Czasopismo zostało przeniesione na nową stronę
https://czasopisma.kul.pl/recl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-ISSN 2545-384X

DOI 10.31743/recl

 

Review of European and Comparative Law (początkowo jako „Review of Comparative Law” ISSN 0860-8156) – ukazuje się od 1988 r. jako pismo publikujące w języku angielskim artykuły autorów polskich i zagranicznych. Zgodnie z nazwą periodyku, zamysłem redaktorów jest chęć prezentowania instytucji prawnych w perspektywie komparatystycznej. Od 2015 r. pismo ukazuje się jako kwartalnik. Od 2018 r. pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 29 maja 2018 r., czasopismo zostało wpisane do rejestru tytułów prasowych pod pozycją 1554 i przyjęło nazwę „Review of European and Comparative Law” (e-ISSN 2545-384X).

 

Aktualnie trwają prace nad tworzeniem Platformy Czasopism „CzasKUL”.

 

Kontynuując działalność wydawniczą, Review służy jako forum wymiany poglądów w szerszym, międzynarodowym kontekście. Dzięki niemu istnieje również możliwość prezentowania polskiego jurydycznego dorobku naukowego za granicą.

 

Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 5 pkt. 

 

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, przyznano mu 40 pkt. (pozycja 27816 w załączniku do komunikatu, Unikatowy Identyfikator Czasopisma – 200122).

 

Przypisane dyscypliny naukowe: nauki prawne; prawo kanoniczne.

 

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach: 

 

ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)

BazHum (Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych prowadzona przez Muzeum Historii Polski)

ICI World of Journals (wartość wskaźnika ICV 2018: 99.92)

POL-index (Polska Baza Cytowań)

Dimensions

Scilit

 

Teksty publikowane w „Review of European and Comparative Law” dostępne są także w Czytelni Czasopism Prawniczych on-line prowadzonej przez Wolters Kluwer SA.

 

Pragniemy serdecznie zaprosić do współpracy i współtworzenia naszego czasopisma.

Wszelkie informacje można otrzymać pod adresem:

 

Review of European and Comparative Law
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Al. Racławickie 14, 20-950  Lublin
www.kul.pl/review
e-mail: review@kul.pl

 


Teksty opublikowane w „Review of European and Comparative Law” dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

 

Czasopismo zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (open access) do swojej zawartości.

 

Redakcja Review wdrożyła zalecenia Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (→ zob. więcej).

 

Redakcja korzysta z programu antyplagiatowego iThenticate.


Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Numer umowy: 711/P-DUN/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. Dofinansowane zadania: 1) Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma "Review of Comparative Law" i 2) Zapewnienie udziału zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji zgłoszonych do "Review of Comparative Law". Okres realizacji: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2019 r.

 

Kwartalnik Review of European and Comparative Law został zakwalifikowany do finansowania na lata 2019-2020 w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Umowa nr 122/WCN/2019/1 z dnia 26 lipca 2019 r. 

 

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2020, godz. 17:50 - Magdalena Sawa