REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ,,PRO VITA”

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział II Cele i zadania Koła

Rozdział III Członkostwo

Rozdział IV Władze Koła

Rozdział V Finansowanie Koła

Rozdział VI Postanowienia końcowe

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.      Organizacja nosi nazwę: Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju „Pro Vita” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

2.      Organizacja działa przy Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

3.      Koło działa zgodnie ze statutem KUL, niniejszym Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4.      Z ramienia Władz Uniwersytetu prace Koła koordynuje Kurator Koła, powołany przez Senat.

5.      Koło posiada znak graficzny, wyróżniający go spośród innych organizacji. Znak ten stanowi własność Koła i podlega ochronie. Logotyp stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział II

Cele i zadania Koła

 

§ 2

1.      Celem działalności Koła jest w szczególności:

1)                             poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów związanych z ludzkimi zachowaniami i nawykami powodującymi zanieczyszczenia środowiska;

2)                             poszukiwanie i upowszechnianie metod wyceny zasobów przyrody, propagowanie czystej produkcji i ekonomii społecznej;

3)                             poszukiwanie najnowszych technologii o małym oddziaływaniu na środowisko

4)                             rozwijanie życia naukowego wśród studentów poprzez edukację w zakresie ochrony środowiska;

5)                             zajmowanie się przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska i ich egzekwowaniem przez ośrodki administracyjne i przedsiębiorstwa

6)                             nawiązywanie kontaktów naukowych z pozauczelnianymi jednostkami naukowymi; gospodarczymi i administracyjnymi w zakresie podejmowania działalności naukowo-badawczej;

7)                             nawiązywanie kontaktów naukowych ze studentami prowadzącymi podobną działalność w kraju i za granicą;

8)                             promowanie działalności Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli;

9)                             inicjowanie przedsięwzięć na rzecz społeczeństwa poprzez: edukowanie, rozpowszechnianie i podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów i zagadnień związanych z ideą zrównoważonego rozwoju;

10)                         integracja studentów różnych roczników i różnych kierunków studiów.

2.       Cele określone w ust.1 realizowane są w szczególności poprzez:

1)      organizowanie spotkań naukowych, dyskusji, warsztatów i konferencji;

2)      wyjazdy na seminaria naukowe i konferencje;

3)      spotkania i współpracę z organizacjami o podobnym profilu działania;

4)      realizowanie programu tzw. ,,małych kroków”, którym chcemy zainteresować lokalne społeczeństwo i namówić do działań na rzecz ochrony środowiska;

5)      organizowanie wycieczek programowych;

6)      organizowanie spotkań, pokazów propagujących wiedzę ekologiczną;

7)      przeprowadzanie zleconych badań;

 

 

Rozdział III

Członkostwo

 

§ 3

1.      Członkiem Koła może zostać każdy student Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, który akceptuje treść niniejszego Regulaminu i złoży wniosek o przyjęcie w poczet członków.

2.      Członkostwo nabywa się na mocy uchwały Zarządu Koła podjętej zwykłą większością głosów.

3.      W przypadku, gdy Zarząd Koła podejmie uchwałę o odmowie przyjęcia w poczet członków, kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

4.      Członek Koła ma obowiązek:

1)      przyczyniać się do rozwoju Koła i dbać o rozpowszechnienie jego idei;

2)      przestrzegać Regulaminu i dbać o dobre imię Koła;

3)      czynnie realizować cele Koła.

5.      Członkowi Koła przysługuje:

1)      czynne i bierne prawo wyborcze;

2)      prawo czynnego uczestnictwa w pracach badawczych prowadzonych przez Koło;

3)      prawo do uzyskania informacji o działalności prowadzonej przez Koło, a także prawo wglądu w dokumentację związaną z działalnością Koła, znajdującymi się w dyspozycji jego władz.

6.      Członkostwo w Kole wygasa w szczególności:

1)      na własną prośbę, wyrażoną w formie pisemnej;

2)      na podstawie uchwały Zarządu, w przypadku rażącego naruszania obowiązków członka;

3)      w momencie utraty praw studenta.

7.      Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia z Koła przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

8.      W działalności Koła dopuszcza się udział członków honorowych, którymi mogą być osoby szczególnie zasłużone dla Koła i pracownicy naukowi Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków honorowych podejmuje Walne Zebranie w drodze uchwały.

9.      Członkowie honorowi uczestniczą w posiedzeniach Walnego Zebrania z głosem doradczym i mogą uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Koło, ale nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

Rozdział IV

Władze Koła

 

§ 4

1.      Władzami Koła są:

1)      Walne Zebranie Członków Koła – wszyscy członkowie Koła;

2)      Zarząd Koła – przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik.

2.      Kadencja wszystkich wybieralnych władz Koła trwa 1 rok.

 

§ 5

1.      Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Koła.

2.      Walne Zebranie zwołuje Zarząd Koła co najmniej 2 razy w roku akademickim lub na pisemny wniosek co najmniej 13 członków Koła.

3.      Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

4.      Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)      uchwalanie programu działalności Koła;

2)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;

3)      udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

4)      wybór Zarządu;

5)      uchwalanie zmian w regulaminie;

6)      rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu wniesionych przez członków Koła;

7)      rozpatrywanie skarg członków Koła na działalność Zarządu;

8)      podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Koła.

 

§ 6

1.      Zarząd składa się, z czterech członków wybranych przez Walne Zebranie: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Skarbnika.

2.       Do kompetencji Zarządu należy:

1)      przyjmowanie w poczet członków Koła;

2)      reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

3)      kierowanie bieżącą pracą Koła.

3.      Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Koła.

 

§ 7

1.      Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Koła:

1)      kierowanie pracami Koła;

2)      reprezentowanie Koła na zewnątrz;

3)      troska o wizerunek Koła i o jego promocję;

4)      występowanie jako przedstawiciel Koła na różnego rodzaju uroczystościach;

5)      przewodniczenie posiedzeniom Walnego Zebrania i Zarządu.

 

2.      Kompetencje i obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Koła:

1)      zastępowanie Przewodniczącego Koła podczas jego nieobecności;

2)      wspieranie Przewodniczącego w kierowaniu Kołem;

3)      reprezentowanie Koła na zewnątrz.

 

 

4.      Kompetencje skarbnika Koła:

1)      rzetelne prowadzenie spraw finansowych Koła;

2)      kontakt z organem odpowiedzialnym za rozdzielanie środków finansowych dla poszczególnych organizacji studenckich.

 

 

Rozdział V

Finansowanie Koła

 

§ 8

1.      Działalność Koła może być finansowana:

1)      ze składek członkowskich;

2)      z darowizn;

3)      z umów sponsorskich;

4)      z finansów przyznanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

2.      Środkami finansowymi dysponuje Zarząd.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 9

1.      Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 zwyczajnych członków Koła lub na mocy uchwały Senatu.

2.      Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej przez 2/3 zwyczajnych członków przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła.

3.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Senat.

Autor: Dawid Romaniak
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, godz. 21:53 - Wioletta Idec