1. „Idem sacra cano...". Poeta i prynceps w "Fasti" Owidiusza, „Roczniki Humanistyczne”, 50 (2002), z. 3, s. 5-26.
Autor: Marta Grębowska
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2008, godz. 17:32 - Krzysztof Narecki