Publikacje 2005


Babiński Marian:
 1. Kilka uwag o łacińskim infinitiwie futuri passivi, „Roczniki Humanistyczne” 52 (2004), z. 3, s. 197-303.

Chodkowski Robert:

 1. Początki tragedii greckiej [w:] Literatura Grecji starożytnej pod. red. H. Podbielskiego, Lublin 2005, t. 1, s. 629 -639.
 2. Organizacja przedstawień teatralnych w Atenach V wieku, tamże, s. 639 – 646.
 3. Ajschylos, tamże, s. 669 – 724.

Domańska Iwona:

 1. Kilka przykładów metafizycznej przyczynowości konfliktów zbrojnych w „Dziejach” Herodota z Halikarnasu, „Roczniki Humanistyczne” 52 (2004), z. 3, s. 109 – 129.

Ks. Eckmann Augustyn:

 1. Siła mądrości według świętego Augustyna, [w:] Lumen Christi tantum in Ecclesia. Ksiega pamiątkowa w 70-tą rocznicę urodzin o. prof. dr hab. A. J. Nowaka OFM, red. T. Paszkowska, Lublin 2005, s. 445-455.

Kulig Katarzyna:

 1. „Dlatego ogarnięci wielką nikczemnością, nigdy nie uwolnicie serca od smutnego cierpienia” – empedoklejski grzech, „Roczniki Humanistyczne” 52 (2004), z. 3, s. 97 – 108.
 2. Filozofia empedoklejska w niedokończonej tragedii Fryderyka Holderlina "Śmierć Empedoklesa","Z filozoficznych inspiracji literatury". Materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Doktorantów 21-22 października 2004 - Toruń, opracowane przez M. Cyzman i K. Szostakowską, Toruń 2005, s. 165 - 175.
 3. [Recenzja] Rozumienie eon i noein u Parmenidesa, Kleofas Wojciech Gródek OFM "Roczniki Humanistyczne" 52 (2004), z. 3, s.211-213.

Narecki Krzysztof:

 1. Dzieje i współczesność Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, „Przegląd Uniwersytecki”, 17 (2005), nr 1-2 (93-94), styczeń-kwiecień, s. 6-13.
 2. Historia i dzień dzisiejszy Instytutu Filologii Klasycznej KUL, „Przegląd Uniwersytecki”, 17 (2005), nr 1-2 (93-94), styczeń-kwiecień, s. 19-23.
 3. Katedra Historii Starożytnej KUL, „Przegląd Uniwersytecki”, 17 (2005), nr 1-2 (93-94), styczeń-kwiecień, s. 45-46.
 4. [Recenzja:] Logos et language chez Plotin at avant Plotin, sous la direction de Michel Fattal, Paris: Editions L’Harmattan 2003, ss. 366. Collection Ouverture philosophique dirigée par Dominique Chateau et Bruno Péquignot, [w:] „Roczniki Humanistyczne”, 52 (2004), z. 3, s. 205-210.
 5. [Review:] Logos et language chez Plotin at avant Plotin, sous la direction de Michel Fattal, Editions L’Harmattan, Paris 2003, pp. 366; [series] Collection Ouverture philosophique dirigée par Dominique Chateau et Bruno Péquignot, [w:] „Philotheos. International Journal for Philosophy and Theology”, 5 (2005), p. 446-449.
 6. Kritias z Aten, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6: Kr-Mc, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, s. 67-70.
 7. Ksenofanes z Kolofonu, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6: Kr-Mc, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, s. 105-109.
 8. Ksenofont, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6: Kr-Mc, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, s. 109-112.

Podbielski Henryk:

 1. Pauzaniasz, U stóp boga Apollona, przekład ks. IX i X „Wędrówek po Helladzie”, komentarz i redakcja ks. VIII-X; „Ossolineum”, Wrocław 2005 (wyd. 2).
 2. Przedmowa: Charakter i periodyzacja Literatury greckiej [w:] Literatura Grecji starożytnej, pod. red. H. Podbielskiego, Lublin 2005, t. 1, s. 1 - 9.
 3. Historia przekazu literatury greckiej, tamże, s. 9 – 24.
 4. Homer, tamże, s. 67 – 156.
 5. Hymny Homeryckie, tamże, s. 157 – 184.
 6. Hezjod, Życie i twórczość, tamże, s. 185 – 232.
 7. Periegeza i jej przedstawiciele, [w:] Literatura Grecji starożytnej, pod. red. H. Podbielskiego, Lublin 2005, t. 2, s. 153 – 164.
 8. Arystoteles, Życie i twórczość, tamże, s.661 - 726.
 9. Uczniowie Arystotelesa – Wcześni Perypatetycy, tamże, s. 727 – 750.
 10. K. Leśniak, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, vol. VI, Lublin 2005, s. 342 - 344.

Ks. Popowski Remigiusz:

 1. Stoickie podłoże „Obrazów” Filostrata Starszego, [w:] Sapere aude. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi dr. Hab. Marianowi Szarmachowi z okazji 65 rocznicy urodzin. Pod redakcją Ireneusza Mikołajczyka, Toruń 2004, s. 231 – 243.
 2. La théorie de l’art de Philostrate Flavius, „Eos”. Commentarii Societatis Philologae Polonorum 90:2003, s. 205 – 214.
 3. Inspiracje estetyczne Filostrata Flawiusza w malarstwie renesansu, [w:] Humanitas grecka i rzymska, redakcja ks. Remigiusz Popowski, Lublin 2005, s. 231 – 241.
 4. La seconde sophistique: essai de définition, „Roczniki Humanistyczne” 52 (2004), s. 151 – 167.
 5. Les descriptions d’oeuvres d’art de l’antiquité tardive et leur fond philosophique, „Organon” 33 (2004), s. 47 – 68.

Recenzje:

 1. Sibylle Ihm: Ps.-Maximus Confessor, erste kritische Edition einer Redaktion des sacro-profanen Florilegiums Loci Communes nebst einer vollständigen Kollation einer zweiten Redaktion und weiterem Material. Stuttgart 2001, Franz Steiner Verlag, s. 12 nlb., CVIII, 1153, „Eos”. Commentarii Societatis Philologae Polonorum 90 (2003), fasc. 1, s. 178 – 179.
 2. Flawiusz Filostratos: Dialog o herosach, Przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Marian Szarmach [Flavius Philostrate: Le dialogue sur les héros. Traduit du grec, préfacé et muni de commentaires par Marian Szarmach], Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, 83 p., „Eos”. Commentarii Societatis Philologae Polonorum 91:2004 fasc. 2, s. 392.
Autor: Marta Grębowska
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2008, godz. 17:35 - Krzysztof Narecki