Tome XV -  R. 2002

1. Stanisław Wielgus, Na jubileusz odnowienia Uniwersytetu Krakowskiego
 [A l'occasion du jubilé du renouvellement de la fondation de l'Université de Cracovie.]
2. Mieczysław Markowski, Od Kazimierzowskiej do Jagiellońskiej fundacji Uniwersytetu w Krakowie.
[Von der Kasimirischen zur Jagiellonischen Gründung der Universität in Krakau.]
3. Agnieszka Kijewska, Filozofia Boecjusza – Pomiędzy terapią a ćwiczeniem duchowym.
[The philosophy of Boethius between therapy and spiritual excercises.]
4. Tadeusz Grzesik, Boethius' imprint on Anselm's thought.
5. Joanna Judycka, Rajmundus Phantasticus. Życie i twórczość Rajmunda Lulla.
[ Rajmundus Phantasticus. La vie et l'oeuvre de Raymond Lulle.]
6. Waldemar Szczerbiński, Kilka uwag o filozofii żydowskiej w wiekach średnich.
[Same remarks on jewish philosophy in the Middle Ages.]
7. Marcin Karas, Koncepcja czasu w Tactatus de praedestinatione Williama Ockhama.
[The theory of time according to William Ockham's Tactatus de praedestinatione.]
8. Mieczysław Markowski, Die Grundzüge der Krakauer Artistenfakultät in späten Mittelalter.
9. Mieczysław Markowski, Die Naturphilosophie des Burydanismus an den alten Universitäten in Europa.
10. Mieczysław Markowski, Die Aristotelismus an den Artistenfakultäten Mitteleuropas im späten Mittelalter.
11. Jerzy Rebeta, Krytyczna analiza źródeł niektórych pism wydanych jako autentyczne traktaty Pawła Włodkowica z Brudzewa.
[Analyse critique des sources de certains écrits publiés comme traités authentiques de Paulus Włodkowic de Brudzeń.]
12. Urszula Mazurczak, City in the table Netherlandish painting of the XVth century. Perception of a city and its understanding.
13. Jan Czerkawski, Aristotelism at Cracow University in the Sixteenth Century.*
14. Feliks Krause, Tożsamość istoty i istnienia według Jana Burydana na podstawie komentarza do Metafizyki Arystotelesa.
[L'identité de l'essence et de l'existence d'après Jean Buridan à la base de son commentaire sur la Métaphysique d'Aristote.]
15. Feliks Krause, Dlaczego średniowieczni komentatorzy Metafizyki Arystotelesa odrzucali uniwersalia in essendo?
[Pourquoi les commentateurs médiévaux de la Métaphysique d'Aristote réfutent-ils les universaux in essendo.]
16. Włodzimierz Bielak, Przejawy devotio moderna w polskiej literaturze teologicznej pierwszej połowy XV wieku na przykładzie Expositio missae Jana Isnera.
[Die Symptome der devotio moderna in der polnischen theologischen Literatur der 1. Hälfe des 15. Jhs. am Beispel der Expositio missae von Jan Isner.]
17. Krzysztof Bochenek, Elementy teorii człowieka Michała Falkenera z Wrocławia w świetle Epitoma conclusionum theologicalium.
[Quelques éléments de la théorie de l'homme de Nicolaus Falkener de Vrotislavia à la lumière de Epitoma conclusionum theologicalium.]
18. Hanna Wojtczak, Das Wissenschaftliche Wirken Benedikts Hesse an der Krakauer Univeristät in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Artistenfakultät.
19. Mieczysław Markowski, Das Internationale Forschungsprojekt “Corpus philosophorum medii aevi”. Die Initiative und der Beitrag der polnischen Mediävisten.
20. Daniel Brzeziński, La storia antica e medievale delle odierne processioni nella celebrazione eucaristica romana.
21. Maria Kowalczyk, Kazania żałobne z kodeksu BJ 2367.
[Oraisons funèbres de manuscrit BJ 2367.]
22. Joanna Judycka, De generaatione et corruptione d'Aristote - d'après la version de Guillaume de Moerbeke.
23. Krystyna Krause–Błachowicz, Declaratio Donati minoris Jana z Głogowa – prolog i kwestia pierwsza*
Declaratio Donati minoris by Jan of Głogów - Prologus and Quaestio prima.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2010, godz. 10:44 - Liliana Kycia