Regulamin obozu adaptacyjnego KUL - 2010

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Regulamin obozu adaptacyjnego KUL (zwany dalej Regulaminem) określa prawa i obowiązki uczestników wyjazdu adaptacyjnego w ośrodku „Kruklanki” nad jeziorem Gołdapiwo, a także konsekwencje wynikające z niedochowania tych obowiązków.

§ 2

 

Organizatorem Obozu jest Uczelniany Samorząd Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy al. Racławickich 14 (zwany dalej Organizatorem).

 

§ 3

 

1. Uczestnikami Obozu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być jedynie osoby spełniające wymogi wskazane przez Organizatora.

 

2. Dokonując wpłaty za uczestnictwo w Obozie Uczestnik zobowiązuje się jednocześnie do przestrzegania Regulaminu oraz oświadcza względem Organizatora, iż jest w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie obozu.

 

§ 4

 

1. Obóz rozpoczyna się w dniu 01.09.2010 i kończy w dniu 06.09.2010.

 

2. W przypadku chęci wcześniejszego zakończenia pobytu na Obozie, Uczestnik ma obowiązek zgłosić ten fakt Organizatorowi.

 

3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Obozu, zobowiązując się jednocześnie do złożenia wyjaśnień Uczestnikom.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 

§ 5

 

1. W trakcie trwania Obozu, Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek Organizatora, osoby wyznaczonej jako Kierownik Obozu oraz osób wskazanych uprzednio przez Organizatora jako kadra obozowa.

 

2. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w Obozie zobowiązana jest do wcześniejszego zapoznania się z jego programem.

 

§ 6

 

1.        Nieodpowiednie zachowanie uczestnika w trakcie Obozu może stanowić podstawę do zastosowania środków dyscyplinujących.

 

2.        Do nieodpowiednich zachowań o których mowa w § 6 ust. 1 należy w szczególności:

 

a) niestosowanie się do poleceń osób wymienionych w § 5,

b) nadużywanie alkoholu,

c) stosowanie środków odurzających,

d) inne zachowania nadzwyczajne,

e) zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa uczestnika bądź innych Uczestników

 

3. Do środków dyscyplinujących o których mowa w § 6 ust. 1 należy w szczególności:

 

a) powiadomienie rodziców Uczestnika o jego zachowaniu;

b) powiadomienie właściwych władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o zachowaniu Uczestnika;

c) wydalenie z Obozu.

 

§ 7

 

1. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego środka, decyduje jednoosobowo osoba wskazana przez Organizatora jako Kierownik obozu.

 

2. Kierownik obozu może zdecydować o:

 

a) nałożeniu środka najbardziej dotkliwego bez uprzedniego stosowania pozostałych środków.

b) zastosowaniu wszystkich środków dyscyplinujących łącznie.

 

§ 8

 

W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, Władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mogą względem obwinionego Uczestnika za to samo zachowanie zastosować kary dyscyplinarne wynikające z Regulaminu Studiów.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA

 

§ 9

 

1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie przebywania na Obozie.

 

§ 10

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowanie uczestników w trakcie trwania Obozu.

 

2. Organizator nie sprawuje pieczy nad osobą Uczestnika oraz jego mieniem w trakcie obozu i tym samym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika pozostawione w obiekcie, w którym organizowany jest obóz.

 

3. Organizator zawiera umowę ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników w trakcie obozu.

 

ZWROT KOSZTÓW

 

§ 11

 

1. Uczestnikowi nie przysługuje żaden zwrot kosztów w przypadku niepełnego udziału w obozie:

 

a)  z przyczyn, za które Organizator nie odpowiada.

b) jeżeli zastosowano względem niego środek dyscyplinujący przewidzianą w § 6 ust. 3

 

2. O ewentualnej wysokość zwrotu kosztów decyduje Organizator.

 

3. W przypadku złożenia przez Uczestnika pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Obozie minimum 3 dni przed rozpoczęciem obozu, przysługuje mu zwrot 50% kosztów.

 

4. W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem Obozu, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 

5. Istnieje możliwość pełnego zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji, gdy rezygnujący Uczestnik znajdzie na swoje miejsce inną osobę, spełniającą wymogi o których mowa w § 3.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 12

 

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia rejestracji na obóz, tj. 14 lipca 2010r.

 

2. Organizator ma obowiązek poinformować pisemnie Uczestników o wszelkich ewentualnych zmianach w Regulaminie.

Autor: Lyubomyr Sherstyuk
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2010, godz. 20:23 - Michał Renau