e-ISSN 2545-384X

 

The Review of Comparative Law” – ukazuje się od 1988 r. jako pismo publikujące w języku angielskim artykuły autorów polskich i zagranicznych. Zgodnie z nazwą periodyku, zamysłem redaktorów jest chęć prezentowania instytucji prawnych w perspektywie komparatystycznej. Od 2015 r. pismo ukazuje się jako kwartalnik. Od 2018 r. pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 29 maja 2018 r., czasopismo zostało wpisane do rejestru tytułów prasowych pod pozycją 1554 i przyjęło nazwę "Review of European and Comparative Law".

 

Aktualnie trwają prace nad tworzeniem Platformy Czasopism "CzasKUL".

 

 

Kontynuując działalność wydawniczą, Review służy jako forum wymiany poglądów w szerszym, międzynarodowym kontekście. Dzięki niemu istnieje również możliwość prezentowania polskiego jurydycznego dorobku naukowego za granicą.

 

Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 5 pkt. 

 

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów Review otrzymało 40 pkt (pozycja nr 27820).

 

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach: 

Teksty publikowane w "Review of European and Comparative Law" dostępne są także w Czytelni Czasopism Prawniczych on-line prowadzonej przez Wolters Kluwer SA.

 


Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Numer umowy: 711/P-DUN/2018. Dofinansowane zadania: Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma "Review of Comparative Law" i zapewnienie udziału zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji zgłoszonych do "Review of Comparative Law". Okres realizacji: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2019 r.

 

Kwartalnik Review of European and Comparative Law został zakwalifikowany do finansowania w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Wsparcie dla czasopism naukowych, w latach 2019-2020:

Komunikat MNiSW.

 


 

Pragniemy serdecznie zaprosić do współpracy i współtworzenia naszego czasopisma.

Wszelkie informacje można otrzymać pod adresem:

 

Review of European and Comparative Law
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Al. Racławickie 14, 20-950  Lublin
tel. (+48) 81 445-35-31, fax (+48) 81 44-53-729
www.kul.pl/review
e-mail: review@kul.pl

 

 

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2019, godz. 13:56 - Magdalena Sawa