Publikacje za rok 2007

 

      

  

Chodkowski Robert

 

1.      Przywołanie przestrzeni w „Bachantkach" Eurypidesa. „Roczniki Humanistyczne",
54-55 (2006-2007) z. 3. s. 54-63.

 

    

Ks. Eckmann Augustyn

  

1.      Znaczenie „petra" (Mt. 16,18) w interpretacji św. Augustyna, „Vox Patrum", 26 (2006), t. 49, rok wyd. 2007, s. 167-178.

2.      List Prezesa Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w: „SCIO CUI CREDIDI, Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. I. S. Ledwoń, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, J. Mastej, A. Pietrzak, Lublin 2007.

 

  

  

 Ks. Gacia Tadeusz

 

1.      Metaforyka agonistyczna w literaturze łacińskiej chrześcijańskiego antyku, Kielce 2007, ss. 279.

2.      Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. J. Bokwa, opr. I. Bokwa, T. Gacia, S. Laskowski, H. Wojtowicz, Poznań 2007, ss. 743.

3.      O przekładach niektórych prefacji w polskim wydaniu mszału, „Kieleckie Studia Teologiczne", 6 (2007), s. 229-240.

 

 

Górska Małgorzata

 

1.      Schematy składniowe grup nominalnych w łacinie wyodrębnione na podstawie konotacji leksemów rzeczownikowych, „Roczniki Humanistyczne", 54-55 (2006-2007), z. 3, s. 263-280.

 

 

Narecki Krzysztof

 

1.      Bibliografia do Etyki Nikomachejskiej, [w:] Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 301-325.

2.      Wykaz publikacji naukowych ks. prof. dra hab. Remigiusza Popowskiego SDB, „Roczniki Humanistyczne" 44-45 (2006-2007), z. 3, s. 13-18.

3.      Wydział Nauk Humanistycznych w programie Erasmus, „Przegląd Uniwersytecki" 19 (2007), nr 3 (107) maj czerwiec, s. 10-12.

4.      Pliniusz Starszy, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8: Pap-Sc, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 292-294.

5.      Protagoras, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8: Pap-Sc, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 509-512.

 

 

Osek Ewa

 

1.      Irracjonalność w racjonalnym procesie poznania Boga i świata według Ojców Kapadockich, „Collectanea Philologica", t. 9, Łódź 2006, s. 61-71.

2.      Grzech jako choroba duszy w homilii św. Bazylego Wielkiego „O tym, że Bóg nie jest sprawcą zła", „Vox Patrum", 26 (2006), t.  49, rok wyd. 2007,s. 495-510.

 

 

Podbielski Henryk

  

1.      Obraz zaświatów w dialogach Platona, „Roczniki Humanistyczne", 54-55 (2006-2007), z. 3, s. 37-53.

2.      Plezia Marian - filolog klasyczny, mediewista, badacz, edytor i interpretator najstarszych łac. świadectw dziejów państwa polskiego, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8: Pap-Sc, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 290-292.

 

 

Ks. Popowski Remigiusz

 

1.      Ks. Marian Lewko - salezjanin [w:] Teatr - Dramat - Sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005), red. W. Kaczmarek, A. Podstawka, Wyd. KUL, Lublin 2007 s. 129 - 139.

2.      Nowa ty. Magazyn piękna wewnętrznego. Tekst Nowego Testamentu w przekładzie ks. R. Popowskiego. Warszawa 2007 s. 8 nlb., 389, 4 nlb.

3.      Lucjan z Samosat, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 11. Lu An - „Maryawita", Lublin 2006, szp. 99 - 101.

4.      Wydany drukiem głos w dyskusji panelowej nt. powołań w Kościele [w]: Błogosławiony ksiądz August Czartoryski, patron trudnego powołania, redaktor: ks. Stanisław Wilk, Lublin 2006, s. 121 - 122.

 

 

Wieżel Iwona

  

1.      Mądry doradca" - analiza strukturalno - genetyczna wątku fabularnego w „Dziejach" Herodota, „Roczniki Humanistyczne", 54-55 (2006-2007), z. 3, s. 213-223.

  

 

 

 

  

Autor: Iwona Wieżel
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2009, godz. 10:37 - Iwona Wieżel