Publikacje za rok 2006

 

 

 Chodkowski Robert

 

1.      Pierwsza relacja sportowa? (Sofokles. Elektra, w. 680 - 763), „Roczniki Humanistyczne" 53 (2005), z. 3, s. 39 - 60.

 

 

 Dziuba Agnieszka

 

1.      Sentencja w tekście „Historii Rzymskiej" Wellejusza Paterkulusa, „Roczniki Humanistyczne' 53 (2005), z. 3, s. 89 - 100.

2.      Carmina sacra by Andreas Cricius: an Attempt at a Synthesis, [w:] Pietas Humanistica. Neo-Latin Religious Poetry in Poland in European Context, Ed. By Piotr Urbański, Frankfurt am Main 2006, s.63 - 69.

3.      Teorija istoriografii w „De historia facultate" Francisco Robortelli. „Eidos". Almanach teoriji ta istorii istoricnoj nauki. Wypusk 2, castina 1, Kiev 2006, s.144-152.

 

Ks. Eckmann Augustyn

 

  1. Święty Augustyn dla kultury Europy, [w:] VII Kongres Teologów Polskich, tom III: Kościół w życiu prywatnym. Teologia polska i europejska wobec wyzwań, Lublin 2005, s. 279-312.
  2. Augustyńskie Credo, [w:] Św. Augustyn dzisiaj. Colloquium Augustinianum, 1650 rocznica urodzin św. Augustyna z Hippony, praca pod red. dr. Wiesława Dawidowskiego OSA, Kraków 2006, s. 83 - 90.
  3. Eborowicz Wacław, biogram [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1994 - 2003, red. J. Mandziuk, Warszawa 2006, s. 169 - 173.
  4. [Recenzja] Ks. Jan Żelazny, Biskup Ojcem. Zarys eklezjologii syryjskiej na podstawie Konstytucji Apostolskich, Kraków 2006, „ Vox Patrum" 25 (2005), tom XLVIII,
    s. 420 - 423.
  5. Makrobiusz, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XI, szp. 892 - 893.
  6. List Prezesa Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w: Ius et Fides, Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, red. T. Guz. M. Kuć, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2006, s. 19.

 

Kołakowska Katarzyna

  

1.      Papirus z Derveni (przekład), „Studia Antyczne i Mediewistyczne" 3 [38] (2005),
s. 5 - 18.

2.      [Recenzja] Catherine Osborne, Presocratic Philosophy. A very short Introduction, „Roczniki Humanistyczne" (53) 2005, z. 3, s. 141 - 142.

  

 

Łuka Agata

  

1.      „Elocutio" w wybranych epigramatach Janusa Pannoniusa na tle porównawczym,   „Roczniki Humanistyczne" 53 (2005), z. 3, s. 101-121.

 

 

Narecki Krzysztof

  

1.      T. Madała, K. Narecki, Filologia Klasyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-2004, red. K. Narecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 125.

2.      Filologia Klasyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-2004, [w:] T. Madała, K. Narecki, Filologia Klasyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-2004, red. K. Narecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 5-42.

3.      Bibliografia prac na temat historii filologii klasycznej w KUL, [w:] T. Madała, K. Narecki, Filologia Klasyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-2004, red. K. Narecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 117-124.

4.      [Recenzja] Humanitas grecka i rzymska. Materiały ze zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego w Lublinie, 17-20 września 2003 r., redakcja ks. Remigiusz Popowski, Lublin 2005, Wydawnictwo KUL, ss. 260, [w:] „Studia Antyczne i Mediewistyczne", 3 [38] (2005), s. 269-273.

 

 

Osek Ewa

  

1.      Obraz i przyroda w wybranych Listach Bazylego Wielkiego, [w:] Obraz i przyroda. Materiały z Konferencji „Obraz i przyroda" KUL 6-8 października 2003, red. M. U. Mazurczak, J. Patyra, M. Żak, Lublin 2005, s. 311-318.

2.      Odpowiedzialność człowieka za przyrodę w ujęciu Bazylego Wielkiego, cz. 1, „Vox Patrum", 25 (2005), t. 48, s. 79-103.

3.      Antyczni wegetarianie: nurt orficko- pitagorejski w greckiej filozofii [w:] Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności, t. 2, pod red. L. Kostuch i K. Ryszewskiej, Wyd. AŚ, Kielce 2006, s. 207-218.

 

  

 

 

Podbielski Henryk

  

1.      Starość i starcy w poematach Homera, [w:] Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, pod red. Stefana Kruka i Elżbiety Flis-Czerniak, Lublin 2006, s. 59-70.

2.      Mimesis art, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. VII (2006), s. 255-259.

3.      Arystoteles „Poetyka", przełożył i opracował Henryk Podbielski, Wrocław 2006.

  

 

 Ks. Popowski Remigiusz

 

1.      F. L. Leśniak, R. Popowski, Formacja ludzka powołanych do kapłaństwa, Lublin 2006, ss. 254.

2.      Miejsce święte w starożytnej Grecji. Kwestia terminologii, [w:] Sympozja Kazimierskie, Poświęcone Kulturze Świata Późnego Antyku i Wczesnego Chrześcijaństwa. T. 5: Miejsca święte w epoce późnego antyku, pod redakcją Bożeny Iwaszkiewicz - Wronikowskiej, Daniela Próchniaka, Lublin 2005, s. 13 - 19.

3.       [Recenzja] Literatura Grecji starożytnej, pod redakcją H. Podbielskiego, t. 1: Epika - liryka - dramat; t. 2. Proza historyczna - krasomówstwo - filozofia i nauka - literatura chrześcijańska, Lublin 2005, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, ss. VII + 955; VIII + 1159, „Vox Patrum" 24:2004, (46-47), s. 685 - 689.

4.       [Recenzja] Urszula Topczewska, Phraseolexeme in Paulusbriefen und ihre Wiedergabe im Deutschen und im Polnischen anhand ausgewählter Bibelübersetzungen. Trier, WVT Wissenschaftlicher Verlag 2004, ss. 221 + 10 nlb, „Roczniki Humanistyczne" (53) 2005, z. 5, s. 201 - 202.

 

 

Siwicka Małgorzata

 

1.      Antropologia Marka Aureliusza a stoicki racjonalizm, [w:] Irracjonalność w kulturze antycznej i tradycji nowożytnej Europy, „Collectanea Philologica", t. 9, Łódź 2006, s. 49-59.

 

 

 

 

Autor: Iwona Wieżel
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2009, godz. 11:05 - Iwona Wieżel